Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng xúc tác Fe–SAPO –5 và thăm dò hoạt tính trong phản ứng HDO dầu sinh học thu nhiên liệu

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất tritecpenoit khung lupan thăm hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất tritecpenoit khung lupan và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... hoạt tính sinh học lý thú nên có nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất hợp chất để tìm kiếm chất có hoạt tính sinh học cao đặc biệt hoạt tính kháng HIV/AIDS 1.1.1 Tổng hợp hoạt tính sinh ... Hep-G2, LU, HIV nhằm tìm kiếm hợp chất có hoạt tính chống ung thư, chống HIV Do đó, luận án chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp số dẫn xuất tritecpenoit khung lupan thăm hoạt tính sinh học chúng ... 1:TỔNG QUAN: 1.1 .Tổng hợp hoạt tính sinh học dẫn xuất triterpenoit: 1.1.1 Tổng hợp hoạt tính sinh học betulin 1.1.2 Tổng hợp hợp chất lai tritecpen-triazole với AZT 1.1.3 Tổng...
 • 201
 • 216
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất tritecpenoit khung lupan thăm hoạt tính sinh học của chúng (TT)

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất tritecpenoit khung lupan và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (TT)
... este-triazole - Tổng hợp hợp chất lai dẫn xuất tritecpenoit khác với AZT qua cầu estetriazole 2.2.4 Nghiên cứu tổng dẫn xuất lai tritecpenoit với AZT qua cầu amittriazole - Tổng hợp hợp chất lai ... Hep-G2, KB hoạt tính chống HIV sản phẩm lai tổng hợp nhằm tìm kiếm hợp chất có hoạt tính sinh học lý thú 3.1 Tổng hợp dẫn chất tritecpenoit với AZT qua cầu nối este-triazole 3.1.1 Tổng hợp cấu trúc ... triển hợp chất có hoạt tính chống ung thư KẾT LUẬN Đã nghiên cứu thành công quy trình tổng hợp hợp chất lai tritecpenoit với AZT qua cầu nối este-triazole Từ nghiên cứu tổng hợp 12 hợp chất lai hợp...
 • 28
 • 222
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số azomethin dẫn chất của sulfamethoxazole thăm tác dụng sinh học của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số azomethin  dẫn chất của sulfamethoxazole và thăm dò tác dụng sinh học của chúng
... đề tài Nghiên cứu tổng hợp azomethin - dẫn chất sulfamethoxazole thăm tác dụng sinh học chúng với hai mục tiêu Tổng hợp azomethin - dãn chất sulfamethoxazole phản ứng ngưng tụ sulfamethoxazole ... trúc dự kiến tổng hợp 2.3.2 Về thăm tác dụng sinh học: - Các azomethin tổng hợp thử tác dụng 10 chủng vi khuẩn với chất chuẩn sulfamethoxazole azomethin I, II, III, IV, V có tác dụng ức chế ... LƯỢNG (MS) CỦA HAI HỢP CHAT AZOMETHIN TỔNG HỢP ĐƯỢC (CHẤT I VÀ II) PHỤ LỤC 5: HÌNH ẢNH KHẢ NĂNG KHÁNG KHUAN TỔNG HỢP ĐƯỢC VÀ SULFAMETHOXAZOLE c ủ a AZOMETHIN PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HỢP CHẤT AZOMETHIN...
 • 74
 • 197
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số bazơ azomentin thơm của veratraldehyd thăm tác dụng sinh học của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số bazơ azomentin thơm của veratraldehyd và thăm dò tác dụng sinh học của chúng
... kết hợp tác dụng sinh học dẫn chất veratraldehyd hợp chất base azometin với mong muốn tiến hành sàng lọc, tìm chất có tác dụng sinh học mới, cải thiện tác dụng có, tiến hành đề tài "Nghiên cứu tổng ... tổng hợp số base azometin thơm veratraldehyd thăm tác dụng sinh học chúng" với mục tiêu sau: Tổng hợp dẫn chất base azometin veratraldehyd phản ứng ngưng tụ veratraldehỵd dẫn xuất anilỉn Sơ thăm ... (-CH=N-), chúng nghiên cứu từ lâu sản phẩm trung gian để tổng hợp số hợp chất có tác dụng sinh học (ví dụ: ß-aminoceton) hợp chất dị vòng chứa nitơ quinolin, pyrazol, thiazol mà thân chúng tác dụng...
 • 62
 • 73
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất chứa nitơ của camphor thăm tác dụng sinh học

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất chứa nitơ của camphor và thăm dò tác dụng sinh học
... Xuất phát từ suy nghĩ muốn nghiên cứu tìm chất có tác dụng sinh học, luận văn tiến hành: Tổng hợp oxim số dẫn chất hydraion, semicarbazon Camphor thăm tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm hợp ... (liên hợp) VC=N 224 - 296 2.2.4 Thăm tác dụng sinh học: Trong phần tổng quan, trình bày tác dụng dược lý phong phú dẫn chất hydrazon Chúng hy vọng tìm chất có tác dụng dược lý ứng dụng vào thực ... thức dự kiến tổng họp Chúng thử tác dụng sinh học chất tổng hợp 10 chủng vi sinh vật Kết cho thấy chất tổng hợp có chất có tác dụng vi khuẩn Gr(+)đem thử, chất I (oxim camphor) tác dụng Staphylococcus...
 • 54
 • 274
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam
... cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp lắng đọng hóa học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Nội dung nghiên cứu luận án - Chế tạo xúc tác Fe/γ-Al2O3 để ... hướng nghiên cứu cần thiết có tính Việt Nam Mục tiêu luận án: (i) tiếp cận công nghệ sản xuất vật liệu cacbon nano tiến đến làm chủ nó, nhằm tạo vật liệu cacbon nano mang nhãn hiệu Việt Nam mà ... thuộc vào nguồn cacbon nano từ nước (ii) nghiên cứu ứng dụng bước đầu vật liệu vào lĩnh vực hấp phụ, xúc tác nhằm xử lý chất hữu độc hại gây ô nhiễm môi trường với đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc...
 • 26
 • 372
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam
... là: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp xúc tác lắng đọng hoá học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Các khảo sát tính chất hấp phụ xúc tác, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC  HUỲNH ANH HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƢNG VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC LẮNG ĐỌNG ... hệ thiết bị tổng hợp vật liệu cacbon nano phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha (CVD) 41 2.1.3 Chế tạo xúc tác theo phương pháp tẩm 42 2.1.3.1 Chế tạo xúc tác cho trình tổng hợp CNT...
 • 154
 • 391
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 mesoSAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải Võ Đức Anh.

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 và mesoSAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải Võ Đức Anh.
... trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu xử lý cặn béo thải làm nguyên liệu chuyển hóa thành nhiên liệu lỏng Khảo sát cách có hệ thống trình cracking sở hệ xúc tác tối ưu nhằm ... quản SAPO-5 đáp ứng điều kiện cho phản ứng cracking pha lỏng để thu nhiên liệu 3.3 Nghiên cứu ứng dụng xúc tác sở SAPO-5, meso-SAPO-5 phản ứng cracking cặn béo thải 3.3.1 Nghiên cứu lựa chọn phối ... đoạn nhiên liệu diesel 17 3.3.2 Xác định tính chất nghiên cứu xử lý nguyên liệu cặn béo thải Bảng 3.3 Tính chất cặn béo thải trước sau trình xử lý Phương Cặn béo thải Cặn béo thải STT Các tiêu...
 • 28
 • 393
 • 1

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu sapo-5 meso-sapo-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu sapo-5 và meso-sapo-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải
... cứu tổng hợp SAPO-5 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng alkyl hóa toluen Nhƣ nhận thấy vật liệu SAPO-5 có nhiều ứng dụng quan trọng việc sử dụng làm xúc tác cho nhiều phản ứng việc nghiên cứu Ďánh ... hiệu sở SAPO-5, meso -SAPO-5 Xác định đặc trưng hóa lý tìm quy luật cho trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu cặn o thải làm nguyên liệu chuy n hóa thành nhiên liệu lỏng ... khác mẫu SAPO-5 sử dụng làm xúc tác cho phản ứng cracking c n béo thải 66 3.2 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP V Đ C TRƢNG VẬT LIỆU ĐA CẤP MAO QUẢN SAPO-5 72 3.2.1 Nghiên cứu hình...
 • 162
 • 207
 • 0

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu sapo-5 meso-sapo-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu sapo-5 và meso-sapo-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải
... cứu tổng hợp SAPO-5 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng alkyl hóa toluen Nhƣ nhận thấy vật liệu SAPO-5 có nhiều ứng dụng quan trọng việc sử dụng làm xúc tác cho nhiều phản ứng việc nghiên cứu Ďánh ... hiệu sở SAPO-5, meso -SAPO-5 Xác định đặc trưng hóa lý tìm quy luật cho trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu cặn o thải làm nguyên liệu chuy n hóa thành nhiên liệu lỏng ... khác mẫu SAPO-5 sử dụng làm xúc tác cho phản ứng cracking c n béo thải 66 3.2 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP V Đ C TRƢNG VẬT LIỆU ĐA CẤP MAO QUẢN SAPO-5 72 3.2.1 Nghiên cứu hình...
 • 162
 • 177
 • 0

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu sapo-5 meso-sapo-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu sapo-5 và meso-sapo-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải
... cứu tổng hợp SAPO-5 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng alkyl hóa toluen Nhƣ nhận thấy vật liệu SAPO-5 có nhiều ứng dụng quan trọng việc sử dụng làm xúc tác cho nhiều phản ứng việc nghiên cứu Ďánh ... hiệu sở SAPO-5, meso -SAPO-5 Xác định đặc trưng hóa lý tìm quy luật cho trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu cặn o thải làm nguyên liệu chuy n hóa thành nhiên liệu lỏng ... khác mẫu SAPO-5 sử dụng làm xúc tác cho phản ứng cracking c n béo thải 66 3.2 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP V Đ C TRƢNG VẬT LIỆU ĐA CẤP MAO QUẢN SAPO-5 72 3.2.1 Nghiên cứu hình...
 • 162
 • 189
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 meso SAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 và meso SAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải
... SAPO-5, meso- SAPO-5 Xác định đặc trưng hóa lý tìm quy luật cho trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu cặn o thải làm nguyên liệu chuy n hóa thành nhiên liệu lỏng Khảo sát cách ... [99] cộng nghiên cứu sở vật liệu mao quản trung bình ứng dụng l nh vực y sinh; năm 2012 Sharma [113] Ďồng nghiệp Ďã nghiên cứu vật liệu meso- titansilicat ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng chuyển ... thấy vật liệu SAPO-5 có nhiều ứng dụng quan trọng việc sử dụng làm xúc tác cho nhiều phản ứng việc nghiên cứu Ďánh giá cấu trúc vật liệu SAPO-5 cần tiếp tục Ďƣợc nghiên cứu Từ khám phá vật liệu...
 • 162
 • 262
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống ti cấy thêm fe n, s ứng dụng làm xúc tác cho quá trình xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống ti cấy thêm fe n, s và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm
... ̣u s t ch ống Ti cấy thêm Fe N, S ứng ̣ dụng làm xúc tác cho trình xử màu nước thải dệt nhuộm CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1 VẬT LIỆU NANO TiO2 VÀ VẬT LIỆU TiO2 BIẾN TÍNH 1.1.1 Vật liệu nano TiO2 ... đƣợc vật liệu TiO2-1.75%FeNS, TiO2-2%FeNS, TiO22.25%FeNS Đem TiO2-2 % FeNS nung nhiệt độ 450, 550, 650oC vòng thu đƣợc vật liệu TiO2- 2%FeNS-350; TiO2-2%FeNS -450; TiO2-2%FeNS -550 Loại TiO2-1.75%FeNS, ... màu vật liệu TiO TiO2 doping Fe, N, S 40 2.4.4 Khảo s t khả xử phẩm màu vật liệu bentonite chống TiO pha tạp Fe, N, S 41 2.4.5 Đánh giá hiệu xuất xử phẩm màu vật...
 • 88
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalaninnghiên cứu về tổng hợp và đặc trưng timcm41 đồng thời đặc trưng xúc tác thông qua phản ứng epoxi hóa dầu thực vậtnghiên cứu tổng hợp biến tính vật liệu mao quản trung bình sba 15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặngthuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơnghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật dầu nành trên xúc tác mgophương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tácnghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa xử lý môi trườngđồ án nghiên cứu tổng hợp nhôm oxit hoạt tính có chất lượng cao ứng dụng làm chất xúc trang 7 filesnghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu chúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp các tác chất cần thiếtnghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu trúc zeolit từ cao lanh không nungCHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAIBÀI THI tìm HIỂU QUAN hệ đặc BIỆT VIỆT NAM lào 2Bài 9. Tập phóng tranh, ảnhBài 9. Tập phóng tranh, ảnhNâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huếtiết 6, 7 phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện litiết TCBS5 ôn tập kiểm tra lần 1Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bìnhQuản trị rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh hoáPhương pháp lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồngĐầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các đội chiếu bóng lưu động và xây dựng rạp chiếu phim tỉnh Sơn LaNâng cao hiệu quả cung cấp điện cho huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 2020Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền trungĐánh giá tác động của chính sách giao đất lâm nghiệp đến phát triển kinh tế lâm nghiệp tại huyện lộc bình, tỉnh lạng sơnĐánh giá tác động môi trường của khai thác than đến sản xuất nông nghiệp tại thị xã cẩm phả, tỉnh quảng ninhĐỀ TÀI BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAMPosterb presentations Đề tài nghiên cứu về cây lúaÔN TẬP LÍ THUYẾT MÔN TIN HỌC CĂN BẢNCâu hỏi và trả lời môn triết, tư tưởng HCM, XH khoa học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập