Khai thác dữ liệu với mẫu kích thước lớn

Tích hợp khai thác dữ liệu với hệ thống quản lý giao dịch tại công ty TNHH thiên trường

Tích hợp khai thác dữ liệu với hệ thống quản lý giao dịch tại công ty TNHH thiên trường
... liệu thưa, với sở liệu dạy thuật toán hiệu 44 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP KHAI THÁC DỮ LIỆU VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG 3.1 Phát biểu toán Với phát ... khái niệm, định nghĩa, tính chất luật kết hợp Chương 3: Xây dựng chương trình tích hợp khai thác liệu với hệ thống quản giao dịch công ty TNHH Thiên trường DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu ... dựng ứng dụng tích hợp khai thác liệu với hệ thống quản giao dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường Nội dung nghiên cứu gồm chương chính: Chương 1: Tổng quan khai phá liệu Trình bày...
 • 60
 • 72
 • 0

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... classification accuracy evaluation And also the GCPs for image rectification are chosen from GIS data Therefor, GIS plays important roles in remote sensing image classification from the beginning to ... the default class The way of utilizing GIS information in data mining based image classification is quite different from the conventional way Conventionally, GIS data are used directly in pre- or ... Sensing Image Analysis with GIS Data Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol.63, No10, pp1185-1194 Li Deren, Cheng Tao 1994 KDG: Knowledge Discovery from GIS - Propositions on the Use...
 • 10
 • 294
 • 0

ỨNG DỤNG KHAI PHÁ dữ LIỆU với LUẬT kết hợp và mẫu TUẦN tự TRONG hỗ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG

ỨNG DỤNG KHAI PHÁ dữ LIỆU với LUẬT kết hợp và mẫu TUẦN tự TRONG hỗ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG
... khai phá liệu ngân hàng Lý thuyết luật kết hợp mẫu Giới thiệu phần mềm Weka Demo Luật kết hợp Demo mẫu Danh mục tài liệu tham khảo 08/24/15 Đại học công nghệ thông tin Nhu cầu khai phá liệu ngân ... ro ngân hàng ……  Cần thiết giải pháp hỗ trợ định cho vay 08/24/15 Đại học công nghệ thông tin Lý thuyết luật kết hợp Quá trình khai thác liệu 08/24/15 Đại học công nghệ thông tin Lý thuyết luật ... thuyết luật kết hợp Khai thác luật Dữ liệu 08/24/15 Đại học công nghệ thông tin 2.2 Phát luật kết hợp • Tìm tất luật X  Y (IF…THEN) cho • Tần số luật lớn ngưỡng minsup • Độ tin cậy luật lớn ngưỡng...
 • 20
 • 235
 • 1

Thuyết trình ỨNG DỤNG KHAI PHÁ dữ LIỆU với LUẬT kết hợp và mẫu TUẦN tự TRONG hỗ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG, GIỚI THIỆU VIỆC làm

Thuyết trình ỨNG DỤNG KHAI PHÁ dữ LIỆU với LUẬT kết hợp và mẫu TUẦN tự TRONG hỗ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG, GIỚI THIỆU VIỆC làm
... Nội dung trình bày Nhu cầu khai phá liệu ngân hàng 2.Nhu cầu khai phá liệu giới thiệu việc làm thuyết luật kết hợp mẫu Giới thiệu phần mềm Weka Demo Luật kết hợp Demo mẫu Danh mục tài liệu tham ... hướng phát triển nguồn nhân lực 09/14/15 Đại học công nghệ thông tin Lý thuyết luật kết hợp Quá trình khai thác liệu 09/14/15 Đại học công nghệ thông tin Lý thuyết luật kết hợp Khai thác luật Dữ liệu ... chức dịch vụ việc làm có chức tư vấn, giới thiệu việc làm dạy nghề cho người lao động; cung ứng tuyển lao động 09/14/15 Đại học công nghệ thông tin Nhu cầu khai phá liệu giới thiệu việc làm 3.Người...
 • 24
 • 219
 • 0

Giới thiệu về khai thác dữ liệu DM

Giới thiệu về khai thác dữ liệu DM
... c : Cung c p khái ni m k thu t b n c a khai thác d li u (DM) Chuy n d li u v d ng phù h p Tìm tri th c t d li u Bi u di n, ánh giá tri th c ng d ng c a DM Các k gi i quy t v n m t s k m m Thông ... excellent yes high yes fair yes medium no excellent no 13 TH NÀO LÀ KHAI THÁC DL Là trình l p, không ph i plug - and – play Khai thác d li u trình không t m thư ng c a vi c xác nh m u ti m n có ... m c phí b o hi m Ngân hàng, tài chính, ch ng khoán : d oán r i ro 14 … TH NÀO LÀ KHAI THÁC DL T i c n Khai thác d li u (KTDL)? Nh ng i tư ng s d ng KTDL ? S d ng KTDL âu nào? S d ng KTDL th...
 • 9
 • 377
 • 13

Sự cần thiết của việc khai thác dữ liệu

Sự cần thiết của việc khai thác dữ liệu
... học - Cơ sở liệu sinh học - Khoa học đòa chất: dò tìm động đất … 10 N I DUNG T i c n khai thác d li u ? Khai thác d li u ? Qui trình KDD Các nhi m v c a KTDL Các k thu t KTDL Các thách th c c ... N I DUNG T i c n khai thác d li u ? Khai thác d li u (KTDL) ? Qui trình Khám phá tri th c (KDD) Các nhi m v c a KTDL Các k thu t KTDL Các thách th c c a KTDL – Khía c nh thương ... Amazon , Amazon.com) 14 N I DUNG T i c n khai thác d li u ? Khai thác d li u ? Qui trình Khám phá tri th c (KDD) Các nhi m v c a KTDL Các k thu t KTDL Các thách th c c a KTDL 15 QUI TRÌNH KHÁM PHÁ...
 • 26
 • 709
 • 6

Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Khai thác dữ liệu và ứng dụng
... N I DUNG Gi i thi u Bài toán khai thác t p ph bi n o tính lý thú c a LKH GI I THI U Bài toán khai thác t p ph bi n toán r t quan tr ng lĩnh v c KTDL : v ch tính ... Bài toán khai thác LKH toán tìm t t c lu t d ng X ⇒ Y (X, Y ⊂ I X ∩Y ={}) th a mãn ph bi n tin c y t i thi u supp (X ⇒ Y ) ≥ minsupp conf (X ⇒ Y ) ≥ minconf GI I THI U Bài toán khai thác t p ... viên hay không ? N I DUNG Gi i thi u Bài toán khai thác t p ph bi n Thu t toán FP-Growth o tính lý thú c a LKH THU T TOÁN FP-GROWTH B N CH T Khai thác t p ph bi n không s d ng hàm t o ng viên...
 • 25
 • 812
 • 5

Ôn tập khai thác dữ liệu và ứng dụng

Ôn tập khai thác dữ liệu và ứng dụng
... minconf ÔN TẬP Chương : 10 Trình bày tính chất tập phổ biến? Tập phổ biến tối đại, tập phổ biến đóng Tất tập tập phổ biến tập phổ biến Nếu tập không phổ biến tập bao (tập cha) không phổ biến Tập ... sử dụng biểu đồ (histogram) áp dụng vào bước trình chuẩn bị liệu ?  Làm DL : khử nhiễu; Mã hóa DL : rời rạc hóa DL; Rút gọn DL ÔN TẬP Chương : Phát biểu toán khai thác tập phổ biến, khai thác ... hình ảnh, audio, video, … Trình bày vài ví dụ thực tế có sử dụng loại liệu, thông tin nêu  www.kdnuggets.com/solutions/index.html ÔN TẬP Chương : Khai thác liệu gồm loại nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ...
 • 11
 • 2,182
 • 31

Khai thác dữ liệu EST nhầm phát hiện microsatellite

Khai thác dữ liệu EST nhầm phát hiện microsatellite
... NGỌC VIỆT, Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 KHAI THÁC DỮ LIỆU EST (Expressed Sequence Tags) NHẰM PHÁT HIỆN MICROSATELLITE PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM ... thập liệu EST Chọn ngân hàng sở liệu có chứa nguồn EST nhiều nhất, chất lƣợng cao Vì rằng, ngân hàng sở liệu có số lƣợng khác mức độ trùng lắp liệu không loại trừ Việc trùng lắp liệu làm cho số liệu ... trăm microsatellite với hai loại EST (5 EST 3 EST) Mục đích việc tính tỷ lệ phần trăm dạng microsatellite phần trăm microsatellite hai loại EST xác định dạng microsatellite đƣợc sử dụng bƣớc...
 • 94
 • 187
 • 0

Khai thác dữ liệu Est ở chi cam chanh cho việc phát triển marker phân tử

Khai thác dữ liệu Est ở chi cam chanh cho việc phát triển marker phân tử
... Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2007 KHAI THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MARKER PHÂN TỬ SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS)” Hội đồng ... THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MARKER PHÂN TỬ SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS)” đƣợc thực với mục tiêu lần lƣợt nhƣ sau: Thu nhận trình tự EST ... dụng mô hình vào việc lƣu trữ liệu trình tự nucleotide trình tự SSRs chi cam chanh (Citrus), tạo sở liệu chứa trình tự Sau đƣa liệu vào sở liệu 5) Trang web đƣợc thiết kế để chia sẻ thông tin...
 • 71
 • 161
 • 1

Khai thác dữ liệu EST nhằm phát hiện Microsatellite phục vụ cho công tác phân tích và so sánh đặc điểm di truyền của ong mật

Khai thác dữ liệu EST nhằm phát hiện Microsatellite phục vụ cho công tác phân tích và so sánh đặc điểm di truyền của ong mật
... Chí Minh Tháng 8/2006 KHAI THÁC DỮ LIỆU EST (Expressed Sequence Tags) NHẰM PHÁT HIỆN MICROSATELLITE PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA ONG MẬT” Giảng viên hƣớng ... nhằm phát microsatellite phục vụ cho công tác so sánh phân tích đặc điểm di truyền ong mật Đề tài đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn TS Bùi Minh Trí Đối tƣợng nghiên cứu loài ong cho mật 1.2 Mục đích yêu ... chạy phản ứng PCR dựa vào thị microsatellite loài ong cho mật để làm sở cho bƣớc nghiên cứu định danh xác định đặc điểm di truyền ong mật phục vụ cho việc mở rộng nghề nuôi ong mật vùng Việt Nam...
 • 94
 • 321
 • 0

Khai thác dữ liệu ESTs ở chi cam chanh cho việc phát triển market phân từ SSR

Khai thác dữ liệu ESTs ở chi cam chanh cho việc phát triển market phân từ SSR
... Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2007 KHAI THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MARKER PHÂN TỬ SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS)” Hội đồng hƣớng ... truyền, phân biệt loài cá thể, lập đồ di truyền, xác định gen, chọn giống nhờ thị phân tử 2 Vì vậy, khóa luận KHAI THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT ... dụng mô hình vào việc lƣu trữ liệu trình tự nucleotide trình tự SSRs chi cam chanh (Citrus), tạo sở liệu chứa trình tự Sau đƣa liệu vào sở liệu 5) Trang web đƣợc thiết kế để chia sẻ thông tin...
 • 71
 • 168
 • 2

Khai thác dữ liệu ESTs ở chi cam chanh cho việc phát triển marker phân tử SSR

Khai thác dữ liệu ESTs ở chi cam chanh cho việc phát triển marker phân tử SSR
... Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2007 KHAI THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MARKER PHÂN TỬ SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS)” Hội đồng hƣớng ... truyền, phân biệt loài cá thể, lập đồ di truyền, xác định gen, chọn giống nhờ thị phân tử 2 Vì vậy, khóa luận KHAI THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT ... dụng mô hình vào việc lƣu trữ liệu trình tự nucleotide trình tự SSRs chi cam chanh (Citrus), tạo sở liệu chứa trình tự Sau đƣa liệu vào sở liệu 5) Trang web đƣợc thiết kế để chia sẻ thông tin...
 • 71
 • 191
 • 0

Khai thác dữ liệu

Khai thác dữ liệu
... HT khai thác liệu tài kế tóan HT khai thác dự liệu viễn thông HT khai thác dự liệudi truyền học HT khai thác dự liệu chứng khóan HT khai thác dự liệu giáo dục Tổng kết • Các bước khai thác liệu? ... niệm khai thác liệu • Các kỹ thuật, công nghệ, phương pháp áp dụng khai thác liệu • Triển khai phương pháp khai thác liệu lĩnh vực cụ thể • Nâng cao kỹ tham khảo tài liệu lĩnh vực khai thác liệu ... Hệ thống khai thác CSDL quan hệ đối tượng Hệ thống khai thác kho liệu Hệ thống khai thác CSDL không gian, thời gian Hệ thống khai thác liệu văn bản, đa truyền thông • Hệ thống khai thác liệu mạng...
 • 36
 • 230
 • 3

Khai thác dữ liệu Web

Khai thác dữ liệu Web
... trang Web usage mining (khai thác cách dùng web) : Bên cạnh việc khai thác cấu trúc, nội dung trang web, Web mining có nhiệm vụ khai thác việc dùng web (usage mining)  Khai thác Weblog: Ở weblog ... Phân loại Web mining: Thông thường web mining phân thành loại: khai thác cấu trúc, khai thác nội dung, khai thác cách thức dùng web Hoặc theo khác, khai thác cấu trúc web xem phần khai thác nội ... Khai thác liệu Web giúp cải thiện đáng kể sức mạnh search engine Khai thác liệu Web giúp trang web đáng tin cậy (authority web) , phân loại tài liệu web, giải vấn đề nhập...
 • 18
 • 1,216
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng khai thác dữ liệubài giảng khai thác dữ liệu và ứng dụngphương pháp khai thác dữ liệuhướng dẫn khai thác dữ liệucẩm nang khai thác dữ liệukinh nghiệm khai thác dữ liệukhai thác dữ liệu đỗ phúckhai thác dữ liệu và ứng dụngkhai thác dữ liệu trên webkhai thác dữ liệu webcác phương pháp khai thác dữ liệuphần mềm khai thác dữ liệugiáo trình khai thác dữ liệu đỗ phúcgiáo trình khai thác dữ liệu và ứng dụngđề thi khai thác dữ liệu và ứng dụngHoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Ở Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt NamĐề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4 năm học 2015 2016Phân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông NghiệpRừng xà nu văn học 12Đồ án thiết kế đường ô tôTìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã HộiNghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà NộiTìm Hiểu Nguồn Tin Khoa Học Và Công Nghệ Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc GiaBảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của sinh viên ĐH TDT đối với căn tinKhóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội MỹĐánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh HóaCAE writing test tipsĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 2015 trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hà NộiĐề thi mẫu Quản trị rủi ro _ có đáp ánMột số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải PhòngRủi ro hoạt độngđề cương môn Quản trị rủi roĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Cát Minh, Bình Định năm 2013 2014Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Thế Kỷ 21
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập