Phép tính Xentơ và ứng dụng trong cơ học chất rắn, w18, E48

Phép tính tenxơ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 33 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phƣơng trình cân bằng- chuyển động .33 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển vị .42 2.3 Ứng ... Các phép tính tenxơ hạng hai Tenxơ hạng cao Đối với tenxơ hạng hai tenxơ hạng cao, phép tính đƣợc thực tƣơng tự nhƣ tenxơ hạng Chú ý phép tính cộng, trừ áp dụng đƣợc với tenxơ hạng loại Phép...
 • 62
 • 305
 • 2

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 33 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phương trình cân bằng- chuyển động 33 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển vị 42 2.3 Ứng ... không nói rõ bước biến đổi để thu kết Luận văn trình bày rõ ràng khái niệm, phép tính bản, phép biến đổi tenxơ Trên sở vận dụng phép tính tenxơ để xác định phương trình liên hệ biến dạng - chuyển...
 • 62
 • 213
 • 0

Phép tính tenxơ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 33 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phương trình cân bằng- chuyển động 33 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển vị 42 2.3 Ứng ... ⃗ ⨂⃗ b Các phép tính tenxơ hạng hai Tenxơ hạng cao Đối với tenxơ hạng hai tenxơ hạng cao, phép tính thực tương tự tenxơ hạng Chú ý phép tính cộng, trừ áp dụng với tenxơ hạng loại Phép nhân thực...
 • 20
 • 177
 • 0

Luận văn phép tính TENXƠ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Luận văn phép tính TENXƠ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... Thay số hạng số 2, vừa biểu diễn vào biểu thức (1.69) nhận Vậy vi phân tuyệt đối thành phần tenxơ dạng đạo hàm hiệp biến 22 Chương - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 2.1 Ứng dụng tenxơ ... 22 Chương - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ .23 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phương trình cân bằng- chuyển động .23 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển...
 • 40
 • 190
 • 0

biến đổi fourier phân ứng dụng trong học lượng tử

biến đổi fourier phân và ứng dụng trong cơ học lượng tử
... văn) Trong toán học, bậc α biến đổi Fourier phân lũy thừa α toán tử biến đổi Fourier thông thường Biến đổi Fourier phân bậc biến đổi Fourier thông thường Biến đổi bậc −α biến đổi ngược biến đổi ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn (1.46) 15 Chương ỨNG DỤNG CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER PHÂN TRONG CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Trong chương này, nghiên cứu ứng dụng biến đổi Fourier phân ... phép biến đổi Fourier, ứng dụng phép biến đổi Fourier phân học lượng tử nguyên lý bất định biến đổi Fourier phân Qua đó, tìm hiểu, học tập giới thiệu vấn đề Mục đích luận văn Mục đích luận văn học...
 • 52
 • 235
 • 0

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 5

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 5
... Mọi phép tính đại số tenxơ với tính chất chúng trình bày chương III hoàn toàn đưa vào tenxơ cho điềm đa tạp; không cần phải nhắc lại Ngược lại khong tồn phép tính vi phân tuyệt đối trường tenxơ ... niệm tenxa T h í du 5. 4 Hệ thống a^7 lập thành tenxơ, chúng thay dổi theo quy luật Các phép tính tenxơ củng thực điểm mặt m chiều, kể cà phép nâng hạ chi số nhờ tenxơ mêtric Gap 5. 3.4 H ê số liê ... hai chi sổ i với k tenxơ độ cong R^ipk Rip — R l'èpi- (5. 45) Biết R.ìpk ““ Rmtpk, nen Rtp = gịTnRmtpi- (5. 46) Thay biểu thức Rrntpi theo (5. 42) vào (5. 46) ta xác định biểu thức tenxơ Ricci - Einst.ein...
 • 48
 • 129
 • 5

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 4

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 4
... hip bin dieT cỏc h thc (4. 39), (4. 41) v (4. 42), (4. 43) ta cú a k < U = jE ;dx , ú a = Vfca'gi = VfcOtg* dxk T h du 4. 20 Tớnh i lng i4 = VV* = V i 4* V 2U2 4- V 3V3 h ta tr v h ta cu Ta cú T7 j ... y m ' Vi cỏc h thc (4. 32) v (4. 33), ta thy nu bit c h s lin thụng, thỡ tỡm c phộp bin i (4. 32) v ngc li bit (4. 32) thỡ cụng thc (4. 33) xỏc nh h s liờn thụng T h du 4. 15 Trong ta cc y = X1 cosx ... TRONG KHễNG GIAN EUCLIDR Ta Cể th vit ( dak Dak = V j a kd j = ( - r i j a t ) d x i dxi vy V; Q* - d x ii - r k a' (4- 43) l h thc o hm hip bin ca vect hip bin dieT cỏc h thc (4. 39), (4. 41)...
 • 64
 • 131
 • 6

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 3

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 3
... Trong h c s mi vect 1' U 4, 3/ cú dng X , , 3 x T h du 3. 6 Cho vect X = 2ei - e *2+ 6e , cỏc thnh phn ca nú thay di nh th no thc hin phộp bin i h c s e\ = ei + e 2, e2 - e2 - ^3, e3 = e i 2e3 ... cú mt thnh phn c lp a 1 23 = tt312 = a 231 = a 2 13 = a 132 = a321 = - a , mi (Iljk = cú hai chi s bng Giỏ tr a ny bng th tớch cựa hỡnh hp lp bi ba vect a i,a 2,a a\ a 1 23 = a ô a\ ô2 4 Ta nhn ... GIAN A P I 'HIN Trng hp khụnggian ba chiu 71 = 3, s thnh phn khỏc khụng cú 6, cũn thnh phn c lp ch cú , c thl Êằ1 23 _ Ê 31 2 _ (7 ^31 _ Ê.2 13 _ Ê. 132 _ Ê ,32 1 _ Q Dựng ký hiu h thng e ta cú th vit:...
 • 32
 • 167
 • 7

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 2

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 2
... 0 12 > 0, ô 12 22 a 12 a 13 0 12 0 .22 23 > - cc tiu au 0 12 > 0, 0- 12 a 22 ô13 a 23 033 an C 12 0, a u < 0, ii a n ay2 ... 21 ...
 • 48
 • 94
 • 7

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 1

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 1
... 011 611 + 012 6 21 G 21 &II + a 22^ 21 + aii&ii a n ũ ii 0 21^ 11 ô 11 ^12 + ô 12 ^22 ô 21^ 12 + 022^22 an6i2 I 21& 12 12 ^ 21 ...
 • 55
 • 247
 • 11

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 10

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 10
... trỡnh (10. 7) cho d ta c 2du'1 _= e t?, j U iJ moc d ( 10 10) hoc vit di dng khỏc bng cỏch nõng h ch s ( 10 11) 10. 2 T h chiu Vect m t dũng chiu 10 T h c h i u Chỳng ta vit cỏc h thng (10. 3) ... ta nhn c cỏc phng trỡnh (10 1), (10. 24), (10. 25) h ta cong cú dng sau VfcF- + V i F j k + VjFfci = 0, (10. 25) = ~ ~ j\ C0 r v - v#( - V *, - g (10. 26) - Đ (10. 27) Trong khụng giari Minkowsky ... = + m u h? (10. 60) P h a n g t r ỡn h (10. GO) cựn g vi p h n g trỡn h (10. 55) - ds L r2 (10. 61) xỏc nh qu o c a vt C ú th so sỏ n h h hai p h n g trỡn h ny (10. 60), (10. 61) vi h p...
 • 79
 • 123
 • 4

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 9

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 9
... luật vật học diễn hệ quy chiếu quán tính (nguyên tương đối) Nói cách khác» phương trình mô tà định luật vật bất biến phép biến đổi tọa độ thời gian từ hệ quán tính sang hộ quán tính ... thuộc vào thứ tự tiến hành hai phép hiến đổi Nhưng nói chung phép biến đổi Lorent.z tính chất Về mặt toán học, phép biến đổi phép giả quay không gian bốn chiều, kết quà hai phép quay phụ thuộc vào ... chất vật hệ cô lập (xem tập toàn thể) không thay đổi phép tịnh tiến không gian N g uyên đông n h ấ t thời gian Tất thời điểm khác tương đương hay đối xứng với Điều có nghĩa tính chất vật lý...
 • 27
 • 145
 • 4

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 8

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 8
... hay (8. 28) , (8. 27) vào phương trình đầu cặp thứ hai sau vài biến đổi cho ta A A ỠV \ K A A - W o tto -Q g r = grad^div A + Polie oe— J - ịi[Loj Ta thấy phương trình đơn giản, ta lợi dụng tính ... trình (8. 2) (8. 4) phương trình Maxwell tỉnh điện Thế biểu thức E i dV _ = - 7T7 = -ViV' vào phương trình (8. 2), ta dxx g ^ V iV jV = AV = - Pe Soe nghiệm phương trình Poisson (8. 3) (8. 4) 8. 1 1.3 ... r (8. 10) đặc trưng cho khả dẫn điện vật dẫn gọi điện dần suất hay hệ sổ dẫn điện Trong trường hợp môi trường bất đẳng hướng tenxơ hạng hai ™, ta gọi tenxơ điện dẩn suất : viết f = Y sE s (8 11)...
 • 22
 • 151
 • 6

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 6

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 6
... ' th tớch (ô (64 6) Da vo nh lut Hooke (6. 45), t õyta thy mt nng lngbin dng l hm bc hai ca cỏc thnh phn bin dng w == - C i j mne i j e m n (6. 47) Do tớnh bt bin ca h thc (6. 45), (6. 47) i vi cỏch ... thnh phn vt nh lut Hooke cú dng rr = XO -f* / i ^ r r , &00 *+2 / ớÊ , Gr0 Qy = G w ~~ ^ "è" ú = err -f Ê00 + = fe $ p } V> = 6. 6 C ỏ ch t bi to ỏ n c a t h u y t n hi 6. 6.1 B i to ... = 0, (6. 50) 6. 6 CCH T B I TO N CA L í T H U Y T N HềI 291 b) nh lut Hooke ij = X06tJ + fjÊij, (6 51) c) h thc gia bin dng v chuyn dch ỡ / d u i d u j \ *o = ớ2(Vẩd irj + Sdx ) - ...
 • 91
 • 96
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đặc tả kiểm chứng hình thức giao thức điều khiển tương tranh và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thựctoán rời rạc và ứng dụng trong tin họcebook toán rời rạc và ứng dụng trong tin họctoán học rời rạc và ứng dụng trong tin họctia hong ngoai va ung dung trong y hoctiểu luận hóa đại cương về vai trò và ứng dụng trong y học của kim loại nhóm 2blaser và ứng dụng trong y họctriết học phương đông và ứng dụng trong y họcvà ứng dụng trong y họcứng dụng của cơ học chất lưuứng dụng trong nghiên cứu chất rắnthu nhận tách chiết tinh sạch những chất có hoạt tính sinh học từ động vật và ứng dụng trong thực phẩmtuyển chọn các chủng nấm chịu ph thấp có khả năng thủy phân tinh bột và ứng dụng chúng trong xử lý nước thải công nghiệp sản xuất tinh bộttrên thế giới có một số các dự án nghiên cứu về cảm quan máy tính và ứng dụng trong công nghệ kĩ thuậttinh bột biến tính và ứng dụng trong công nghiệpBài toán phân loại các nhóm phản xạ hữu hạn (LV tốt nghiệp)Iđêan và sự phân tích nguyên sơ các iđêan (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Phương trình tích phân trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữKhảo sát thành ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNghệ thuật bút kí chân dung của Hà Minh Đức qua Người của một thời và Tài năng và danh phận.Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tậpPhát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô (LA tiến sĩ)Phân tích chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà NộiQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamSự hoạt động của những yếu tố thể hiện lịch sự trong câu cầu khiến tiếng ViệtTăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ MacrocomQuản lý chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực - Copy