Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố hồ chí minh

Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố hồ chí minh
... nội bộ, lý thuyết tảng, nghiên cứu trước hệ thống kiểm soát nội mối quan hệ tương tác hoạt động kiểm soát giám sát tác động tới chiến lược ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Thứ hai, ... sát ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp niêm yết Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, khóa luận tổng hợp hệ thống quy định hành hệ thống kiểm soát nội bộ, ... nghiên cứu mối tương tác hoạt động kiểm soát giám sát tác động tới hữu hiệu dựa vào học mối liên hệ chiến lược với nhân tố kiểm soát chiến lược với hữu hiệu, kết hợp với lý thuyết sở từ nghiên...
 • 102
 • 52
 • 0

Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam

Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam
... òng ng doanh nghi nâng cao s n 21 àn c K gi ã trình bày m b h doanh nghi gi àn thi Trên th Nam v soát n nh ày doanh nghi quy mô c h gi thi 22 TH H T DOANH NGHI 2.1 Tình hình chung v ác doanh nghi ... Ki ên T àm vi công ty s ên t i hoàn thi Sau cùng, h công tác qu àm không th v ình giám sát h ùy theo t s àn thi ên t lâu dài 1.6 Doanh nghi Nam ki Hi ên doanh v ài doanh nghi ã có chuyên gia, ph ... òn nhi tìm ki ày àng, nâng cao th ì xu h ình hình thi soát n doanh nghi àb ên c ình doanh nghi d ì doanh nghi ù riêng nên phát sinh nhu c h doanh nghi cung c c àm sau: - Tính vô hình: v ày cho...
 • 91
 • 91
 • 0

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam
... SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NÀY 1.1 Các nghiên cứu trước liên quan đến hình thành phát triển kiểm toán hoạt động nhân tố ảnh ... triển kiểm toán hoạt động Kiểm toán Nhà nước lĩnh vực công Việt Nam giai đoạn so với giới? Q4: Những nhân tố cản trở phát triển kiểm toán hoạt động lĩnh vực công Việt Nam Thuật ngữ ảnh hưởng ... triển kiểm toán hoạt động lĩnh vực công Việt Nam; + Qua nghiên cứu định lượng, phát nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển kiểm toán hoạt động, chúng bao gồm (i) nhân tố trị; (ii) nhân tố...
 • 183
 • 143
 • 0

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam (TT)

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam (TT)
... từ kiểm tốn tn thủ, kiểm tốn báo cáo tài (kiểm tốn truyền thống) sang kiểm tốn hoạt động? Q2: Nhân tố ảnh hưởng đến xuất kiểm tốn hoạt động lĩnh vực cơng Việt Nam? Q3: Mức độ phát triển kiểm tốn ... tốn hoạt động Kiểm tốn Nhà nước lĩnh vực cơng Việt Nam giai đoạn so với giới? Q4: Những nhân tố cản trở phát triển kiểm tốn hoạt động lĩnh vực cơng Việt Nam Q5: Nhân tố tác động đến việc phát triển ... thúc đẩy phát triển kiểm tốn hoạt động lĩnh vực cơng Việt Nam 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN QUAN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TỐN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH...
 • 28
 • 110
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam
... v NHTM Vi t Nam, vi t n hành tìm hi u có hay không nhân t Nam, nhân t n CTV NHTM Vi t n CTV Ngân hàng t gi i thích s c a bi n ph thu c bi n gi i thích CTV Ngân hàng t nh v CTV Ngân hàng Mô hình ... hàng Mô hình nghiên c u: nghiên c u d a quy mô m u c a Ngân hàng ng t i Pakistan bao g m: Ngân hàng n c, Ngân hàng chuyên môn c ngoài, Ngân hàng có quy mô tài nh t ch c tài phát tri n D li c t ... nghiên c u kh ng nhân t nh có nh m n CTV c a Ngân hàng c a doanh nghi p phi tài Bên c Vi t Nam có r t nghiên c u v CTV Ngân hàng, v lý thuy t, công trình nghiên c u v CTV Ngân hàng th gi u th...
 • 103
 • 123
 • 2

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở việt nam

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở việt nam
... triển kiểm toán hoạt động Kiểm toán Nhà nước lĩnh vực công Việt Nam giai đoạn so với giới? Q4: Những nhân tố cản trở phát triển kiểm toán hoạt động lĩnh vực công Việt Nam Thuật ngữ ảnh hưởng ... triển kiểm toán hoạt động lĩnh vực công Việt Nam; + Qua nghiên cứu định lượng, phát nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển kiểm toán hoạt động, chúng bao gồm (i) nhân tố trị; (ii) nhân tố ... thành phát triển kiểm toán hoạt động lĩnh vực công Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án kiểm toán hoạt động lĩnh vực công Việt Nam nhân tố ảnh hưởng, không nghiên cứu kiểm toán hoạt động doanh nghiệp,...
 • 171
 • 11
 • 0

luận văn kế toán phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ở tp.cần thơ

luận văn kế toán phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ở tp.cần thơ
... hệ thống kiểm soát nội đơn vị Chương 4: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Kết có năm nhân tố có tác động đến hệ thống kiểm soát nội Chương 5: Đưa giải pháp từ phân tích thực ... Phan Thị Hồng Gấm Luận văn tốt nghiệp Năm 2008 TÓM TẮT NỘI DỤNG LUẬN VĂN Lý mà em chọn đề tài phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Tp.Cần Thơ em nhận thấy ... nghĩa kiểm soát nội bộ: (Theo COSO năm 1992) 2.1.1.3 Các mục tiêu kiểm soát nội 2.1.1.4 Các phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ: 2.1.2 Khái quát nhân tố ảnh hưởng hệ thống kiểm soát...
 • 112
 • 167
 • 1

luận văn kế toán phân tích thực trạng và các nhântố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh vĩnh long

luận văn kế toán phân tích thực trạng và các nhântố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh vĩnh long
... việc thực đề tài nghiên cứu: “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH VĨNH LONG giúp cho có nhìn tổng quát thực trạng ... hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ Vĩnh Long b Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ Vĩnh Long c Đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống kiểm soát nội ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VĨNH LONG 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VĨNH LONG 3.1.1 Sơ lược địa bàn Vĩnh Long...
 • 111
 • 120
 • 0

tóm tắt tiếng anh hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại tập đoàn hoá chất việt nam

tóm tắt tiếng anh hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại tập đoàn hoá chất việt nam
... Korea) to draw some lessons for Vietnamese groups 11 12 CHAPTER 2: REALITY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP 2.1 Chacteristics of Vietnam National Chemical Group regarding ... Japan, Korea), the thesis draws some lessons for Vietnam Chapter Orientations and solution for improving the internal control system in Vietnam National Chemical Group Answering the third research ... in Vietnamese, which means a whole entity of ideologies, principles, rules coherently linked together Thereby it is applied by the author in studying the internal control system in Vietnam National...
 • 12
 • 132
 • 0

các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu kiên giang

các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu kiên giang
... ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THANH THUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành Quản ... cuối làm xấu hình ảnh công ty Vấn đề đặt người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xuất nhập Kiên Giang nghỉ việc? Những yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết họ với công ty? Xuất phát từ thực ... chọn đề tài luận văn thạc sỹ Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xuất nhập Kiên Giang Nghiên cứu gắn kết người lao động tổ chức chủ đề truyền...
 • 136
 • 521
 • 11

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại á đông vidotour chi nhánh thừa thiên huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại á đông vidotour  chi nhánh thừa thiên huế
... phẩm chi nhánh 29 CHƯƠNG III: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG VIDOTOUR CHI NHÁNH ... nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Thương Mại Á Đông Vidotour - chi nhánh Thừa Thiên Huế 45 3.6 Đánh giá hài lòng khách hàng chất ... biết đến Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Thương Mại Á Đông Vidotour - chi nhánh Thừa Thiên Huế + Mục đích du lịch khách quốc tế + Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch...
 • 114
 • 6
 • 0

Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu
... lòng du lịch Rịa Vũng Tàu du lịch Rịa Vũng Tàu cần làm hài lòng du khách sở lưu trú, phương tiện vận chuyển, phong cảnh du lịch hướng dẫn viên Kết luận 0,34 cuối yếu tố “rất hài lòng ... năm biến quan sát từ x49 đến x53 Sự hài lòng du khách đến du lịch Rịa Vũng Tàu đo lường sáu biến quan sát từ x54 đến x59 Cũng thang đo chất lượng dịch vụ du lịch Rịa Vũng Tàu, thang đo ... thu du lịch Rịa Vũng Tàu thời gian qua Tổng doanh thu từ du lịch tỉnh Rịa Vũng Tàu xác định từ hai nguồn Một doanh thu từ khu du lịch hai từ sở kinh doanh du lịch, doanh thu từ sở kinh...
 • 7
 • 1,029
 • 23

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của du khách đối với sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa ở tp Hồ Chí Minh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của du khách đối với sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa ở tp Hồ Chí Minh
... vụ du lịch ảnh hưởng mạnh mẽ đến thỏa mãn du khách du lịch đến Cần Thơ nhân tố khác Bảng 1:BẢNG DẤU MONG ĐỢI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH X Y (các nhân tố ảnh hưởng) ... định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn du khách “chất lượng sản phẩm du lịch Tp Cần Thơ, từ đề số giải pháp nhằm thu hút du khách thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ... đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn du khách sản phẩm du lịch sinh thái – văn hóa Tp Cần Thơ”; với mục tiêu sau: GVHD: Võ Hồng Phượng SVTH: Hoàng Thị Hồng Lộc Luận văn tốt nghiệp 1.2.1...
 • 105
 • 571
 • 1

bai 25: sinh quyen, cac nhan to anh huong den su phat trien cua sinh vat. chuong trinh nang cao

bai 25: sinh quyen, cac nhan to anh huong den su phat trien cua sinh vat. chuong trinh nang cao
... san hơ I Sinh qun: Kh¸i niƯm: Sinh qun lµ mét qun cđa Tr¸i §Êt, ®ã cã to n bé sinh vËt sinh sèng (gåm thùc vËt, ®éng vËt vµ vi sinh vËt.) Thùc vËt vi sinh vËt ®éng vËt Giíi h¹n cđa sinh qun  ... sinh địa hóa lớp vỏ phong hóa – đất – sinh vật Đó vòng tuần hồn Cacbon, nitơ, phốt pho… quan trọng sống I: SINH QUYỂN Các khu sinh học sinh quyển: - Các khu sinh học cạn: rừng, thảo ngun, hoang ... cã nhiƯt ®é thÝch hỵp, sinh vËt sinh ch­ëng vµ ph¸t triĨn nhanh, thn lỵi ‐ N­íc vµ ®é Èm kh«ng khÝ: N¬i cã ®iỊu kiƯn nhiƯt , n­íc, Èm thn lỵi th× sÏ cã nhiỊu loµi sinh vËt sinh sèng nh­ ë vïng...
 • 33
 • 591
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh chợ lớnnhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty đường sắt việt namsự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thanh toán điện tử liên ngân hàngphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của vốn chủ sở hữucác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàngphan tich các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại copng ty vang bac da quy phu nhuannghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty tnhh mtv cảng chân mâyphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hangphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng của tác giả đỗ thị hồng quyêncác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thủy sản việt namnhững nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành của các kcncác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của e bankingcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cnhtcác nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của lợi nhuận gộpcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghềTuần 31 thực hành các phép tu từ phép điệp và phép đốiUnit 1 home life (1)Unit 8 life in the futureUnit 13 films and cinema (1)Unit 15 cities (2)Tiêu luận thực hành CTXH cá nhân (trẻ em Xóm Viện Nhi)Tuần 33 viết quảng cáoUnit 8 celebrations (2)Thao tác trong SQL ServerUnit 10 conservationUnit 13 hobbiesNgôn ngữ TransactSQLbài tập phuong trình đương trònKHAI QUÁT VHVN từ đầu TKXX đến CMT8 1945Bài 30 sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 34 trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm ngữ văn 7BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC làm quen chữ cái a,a,a phát triển ngôn ngữCHỦ đề bản THÂN CHỦ đề NHÁNH tôi có gì vậy HOẠT ĐỘNG làm QUEN văn học THƠ tâm sự của cái mũiGIÁO án dạy tốt đồ DÙNG GIA ĐÌNH lớp CHỒIGiáo án địa lý 8 khu vực tây nam a
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập