NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số CHALCONE có HOẠT TÍNH

Nghiên cứu tổng hợp một số chất hoạt tính kích thích sinh trưởng cây trồng từ các nguồn nguyên liệu thực vật

Nghiên cứu tổng hợp một số chất có hoạt tính kích thích sinh trưởng cây trồng từ các nguồn nguyên liệu thực vật
... d u n g n g h iề n cứu - N ghiên cứu phương nháp Tổng hợp số hợp chất rách từ tinh dầu hirơne nhu - Khảo sát hoạt ĩính kích thích sinh trường thực vệt cùa ahữns chất đá ròng hợp ? c c k ết q u ... RẢO CÁO TÓM TẮ T Tên đề tài Nghiên cứu tổng tiơp m ớt số chất hoat tínft kích thích sinii trường cầy tròng tư nguồn nguyên liệu thực vật Đề tài Đai học Quốc gia - Mã số QT-99-ŨÓ Chủ chì đc tài: ... sát hoạt tính k í c h thích sinh trướng thực vật c u a c c dẫn xuất trẽn với hạt đậu xanh giống lúa CR - 203 K iến n g h ị q u y m o đỏi tưcmg áp d ụ n g nghiên cứu: Hoạt tính kích thích sinh...
 • 31
 • 126
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)
... tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp số aurone hoạt tính sinh học chúng Nhiệm vụ luận văn - Tổng hợp số aurone với nhóm khác - Xác định cấu trúc phân tử chất tổng hợp phương pháp phổ đại ... cho nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp hay phân lập nhằm tìm kiếm hợp chất có giá trị điều trị bệnh bệnh hiểm nghèo hiệu Để góp phần vào việc tìm kiếm hợp chất aurones có hoạt tính sinh học cao, tiến ... bào nghiên cứu Các mẫu lại có hoạt tính yếu, hoạt tính nồng độ nghiên cứu B NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN Trên sở nghiên cứu tài liệu, phần tổng quan luận văn trình bày nội dung sau: - Các hợp...
 • 22
 • 47
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng
... thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp số aurone hoạt tính sinh học chúng , mục tiêu đề tài tổng hợp số aurone đánh giá hoạt tính sinh học chúng Nội dung nghiên cứu là:  Tổng hợp số aurone với nhóm ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  PHẠM THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ AURONE VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số: 60440114 ... cho nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp hay phân lập nhằm tìm kiếm hợp chất có giá trị điều trị bệnh bệnh hiểm nghèo hiệu Để góp phần vào việc tìm kiếm hợp chất aurones có hoạt tính sinh học cao, tiến...
 • 120
 • 23
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)
... chất aurones có hoạt tính sinh chất 77 có mức hoạt tính tốt với giá trị IC50 = 34.17 - học cao, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp 47.68 µg/ml dòng tế bào nghiên cứu Các mẫu lại số aurone ... dòng tế bào nghiên cứu Các mẫu lại số aurone hoạt tính sinh học chúng hoạt tính yếu, hoạt tính nồng độ Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu - Tổng hợp số aurone với nhóm khác tương ứng); đồng thời ... phần tổng quan luận văn trình bày nội dung sau: - Các hợp chất flavonoid - Hoạt tính sinh học aurone CHƯƠNG 2.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Các aurone tổng hợp: ...
 • 12
 • 67
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số chất cấu trúc amid và bộ thăm dò tác dụng sinh học

Nghiên cứu tổng hợp một số chất có cấu trúc amid và sơ bộ thăm dò tác dụng sinh học
... 1.2.1 Tinh chat võt l [9,7] Khụng kở amid long cỹa acid formic (formamid), cõc amid khõc dờu l nhỷng chat kột tinh Cõc amid nguyờn chat hõu nhu khụng cụ m ự i Cõc amid thõp tan nuục 1.2.2 Tinh chat ... hnh diờu chộ cõc amid thộ bng phuong phõp di tự dõn chõt cỹa acid (clorid acid, anhydrid acid) vụi cõc amin thom khõc dộ tong hop cõc amid thộ mot lõn v thõm dụ tõc dung sinh hoc sinh hoc cỹa chỹng ... thnh m uai Cõc amid thtfụng l nhỷng chat trung tmh, vợ nhỷng tmh bazỹ cỹa amoniac bi yộu di thộ nguyờn tuf hydro dụ bng gục acid Vợ võy, nhom (-NH2) amid khõc han (-NH2) amin Cõc amid cỹng cho...
 • 63
 • 139
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số indenoisoquinoline dẫn xuất brom ở mạch nhánh

Nghiên cứu tổng hợp một số indenoisoquinoline có dẫn xuất brom ở mạch nhánh
... Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: Nghiên cứu tổng hợp số indenoisoquinolin dẫn xuất brom mạch nhánh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất ... trình tổng hợp dẫn xuất indenoisoquinolin dẫn xuất brom mạch nhánh 2.2 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu tài liệu:  Phân tích nguồn tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu ... phẩm phản ứng - Tổng hợp số indenoisoquinolin dẫn xuất brom mạch nhánh - Tiến hành đo phổ giải phổ để kiểm tra cấu trúc sản phẩm tổng hợp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan indenoisoquinoline...
 • 56
 • 68
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp một số indenoisoquinoline dẫn xuất brom ở mạch nhánh

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp một số indenoisoquinoline có dẫn xuất brom ở mạch nhánh
... Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: Nghiên cứu tổng hợp m ột số indenoisoquinolin dẫn xu ấ t brom mạch nhánh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp dẫn ... Ngân LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan kết nghiên cứu, số liệu trình bày khóa luận: Nghiên cứu tổng hợp số indenoisoquinolin dẫn xuất brom mạch nhánh hướng dẫn ThS Lục Quang Tấn hoàn toàn trung ... - Nghiên cứu hướng tổng hợp, chế dự đoán hướng sản phẩm phản ứng - Tổng hợp số indenoisoquinolin dẫn xuất brom mạch nhánh - Tiến hành đo phổ giải phổ để kiểm tra cấu trúc sản phẩm tổng hợp...
 • 55
 • 59
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Aryltetrazol hoạt tính sinh học

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Aryltetrazol có hoạt tính sinh học
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  Vũ Kim Liên Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất Aryltetrazol hoạt tính sinh học Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60.44.27 LUẬN ... aminoazoaren Bảng 3.4: Kết tổng hợp dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.5: Phổ IR dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.6: Phổ UV số dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.7: Dữ liệu phổ 1H – NMR số 1 -aryltetrazol Bảng 3.8: ... hỗn hợp nổ Các muối tetrazol bị khử thành chất màu Fomaran để làm phẩm nhuộm [3], [5], [12] Qua tham khảo tài liệu chọ đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất aryltetrazol hoạt tính sinh học ...
 • 86
 • 225
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Aryltetrazol hoạt tính sinh học .pdf

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Aryltetrazol có hoạt tính sinh học .pdf
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  Vũ Kim Liên Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất Aryltetrazol hoạt tính sinh học Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60.44.27 LUẬN ... aminoazoaren Bảng 3.4: Kết tổng hợp dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.5: Phổ IR dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.6: Phổ UV số dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.7: Dữ liệu phổ 1H – NMR số 1 -aryltetrazol Bảng 3.8: ... hỗn hợp nổ Các muối tetrazol bị khử thành chất màu Fomaran để làm phẩm nhuộm [3], [5], [12] Qua tham khảo tài liệu chọ đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất aryltetrazol hoạt tính sinh học ...
 • 86
 • 210
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất aryltetrazol hoạt tính sinh học

Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất aryltetrazol có hoạt tính sinh học
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  Vũ Kim Liên Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất Aryltetrazol hoạt tính sinh học Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60.44.27 LUẬN VĂN ... MS số aminoazoaren Bảng 3.4: Kết tổng hợp dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.5: Phổ IR dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.6: Phổ UV số dẫn xuất 1 -aryltetrazol Bảng 3.7: Dữ liệu phổ 1H – NMR số 1 -aryltetrazol ... hỗn hợp nổ Các muối tetrazol bị khử thành chất màu Fomaran để làm phẩm nhuộm [3], [5], [12] Qua tham khảo tài liệu chọ đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất aryltetrazol hoạt tính sinh học ...
 • 86
 • 250
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất amid tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn axít béo c8 c18

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất amid có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn axít béo c8 c18
... cáo kết nghiên cứu khcn Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất amiT tính ức chế ăn mòn cao từ nguồn axit béo C8 - C18 Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài: ThS Đinh Văn Kha Cán ... dẫn xuất amit tính ức chế ăn mòn cao từ nguồn axit béo C8- C18 tổng quan đợc loại phụ gia, chế tác dụng màng dầu hòa tan phụ gia ức chế ăn mòn Đề tài tổng hợp đợc 05 chất ức chế ăn mòn kim loại ... mạch hydrocacbon C8 C18, số axit từ 110ữ130 mgKOH/g để tiến hành tổng hợp amit khả ức chế ăn mòn cao Đã nghiên cứu tổng hợp thành công 05 dẫn xuất amit từ axit béo C8 C18 với 05 loại amin khác...
 • 53
 • 400
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kin loại tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ trấu, lõi ngô của các sở xay xát lúa ngô

Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kin loại có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ trấu, lõi ngô của các cơ sở xay xát lúa ngô
... tính theo công thức: Z= i0 − i i0 ⋅100 0 Trong đó: i0 dòng ăn mòn chất ức chế i dòng ăn mòn chất ức chế 1.5 chế ức chế ăn mòn chất ức chế ăn mòn Cho đến nhiều nghiên cứu đưa chế ức chế ... NGÔ 2.1 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tổng hợp chất ức chế ăn mòn từ vỏ trấu, lõi bắp ngô Để tổng hợp số chất ức chế ăn mòn azometin từ vỏ trấu, lõi ngô, tiến hành theo hai bước Bước tổng hợp ... xuất furfural khả ức chế ăn mòn thép cao Hiệu ức chế ăn mòn thép đạt từ 67% trở lên, số chất hiệu ức chế 90% Trong chất, hiệu ức chế ăn mòn cao chất ức chế ăn mòn BHX-ở-49, chất sử dụng...
 • 87
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của quercetin xác định hoạt tính kháng nấm kháng khuẩn của chúngnghiên cứu tỏng hợp một só fomazan và bis fomazan từ anilin và 4 4 điaminođiphenyl exenghiên cứu qui trình phân lập nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm đầu khỉ hericium erinaceus bull fr pers và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh họcnghiên cútl tỏng họp một số bĩs fomazan từ bẽnziđinnghiên cứu polyme nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học dùng làm thuốc thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thểnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonnghiên cứu và tổng hợp một số xeton α β không no đi từ hợp chất 3 axetyl4 metyl benzocumarinnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở zeolite 4a ứng dụng cho việc xử lí lưu huỳnh trong xăng và xăng dung môinghiên cứu tổng hợp chất màu xanh cho đồ gốm trên cơ sở tinh thể nền spinelnghiên cứu tỏng hợp chất màu gốm trên cơ sở tinh thẻ monticellit trong hệ mg0 ca0 si02 từ khoáng talcnghiên cứu dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đềnghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt NamBảo đảm quyền con người trong Hiến phápCƠ học kết cấu tập 1 hệ TĨNH ĐỊNHKHÍ TƯỢNG THỦY văn HÀNG hảiHÀN TÀU ( GIÁO TRÌNH )Caves in Basalts in Krông Nô Area, Đắk Nông Province, VietnamĐặc điểm và biến động cấu trúc sử dụng đất huyện Thạch ThấtĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamĐể hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng họcDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsDi dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội Vấn đề đặt ra và giải phápĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamBÀI GIẢNG VẼ TÀU THỦYĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinDự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xámbảo hiểm trong vận tải nguyễn văn khoảngEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic WasteESSAI DE MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE DANS LE CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE AU VIETNAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập