Nước dưới đất Địa chất công trình

Tài liệu Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên ppt

Tài liệu Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên ppt
... 30.000m3/ngày đêm 30% Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ 3.000 đến 10.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ ... nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; Thành phần hồ sơ Giấy phép cấp; Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, ... Đề án thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm Mức phí 5.300.000đ x 30% Đề án thăm lưu lượng nước từ 7.000.00đ x 20.000 đến 30.000m3/ngày đêm 30% Đề án thăm lưu lượng nước...
 • 6
 • 140
 • 0

Tài liệu Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên pdf

Tài liệu Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên pdf
... trữ lượng nước đất trường hợp công trình lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết thi công giếng khai thác trường hợp công trình lưu lượng nhỏ 200 m3/ngày đêm; báo cáo trạng khai ... 10.000m3/ngày đêm Đề án, báo cáo khai thác lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày 5.600.000đ đêm Đề án, báo cáo khai thác lưu lượng nước từ 20.000 đến 30.000m3/ngày 7.500.000đ đêm Đề án, ... trường hợp công trình khai thác nước đất hoạt động; Thành phần hồ sơ Kết phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định Nhà nước thời điểm xin cấp phép; Bản công chứng giấy chứng...
 • 5
 • 205
 • 1

Tài liệu Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên docx

Tài liệu Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên docx
... nghị cấp giấy phép thăm nước đất; Đề án thăm nước đất công trình lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm công trình lưu lượng Thành phần hồ sơ nhỏ 200 m3/ngày đêm; ... kết thăm lưu lượng nước từ 3.000 đến 4.700.000đ 10.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 6.000.000đ 20.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ ... Tên phí Đề án thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm Đề án thăm lưu lượng nước từ 20.000 đến 30.000m3/ngày đêm Đề án thăm lưu lượng nước 30.000m3/ngày đêm Mức phí 5.300.000đ...
 • 5
 • 82
 • 0

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm ppt

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm ppt
... nước đất công trình lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm công trình lưu lượng nhỏ 200 m3/ngày đêm; Bản công chứng giấy chứng nhận, giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất ... pháp luật đất đai nơi thăm dò, văn Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước Thông ... đảm quy định pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp thẩm quyền tờ trình việc cấp giấy phép nội dung giấy phép Cấp thẩm quyền xem xét, ký định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân; Trường hợp...
 • 4
 • 64
 • 0

Mẫu đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng

Mẫu đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng
... phép thăm dò, khai thác nước đất; lý lập đề án thăm nước đất (yêu cầu nước, mục đích khai thác, sử dụng nước; trạng cấp nước, nguồn nước mặt, nguồn nước đất khu vực ) - Cơ sở xây dựng đề án ... dự án khả thi sở kỹ thuật: tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn sử dụng để lập đề án ) - Mục tiêu đề án (thăm dò, lắp đặt công trình khai thác nước đất phục vụ cấp nước cho với lưu lượng ... m3/ngày) - Dự kiến tầng chứa nước khai thác; vị trí khu vực dự kiến bố trí công trình thăm dò, diện tích thăm - Tên đơn vị tư vấn, lập đề án thăm nước đất (nếu có) Chương 1: Sơ lược đặc điểm...
 • 4
 • 222
 • 0

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm pptx

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm pptx
... nước đất (theo mẫu) Đề án thăm nước đất công trình lưu lượng từ 20 0m3/ngày đêm trở lên đến 3.00 0m3/ngày đêm (theo mẫu) Thiết kế giếng thăm - khai thác nước đất công trình lưu lượng ... thiết kế giếng thăm – khai thác nước đất Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất Đề án thăm nước đất công trình lưu lượng từ 20 0m3/ngày đêm trở lên ... cáo thăm lưu lượng nước từ 200m3 đến ...
 • 7
 • 103
 • 0

Cấp phép khai thác nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm) ppt

Cấp phép khai thác nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm) ppt
... Đơn đề nghị cấp phép khai thác nước đất (mẫu A2); Các văn tư cách chủ thể xin khai thác, giấy phép hành nghề tổ chức, cá nhân đơn vị thi công (bản công chứng); Đề án khai thác nước đất (mẫu B3); ... trí công trình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000 (bản chính); Báo cáo kết thi công giếng khai thác công trình lưu lượng nhỏ 200m3/ngày đêm (mẫu B5); báo cáo trạng khai thác ... báo cáo trạng khai thác công trình khai thác nước đất hoạt động (mẫu B6); Thành phần hồ sơ Bản kết phân tích chất lượng nguồn nước khai thác thời điểm xin cấp phép quan chức phân tích thực...
 • 5
 • 112
 • 0

Cấp phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm) pptx

Cấp phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm) pptx
... cấp phép thăm nước đất (mẫu A1); Văn tư cách chủ thể, chức hành nghề tổ chức, cá nhân đơn vị thị công (bản công chứng); Bản thiết kế giếng thăm công trình lưu lượng nhỏ hon 200m3/ngày ... cấp phép Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp phép thăm dò: Mẫu A1 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND Hướng dẫn lập thiết kế giếng thăm khai thác nước đất với ... trí công trình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000 (bản chính); Bản công chứng giấy chứng nhận giấy tờ hợp phép quyền sử dụng đất nơi đặng công trình thăm Trường hợp vị trí đất...
 • 4
 • 85
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp ảnh điện (electrical tomography) trong tìm kiếm các nguồn nước dưới đất và điều tra địa chất công trình, địa chất môi trường ứng dụng trên vùng bazan

Nghiên cứu áp dụng phương pháp ảnh điện (electrical tomography) trong tìm kiếm các nguồn nước dưới đất và điều tra địa chất công trình, địa chất môi trường ứng dụng trên vùng bazan
... ĐIỆN TRONG TÌM KIẾM CÁC NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG TRÊN VÙNG BAZAN II.1 Mô hình ảnh điện nghiên cứu Địa chất thuỷ văn Mô hình ảnh điện kết phục vụ nghiên ... học công nghệ năm 2004 có nhiệm vụ triển khai thực đề tài Nghiên cứu áp dụng phương pháp ảnh điện (Electrical Tomography) tìm kiếm nguồn nước đất điều tra địa chất công trình, địa chất môi trường ... áp dụng tìm kiếm nguồn nước đất điều tra địa chất công trình, địa chất môi trường ngày có hiệu Do mô hình nghiên cứu, đo đạc thực nghiệm đề tài tập trụng cho việc tìm kiếm nguồn nước đất điều tra...
 • 146
 • 457
 • 0

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 3 Nước dưới đất pot

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 3 Nước dưới đất pot
... t > 80mg/l CaSiO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2+ SiO2 n mũn sulfat: lng SO4 2- > 250mg/l CaSiO3 + SO4 2- CaSO4.2H2O + SiO2 n mũn bicarbonat: lng HCO 3- < 0.4mgl/l CaSiO3 + HCO 3- Ca(HCO3)2+ SiO2 ỏnh giỏ ... CaCO3 + CO2 +H2O Ca2+ + 2HCO3MgCO3 + CO2 +H2O Mg2+ + 2HCO3 lm nc cng Thnh phn ion Ion H+ phõn li axit lm nc cú tớnh axit Ion NH4+, Fe2+, Fe3+ H2O H+ + OH- pH pH l nng ion H+ nc pH = -lg[H+] ... phong phỳ cho nỳi Thnh phn hoỏ hc ca ND Thnh phn Ion Ion Cl dng NaCl Ion CO3 2-, HCO3 hũa tan ỏ carbonat HCO 3- CO3 2- + CO2 +H2O Thnh phn ion Ion SO42 dng H2SO4, CaSO4 hũa tan ỏ sunfat hm lng...
 • 38
 • 867
 • 4

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - CHƯƠNG 5- VẬN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT docx

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - CHƯƠNG 5- VẬN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT docx
... K CHƯƠNG 5- VẬN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 5.5 Vận động ổn định nước đất đến giếng khoan hoàn chỉnh : 5.5.1 : Khái niệm : rhk s H H Hk h M R r CHƯƠNG 5- VẬN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 5.5 Vận động ổn định nước ... J  Jbđ ) Đất rời Đất loại sét J Jbđ Jbđ CHƯƠNG 5- VẬN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 5.3 Vận động ổn định nước đất lớp đất đá đồng nhất, đáy cách nước nằm ngang (Trường hợp thấm tầng) Hướng vận động 5.3.1 ... L h1 Phương trình đường mực nước hx h2 CHƯƠNG 5- VẬN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 5.3 Vận động ổn định nước đất lớp đất đá đồng nhất, đáy cách nước nằm ngang (Trường hợp thấm tầng) Hướng vận động 5.3.2...
 • 18
 • 544
 • 13

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - CHƯƠNG 4- NƯỚC DƯỚI ĐẤT pptx

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - CHƯƠNG 4- NƯỚC DƯỚI ĐẤT pptx
... [OH-] = 1 0-7 pH < pH = : Nước có tính axit mạnh pH = ( 5-7 ) : Nước có tính axit pH = ( 7-9 ) : Nước có tính kiềm pH > : Nước có tính kiềm mạnh CHƯƠNG 4- NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4.2 Một số đặc tính nước đất ... áp Tầng chứa nước không áp Tầng cách nước Nước có áp Tầng chứa nước có áp CHƯƠNG 4- NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4.2 Một số đặc tính nước đất : 4.2.4 Phân loại nước đất : 4.2.4.2 Phân loại nước đất theo điều ... = (1.5 - 3) mgđl/l (mgeq/l) - Nước mềm : độ cứng = (3 - 6) mgđl/l (mgeq/l) - Nước cứng : độ cứng = (6 - 9) mgđl/l (mgeq/l) - Nước cứng : độ cứng > mgđl/l (mgeq/l) CHƯƠNG 4- NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4.2...
 • 28
 • 894
 • 2

Bài giảng địa chất công trình chương 5 nước dưới đất

Bài giảng địa chất công trình chương 5  nước dưới đất
... Đối với đất sét   0; đất cát, cuội sỏi   n (độ rỗng) 5. 2 CHẤT LƯỢNG VÀ TRỮ LƯỢNG CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT 5. 2.1 .Chất lượng nước đất 5. 2.1.1.Tính chất vật lý 5. 2.1.2.Tính chất hóa học Các ... 19 20 21 22 23 5. 5.CÁC LOẠI NƯỚC DƯỚI ĐẤT 5. 5.1 Nguồn gốc sinh thành nước đất, cột nước thủy lực hướng chảy dòng ngầm Phổ biến dễ thấy nước nguồn gốc thấm từ nước mặt Tầng chứa nước có mái tường ... (14,8) 5. 4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI XÂY DỰNG 5. 4.1 Đánh giá chất lượng nước dùng sinh hoạt 5. 4.2 Đánh giá chất lượng nước dùng xây dựng Dấu hiệu ăn mòn nước mơi trường Số TT Cơng trình...
 • 17
 • 99
 • 0

Bài giảng địa chất công trình chương 6 một số quy luật vận động của nước dưới đất

Bài giảng địa chất công trình chương 6  một số quy luật vận động của nước dưới đất
... Hk h M R r 6. 4 QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẾN CHÙM HỐ KHOAN BƠM NƯỚC 6. 4.1.Mục đích nghiên cứu a h>0,5m b hñaá t H H < hđất. 6. 4.2.Sơ đồ vận động nước đất đến hố khoan bơm nước đồng ...  K1 K Kn 6. 3 QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẾN CÁC HỐ KHOAN BƠM NƯỚC Một giếng khoan có cấu tạo gồm phận sau:Ống chống, ống khai thác, ống lọc, máy bơm Khi bơm hút nước, mực nước xung ... HK5 HK4 6. 5.CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ Hệ số thấm tiêu tính toán để giải toán địa chất thủy văn, đánh giá lượng vận động nước đất 6. 5.1.Các phương pháp xác định hệ số thấm...
 • 24
 • 278
 • 3

Nước dưới đất (THUYET TRINH Mon DIA CHAT CONG TRINH)

Nước dưới đất (THUYET TRINH Mon DIA CHAT CONG TRINH)
... hạn nước 400oC (12km) CHƯƠNG 3: NƯỚC DƯỚI ĐẤT Thủy Nước đại dương Nước hồ, sơng, suối, khơng khí, độ ẩm đất Băng nước Nước đất 3/24/2014 CHƯƠNG 3: NƯỚC DƯỚI ĐẤT Nước hồ, hồ chứa 3.64% Nước đất Nước ... chảy, Nước lỗ rỗng, khe nứt Mực nước đất 3/24/2014 3.1 Khái niệm nước đất Tầng chứa nước tầng đất đá chứa nước, thấm nước giữ nước: đá nứt nẻ, đất cuội sỏi, đất cát Tầng cách nước tầng đất đá ... chứa 3.64% Nước đất Nước bốc 0.33% Nước sơng 0.03% Nước Trái đất 3.1 Khái niệm nước đất Nước đất nước tự chứa lỗ rỗng khe nứt đất đá Khi chuyển động lỗ rỗng, nước đất gây trở ngại cho việc thi cơng...
 • 25
 • 1,770
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa chất công trình nước dưới đấtdia chat cong trinh dong datnghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngbài giảng địa chất công trình hiệm tượng động đấtbai tap dia chat cong trinh tinh luu luong tham thaubva muc nuoc tai cac diambài giảng địa chất công trình tính cơ lý cúa đất đáđịa chất công trình chủ đề động đấtđánh giá đặc điểm địa chất công trình tính chất xây dựng các lớp đấtngoài dung dịch bentonite có thể dùng chất cmc dung dịch tổng hợp dung dịch nuớc muối tùy thuộc vào điều kiện địa chất công trìnhnền móng bao gồm thông tin khảo sát về địa chất công trình địa hình địa vật lý dòng chảy sát đáy biển tính chất cơ lý của đấtsau khi khoan cần kiểm tra kích thước thực tế và cao trình của miệng đáy và vị trí của lỗ khoan trên bình đồ cũng như sự phù hợp của đất nền với số liệu thăm dò địa chất công trìnhđịa chất công trìnhđịa chất công trìnhkhảo sát địa chất công trìnhđịa chất công trínhBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIBẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI DƯỚI GÓC QUẢN LÝHoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà NộiHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMột số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNâng cao dung lượng hệ thống CDMA bằng phương pháp điều khiển mù trong dàn anten thích nghiNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)Vai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập