Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot
... ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ (Dùng cho học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo) Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: ... (3): Ghi rõ loại đối tượng sách: * Học sinh người tàn tận; * Học sinh người tàn tật thuộc diện hộ nghèo; * Học sinh mồ côi; * Học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; ... 23/4/2005 Thủ tướng Chính phủ quy định sách hỗ trợ thực phổ cập giáo dục trung học sở Mẫu số 01/BLĐTBXH- BTC-BGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH...
 • 6
 • 572
 • 1

Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH pps

Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH pps
... Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ TK&VV gửi Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm hồ sơ vay vốn tổ viên trình UBND cấp xã UBND cấp xã xem xét, xác ... cấp xã xem xét, xác nhận phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Tổ TK&VV nhận kết từ UBND xã Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (bản chính) Số...
 • 3
 • 277
 • 0

Thủ tục xác nhận, cấp, đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (mã hồ sơ: T-BPC-139454-TT) pptx

Thủ tục xác nhận, cấp, đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (mã hồ sơ: T-BPC-139454-TT) pptx
... cá nhân đề nghị xác nhận cấp đổi (nếu quan, đơn vị đề nghị) - Phiếu đề nghị cấp đổi vật khen thưởng xác nhận Chính quyền địa phương quan quản lý (nếu cá nhân) b Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn ... ngày hồ thuộc thẩm quyền giải UBND cấp tỉnh - Đối với hình thức khen thưởng Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước thành tích kháng chiến tuỳ thuộc vào thời gian trả lời Ban Thi đua - Khen thưởng ... Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; - Công văn số 24-TĐKT ngày 3/3/1995 Viện Thi đua khen thưởng (nay Ban TĐKT trung ương) cấp đổi vật khen thưởng bị...
 • 5
 • 136
 • 0

Thủ tục xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo ppt

Thủ tục xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo ppt
... ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Hộ gia đình, Cá nhân f Cơ quan thực thủ tục hành chính: UBND cấp xã g Kết thực thủ tục hành chính: UBND cấp xã xác nhận hợp đồng vay ... UBND cấp xã xác nhận hợp đồng vay vốn h Lệ phí: không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Là hộ nghèo l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định số ... thủ tục hành chính: - Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/202 Chính phủ quy định tín dụng người nghèo đối tượng sách khác ...
 • 2
 • 200
 • 0

Thủ tục xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn doc

Thủ tục xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn doc
... cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất khế ước nhận nợ k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc ... thiểu số đặc biệt khó khăn l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 việc cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn - Quyết ... Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 việc sửa đổi số điều Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 việc cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn -...
 • 4
 • 132
 • 0

Thủ tục xác nhận, cấp đối hiện vật khen thưởng thuộc thuẩm quyền cấp huyện, Mã số hồ sơ 147292 pps

Thủ tục xác nhận, cấp đối hiện vật khen thưởng thuộc thuẩm quyền cấp huyện, Mã số hồ sơ 147292 pps
... nơi trình khen) - Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức f Cơ quan thực thủ tục hành chính: ... thủ tục hành chính: Văn xác nhận h Lệ phí: Không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Thi đua, khen thưởng ... thẩm quyền định: Uỷ ban nhân dân huyện - Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực : Phòng Nội vụ - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Nội vụ - Cơ quan phối hợp : xã, phường g Kết thực thủ...
 • 3
 • 127
 • 0

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
... g Kết thực thủ tục: Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường h Lệ phí: Không i Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Mẫu kèm theo) - Văn đề nghị xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường bổ sung k ... lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; - Thông 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường ... sung k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: - Dự án cấp Giấy chứng nhận đầu l Căn pháp lý thực thủ tục hành chính: - Luật bảo vệ môi trường ngày 12 tháng 12 năm 2005; - Nghị định 80/2006/NĐ-CP...
 • 2
 • 619
 • 0

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
... kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn nêu rõ lý để Chủ đầu tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn đề nghị xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường 05 cam kết ... hoạch, Xây dựng Môi trường xem xét tính hợp lệ hồ sơ, nội dung cam kết bảo vệ môi trường, đủ điều kiện xác nhận, trình Trưởng Ban văn Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường Trong trường hợp ... (một) báo cáo đầu tư/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu tư/ phương án sản xuất – kinh doanh tài liệu ng đương Dự án; - 05 (năm) cam kết bảo vệ môi trường Dự án tiếng Việt Chúng xin bảo đảm độ...
 • 5
 • 334
 • 0

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp
... 1 Hồ Sở Lao động - Thương binh Xã hội nơi niêm phong (Bản chính) Sổ hộ (Bản sao) Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn giải quyết: 02 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) Phí, lệ phí: Không ... thông tư số 07/2006/TTBLĐTBXH ngày 26 tháng năm 2006 lao động - thương binh xã hội hướng dẫn hồ sơ, lập hồ thực chế độ ưu đãi người có công với cách mạng ...
 • 2
 • 144
 • 0

Tài liệu Xác nhận hộ nghèo pdf

Tài liệu Xác nhận hộ nghèo pdf
... công nhận hộ nghèo Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn, văn đề nghị Giấy chứng nhận hộ nghèo Thành phần hồ sơ Quyết định hỗ trợ Chủ tịch UBND xã Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Kết nhận ... nhanh hộ có khả thoát Thông tư số 04/2007/TT- nghèo - Mẫu phụ lục số BLĐTBX Kết nhận dạng nhanh hộ có thu nhập Thông tư số 04/2007/TT- chuẩn nghèo Mẫu phụ lục số BLĐTBX Phiếu rà soát hộ nghèo ... số BLĐTBX Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm - Mẫu phụ lục Thông tư số 04/2007/TT- số BLĐTBX Biên hội nghị thôn/xóm - Mẫu phụ lục số Thông tư số 04/2007/TTBLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực...
 • 4
 • 460
 • 0

Tài liệu Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển ppt

Tài liệu Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển ppt
... thẩm định, xác nhận 1,100,000 Quyết định số đồng/lần 33/2005/QĐ-BTC hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng biển Kết việc thực TTHC :Xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển Các bước ... nghiệp cảng biển nộp (gửi) hồ sơ Văn phòng nghị Giải thủ tục Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ hợp lệ xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển ... bước - Trường hợp không giải có văn trả lời nêu rõ lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị kiểm tra xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển; 01 đánh giá nội an ninh cảng biển; Biên...
 • 5
 • 273
 • 0

Tài liệu Thủ tục xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn docx

Tài liệu Thủ tục xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn docx
... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/ Quyết định số khả chuyên môn Giấy 84/2005/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ ... Văn phòng Cục nghị Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định Giải thủ cấp Giấy xác nhận; Tên bước tục Mô tả bước - Trường hợp không giải thông báo văn Hồ sơ Thành phần ... hồ sơ Văn đề nghị tổ chức quản lý thuyền viên (ghi rõ thời hạn hợp đồng lao động); Giấy chứng nhận khả chuyên môn (xuất trình gốc); 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện...
 • 4
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựApplication of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiLuật dân sự trong hệ thống Luật công - Luật tưMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamMột số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayMột số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiMột số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNâng cao dung lượng hệ thống CDMA bằng phương pháp điều khiển mù trong dàn anten thích nghiNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập