tập lệnh mã assembly 8051

2-8 Cac tap lenh ma tran.doc

2-8 Cac tap lenh ma tran.doc
... Tổng hàng, cột đường chéo d) Ví dụ: tmt = magic(3) tmt = 13 Nhân ma trận a) Công dụng: Ma trận kết = ma trận 1* ma trận b) Ví dụ: Ta có ma trận a b c ma trận kết c = a*b c= Trang Vietebooks Nguyễn ... a’ b= 12 Lệnh MAGIC a) Công dụng: Tạo ma trận vuông có tổng phần tử hàng, cột đường chéo b) Cú pháp: Tên ma trận = magic(n) c) Giải thích: n: kích thước ma trận Giá trò phần tử ma trận dãy số ... 4.0000 11 Ma trận chuyển vò a) Công dụng: Ma trận chuyển vò = ma trận có b) Cú pháp: Tạo ma trận chuyển vò từ ma trận có Trang 5.5000 7.0000 Vietebooks Nguyễn Hồng Cương c) Ví dụ: a= ma trận chuyển...
 • 14
 • 415
 • 0

Các tập lệnh ma trận

Các tập lệnh ma trận
... Tổng hàng, cột đường chéo d) Ví dụ: tmt = magic(3) tmt = 13 Nhân ma trận a) Công dụng: Ma trận kết = ma trận 1* ma trận b) Ví dụ: Ta có ma trận a b c ma trận kết c = a*b c= Trang Vietebooks Nguyễn ... 4.0000 11 Ma trận chuyển vò a) Công dụng: Ma trận chuyển vò = ma trận có b) Cú pháp: Tạo ma trận chuyển vò từ ma trận có Trang 5.5000 7.0000 Vietebooks Nguyễn Hồng Cương c) Ví dụ: a= ma trận chuyển ... = a’ b= 12 Lệnh MAGIC a) Công dụng: Tạo ma trận vuông có tổng phần tử hàng, cột đường chéo b) Cú pháp: Tên ma trận = magic(n) c) Giải thích: n: kích thước ma trận Giá trò phần tử ma trận dãy số...
 • 14
 • 312
 • 1

tập lệnh cơ bản 8051

tập lệnh cơ bản 8051
... Addr16: 16 bit địa lệnh nhảy xa gọi xa o Addr11: 11 bit địa lệnh nhảy tuyệt đối gọi tuyệt đối o Rel: bit địa có dấu lệnh nhảy gần gọi gần Các lệnh v Các lệnh chép liệu: - Tên lệnh: MOV MOV A,Rn ... chương trình dùng địa dài - Tên lệnh RET RET (1 byte chu kì máy) Trở từ lệnh gọi chương trình - Tên lệnh RETI RETI (1 byte chu kì máy) Trở từ lệnh gọi ngắt - Tên lệnh AJMP AJMP addr11 (2 byte chu ... Tên lệnh SWAP SWAP A (1 byte chu kì máy) Hoán chuyển hai nibble ghi A v Các lệnh chuyển điều khiển - Tên lệnh ACALL ACALL addr11 (2 byte chu kì máy) Gọi chương trình dùng địa tuyệt đối - Tên lệnh...
 • 11
 • 194
 • 0

Tập lệnh của 8051

Tập lệnh của 8051
... Giáo trình Vi x lý 44 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM III T P L NH C A 8051 (8051 INSTRUCTION SET): M t s ký hi u dùng l nh: Rn ð a ch ghi s d ng ... nh: byte • C u trúc l nh: Giáo trình Vi x lý 40 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM • Ví d : ADD A, P1 ⇔ ADD A, 90H ⇒ L nh c ng n i dung ghi A v i ... ⇒ Mã l nh: ⇒ Mơ t l nh: Giáo trình Vi x lý 41 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ð nh đ a ch tương đ i (Relative Addressing): • ðư c s d ng cho...
 • 80
 • 3,674
 • 5

8051 - Thí dụ về tập lệnh

8051 - Thí dụ về tập lệnh
... 8-bit binary (no sign) – Invert each bit – Add to it Example Example Example Byte-sized Signed Numbers Ranges Decimal Binary -1 28 1000 0000 -1 27 1000 0001 -1 26 1000 0010 … ………… -2 1111 1110 -1 ... 05 (remainder) Table 6-2 :Unsigned Division Summary (DIV AB) Division Numerator Denominator Quotient Remainder byte / byte A B B A Example ( of ) Example ( of ) Signed 8-bit Operands • Convert ... Numbers • MUL ; A × B, place 16-bit result in B and A AB MOVA,#25H MOVB,#65H MUL AB ;load 25H to reg A ;load 65H in reg B ;25H * 65H = E99 where ;B = 0EH and A = 99H Table 6-1 :Unsigned Multiplication...
 • 42
 • 227
 • 0

Tài liệu Các thí dụ minh họa tập lệnh 8051 pptx

Tài liệu Các thí dụ minh họa tập lệnh 8051 pptx
... A,#24h MOV 20h,#53h MOV R0,#20h XCHD A,@R0 ; A = 23h va (20h) = 54h Các TD minh họa tập lệnh 8051 – trang sjmp $ END TD : Minh họa các lệnh chuyển dữ liệu: MOVC ; TD: mov02.asm ; Đọ liên ... hiệ đượ cạh xuốg i c t n c n n Các TD minh họa tập lệnh 8051 – trang ; SV cóthểdùg Proteus đểthấ rõhơn hoạ độg counter nà n y t n y TD : Minh họa các lệnh rẽ nhánh chương không ... A,#31 MOV B,#4 DIV AB ; A = 31/4 = dau A cho = 15 = = 15/2 voi n = -> = 31 div Các TD minh họa tập lệnh 8051 – trang ; Ap dung MOV MOV RRC dich phai voi C de chia nguyen co dau A cho A,#NUM2...
 • 9
 • 520
 • 39

Tập lệnh họ 8051

Tập lệnh họ 8051
... or R1 Example: An external 256 byte RAM using multiplexed address/data lines is connected to the 8051 Port Port provides control lines for the external RAM Ports and are used for normal I/O Registers...
 • 49
 • 302
 • 8

Tài liệu Chương 3: Tập lệnh của 8051 doc

Tài liệu Chương 3: Tập lệnh của 8051 doc
... gián ti p Giáo trình Vi x lý 44 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM III T P L NH C A 8051 (8051 INSTRUCTION SET): M t s ký hi u dùng l nh: Rn ð a ch ... 45 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ta nên lưu ý r ng vi c thi u s thêm vào s gây l i q trình biên d ch đ i v i chương trình biên d ch cũ Ngày ... : (A) = 05H) ⇒ Mã l nh: ⇒ Mơ t l nh: Giáo trình Vi x lý 41 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ð nh đ a ch tương đ i (Relative Addressing): • ðư...
 • 40
 • 442
 • 5

Tóm tắt phần cứng và tập lệnh 8051

Tóm tắt phần cứng và tập lệnh 8051
... A3 A2 A1 A0 Các lệnh byte có addr16 gồm có byte mã lệnh, byte byte cao addr16 byte byte thấp addr16 Các lệnh byte CJNE có byte mã lệnh, byte direct (hoặc data), byte độ dời rel Lệnh byte MOV DPTR,#d16 ... 2 2 2 2 2 3 #MCs 1 1 1 2 2 2 2 2 Một số thị trình biên dịch hợp ngữ Qui ước bảng tóm tắt tập lệnh: Opcode = mã lệnh #bytes = số byte #MCs = số chu kỳ máy (Machine Cycle) MC = 12/FXTAL data = số ... B, byte thấp A  DIV: A/B cho thương số A dư số B Chú ý: Không có lệnh dịch bit, muốn dịch bit ta Nhóm lệnh xử lý biến Boole Các lệnh ảnh hưởng cờ Mnemonic CLR C CLR bit SETB C SETB bit CPL C CPL...
 • 2
 • 454
 • 15

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 8 potx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 8 potx
... ASCII Kết có dạng : Nhập ký tự : B Ký tự đứng trước : A Ký tự đứng sau : C Bài : Viết chương trình nhập ký tự hiển thò ký tự thứ có mã ASCII tổng mã ký tự nhập Kết có dạng : 7 /8/ 2011 Chuong Cac ... 4C00H INT 21H …… FIRST DW 1234h SECOND DW 16 385 THIRD DB 10,20,30,40 7 /8/ 2011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi 39 Bài tập Lập trình Bài : Viết chương trình nhập ký tự Hiển thò ký tự đứng trước ký ... chạy chương trình sau : Chép số nguyên kiểu Word đòa 0120h vào đòa 0130h Cho biết giá trò AX sau lệnh sau thực thi : MOV AX, ARRAY1 INC AX ADD AH, SUB AX, ARRAY1 …… ARRAY1 DW 10h, 20h 7 /8/ 2011 Chuong...
 • 5
 • 218
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 7 pps

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 7 pps
... Ex : PUSH DI ; [SS :SP+1, SS :SP] DI Ex : PUSH CS ; [SS :SP+1, SS :SP] CS 7/ 8/2011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi 34 Lệnh POP Cú pháp : POP REG16 POP MEM16 POP SEGREG Lấy liệu từ đỉnh STACK vào ... 7/ 8/2011 DI + BX + 2000h Chuong Cac phep dinh vi dia chi 32 Lệnh XCHG (XCHANGE) Cú pháp : XCHG DEST , SOURCE ý nghóa : hoán chuyển nội dung Reg, Reg ô nhớ Yêu cầu : toán hạng phải kiểu toán hạng ... MEM16 POP SEGREG Lấy liệu từ đỉnh STACK vào toán hạng đòch Ex : POP AX ; AX [SS :SP+1, SS :SP] Ex : POP [BX+1] ; [BX+2, BX+1] 7/ 8/2011 [SS :SP+1, SS :SP] Chuong Cac phep dinh vi dia chi 35 ...
 • 5
 • 289
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 6 pot

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 6 pot
... dinh vi dia chi 28 Minh họa lệnh MOV Ex1 : Cho table mảng gồm 10 phần tử dạng byte Table DB 3,5 ,6, 9,10, 29,30, 46, 45,90 Truy xuất phần tử đầu , phần tử thứ thứ mảng: MOV AL, TABLE hay MOV AL, ... dinh vi dia chi 29 Minh họa lệnh MOV Ex2 : MOV AX, DS : [100h] ; chép nội dung 16 bit đòa 100h đoạn DS vào Reg AX Ex3 : MOV AX, [100h] ; chuyển NỘI DUNG Ơ NHỚ 100h vào Reg AX 7/8/2011 Chuong Cac ... chi BP 27 Chú ý Lệnh MOV không làm ảnh hưởng đến cờ Không thể chuyển liệu trực tiếp toán hạng nhớ với nhau, muốn chuyển phải dùng ghi trung gian Không thể chuyển giá trò tức thời vào ghi đoạn,...
 • 5
 • 137
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 5 ppt

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 5 ppt
... giải thích lệnh, ta qui ước sau : Dữ liệu bit nhớ : [ đòa ] Dữ liệu 16 bit nhớ : [ đòa +1, đòa ] Để xác đònh rõ hoạt động nhớ , ta phải dùng thêm toán tử PTR sau : bit 16 bit 7/8/2011 : BYTE PTR ... 40h, 2h, 5h SUM DW 7/8/2011 Lấy đòa List vào BX Dựa vào BX để xác đònh phần tử array Khi tính tổng xong, đưa tổng vào biến SUM Chuong Cac phep dinh vi dia chi 24 CHẠY CT DEBUG Ex : Tính tổng ... PTR sau : bit 16 bit 7/8/2011 : BYTE PTR [1000H] : WORD PTR [1000H] Chuong Cac phep dinh vi dia chi 23 Ex : Tính tổng array có phần tử Cách thực : MOV BX, OFFSET LIST MOV AX, MOV AL, [BX] ADD AL...
 • 5
 • 181
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 4 doc

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 4 doc
... dinh vi dia chi 17 ĐỊNH VỊ TRỰC TIẾP Địa Offset nhớ chứa liệu tốn hạng nằm trực tiếp câu lệnh địa segment ngầm định chứa DS Ex : MOV BX, [12 34] Nạp nộI dung nhớ có địa DS:12 34  BX 7/8/2011 Chuong ... Đònh vò gián tiếp ghi : EX1 : MOV AX, [SI] Nạp nội dung nhớ mà địa Offset lưu SI địa đoạn lưu DS vào AX EX2 : MOV AX, [BP] Nạp nội dung nhớ mà địa Offset lưu BP địa đoạn lưu ES vào AX 7/8/2011 Chuong ... chi 18 ĐỊNH VỊ CƠ SỞ Địa Offset tốn hạng tính tổng nộI dung ghi BX BP độ dịch Độ dịch số ngun âm dương Địa đọan đoạn 7/8/2011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi 19 ĐỊA CHỈ HIỆU DỤNG Toán hạng nhớ...
 • 5
 • 206
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 3 pptx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 3 pptx
... 13 ĐỊNH VỊ TỨC THỜI TỨ THỜ Toán hạng tức thời liệu bit hay 16 bit nằm câu lệnh Dữ liệu xử lý lưu lệnh Ex : MOV CL, 61h ;  toán hạng tức thời Mã máy lệnh B161h Lệnh thực nhanh liệu lấy với lệnh ... Toán hạng (Operand) Toán hạng đích giữ kết (nếu có yêu cầu) sau thi hành lệnh Toán hạng đích ghi hay Bộ nhớ Toán hạng nguồn ghi, nhớ hay giá trò tức thời Toán hạng số tức thời ... đònh liệu lệnh gọi chế đònh vò đòa (addressing mode)  nơi cất liệu Cơ chế chia làm loại : đònh vò ghi, giá trò tức thời nhớ MOV AL, BL ; đònh vò ghi INC BX ; đònh vò ghi Toán hạng Reg Lệnh thực...
 • 5
 • 355
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tập lệnh asm cho 8051tập lệnh của 80518031tập lệnh của 8051tập lệnh của vi điều khiển 8051tập lệnh vi điều khiển 8051các tập lệnh của 8051tập lệnh vi xử lý 8051tập lệnh trong vi điều khiển 8051tập lệnh họ 8051tập lệnh thao tác trên ma trậnmã hóa tập lệnhtóm tắt tập lệnh của 8051các tập lệnh bộ vi xử lý 8051điều đầu tiên mà bạn phải học là tập lệnh irctập lệnhNghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêuĐề tài tìm hiểu công nghệ WLan
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập