Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa QJ4 trong vụ xuân năm 2015 tại xã phúc trìu thành phố thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Nông Lâm 7 trong vụ xuân vụ mùa năm 2013 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Nông Lâm 7 trong vụ xuân và vụ mùa năm 2013 tại Thái Nguyên.
... TRNG I HC NễNG LM INH TH HNH NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA MậT Độ CấY TớI SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN NĂNG SUấT CủA GIốNG LúA NÔNG LÂM TRONG Vụ XUÂN Vụ MùA NĂM 2013 TạI THáI NGUYÊN KHóA LUậN TốT NGHIệP ... 5,4 6,3 7, 4 8,4 10 ,7 13,4 15 M4 2 ,7 4,2 5,1 6,2 7, 3 8,2 10,8 13,4 14,9 16 V Ngy 16,1 14 /7 17/ 7 20 /7 23 /7 26 /7 2/8 9/8 M1 2 ,72 4,5 5,6 6,4 7, 6 8,5 10,8 13 ,7 14 ,7 16 M2 2,83 4,4 5,3 6,3 7, 5 8,3 ... 1 47, 6 38 ,7 571 ,4 2003 148,5 39,5 5 87, 1 2004 150,6 40,4 608,0 2005 154,9 40,9 634,4 2006 155,3 41,3 641,2 20 07 155,0 42,4 6 57, 2 2008 1 57, 7 43 ,7 689,0 2009 158,4 43,2 684,8 2010 153 ,7 43 ,7 672 ,0...
 • 63
 • 84
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa lai hai dòng TH 7 2 tại huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa lai hai dòng TH 7 2 tại huyện phù ninh, tỉnh phú thọ
... Long 20 00 32, 53 2, 29 6 ,76 2, 82 2,15 0,59 1 ,21 16 , 72 20 01 32, 11 2, 50 6,61 2, 97 2, 18 0,65 1 ,21 16,00 20 02 34,45 2, 63 6,95 3,16 2, 18 0,61 1 ,21 17, 20 20 03 34, 57 2 ,75 6 ,70 3 ,22 2, 35 0 ,75 1, 27 17, 53 20 04 ... M2T1 113 ,2 110,9 32, 8 32, 5 2, 3 2, 2 3,4 3 ,2 23,0 22 ,5 13,0 12, 6 M2T2 113,3 110 ,2 33,1 32, 6 2, 3 2, 1 3,4 3,1 22 ,9 22 ,6 12, 9 12, 8 M2T3 114 ,2 110,5 32, 9 32, 4 2, 2 2, 1 3,3 3,1 22 ,8 22 ,5 12, 9 12 ,7 M3T1 ... M3T1 115,1 1 12, 8 31 ,2 30,9 2, 2 2, 0 3,3 3,0 22 ,1 21 ,8 12, 1 12, 0 M3T2 115,4 1 12, 4 31 ,2 31,0 2, 2 2, 1 3,3 3,1 22 ,2 21,8 12, 2 12, 0 M3T3 115,0 1 12, 0 30,9 30,6 2, 2 2, 0 3 ,2 3,0 22 ,1 21 ,7 12, 1 11,9 Ghi...
 • 96
 • 118
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất lúa TH3 - 3 tại chiêm hoá - tuyên quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm và mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa TH3 - 3 tại chiêm hoá - tuyên quang
... …………………… 30 3. N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3. 1 ð i tư ng ñ a ñi m nghiên c u 3. 1.1 Cây tr ng Thí nghi m ñư c ti n hành v i gi ng lúa TH 3- 3 ð c ñi m c a gi ng lúa TH 3- 3: - TH 3- 3 gi ng lúa lai ... phương pháp nghiên c u 31 3. 2.1 N i dung nghiên c u: 31 3. 2.2 Phương pháp nghiên c u: 32 3. 3 Các bi n pháp k thu t, ch tiêu phương pháp theo dõi 33 3. 3.1 Các bi n pháp k thu t 33 3. 3.2 Ch tiêu ... 2.5.6 Nh ng nghiên c u v ñ m cho lúa 28 ð I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 31 3. 1 ð i tư ng ñ a ñi m nghiên c u 31 3. 1.1 Cây tr ng 31 3. 1.2 Phân bón 31 3. 1 .3 ð t nghiên c u 31 3. 2 N i...
 • 90
 • 241
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA
... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 16 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 Bảng 3.8 Ảnh hưởng ... cho giống lúa LH3 vụ Xuân 2015 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài: - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu ... hưởng mật độ cấy đến số yếu tố cấu thành suất và suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 Bảng 3.9 Ảnh hưởng mật độ cấy đến số yếu tố cấu thành suất suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 Chỉ tiêu suất...
 • 23
 • 1,067
 • 0

báo cáo tóm tắt nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa

báo cáo tóm tắt nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa
... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa có mùi thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa LH3 - Ảnh ... suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện Quảng Xương Thanh Hóa 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Xác định mật độ cấy thích hợp cho giống lúa có mùi thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện...
 • 27
 • 157
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH hóa

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN và NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH hóa
... NGHIỆP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA Người thực ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa có mùi thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa LH3 - Ảnh...
 • 57
 • 39
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH hóa

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN và NĂNG SUẤT GIỐNG lúa THƠM LH3 TRONG vụ XUÂN 2015 tại HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH hóa
... NGHIỆP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THƠM LH3 TRONG VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH HÓA Người thực ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015, 3.2.7 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... mật độ cấy đến động thái đẻ nhánh giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 34 Đồ thị 3.2 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái đẻ nhánh giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015, 35 3.2.4 Ảnh hưởng mật...
 • 57
 • 41
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa thơm LH3 trong vụ xuân 2015 tại huyện quảng xương thanh hóa
... huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng giống lúa có mùi thơm LH3 - Xác định ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa LH3 - Ảnh ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái tăng trưởng số giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 3.2.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống lúa tẻ thơm LH3 vụ Xuân 2015 Sự phát sinh ... suất giống lúa thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện Quảng Xương Thanh Hóa 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Xác định mật độ cấy thích hợp cho giống lúa có mùi thơm LH3 vụ Xuân 2015 huyện...
 • 27
 • 166
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển năngsuất của giống lúa Khang dân trong điều kiện phân bón thấp ở vụ mùa 2009tại Kim Động – Hưng Yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển và năngsuất của giống lúa Khang dân trong điều kiện phân bón thấp ở vụ mùa 2009tại Kim Động – Hưng Yên
... gieo cấy cho vụ xuân muộn cấy vào vụ mùa sớm để tăng vụ đất vàn cao vàn 3.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ cấy đến: - Thời gian sinh trưởng giống lúa Khang dân điều kiện phân bón ... ảnh hưởng mật độ cấy đến số diện tích giống lúa Khang dân hai phân bón thể bảng 4.5 hình4.3 Bảng 4.5: Ảnh hưởng mật độ cấy đến số diện tích LAI hai phân bón số giai đoạn sinh trưởng, phát triển ... Sinh viên: Lê Thị Bình Lớp KHCTA K51 1.2 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển, chống chịu suất giống lúa Khang dân phân bón khác 2.Xác định mật độ cấy...
 • 104
 • 24
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ nước tới sinh trưởng, phát triển năng suất lúa An Dân 11 tại Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ nước tới sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa An Dân 11 tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ LAN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ NƯỚC TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA AN DÂN 11 TẠI XÃ XUÂN PHƯƠNG HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI ... vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ nước khác đến sinh trưởng, suất lúa chế độ nước khác đất thịt nhẹ chủ động nước, với giống lúa An dân 11 Phú Bình - Thái Nguyên 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu ... cho lúa việc làm cần thiết mang tính chiến lược Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ nước tới sinh trưởng, phát triển suất lúa An dân 11 Xuân Phương huyện Phú Bình,...
 • 125
 • 82
 • 1

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất của cây bí ngồi vụ xuân 2008

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bí ngồi vụ xuân 2008
... mục có ảnh hưởng lớn đóng vai trò quan trọng để tăng suất Xuất phát từ thực tiễn tiến hành đề tài ‘ Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển suất ngồi vụ Xuân 2008 Mục ... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống ngồi Hàn Quốc F1TN220 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sâu bệnh giống ngồi Hàn Quốc ... nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển suất giống ngồi Hàn Quốc F1 TN220 - Xác định liều lượng bón phân chuồng thích hợp mang lại suất mang lại hiệu...
 • 29
 • 616
 • 3

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐÊ HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC " potx

BÁO CÁO
... 43,17 nốt/cây giống D140 đến 82,68 nốt/cây với giống D912 Liều lợng phân bón ảnh hởng đến sinh trởng v suất giống đậu tơng Trong phân bón nhận thấy phân bón (CT2) với lợng bón phân chuồng + ... LUậN Trên đất phù sa đê huyện Vĩnh Tờng, tỉnh Vĩnh Phúc, giống đậu tơng thí nghiệm vụ xuân có thời gian sinh trởng từ 92 - 100 ngy, di l giống Đ9804 v ngắn l giống ĐT22 Số lợng nốt sần giống đậu ... nhờ đa giống v thâm canh bón phân cao đa suất 10,5 tạ/ha năm 1997 lên 1,5 lần năm 2002 Nghiên cứu ny tiến hnh xác định ảnh hởng liều lợng phân bón đến sinh trởng, phát triển v suất số giống đậu...
 • 9
 • 204
 • 1

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng trên sinh trưởng, phát triển năng suất nấm sò (Pleurotus pulmonarius) trên giá thể mùn cưa vụ Đông Xuân 2015 tại Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng trên sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm sò (Pleurotus pulmonarius) trên giá thể mùn cưa vụ Đông Xuân 2015 tại Thừa Thiên Huế
... Nông Lâm Huế, chưa có nghiên cứu việc cung cấp thêm phân chuồng cho giá thể trồng nấm, tiến hành thí nghiệm Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng sinh trưởng, phát triển suất nấm (Pleurotus pulmonarius) ... Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tập trung nghiên tới vấn đề nhân tố ảnh hưởng tới suất nấm: Nghiên cứu đề tài Ảnh hưởng liều lượng phân truồng sinh trưởng, phát triển suất nấm (Pleurotus 18 pulmonarius) ... [3] Nấm (Pleurotus pulmonarius) có tới tám loại khác như: Nấm trắng (Pleurotus ostreatus), Nấm xám (Pleurotus sajor caju), Nấm Florida (Pleurotus floridanus) Nấm (Pleurotus pulmonarius)...
 • 60
 • 62
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy các mức phân đạm tới sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa BT13 tại tam dương vĩnh phúc

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân đạm tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa BT13 tại tam dương  vĩnh phúc
... ủi m sinh h c c a cõy lỳa 2.2.1 c ủi m sinh tr ng v phỏt tri n c a cõy lỳa Trong ton b ủ i s ng c a cõy lỳa cú th chia hai th i k sinh tr ng ch y u l sinh tr ng dinh d ng v sinh tr ng sinh th ... cỏc m c phõn bún khỏc ủ i v i gi ng BT13 t i Tam Dng Vnh Phỳc v 2012 4.16 72 75 Hi u qu kinh t c a cỏc m t ủ c y v cỏc m c phõn bún khỏc c a gi ng BT13 t i Tam Dng Vnh Phỳc v xuõn 2013 Tr ng ... tớnh c b n v sinh tr ng, phỏt tri n v nng su t c a gi ng BT13 ủi u ki n ủ t ủai, khớ h u th i ti t Tam Dng Vnh Phỳc - Xỏc ủ nh ủ c m t ủ c y phự h p trờn cỏc m c phõn bún cho gi ng BT13 t i ủ...
 • 119
 • 124
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lúa thuần vụ xuân 2013 tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần vụ xuân 2013 tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
... din tớch bo v v ng cụng tỏc - ễ ln: Là giống lúa Hng thm 1; Bc thm 7; RVT v Hng cm Ký hiệu G1: Giống lúa HT1; G2: Giống lúa BT7; G3: Giống lúa RVT; G4: Giống lúa HC - ễ bộ: Gm mt , ký hiệu MĐ1: ... huyn Quan Sn 2.1.3 Địa điểm v th i nghiên cứu - a im nghiờn cu: Xó Trung Tin huyn Quan Sn tnh Thanh Húa - Thi gian nghiờn cu: V Xuõn nm 2013 2.2 Ni dung nghiờn cu - Tỡnh hỡnh c bn ca huyn Quan ... Xuõn 2013 ti huyn Quan Sn 3.2.4 nh hng ca mt cy n ch s din tớch lỏ ca cỏc ging lỳa v Xuõn 2013 ti huyn Quan Sn 3.2.5 nh hng ca mt cy n ng thỏi nhỏnh ca cỏc ging lỳa v Xuõn 2013 ti huyn Quan...
 • 76
 • 52
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập