Tính chất của xúc tác Fe2O3 biến tính bằng Al2O3, W, 7

ảnh hưởng của tiền chất Cobalt đến tính chất của xúc tác CoAl2O3 trong chuyển hóa co thành nhiên liệu lỏng

ảnh hưởng của tiền chất Cobalt đến tính chất của xúc tác CoAl2O3 trong chuyển hóa co thành nhiên liệu lỏng
... C03O4 (Kred) cdc mdu xuc tdc diiu che tit cobalt acetate Mau 1 0Co( Ac)Al-N10 2 0Co( Ac)Al-N10 2 5Co( Ac)Al-N10 1 0Co( Ac)Al-NN15 2 0Co( Ac)Al-NN15 2 5Co( Ac)Al-NN15 2 0Co( Ac)Al** SBET, m^/g T -' maxh "C ^ Kredh ... phu - gidi hdp NH3 cua cdc xiic tdc diiu chi lu cobalt acetate Ky hieu 1 0Co( Ac)Al-N10 1 5Co( Ac)Al-N10 2 0Co( Ac)Al-N10 2 5Co( Ac)Al-N10 1 0Co( Ac)Al-NN15 1 5Co( Ac)Al-NN15 300 Yeu 1,754 2,389 3,104 1,566 ... hiiu ca cao ban xiic tac vdi tien chit la coban nitrat Trong Sun [3] va Wang [4] lai cho thiy ddi vdi xiic tac Co/ Si02 va Co/ SBA-15 tiln chit Co( CH3COO)2 va Co( N03)2 cho kit qua nhu Theo cac tac...
 • 6
 • 233
 • 0

đồ án tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng tính chất của xúc tác hidrotanxit ứng dụng cho phản ứng ngưng tụ andol

đồ án tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng tính chất của xúc tác hidrotanxit ứng dụng cho phản ứng ngưng tụ andol
... nhứng lí mà chọn đề tài : Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng tính chất xúc tác hidrotanxit ứng dụng cho phản ứng ngưng tụ andol Nhiệm vụ đề tài : + Xác định điều kiện thích hợp để tổng hợp xúc tác ... kiện tổng hợp khảo sát xúc tác HT cụ thể phần sau 1.2 Phản ứng ngưng tụ andol 1.2.1 Giớ thiệu chung phản ứng ngưng tụ andol Phản ứng ngưng tụ bao gồm phản ứng cộng Trong đó, nhóm cacbonyl tương tác ... tô, nhà xưởng công nghiệp Phản ứng ngưng tụ andol nghiên cứu nhiều xúc tác đồng thể với xúc tác axit bazo Nhưng với xúc tác đồng thể có vài nhược điểm: tách tái tạo lại xúc tác gặp nhiều khó khăn,...
 • 62
 • 278
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 565
 • 0

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan
... - VŨ THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC CỦA Fe 2O3 ĐƢỢC BIẾN TÍNH BẰNG Al2O3 ANION HÓA TRONG PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA N-ANKAN Chuyên ngành: Hóa dầu xúc tác Hữu Mã số: 604435 ... phản ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng phân hóa n-ankan [10] 1.2.1 Phân loại xúc tác trình đồng phân hóa n-ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng phân hóa xúc tác mang tính axit để thúc đẩy phản ... trị tính toán 1,77% tổng hợp 39 Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu 4.2 Đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng đồng phân hóa n-hexan Mẫu xúc tác SF-0,1Al sau tổng hợp đánh giá hoạt tính phản ứng đồng...
 • 53
 • 217
 • 0

Tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... r n đảm bảo yêu cầu ph n ứng đồng ph n hóa n- ankan nhiệt độ thấp trì độ b n xúc tác th n thi n với môi trường Nghi n cứu Tổng hợp tính chất xúc tác Fe2O3 bi n tính Al2O3 anion hóa ph n ứng đồng ... hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan [10] 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng ph n hóa xúc tác mang tính axit ... anh chị b n Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU XÚC TÁC CHO PH N ỨNG ĐỒNG PH N HÓA N- ANKAN 1.1 Giới thiệu trình đồng ph n hóa n- ankan 1.1.1 Quá trình đồng ph n hóa n- ankan...
 • 53
 • 73
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu các chất quang xúc tác TiO2 được biến tính bằng Fe2O3 bằng phương pháp sol-gel" doc

Báo cáo
... dinh dao ddng d V = 2200 cm"' vdi cudng tang din theo ham lugng sit cae miu nhu sau: 2,00Fe -TiO2 > l,00Fe -TiO2 > 0,500Fe -TiO2 > 0,100Fe -TiO2> 0,050Fe -TiO2 > 0,025Fe -TiO2 296 3K« 300C 2500 IStW ... 2,000 60000 5OO0O 0iiFe -TiO2 l....
 • 8
 • 239
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
... An Trường ĐHCN Hà Nội Khóa Luận tốt nghiệp Với trên, chúng em chọn đề tài: Khảo sát điều kiện tổng hợp nghiên cứu tính chất quang xúc tác vật liệu TiO2 biến tính nitrogen ứng dụng xử môi ... Xúc Tác Ứng Dụng Viện Hóa Học – Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 3.2 phương pháp khảo sát hoạt tính xúc tác Trước xử xử hoạt tính mẫu vật liệu với methyl blue(MB) tiến hành khảo sát điều kiện ... Đã khảo sát điều kiện tối ưu để tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Nitơ cho hoạt tính quang xúc tác cao với vật liệu nano TiO2 không biến tính 4h, 600oC Các kết nghiên cứu đánh giá khả oxi hóa...
 • 55
 • 107
 • 0

Những tính chất đặc trưng của xúc tác sinh học

Những tính chất đặc trưng của xúc tác sinh học
... khu vực riêng xúc tác bước phản ứng tổng thể phức hệ đa chức xúc tác Synthetase acid béo ví dụ cho loại phức hệ Động học phản ứng enzyme hai chất Đa số enzyme có nhiều chất xúc tác phản ứng có ... thường với chất Tính độc nhiều chất HCN H2S tác dụng chúng chất ức chế enzyme Nhiều loại thuốc có tác dụng ức chế enzyme đặc hiệu Do đó, hiểu biết chất ức chế enzyme điều quan trọng để hiểu tác dụng ... A.B* số Trong phản ứng có xúc tác Ea cần để tạo phức hệ hoạt động ES số thấp nhiều so với số trình không xúc tác Sự chênh lệch mức lượng A B (số 3) phản ứng có xúc tác xúc tác Một số enzyme tham...
 • 12
 • 419
 • 1

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT XỐP CỦA XÚC TÁC

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT XỐP CỦA XÚC TÁC
... xác định Sr tất chất rắn phạm vi giá trị P/Ps chất bị hấp phụ = 0,05 ÷ 0,35 số C >1 V Xác định độ xốp xúc tác Để đánh giá độ xốp xúc tác chất mang, đặc biệt xúc tác chất mang có độ xốp kém, người ... trình nghiên cứu xúc tác dị thể hoàn thành mà không đánh giá độ xốp xúc tác, bề mặt riêng mức phân bố mao quản xúc tác Để đánh giá đại lượng phương pháp tốt dùng phương pháp hấp phụ Công thức tính ... gam xúc tác Chất bị hấp phụ thường dùng dạng lỏng - khí Giá trị Sm chất bị hấp phụ đại lượng tuyệt đối Hiện thường dùng khí trơ N2, Ar, He, Kr Còn dùng chất hữu cần phải thận trọng phụ thuộc tính...
 • 13
 • 264
 • 6

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu và đo tính chất quang xúc tác nhằm ứng dụng trong môi trường

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu và đo tính chất quang xúc tác nhằm ứng dụng trong môi trường
... phương pháp quang phổ để nghiên cứu tính chất quang vật liệu nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt ứng dụng quang xúc tác y sinh Trong nghiên cứu chúng tơi dùng phương pháp quang phổ hấp thu, phát quang, ... quang, X-Ray, Raman,… để nghiên cứu tính chất quang vật liệu đo tính chất quang xúc tác nhằm ứng dụng mơi trường SVTH: Dương Thanh Tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Lâm Quang Vinh Chương 1: Tổng ... GVHD: TS Lâm Quang Vinh 2.3.8 Quang xúc tác Do hạn chế thiết nghiên cứu photonics, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đo hiệu ứng quang xúc tác nano bán dẫn CdSe Hoạt tính quang xúc tác đánh giá...
 • 57
 • 138
 • 0

Biến tính ZnO Nano bởi mangan làm chất quang xúc tác phân hủy phẩm màu hữu cơ dưới ánh sáng trông thấy

Biến tính ZnO Nano bởi mangan làm chất quang xúc tác phân hủy phẩm màu hữu cơ dưới ánh sáng trông thấy
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT BIẾN TÍNH ZnO NANO BỞI MANGAN LÀM CHẤT QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY PHẨM MÀU HỮU CƠ DƢỚI ÁNH SÁNG TRÔNG THẤY Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: ... trúc vật liệu ZnO biế n tinh mangan ́ - Khảo sát điều kiện tối ưu cho phản ứng quang xúc tác phân hủy xanh metylen xúc tác ZnO biến tính mangan - Ứng dụng xúc tác ZnO biến tính mangan tổ ng ... oxi hóa tăng cường với xúc tác quang hóa ZnO biến tính mangan 1.2 Vật liệu nano ZnO vật liệu nano ZnO biến tính mangan 1.2.1 Vật liệu nano ZnO 1.2.1.1 Cấu trúc tinh thể ZnO ZnO tinh thể hình thành...
 • 90
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thay đổi tính chất của xúc tác khi làm việc 1 1223 tính chất của xúc tác fccmột số tính chất của xúc tác fccxúc tác fe2o3 biến tínhứng dụng tính chất quang xúc tác của tio2 và tio2 biến tínhtính chất quang xúc tác của tio2những tính chất đặc trưng của xúc tác sinh họctác động của nhiệt độ cao đến những biến đổi tính chất của protein trong chế biến sữa đặc có đườngkết quả khảo sát các tính chất đặc trưng của xúc tác sau thu hồi và tái sử dụngtính chất đặc trưng của xúc tác rắnứng dụng tính chất quang xúc tác của tio2 có cấu trúc nano 3 7đánh giá hoạt tính xúc tác của xúc tác coban mang trên chất mang có hệ thống các mao quản khác nhau đối với tổng hợp ftxúc tác bentonit biến tinhso sánh tính chất của định phí và biến phítính chất của nước thải chế biến cà phêcâu hỏi tự luận địa 11 ôn tập hk2CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HAY NHẤT NĂM 2017Presentation DOING 2THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014cong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongCách làm bài văn thuyết minh hayPhân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện naySố phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoKhát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏeVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóaĐề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Quận 10, TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập