Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media có đáp án
... + one of these phrases The strong wind Growing unrest in the country My computer isn’t working I can hear the waves Flooding on the road The mist The streets were covered in ice My mother has ... (5)…………all over the world immediately through the (6)…………of satellites that transmit the (7)…………from the earth, through (8)…………, and back to the earth More people now (9)…………their news and information ... That’s the third time he phoned/ has phoned her this evening 13 Since the eruption started/ has started, all the villages on the slopes of the volcano have evacuated/ have been evacuated 14 The...
 • 10
 • 120
 • 1

Bài tập tiếng Anh lớp 10 (Bài 7 - The mass media)

Bài tập tiếng Anh lớp 10 (Bài 7 - The mass media)
... constantly look to the news to keep up-to-date on what went on in the world A B C D The editor decided not publish the story because the facts were unreliable A B C D The art critic gave the show a poor ... saddened the exhibition team A B C D 10 The Internet disseminates information faster than any other media A B C D IV SPEAKING Choose the one option - a, b, c or d - that best completes the dialogue ... on in the world All these people are touched by the media What is the media? What constitutes the media? The media consists of ail the ways that news and information is distributed to a mass audience...
 • 7
 • 592
 • 6

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 7-8

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 7-8
... hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp, em cần ý (1) vị trí chủ từ động từ (2) không dấu chấm hỏi Ex: She asked me, “What would he if he were a king?” -> She asked me what he would if he were a king UNIT ... lễ tạ ơn wish (n) lời chúc ☺ GRAMMAR Các đại từ ONE, ONES, SOMEONE, NO ONE, ANYONE, EVERYONE ONE ONES: ONE dùng để thay danh từ đếm số (tránh lặp từ) Ex: This watch doesn’t work any more I’m ... tùy vào a clean up (exp) dọn dẹp evil spirit (n) quỷ ma fatty pork (n) mỡ (heo) French fries (n) khoai tây chiên good spirit (n) thần thánh kimono (n) áo kimônô (Nhật) kumquat tree (n) quất vàng...
 • 11
 • 1,493
 • 5

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People's Background

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People's Background
... khô - expensive (adj): mắc # cheap (adj): rẻ - handbag (n): túi xách; ví xách tay - manage (v): xoay sở - mat (n): chiếu - mess (n): lộn xộn - pan (n): chảo - parrot (n): vẹt - sand (n): cát - ... chí - tragic (adj): bi thảm; thảm thương B SPEAKING - appearance (n): vẻ bề - background (n) [C/U]: lai lịch - experience (n): kinh nghiệm - interview (v): vấn - journalist (n): phóng viên - primary ... du lịch - work as (v): làm việc E LANGUAGE FOCUS VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - angry (adj): giận - bench (n): ghế dài - carpet (n): thảm - drop (v): làm rớt - dry (adj):...
 • 6
 • 337
 • 2

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education
... chất trường hợp ta dùng "The + Adj" tạo thành danh từ nhóm người, danh từ số nhiều Còn "The + Ad j+ N" tạo thành danh từ xác định ta gặp, tương tự với danh từ với "A/an" mà B Used to, Be used to, ... chung.Khi muốn cụ thể hóa người hay nhóm người cụ thể, dùng kèm với danh từ như: "man,woman,people, " VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí The young have their lives in front of ... To be + V-ing/ Noun: Trở nên quen với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí He is used to swimming every day: Anh quen với việc bơi ngày VD: - I'm used to living on my own I've...
 • 5
 • 86
 • 0

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion
... điều xảy Chủ ngữ “someone” (một đó), động từ theo sau chia theo chủ ngữ số nên ta sử dụng “is + crying”) Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present? (Bây anh trai bạn ... “at present” dấu hiệu nhận biết tiếp diễn Với chủ ngữ “they” nên ta sử dụng “to be” “are + travelling) 10 He (not work) in his office now (Bây anh ấy không làm việc văn phòng.) - isn’t working ... chủ ngữ “he” nên ta sử dụng “to be” “is + working”.) Bài 2: My/ father/ water/ some plants/ the/ garden VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - My father is watering some plants...
 • 8
 • 42
 • 0

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Poineers Club

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Poineers Club
... người con.) B Danh động từ Tiếng Anh Danh động từ làm chủ ngữ Swimming is good for health Learning English is interesting Danh động từ làm tân ngữ She likes cooking Danh động từ làm tân ngữ ‘be’ My ... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Ví dụ: - The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây) Đây thật hiển nhiên nên ta sử dụng đơn để diễn tả Chủ ngữ the ... (subject): Chủ ngữ - V (verb): Động từ * CHÚ Ý: - S = I, We, You, They, danh từ số nhiều ĐỘNG TỪ dạng NGUYÊN THỂ - S = He, She, It, danh từ số ĐỘNG TỪ thêm “S” ES” * Ví dụ: - They go to work...
 • 8
 • 56
 • 0

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media
... AREN'T I? - Với I AM NOT, câu hỏi đuôi AM I quy tắc + I AM NOT GUILTY, AM I? Hiện đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO DOES tùy theo chủ ngữ (xem lại Thì đơn với động từ thường cần) - THEY LIKE ... tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE HAS - THEY HAVE LEFT, HAVEN'T THEY? - THE RAIN HAS STOPPED, HASN'T IT? Thì khứ hoàn thành khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAD: - HE HADN'T MET YOU BEFORE, ... DON'T THEY? - SHE LOVES YOU, DOESN'T SHE? Thì khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, khứđơn với TO BE: WAS WERE: - YOU LIED TO ME, DIDN'T YOU? - HE DIDN'T COME HERE, DID HE? - HE WAS...
 • 4
 • 70
 • 0

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 9-10

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 9-10
... first language (n) tiếng mẹ đẻ steal (v) ăn cắp French (n) tiếng Pháp tenant (n) người thuê/mướn German (n) tiếng Đức waitress (n) bồi bàn nữ injured (a) bị thương war (n) chiến tranh ☺ GRAMMAR Hai ... “,” Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi: - Trước danh từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/… - Từ quan hệ tên riêng danh từ riêng Ex: My father is a doctor He is fifty years old ... ta.) * CHÚ Ý: (1) WHO, WHOM WHICH thay THAT (2) WHOM thay WHO Tóm tắt công thức: DANH TỪ Người Vật/Đ.vật CHỦ TỪ TÚC TỪ SỞ HỮU WHO/THAT WHO(M)/THAT WHOSE WHICH/THAT 2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES...
 • 11
 • 1,020
 • 3

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10
... rainforest 10 to cause i good conditions for trees and animals 11 to provide j to see animals and study trees 12 to protect k an English –speaking club l care of abondaned animals Lesson plan of 10 grade ... D wildlife 8) A fires B causes C activities D temperatures 9) A area B reveal C peace D feature 10) A teenage B average C garbage D manage II Choose the word that has stress pattern different ... he had been more careful in the past A would have been B would be C will be D was Lesson plan of 10 grade – Extensive lesson – Ha Thi Phuong Lan – Co Loa High school 31) He didn’t work hard, so...
 • 5
 • 5,285
 • 196

tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 10 hkii

tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 10 hkii
... danh t + be + tớnh t: em tớnh t t troc danh t, b to be Although the rain is heavy, Despite / in spite of the heavy rain, 3) Nu mnh gm i t + be + tớnh t : i i t thnh s hu, i tớnh t thnh danh ... thnh s hu, ng t thnh danh t, trng t thnh tớnh t t trc danh t Although he behaved impolitely, Despite / in spite of his impolite behavior , 5) Nu cõu cú dng : there be + danh t: Thỡ b there be ... heir ã Cỏc t m u bng mt ch vit tt: an S.O.S/an M.P Cỏch dựng mo t xỏc nh "The Dựng the trc mt danh t ó c xỏc nh c th nht v ó c cp n trc ú ln tr lờn EX: I saw a boy in the street after that the...
 • 7
 • 7,638
 • 283

Xem thêm

Từ khóa: ngữ pháp tiếng anh lớp 10 unit 7ngữ pháp tiếng anh lớp 9 unit 7ngữ pháp tiếng anh lớp 10 unit 5bai tap ngu phap tieng anh lop 10 unit 4ngữ pháp tiếng anh lớp 10 unit 8ngu phap tieng anh lop 10 unit 4 5 6ngữ pháp tiếng anh lớp 10 unit 4bai tap ngu phap tieng anh lop 10 unit 12bai tap ngu phap tieng anh lop 10 unit 10giáo án anh văn lớp 10 unit 7 the mass mediangu phap tieng anh lop 12 unit 10ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 10kiểm tra ngữ pháp tiếng anh lớp 10ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10bài giảng điện tử tiếng anh lớp 10 unit 7Diseases of children in the subtropics and tropicsĐề cương chi tiết học phần Tính toán sữa chữa máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần CAD nâng cao trong kĩ thuật điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)TIỂU THUYẾT PHÓNG SỰ VIỆT NAM THẾ KỈ XXMangaJin Megazine Vol 30MO PHOI PHAN MO HOCẢnh hưởng của việc bổ sung bột lá sắn đến khả năng sinh trưởng, chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và hình thái tế bào gan ở chim cútBỆNH HỌC NÃO KHOA TỪ ĐẠI CƯƠNG TỚI THỰC HÀNH LÂM SÀNGQuản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố hà nộiQuản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận lê chân, thành phố hải phòng trong bối cảnh hiện nayQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông c kim bảng, huyện kim bảng, tỉnh hà nam trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thểMột số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc hội nghị tại trung tâm hội nghị tiệc cưới riverside palaceHồi giáo trong biến đổi chính trị ở bắc phi và trung đông từ mùa xuân arab đến nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông mekong giai đoạn 1990 2020Vai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội việt nam giai đoạn 2003 2013Tài liệu ôn đầu vào tiếng anh sau đại học sư phạm 1Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng đông cường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập