Thong tu 09 2011 cua bo noi vu

Thông số 08 của Bộ Nội vụ về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Thông tư số 08 của Bộ Nội vụ về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
... cán bộ, công chức, viên chức người lao động theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn quy định Thông Nếu phát việc nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước ... xuống để nâng bậc lương thường xuyên xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định Điểm a Khoản Điều Thông b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn: Tỷ lệ cán bộ, công ... đối ng hưởng (đồng thời gửi Bộ Nội vụ 01 để theo dõi kiểm tra) Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn Bộ, ngành, địa phương; đồng thời...
 • 13
 • 321
 • 0

Thông 02 của Bộ nội vụ

Thông tư 02 của Bộ nội vụ
... phụ lục kèm theo Thông II HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CẤP BỘ, NGÀNH, TỈNH, ... chức, đơn vị trực thuộc Bộ có quy mô tổ chức lớn, có chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Thủ ng Chính phủ quy định Thủ ng Chính phủ giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính ... giữ chức vụ, cá nhân cử học tập trung 06 tháng, sau học giữ chức vụ cũ bổ nhiệm chức vụ cao thời gian học tính thời gian giữ chức vụ trước học; sau học giữ chức vụ thấp không giữ chức vụ không...
 • 18
 • 67
 • 0

Quy chế giao dịch điện tử trong công tác của bộ nội vụ

Quy chế giao dịch điện tử trong công tác của bộ nội vụ
... thụng qua giao dịch điện tử theo Quyt nh s 88/2004/Q-BNV ngy 10/12/2004 ca B trng B Ni v ban hnh Quy nh v ch thụng tin bỏo cỏo B Ni v Th thc v k thut trỡnh by bn giao dch in t thc hin theo quy nh ... in t ca B Chỉ đạo giao cụng vic trực tiếp thụng qua hp th in t ca cỏc t chc, n v, cỏ nhõn Các đạo công việc thụng qua giao dịch điện tử c xem nh mnh lnh hnh chớnh ca Lónh o B Bộ trởng định danh ... B thc hin nghiờm chnh Quy ch ny; trng hp vi phm Quy ch ny, tu theo mc s b k lut theo quy nh ca B hoc truy cu trỏch nhim theo quy nh ca phỏp lut Trong quỏ trỡnh thc hin Quy ch ny, Trung tõm Tin...
 • 10
 • 522
 • 1

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2018

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2018
... thiện hệ thống Công nghệ Thông tin Bộ Nội vụ đến năm 2018 Trong trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa số lý luận chung hoạch định chiến lược phát triển hệ thống Công nghệ thông tin ... QTKD Hoạch định chiến lược phát triển hệ thống CNTT Bộ Nội vụ đến năm 2018 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT BỘ NỘI VỤ ĐẾN NĂM 2018 81 3.1 XÂY DỰNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ... Bộ Nội vụ đến năm 2018 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ NỘI VỤ 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỘ NỘI VỤ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bộ Nội...
 • 117
 • 337
 • 0

THÔNG 09/2011/TT-BNV QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

THÔNG TƯ 09/2011/TT-BNV QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
... theo Thông Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến hoạt động quan, tổ chức (gọi tắt Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến) áp dụng đơn vị nhóm hồ sơ, tài liệu sau: Nhóm Tài liệu ... 14 Tài liệu tổ chức Đảng Đoàn thể quan Điều Sử dụng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến dùng để xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu hình ... đồng thời, quy định thời hạn bảo quản cho nhóm hồ sơ, tài liệu ng ứng Trường hợp thực tế có hồ sơ, tài liệu chưa quy định Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến quan, tổ chức vận dụng mức thời...
 • 17
 • 222
 • 0

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 1

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 1
... dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phờng, thị trấn theo nội dung chơng trình khung ban hành kèm theo Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Điều Chủ tịch Uỷ ban ... ngày đăng Công báo Điều Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trởng Vụ Đào tạo bồi dỡng cán công chức nhà nớc chịu trách...
 • 2
 • 202
 • 0

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 2

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 2
... hành 4 4 8 8 8 8 12 12 8 8 12 cỡng chế hành phờng, thị trấn 12 Chỉ đạo thực công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, c trú phờng, thị trấn 13 Lựa chọn, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức phờng, ... tra Kiểm tra Tổng cộng: 23 6 tiết 8 8 8 104 120 Chơng trình dành cho đối tợng qua trung cấp hành trở lên a) Khối lợng kiến thức thời gian đào tạo, bồi dỡng - Chơng trình gồm 25 chuyên đề, đợc chia ... luận, giải tình huống: Ghi 21 6 tiết 27 ,0 ngày - Kiểm tra (theo phần): 12 tiết 01,5 ngày - Nghỉ ôn trớc kiểm tra sau kiểm tra: 24 tiết 03,0 ngày - Nghe báo cáo ngoại khoá: 28 tiết 03,5 ngày - Khảo...
 • 52
 • 140
 • 0

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 3

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 3
... Các chế độ sách cán bộ, công chức xã Đạo đức cán bộ, công chức cấp xã a) Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức cán bộ, công chức b) Quan điểm, chủ trơng Đảng đạo đức cán bộ, công chức 34 c) Các quy định ... Các chế độ sách cán bộ, công chức xã Đạo đức cán bộ, công chức cấp xã a) Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức cán bộ, công chức b) Quan điểm, chủ trơng Đảng đạo đức cán bộ, công chức c) Các ... th ký kỳ họp c)Thông qua chơng trình kỳ họp d) Trình bày nội dung báo cáo vấn đề cần thảo luận e) Điều khiển thảo luận tổng hợp kết thảo luận g) Điều khiển chơng trình chất vấn trả lời chất vấn...
 • 52
 • 221
 • 0

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 4

Chuong trình khung của Bộ Nội Vu 4
... chủ xã 4 Công vụ đạo đức cán bộ, công chức xã 4 Sử dụng máy tính hoạt động quản lý nhà nớc xã 4 Nghỉ ôn trớc kiểm tra sau kiểm tra Kiểm tra Tổng cộng: 84 tiết 32 40 12 Giảng Thực hành Ghi Phần ... Luật tục, hơng ớc, quy ớc đời sống xã hội xã 4 Cải cách hành chính, thực chế cửa UBND xã 4 Thực dân chủ xã 4 Công vụ đạo đức cán bộ, công chức xã 4 Nghỉ ôn trớc kiểm tra sau kiểm tra Ghi Kiểm ... chính, xử phạt hành cỡng chế hành xã 4 12 Chỉ đạo thực công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, c trú xã 4 13 Lựa chọn, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức xã 4 14 Kỹ tiếp dân giải khiếu nại, tố...
 • 53
 • 180
 • 0

Quyết định 06 của Bộ Nội vụ - Đánh giá XL GV...

Quyết định 06 của Bộ Nội vụ - Đánh giá XL GV...
... nhiệm vụ thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên Kết rèn luyện giảng dạy giáo viên năm học đánh giá CHƯƠNG II NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI Điều Nội dung đánh giá Việc đánh giá, xếp loại giáo ... QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/ 2 006/ QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2 006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ... học Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm kết luận xác Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hàng năm sau năm học Điều Căn đánh giá, xếp loại Căn vào tiêu chuẩn nhiệm vụ nhà giáo quy định Khoản...
 • 6
 • 296
 • 0

Thông 09/2011/TT-BGDĐT pot

Thông tư 09/2011/TT-BGDĐT pot
... thôn 13 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 14 Thú y Điều Thông có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng năm 2011 Các chương trình khung ban hành kèm theo thông dùng đại học, học viện, trường đại học giao ... đại học giao nhiệm vụ đào tạo ngành học trình độ đại học Điều Căn chương trình khung ban hành Thông này, đại học, học viện, trường đại học xây dựng chương trình giáo dục cụ thể trường, tổ chức ... dục Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Uỷ ban VHGD TN,TNNĐ QH; - Hội đồng Quốc gia giáo dục;...
 • 3
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư của bộ nội vụcổng thông tin điện tử của bộ nội vụquyết định của bộ nội vụ năm 2011bản tự nhận xét đánh giá cán bộ viên chức theo quyết định số 062006qđbnv của bộ nội vụtrang tin điện tử của bộ nội vụcác biểu mẫu báo cáo cho từng nội dung quy định tại điểm 6 1 mục 6 phần iv thực hiện thống nhất theo quy định và hướng dẫn của bộ nội vụquyết định của bộ nội vụthủ tục hành chính của bộ nội vụthông tư số 132008ttbxd của bộ xây dựngcủa bộ nội vụ về việc năngthông tư số 222009ttbtc của bộ tài chínhmẫu hợp đồng làm việc của bộ nội vụcơ sở dữ liệu của bộ nội vụcơ cấu tổ chức của bộ nội vụquyết định 04 của bộ nội vụ năm 2004Tai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả năm1000 câu loga Giải chi tiếtNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Tiểu thuyết anh hùng xạ điêuGiáo án điện tử Bài 18 NhômTừ điển tiếng nhật qua hình ảnhMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gonMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập