Khai thác luật kết hợp sử dụng oracle

Nghiên cứu khai phá luật kết hợp sử dụng SQL”

Nghiên cứu khai phá luật kết hợp sử dụng SQL”
... 21 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu khai phá luật kết hợp sử dụng SQL CHƯƠNG KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP 2.1 Bài toán khai phá luật kết hợp Bài toán khai phá luật kết hợp giới thiệu từ năm 1993 nhận ... nhiều cụm b Khai phá luật kết hợp Mục tiêu kỹ thuật khai phá luật kết hợp phát đưa mối quan hệ giá trị liệu CSDL Đầu khai phá liệu sử dụng kỹ thuật luật kết hợp tìm Khai phá luật kết hợp thực qua ... cận nghiên cứu khai phá luật kết hợp Để sâu vào nghiên cứu khai phá luật kết hợp, chương luận văn tập trung nghiên cứu số thuật toán điển hình khai phá luật kết hợp đặc biệt sâu tìm hiểu khai phá...
 • 72
 • 96
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu TÍNH ỨNG DỤNG của KHAI THÁC LUẬT kết hợp TRONG cơ sở dữ LIỆU GIAO DỊCH

Báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu TÍNH ỨNG DỤNG của KHAI THÁC LUẬT kết hợp TRONG cơ sở dữ LIỆU GIAO DỊCH
... điểm luật Kết giải pháp tăng tính ứng dụng luật sở liệu giao dịch Tập luật xác nhận đặc tính tính ứng dụng linh hoạt, chủ động ứng dụng Như vậy, tính ứng dụng khai thác luật kết hợp sở liệu giao ... thi hành luật Mô hình ứng dụng luật làm sáng tỏ tính ứng dụng việc khai thác luật kết hợp sở liệu Thực tế, ứng dụng khai thác luật kết hợp sở liệu giao dịch phạm trù DataMining nên ứng dụng rộng ... triển giải pháp hiệu tính ứng dụng sở liệu giao dịch trước hết phải phát triển giải pháp hiệu khai thác luật kết hợp Thực vậy, ứng dụng kết tốt luật khai thác có giá trị vận dụng thi hành mục...
 • 9
 • 40
 • 1

khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu tp. Hồ Chí Minh

khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu tp. Hồ Chí Minh
... da'y s88:co nguoi mong chi du *1l5* PHV LT)C A2 , " A A " "A' TIM CA C LUAT PHAN Lap TRONG CSDL NHAN KHA U TP HO cHi MINH Ke't lu~n: thuQc tinh tInh tr~ng lao dQng ******** TIM LUAT KET HOP TV TAP...
 • 88
 • 294
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN
... 1) 2.6 Kết luận Chương Khai thác luật kết hợp dựa dàn tập phổ biến 3.1 Khai thác luật kết hợp truyền thống dựa dàn tập phổ biến 3.1.1 Xây dựng dàn tập phổ biến [2, 4, 5] 3.1.1.1 Thuật toán 3.1.1.2 ... ti u đặt ban đầu l Nâng cao tính hiệu thuật toán khai thác luật kết hợp dựa tr n d n” với đóng góp l sử dụng d n khai thác luật Các đóng góp sau: Đề nghị thuật toán xây dựng dàn tập phổ biến: ... vậy, để thấy rõ tính hiệu khai thác luật từ dàn tập đóng, phần n y so sánh thời gian khai thác luật dựa tr n FCI v dựa tr n FCIL 18 Bảng 4.3 Thời gian khai thác luật thiết yếu dựa tr n FCI v FCIL4...
 • 24
 • 231
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN (đầy đủ)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN (đầy đủ)
... toán khai thác luật phân lớp Từ b i toán khai thác luật kết hợp đƣợc phát biểu v o năm 1993 Agrawal v đồng [B6] đến đ có nhiều thuật toán đƣợc phát triển nhằm l m tăng hiệu khai thác luật kết hợp ... d n v luật kết hợp Chƣơng 2: Trình b y sở lý thuyết li n quan đến khai thác tập phổ biến, khai thác tập phổ biến đóng, thuật toán xây dựng dàn tập đóng, thuật toán -9- khai thác luật kết hợp có ... PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÕ ĐÌNH BẢY NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN DÀN Chuy n ng nh : KHOA HỌC MÁY TÍNH M số chuyên ngành: 62.48.01.01...
 • 149
 • 101
 • 1

khai thác luật kết hợp

khai thác luật kết hợp
... chung 50% dòng liệu." KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP Khai thác luật kết hợp chia làm hai giai đoạn: GV: TS Võ Đình Bảy Khai thác tập phổ biến(FIs – Frequent Itemsets) Khai thác luật từ tập phổ biến(ARs ... Rules) KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP CSDL giao dịch Khai thác luật kết hợp chia làm hai giai đoạn: GV: TS Võ Đình Bảy Khai thác tập phổ biến(FIs – Frequent Itemsets) Sinh luật từ tập phổ biến(ARsluật ... từ tập phổ biến(ARsluật CSDL – Association Rules) Khai thác tập phổ biến FIs Sinh luật GV: TS Võ Đình Bảy Khai thác tập phổ biến Sinh luật kết hợp TÌM TẬP PHỔ BIẾN  Đƣợc GV: TS Võ Đình Bảy đề...
 • 62
 • 118
 • 0

khai thác luật kết hợp (2)

khai thác luật kết hợp (2)
... KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP LUẬ CSDL Khaigiao tác kết hợp chia làm hai giai đoạn: thác luật ế Khai thác tập phổ biến(FIs – Frequent Itemsets) ập p ( q ) Khai thác luật từ tập phổ biến(ARs – CSDL luật ... chung 50% dòng liệu " liệu KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP LUẬ Khai thác luật kết hợp chia làm hai giai đoạn: ế Khai thác tập phổ biến(FIs – Frequent Itemsets) ập p ( q ) Khai thác luật từ tập phổ biến(ARs ... h ứng viên nên iê ê hiệu khai thác thường cao so với họ thuật toán sinh ứng viên  Khi số tập phổ biến lớn, thời gian khai ố ổ ế thác luật lớn  Cần phương pháp khai thác hiệu 33 DIFFSET ĐỂ TÍNH...
 • 46
 • 68
 • 0

CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT kết hợp

CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT kết hợp
... định danh (TID) Luật kết hợp phép kéo theo có dạng X→Y(q,p) (X ⊂ Y), q = Sup(Y) gọi độ phổ biến luật p=Sup(Y)/Sup(X) độ tin cậy luật Khai thác luật kết hợp tìm tất luật kết hợp rút từ CSDL D thỏa ... 26, 2015 42 Khai thác luật thu gọn  Tính bắc cầu:  Chứng minh: xem [3] Jan 26, 2015 43 Khai thác luật thu gọn (tt) Định nghĩa: R = {Xi → Yi}: tập tất luật kết hợp CSDL RS gọi tập luật thu gọn ... minConf gọi độ tin cậy luật q = Sup(Y) ≥ minSup gọi độ phổ biến luật Như vậy: luật kết hợp luật sinh tập phổ biến X, Y∈ FI X ⊂ Y Jan 26, 2015 39 Luật truyền thống: thuật toán EXTRACT_AR( FI, minConf...
 • 61
 • 490
 • 0

Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ

Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ
... đệ quy khai phá FP-Tree đựa cấu trúc COFI-Tree 50 CHƯƠNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH CỦA SIÊU THỊ BÁN LẺ 3.1 Bài toán tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ 3.1.1 ... FP-Growth 40 CHƯƠNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH CỦA SIÊU THỊ BÁN LẺ 50 3.1 Bài toán tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ 50 3.1.1 ... 3: Tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ Mô tả toán thực nghiệm tìm tập luật kết hợp thể thói quen mua sắm khách hàng từ tập sở liệu giao dịch mua bán siêu thị bán lẻ Trong đó: -...
 • 73
 • 111
 • 0

Ứng dụng khai phá luật kết hợp trong phân tích dữ liệu sử dụng web

Ứng dụng khai phá luật kết hợp trong phân tích dữ liệu sử dụng web
... nhiều ứng dụng hiệu thực tế Trong luận văn này, tác giả tập trung trình bày hướng nghiên cứu quan trọng khai phá sử dụng web, khai phá luật kết hợp từ liệu sử dụng web Có thể nói khai phá luật kết ... nhật ký truy cập (web server logs) p dụng kỹ thuật khai phá liệu, ta phát mẫu (tri thức) tiềm hữu ích từ liệu sử dụng web Được xem ba loại hình khai phá web, khai phá sử dụng web trở thành lĩnh ... hàng thường mua với Trong ngữ cảnh khai phá web khai phá luật kết hợp nhằm tìm trang web có quan hệ với nhau, truy cập với với xác suất định Các luật kết hợp khai phá sử dụng web thường có dạng:...
 • 74
 • 104
 • 0

KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CNTT VÀ KẾT HỢP SỬ DỤNG NHẠC CỤ VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC Ở THCS

KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CNTT VÀ KẾT HỢP SỬ DỤNG NHẠC CỤ VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC Ở THCS
... dụng CNTT sử dụng nhạc cụ Ph¹m ThÕ Tµi THCS TrÇn Phó Tr êng Đề tài: KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CNTT VÀ KẾT HỢP SỬ DỤNG NHẠC CỤ VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC THCS dạy học âm nhạc, thay cho việc dạy ... Ph¹m ThÕ Tµi THCS TrÇn Phó Tr êng Đề tài: KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CNTT VÀ KẾT HỢP SỬ DỤNG NHẠC CỤ VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC THCS trường THCS TRần Phú sớm triển khai việc ứng dụng công nghệ ... Đề tài: KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CNTT VÀ KẾT HỢP SỬ DỤNG NHẠC CỤ VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC THCS - Trong năm gần đây, bùng nổ việc ứng dụng công nghệ thông tin toàn cầu phương diện trở nên phổ...
 • 13
 • 190
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán khai phá luật kết hợp và thử nghiệm ứng dụng vào khai phá cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Bắc Giang

Nghiên cứu một số thuật toán khai phá luật kết hợp và thử nghiệm ứng dụng vào khai phá cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Bắc Giang
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  NGUYỄN NGỌC HẢI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG VÀO KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO HIỂM Y TẾ ... Chƣơng ÁP DỤNG KHAI PHÁ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO HIỂM Y TẾ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG 63 3.1 CSDL bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế y u cầu toán 63 3.2 Lựa chọn công cụ khai phá ... luật kết hợp, khai phá liệu dựa vào luật kết hợp, đồng thời trình b y số thuật toán liên quan đến luật kết hợp 2.1 Luật kết hợp Từ đƣợc giới thiệu vào năm 1993, toán khai thác luật kết hợp nhận...
 • 90
 • 369
 • 0

khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng

khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Xuất phát từ thực tế nói với mục đích tìm hiểu toán tìm luật kết hợp sở liệu, em định lựa chọn đề tài: Khai phá luật kết hợp sở liệu ứng dụng Ứng dụng khai phá luật kết hợp sở liệu mang ... chƣơng phần kết luận Chƣơng 1: Tổng quan sở liệu khai phá liệu Chƣơng 2: Khai phá luật kết hợp sở liệu Chƣơng 3: Khai phá luật kết hợp có trọng số Chƣơng 4: Thực nghiệm khai phá luật kết hợp Trong ... lƣu sử dụng lại 1.2 Kiến trúc hệ thống khai phá liệu Khai phá liệu trình rút trích thông tin bổ ích từ kho liệu Khai phá liệu trình khai phá tri thức từ sở liệu Kiến trúc hệ thống khai phá liệu...
 • 89
 • 340
 • 0

hiện trạng, khả năng khai thác và giải pháp sử dụng hợp lý tiềm năng du lịch di tích

hiện trạng, khả năng khai thác và giải pháp sử dụng hợp lý tiềm năng du lịch di tích
... mảng du lịch này,tôi đưa báo cáo với tựa đề : “ Hiện trạng, khả khai thác giải pháp sử dụng hợp tiềm du lịch di tích lịch sử – văn hoá thị xã Đồ Sơn’’ Báo cáo thực thông qua trình : -Tham khảo ... quan di tích lịch sử nơi hạn chế Điều chứng tỏ hấp dẫn du lịch di tích lịch sử Đồ Sơn thấp Du lịch di tích lịch sử Nhìn chung mảng du lịch hấp dẫn du khách nguyên nhân tình trạng : Do di tích ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÁO CÁO THỰC TẬP HIỆN TRẠNG, KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TIỀM NĂNG DU LỊCH DI TÍCH LỊCH SỬ –VĂN HOÁ CỦA THỊ XÃ ĐỒ SƠN BỘ MÔN :SINH THÁI MÔI...
 • 25
 • 124
 • 0

Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại

Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại
... II: LUẬT KẾT HỢP 27 2.1 Giới thiệu 27 2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 29 2.2.1 Luật kết hợp .29 2.2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 32 2.3 Luật ... phá liệu 44 3.2 Rời rạc hoá thuộc tính dựa vào tập mờ 45 3.3 Luật kết hợp mờ 48 3.4 Một số thuật toán khai phá luật kết hợp mờ .50 3.5 Thuật toán khai phá luật kết hợp mờ ... - Kho liệu OLAP - Khai phá liệu phát tri thức: phân lớp, phân cụm, kết hợp, phân tích mẫu, phân tích ngoại lai … - Ứng dụng khai phá liệu mở rộng: khai phá liệu dòng, khai phá text, khai phá web…...
 • 79
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thuật toán khai thác luật kết hợpứng dụng khai phá luật kết hợp và phân cụm trong weka vào cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng của khách sạn vọng cảnhứng dụng khai phá luật kết hợp với microsoft association rulemô tả công cụ và csdl dùng để khai phá luật kết hợpkhai phá luật kết hợpbài toán khai phá luật kết hợpthuật toán khai phá luật kết hợp mờthuật toán apriori khai phá luật kết hợpthuật toán khai phá luật kết hợpkhai phá luật kết hợp với wekakhai phá luật kết hợp mờkhai phá luật kết hợp song songthuật toán khai phá luật kết hợp song songkhai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song songhỗ trợ hệ chuyên gia cho khai phá luật kết hợp20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hàm lượng oxi trong dầu mỏ12MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))đề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 34 TUỔI KHÁM PHÁ KHOA HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi1Bài dịch môn tài chính doanh nghiệp một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệpMột số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng tại trường mầm non Nga HưngKet cau cua luan an tien siMột số biện pháp dạy trẻ 56 tuổi ở trường mầm Nga Tiến định hướng về thời gianTâm lý học Đinh Phương Duy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập