Bo luat lao dong 2012

Toàn văn Bộ Luật lao động 2012 về Đối thoại docx

Toàn văn Bộ Luật lao động 2012 về Đối thoại docx
... LUẬT LAO ĐỘNG Điều 118 Kỷ luật lao động Kỷ luật lao động quy định việc tuân theo thời gian, công nghệ điều hành sản xuất, kinh doanh nội quy lao động Điều 119 Nội quy lao động Người sử dụng lao ... lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động văn 2 Nội dung nội quy lao động không trái với pháp luật lao động quy định khác pháp luật có liên quan Nội quy lao động ... định pháp luật yêu cầu giải tranh chấp lao động theo trình tự pháp luật quy định CHUYÊN MỤC: Bộ Luật , Bộ luật Lao động 2012 Bài viết liên quan khác: • Các văn bản, viết liên quan đến Bộ Luật tố...
 • 27
 • 225
 • 0

Đánh giá nhu cầu hiểu biết của lao động giúp việc gia đình đối với bộ luật lao động 2012 trên địa bàn hà nội

Đánh giá nhu cầu hiểu biết của lao động giúp việc gia đình đối với bộ luật lao động 2012 trên địa bàn hà nội
... tài Đánh giá nhu cầu hiểu biết lao động giúp việc gia đình Bộ luật Lao động 2012 địa bàn Nội tập trung phân tích đánh giá mức độ hiểu biết lao động giúp việc gia đình Bộ luật Lao động 2012, ... Bộ luật Lao động 2012 người lao động giúp việc gia đình 22 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HIỂU BIẾT CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ... tài Đánh giá nhu cầu hiểu biết lao động giúp việc gia đình Bộ luật Lao động 2012 địa bàn Nội Mục tiêu nghiên cứu nhóm tập trung phân tích mức độ hiểu biết lao động giúp việc gia đình Bộ luật...
 • 91
 • 143
 • 0

Thương lượng tập thể trong bộ luật lao động 2012

Thương lượng tập thể trong bộ luật lao động 2012
... Thỏa ước lao động tập thể Thoả ƣớc lao động tập thể văn bản thoả thuận tập thể lao động ngƣời sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động ... lƣợng tập thể pháp luật thƣơng lƣợng tập thể Chương 2: Quy định thƣơng lƣợng tập thể Bộ luật lao động năm 2012 Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện quy định thƣơng lƣợng tập thể Bộ luật lao động ... lƣợng nội dung Thỏa ƣớc lao động tập thể văn bản thể kết quả việc thƣơng lƣợng tập thể thành tập thể lao động với NSDLĐ điều kiện lao động sử dụng lao động sở quy định pháp luật điều kiện, khả...
 • 99
 • 374
 • 2

Pháp luật về hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động 2012 và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH 1 TV Ngọc Thạch”

Pháp luật về hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động 2012 và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH 1 TV Ngọc Thạch”
... LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TV NGỌC THẠCH 2 .1 Tổng công ty TNHH TV Ngọc Thạch 2 .1. 1 Giới thiệu chung Công ty TNHH TV Ngọc Thạch 2 .1. 1 .1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH TV Ngọc Thạch Công ... biệt pháp luật HĐLĐ theo hướng tiếp thu có chọn lọc điểm tiến pháp luật lao động nước ILO Từ lý trên, em định chọn đề tài: Pháp luật hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động 2 012 thực tiễn áp dụng ... gồm chương: - Chương 1: Một số lý luận pháp luật điều chỉnhhợp động lao động theo BLLĐ 2 012 - Chương 2: Thực trạng áp dụng quy định pháp luật hợp đồng lao động công ty TNHH TV Ngọc Thạch - Chương...
 • 39
 • 227
 • 1

Chấm dứt hợp đồng lao động trong bộ luật lao động 2012 và thực tiễn tại các doanh nghiệp ở việt nam

Chấm dứt hợp đồng lao động trong bộ luật lao động 2012 và thực tiễn tại các doanh nghiệp ở việt nam
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THANH HNG CHấM DứT HợP ĐồNG LAO ĐộNG TRONG Bộ LUậT LAO ĐộNG 2012 THựC TIễN TạI CáC DOANH NGHIệP VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN ... hp ng lao ng ý ca ngi s dng lao ng v ngi s dng lao ng 21 2.2 Thc trng phỏp lut v chm dt hp ng lao ng ý ca ngi s dng lao ng hoc ngi lao ng 22 2.2.1 n phng chm dt hp ng lao ng ca ngi lao ng ... BLL B lut lao ng HL Hp ng lao ng ILO T chc lao ng quc t NL Ngi lao ng NSDL Ngi s dng lao ng QHL Quan h lao ng M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti Hp ng lao ng (HL) l c s rng buc ngi lao ng (NL)...
 • 92
 • 196
 • 0

Nghiên cứu khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỷ luật sa thải người lao động theo bộ luật lao động 2012

Nghiên cứu khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỷ luật sa thải người lao động theo bộ luật lao động 2012
... III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật xử kỷ luật sa thải Kết luận : Chọn đề tài "Một số vấn đề luận thực tiễn kỷ luật sa thải người lao động theo luật lao động năm 2012" ... động người lao động 2.1.1 Về nguyên tắc xử kỷ luật sa thải ( Điều 123 Bộ luật lao động năm 2012) Kỷ luật sa thải hình thức xử kỷ luật lao động áp dụng theo nguyên tắc xử kỷ luật lao động ... thải theo Bộ luật lao động năm 2012 CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỶ LUẬT SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm kỷ luật sa thải người lao động 1.1.1 Khái niệm kỷ luật lao động Ngàn đời xưa...
 • 64
 • 171
 • 4

Quyền của người lao động chưa thành niên theo Bộ luật lao động 2012

Quyền của người lao động chưa thành niên theo Bộ luật lao động 2012
... chung về quyền của người lao động chưa thành niên 1.1 Khái niệm người lao động chưa thành niên quyền người lao động chưa thành niên 1.1.1 Khái niệm người lao động chưa thành niên 1.1.2 ... thiện 2.1 Quy định pháp luật quốc tế về quyền của người lao động chưa thành niên 2.2 Quy định pháp luật Lao động Việt Nam về quyền của người lao động chưa thành niên 2.3 Một số bất ... quyền người lao động chưa thành niên 1.2 Đặc điểm quyền của người lao động chưa thành niên 1.3 Sơ lược lịch sử pháp luật Việt Nam về quyền của người lao động chưa thành niên 1.4.1...
 • 107
 • 165
 • 0

Thương lượng tập thể trong bộ luật lao động 2012

Thương lượng tập thể trong bộ luật lao động 2012
... Thỏa ước lao động tập thể Thoả ƣớc lao động tập thể văn bản thoả thuận tập thể lao động ngƣời sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động ... lƣợng tập thể pháp luật thƣơng lƣợng tập thể Chương 2: Quy định thƣơng lƣợng tập thể Bộ luật lao động năm 2012 Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện quy định thƣơng lƣợng tập thể Bộ luật lao động ... lƣợng nội dung Thỏa ƣớc lao động tập thể văn bản thể kết quả việc thƣơng lƣợng tập thể thành tập thể lao động với NSDLĐ điều kiện lao động sử dụng lao động sở quy định pháp luật điều kiện, khả...
 • 102
 • 215
 • 1

Tìm hiểu bộ luật lao động luật công đoàn năm 2012

Tìm hiểu bộ luật lao động luật công đoàn năm 2012
... CUỘC THI "TÌM HIỂU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012" I PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI: A Câu hỏi tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2012: Câu 1: Nêu quyền nghĩa vụ người lao động quan hệ lao động? Trả ... lao động B Câu hỏi tìm hiểu Luật Công đoàn năm 2012: Câu 1: Nêu nguyên tắc tổ chức hoạt động công đoàn? Chức tổ chức công đoàn Việt Nam? Trả lời: * Nguyên tắc tổ chức hoạt động công đoàn: - Công ... động 2012 - Người lao động nghỉ năm, nghỉ việc riêng trường hợp nghỉ khác người sử dụng lao động đồng ý - Lao động nữ quy định khoản Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 - Người lao động nghỉ việc hưởng...
 • 12
 • 1,014
 • 2

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012
... việc - Bộ luật lao động năm 2012 sửa đổi thời hạn giấy phép lao động tối đa năm - Về lao động giúp việc gia đình, Bộ luật lao động năm 2012 có mục riêng với Điều quy định loại hình lao động này, ... CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Bộ luật lao động năm 2012 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 18 tháng năm 2012 thay Bộ luật lao động cũ (đã ... dụng lao động bị sa thải - Bộ luật lao động năm 2012 làm rõ khái niệm tái phạm, theo tái phạm trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm bị kỷ luật mà chưa xóa kỷ luật - Bộ luật lao động năm...
 • 20
 • 120
 • 0

BỘ ĐỀ THI TÌM HIỂU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

BỘ ĐỀ THI  TÌM HIỂU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012
... Hợp đồng lao động thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động B Hợp đồng lao động thỏa thuận người lao động người ... người lao động, chứng minh người lao động lỗi Câu 35 Tai nạn lao động gì? A Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thương thể gây tử vong cho người lao động, xảy trình lao động B Tai nạn lao động tai ... cấm xử lý kỷ luật lao động? 8 A Xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động B Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động C Xử lý kỷ luật lao động người lao động có hành...
 • 16
 • 155
 • 0

Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012

Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
... hành công đoàn, người sử dụng lao động có quyền gửi đơn khiếu nại lên Tòa án nhân dân tối cao” Như vậy, Bộ luật lao động 2012 điểm mới, sửa đổi bổ sung số điều đình công Các quy định Bộ luật 2012 ... Tòa án tuyên bố đình công bất hợp pháp” - Điều 215: Về trường hợp đình công bất hợp pháp có điểm mới: “Tổ chức cho người lao động không làm việc cho người sử dụng lao động đình công - Điều 216: ... Trường hợp không đình công “1 Không đình công đơn vị sử dụng lao động hoạt động thiết yếu cho kinh tế quốc dân mà việc đình công đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng theo...
 • 5
 • 208
 • 0

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1995.doc

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1995.doc
... hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Người lao động phải tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động nội quy lao động ... NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG Điều 185 Thanh tra Nhà nước lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động Thanh tra vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quan lao động địa phương ... quy lao động Nội quy lao động không trái với pháp luật lao động pháp luật khác Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động văn 2- Trước ban hành nội quy lao động, ...
 • 30
 • 367
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: CDTS nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần thanh tân thừa thiên huếCDTS vận dụng thẻ điểm cân bằng (balance scorecard) trong triển khai thực thi chiến lược của công ty cổ phần du lịch DMZNghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namCÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN đối TƯỢNG THAM GIA bảo HIỂM y tế hộ GIA ĐÌNH TRÊN địa BÀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾQUẢN lý NHÀ nước đối với HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN địa bàn HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾEbook Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015: Phần 1Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến sinh kế của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng namcd PHÁT TRIỂN đối TƯỢNG THAM GIA bảo HIỂM y tế TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾChuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tếCÔNG tác QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊĐánh giá ảnh hưởng của lò mổ gia cầm thủy phương đến sự lây lan mầm bệnh newcastle trên địa bàn phường thủy phương, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua huyện núi thành, tỉnh quảng nam (2)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án “đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi qua huyện núi thành, tỉnh quảng namĐánh giá hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng sau khi áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của ban quản lý rừng phòng hộ đăkmi( huyện phước sơn, tỉnh quảng nam)Đánh giá khả năng thành thục và nghiên cứu sản xuất giống cá lăng chấm (hemibagrus guttatus lacépède, 1803) trong điều kiện nuôi tại quảng bìnhTUYỂN TẬP 70 BÀI MẪU CHO ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING PART 2 TỪ THÁNG 9 – 122017tổng hợp tác giả tác phẩm văn học việt nam ôn thi thpt quốc gia năm 2018Đánh giá tiềm năng LSNG để bảo tồn ,phát triển một số loài LSNG có giá trị ở xã ba, huyện đông giang, tỉnh quảng namĐánh giá tác dụng của điện châm và cứu kết hợp với xoa bóp bấm huyệt trong điều trị mất ngủ không thực tổnKết quả điều trị và thực trạng quản lý, chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật trĩ tại huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập