Bài 2. Mô hình thực thể ERD

Cơ sở dữ liệu _ Bài 2 hình thực thể kết hợp doc

Cơ sở dữ liệu _ Bài 2 Mô hình thực thể kết hợp doc
... HVĐ – THQL NỘI DUNG • hình thực thể kết hợp (ER) • Phƣơng pháp luận thiết kế • Khảo sát tình 13/07 /20 11 HVĐ – THQL MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP • hình thực thể kết hợp (ER) – Khái niệm ký hiệu ... hình thực thể kết hợp (ER) – Phƣơng pháp luận thiết kế • Kỹ – Lập hình dùng hình ER – Lập hình quan niệm dùng hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế 13/07 /20 11 HVĐ – THQL NỘI DUNG • ... Kiến thức – hình thực thể kết hợp (ER) – Phƣơng pháp luận thiết kế • Kỹ – Lập hình dùng hình ER – Lập hình quan niệm dùng hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế 13/07 /20 11 HVĐ – THQL...
 • 24
 • 742
 • 2

Bài 2 hình thực thể liên kết

Bài 2 Mô hình thực thể liên kết
... khoa Hà Nội Liên kết 1-1 thực thể    liên kết thực thể liên kết thực thể loại có quan hệ với không thực thể loại 2, ngược lại Ràng buộc 1-1 gọi lực lượng liên kết Ví dụ: người 12 sở hữu ... EE4509, EE 425 3, EE6133 – HK1 20 13 /20 14 TS Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội Liên kết 1-n thực thể   liên kết n thực thể Mỗi thực thể loại có quan hệ với nhiều thực thể loại 2, thực thể loại ... thực thể) Bài hát dịch sang ngôn ngữ (2 tập thực thể) Về mặt toán học: liên kết quan hệ toán học tập thực thể liên kết thực thể Biểu diễn sơ đồ: thực thể thực thể 10 EE4509, EE 425 3, EE6133...
 • 21
 • 180
 • 0

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2: hình thực thể kết hợp - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2: mô hình thực thể kết hợp - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... TP.HCM 37 MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Hình 2.9 Biểu diễn sở liệu COMPANY hình thực thể kết hợp Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 38 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP • Xác ... Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 39 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Một số khó khăn thiết kế hình thực thể kết hợp • Số mối kết hợp Thực thể hay mối kết hợp? Thực thể hay thuộc ... • hình thực thể kết hợp • Xây dựng hình thực thể kết hợp hình thực thể kết hợp mở rộng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đặt vấn đề Làm để biểu diễn toán thực...
 • 78
 • 520
 • 0

Bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2 hình thực thể kết hợp

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 2 mô hình thực thể kết hợp
... thực thể - kết hợp - Thực thể - Thuộc tính - Mối kết hợp - Lược đồ thực thể - kết hợp - Thực thể yếu ƒ Thiết kế ƒ Ví dụ sở liệu - Khoa ĐT TH - CĐ KTCN Đồng Nai hình thực thể - kết hợp ƒ ... Nai 13 Thể lược đồ E/R ƒ Một CSDL tả lược đồ E/R chứa đựng liệu cụ thể gọi thể CSDL - Mỗi tập thực thể có tập hợp hữu hạn thực thể y Giả sử tập thực thể NHANVIEN có thực thể NV1, NV2, …NVn ... tập thực thể - Một phòng ban thực thể - Tập hợp phòng ban tập thực thể sở liệu - Khoa ĐT TH - CĐ KTCN Đồng Nai Thuộc tính (Attribute) ƒ Là đặc tính riêng biệt tập thực thể ƒ Mỗi thuộc tính thực...
 • 18
 • 69
 • 0

Bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2 hình thực thể kết hợp

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 2 mô hình thực thể  kết hợp
... Kiểu thực thể - Tập thực thể - Thực thể Kiểu thực thể Tập thực thể Thực thể Thực thể 14 Bài tập 2: Xác định thực thể  Các bạn xác định thực thể tập Vẽ lên bảng  Các bạn xác định thực thể tập ... lượng thể thực thể tham gia vào mối liên kết  Các loại lượng số  - (one-to-one): thực thể a liên kết với thực thể b; thực thể b liên kết với thực thể a  - nhiều (one-to-many): thực thể a liên kết ... liên kết với nhiều thực thể b; thực thể b liên kết với thực thể a  nhiều - nhiều (many-to-many): thực thể a liên kết với nhiều thực thể b; thực thể b liên kết với nhiều thực thể a 35 Quan hệ đơn...
 • 49
 • 92
 • 0

Tài liệu Bài giảng: hình thực thể liên kết docx

Tài liệu Bài giảng: Mô hình thực thể liên kết docx
... Thực thể Thuộc tính Ràng buộc kiểu liên kết Lược đồ thực thể - liên kết Thực thể yếu  Thiết kế  Ví dụ Lý thuyết Cơ sở liệu - Khoa CNTT hình thực thể - liên kết  Được dùng để thiết kế CSDL ... CSDL hình thực thể liên kết (ER) Thiết kế Ví dụ hình thực thể liên kết mở rộng (EER) Lý thuyết Cơ sở liệu - Khoa CNTT Quá trình thiết kế CSDL Ý tưởng thiết kế E/R Lý thuyết Cơ sở liệu - ... tượng giới thực Thực thể tả tập thuộc tính  Tập hợp thực thể giống tạo thành tập thực thể  Chú ý - Thực thể (Entity) - Đối tượng (Object) Cấu trúc liệu Thao tác liệu - Tập thực thể (Entity...
 • 41
 • 1,312
 • 9

Tài liệu Chương 2.2 hình thực thể liên kết mở rộng (Enhanced Entity-Relationship) . ppt

Tài liệu Chương 2.2 Mô hình thực thể liên kết mở rộng (Enhanced Entity-Relationship) . ppt
.. . Nhân viên Lớp cha: loại thực thể bao gồm số thực thể riêng biệt thể hình liệu Lớp con: thực thể có vai trò riêng biệt thành viên lớp cha Nhập môn Cơ sở liệu - Khoa CNTT Tính kế thừa Lớp thừa kế .. . phạm trù Nhập môn Cơ sở liệu - Khoa CNTT 27 Tài liệu tham khảo Giáo trình CSDL - Chương 2, Fundamentals of Database system - Chapter Nhập môn Cơ sở liệu - Khoa CNTT 28 Nhập môn Cơ sở liệu - Khoa .. . SECRETARY Nhập môn Cơ sở liệu - Khoa CNTT TECHNICIAN ENGINEER Chuyên biệt hóa ĐN: trình xác định tập lớp kiểu thực thể Tập lớp tạo dựa số đặc tính riêng biệt thực thể lớp cha Nhập môn Cơ sở liệu - Khoa...
 • 29
 • 1,124
 • 7

Tài liệu Chương 2 hình thực thể-­kết hợp (Entity­Relationship) doc

Tài liệu Chương 2 Mô hình thực thể-­kết hợp (Entity­Relationship) doc
... trúc liệu Thao tác liệu Tập thực thể (tt)  Ví dụ “Quản lý đề án công ty” - - - Một nhân viên thực thể Tập hợp nhân viên tập thực thể Một đề án thực thể Tập hợp đề án tập thực thể Một phòng ban thực ...  Thực thể Thuộc tính Mối kết hợp Lược đồ thực thể - kết hợp Thực thể yếu Thiết kế Ví dụ Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM hình thực thể - kết hợp    Được dùng để thiết kế CSDL mức ... đồ Chương trình ứng dụng Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM Phụ thuộc HQT cụ thể Nội dung chi tiết   Quá trình thiết kế CSDL hình thực thể - kết hợp -   Thực thể Thuộc tính Mối kết hợp...
 • 30
 • 675
 • 2

Chương 2 : Hình Thực Thể Kết Hợp

Chương 2 : Mô Hình Thực Thể Kết Hợp
... niệm từ giới thực gọi hình liệu quan niệm hình liệu quan niệm thường dùng Hình Thực Thể - Kết Hợp 3/ 5/ 20 13 Giới thiệu hình Thực Thể - Kết Hợp Được dùng để thiết kế CSDL mức quan niệm ... 3/ 5/ 20 13 21 Các thành phần Thực Thể Yếu Là thực thể mà khóa có từ thuộc tính tập thực thể khác Thực thể yếu (weak entity set) phải tham gia vào mối quan hệ mà có tập thực thể 3/ 5/ 20 13 22 Lược ... đồ thực thể - kết hợp (Entity-Relationship Diagram) – Tập thực thể (Entity Sets) /thực thể (Entity) – Thuộc tính (Attributes) – Mối quan hệ (Relationship) 3/ 5/ 20 13 Giới thiệu hình Thực Thể...
 • 35
 • 360
 • 4

Chương 2: hình thực thể kết hợp (EntityRelationship) potx

Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp (EntityRelationship) potx
... tính Mối kết hợp Lược đồ thực thể - kết hợp Thực thể yếu  Thiết kế  Ví dụ  Chuyển đổi hình E/R sang hình quan hệ Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM hình thực thể - kết hợp  Được ... Tập thực thể (tt)  Ví dụ “Quản lý đề án công ty” - Một nhân viên thực thể - Tập hợp nhân viên tập thực thể - Một đề án thực thể - Tập hợp đề án tập thực thể - Một phòng ban thực thể - Tập hợp ... KHTN TPHCM 12 Thể lược đồ E/R  Một CSDL tả lược đồ E/R chứa đựng liệu cụ thể gọi thể CSDL - Mỗi tập thực thể có tập hợp hữu hạn thực thể • Giả sử tập thực thể NHANVIEN có thực thể NV 1, NV2,...
 • 36
 • 238
 • 0

Chương 2 hình Thực thể - Kết hợp doc

Chương 2 Mô hình Thực thể - Kết hợp doc
... niệm gần gũi với người dùng - hình phải tự nhiên giàu ngữ nghĩa - VD: hình thực thể kết hợp (ER), hình đối tượng… hình cài đặt (mô hình mức thực hiện) - Đưa khái niệm người dùng hiểu ... Chương Khái niệm Cơ sở liệu (CSDL) Chương hình Thực thể - Kết hợp Chương hình Dữ liệu Quan hệ Chương Đại số Quan hệ phép toá n Chương Ngôn ngữ truy vấn - SQL Chương Ràng buộc Toàn vẹn Chương ... máy tính - VD: hình quan hệ, hình mạng, hình phân cấp hình mức thấp (mô hình vật lý) - Đưa khái niệm tả chi tiết cách thức liệu lưu trữ máy tính Cơ sở liệu - Khoa ĐT TH - CĐ KT...
 • 28
 • 187
 • 0

Chương 2. HÌNH THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (MÔ HÌNH E-R) ppsx

Chương 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (MÔ HÌNH E-R) ppsx
... thành phần  hình Thực thể - Mối quan hệ Tập thực thể Mối quan hệ tập thực thể   Phân loại mối quan hệ Mối quan hệ nhị nguyên  Mối quan hệ Is-a  Mối quan hệ phản xạ  Mối quan hệ đa nguyên ...  Mối quan hệ đa nguyên  hình Thực thể - Mối quan hệ 11 MỐI QUAN HỆ NHỊ NGUYÊN Quan hệ - một: Mối quan hệ R tập thực thể A tập thực thể B gọi mối quan hệ một-một (hay 1-1) thực thể A có quan ... tập thực thể tương ứng với phía nhiều  hình Thực thể - Mối quan hệ 10 PHÂN LOẠI MỐI QUAN HỆ Mối quan hệ nhị nguyên  Mối quan hệ Is-a (mối quan hệ kế thừa)  Mối quan hệ phản xạ (mối quan hệ...
 • 20
 • 289
 • 0

Xây dựng hình thực thể ERD để quản lý cửa hàng

Xây dựng mô hình thực thể ERD để quản lý cửa hàng
... Xây dựng hình thực thể ERD để quản cửa hàng Mỗi giao hàng cho khách hàng cửa hàng có phiếu giao hàng để xác nhận giao hàng cho khách hàng Page | 1.2 Vấn đề Cửa hàng cần có nhu cầu quản ... Mặt hàng 3.1.3 Menu quản kho Menu quản các: Phiếu nhập hàng, Phiếu xuất hàng, Xem phiếu, Báo Xây dựng hình thực thể ERD để quản cửa hàng cáo nhập-xuất-tồn Page | 39 3.1.4 Menu quản ... Xác nhận cửa hàng Khách hàng Cửa hàng bách hóa Bình Minh PHIẾU XUẤT HÀNG Số ……………………… Ngày: …………………… STT Mà hàng Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Xây dựng hình thực thể ERD để quản cửa hàng Nhân...
 • 135
 • 3,542
 • 0

lời giải bài hình thực thể liên kết bài 1,2

lời giải bài mô hình thực thể liên kết bài 1,2
... Bài Sơ đồ TTLK Má số DT Mã GV GiaoVien Tên Đề xuất De tai Tên n n Học hàm m Trực thuộc tả tóm tắt Trạng thái Đăng ký Học vị BMon n Tên BM...
 • 2
 • 95
 • 0

Bài giảng quản trị cơ sở dữ liệu chương 4 hình thực thể mối liên hệ

Bài giảng quản trị cơ sở dữ liệu  chương 4 mô hình thực thể mối liên hệ
... cá thể thực thể B quan hệ với nhiều cá thể thực thể A, quan hệ gọi quan hệ nhiều-nhiều (NN) • Bản số thực thể B quan hệ với thực thể A số cá thể thực thể B liên kết với cá thể thực thể A mối ... trị hình ellipse kép Biểu thị hình thuộc tính đa trị Địa Họ tên Số điện thoại Mã nhân viên Kỹ NHÂN VIÊN 4. 1.3 Các mối liên hệ Mối liên hệ thực thể biểu thị quan hệ thể thực thể Mối liên ... quan hệ với nhiều cá thể thực thể B, ngược lại cá thể thực thể B quan hệ với cá thể thực thể A, quan hệ gọi quan hệ một-nhiều (1-N) • Mỗi cá thể thực thể A quan hệ với nhiều cá thể thực thể B...
 • 52
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 2 mô hình thực thể liên kếtmô hình thực thể erdbài tập mô hình thực thể quan hệbài tập mô hình thực thể liên kết ermô hình thực thể erd là gìbài giảng mô hình thực thể kết hợpbài tập mô hình thực thể liên kếtbài giảng mô hình thực thể liên kết2 mô hình thực thể mối quan hệ mô hình e rmô hình thực thể   erd mô hình thực thể liên kết erdmô hình thực thể kết hợp erdbài tập về mô hình thực thể kết hợpbài tập về mô hình thực thể liên kếtbài tập xây dựng mô hình thực thể liên kếtĐề cương Anh văn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc giaĐề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam Thực trạng và giải phápCÁCH rèn LUYỆN bản LĨNH HIỆU QUẢ NHẤTPhương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm nonToán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo quyển 1Tự học tiếng anh tập 1Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngôMoney banking and international FInanceToyota ECU pinouts , chân ra jack đọc lỗi của toyotaKhi mua vé xổ số tự chọn mega 6Hướng dẫn treo gương bát quái theo đúng phong thủyNha toan hoc newtonPhụ nữ cẩm phả xóa đói giảm nghèođang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhcho thuê máy photo tại hưng yênGiải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng premier village da nang resortGiáo Trình Mapinfo dành cho lâm nghiệpDẫn chương trình vì em hiếu học (Chợ Mới)TIẾNG PHÁP GIAO TIẾPBCTT nước mắm 40 độ đạm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập