DAN SO HOC CHUONG i k2

học chương I

só học chương I
... diƠn ,vÏ vµo vë Gi i thiƯu: + M i sè tù nhiªn ®ỵc biĨu diƠn b i i m trªn tia sè -Nghe gi i thiƯu + i m biĨu diƠn sè a trªn tia sè g i i m a +TËp hỵp N* = {1;2;3;…} Hc Gi¸o ¸n Sè häc n¨m ... nhiªn 0;1;2;… GV gi i thiƯu kÝ hiƯu N = {0;1;2;3;…} VÏ tia sè, g i HS biĨu diƠn c¸c sè 0;1;2;3 lªn tia sè - HS biĨu diƠn c¸c sè 0;1;2;3 lªn tia sè Nh¾c l i c¸ch biĨu diƠn - Nªu c¸ch biĨu diƠn ... bµy l i gi i - NhËn xÐt, sưa l i vµ hoµn thiƯn l i gi i - NhËn xÐt vµ ghi i m - C¶ líp hoµn thiƯn bµivµo vë B i tËp 53.SGK - §äc th«ng tin vµ lµm theo - H·y ®äc hiĨu c¸ch lµm vµ thùc hiƯn theo...
 • 113
 • 34
 • 0

Kiểm tra số học chương I có ma trận

Kiểm tra số học chương I có ma trận
... B i 1: ( 1đ) Các số nguyên tố nhỏ 10 , 3, 5, B i 2: ( 1đ) Cho số sau: 347; 643; 515; 238 : a) Số chia hết cho 1238 b) Số chia hết cho mà không chia hết cho 1347 c) Số chia hết cho 2515 d) Số ... chia hết cho 5643 B i 3: ( đ) 36 = 22.32 ( 0,25đ) 84 = ( 0,25đ) ƯCLN ( 36, 84 ) = 22.2 = 12 ( 0,5đ) BCNN ( 60, 180 ) = 180 ( 0,5đ) ( Vì 180 M60 ) ( 0,5đ) ( Phân tích số thừa số nguyên tố) B i ... 0,5đ) ( 0,5đ) B i5 : ( đ) a) ( đ) x – 148 = 32 23 2.x = 72 + 148 2.x = 220 x = 220 : x = 110 b) ( 1đ) 6.x – 39 = 5628 : 28 6.x = 201 + 39 6.x = 240 x = 240 : x = 40 B i : ( đ) G i x số HS lớp 6A...
 • 2
 • 146
 • 0

Hướng dẫn tự học chương I giải tích 12 CB

Hướng dẫn tự học chương I giải tích 12 CB
... = mx + cắt đồ thị hàm số cho hai i m phân biệt Gi i 1) Học sinh tự gi i 2) Đường thẳng y = mx + cắt đồ thị hai i m phân biệt − 2x = mx + có hai nghiệm phân biệt ⇔ Phương trình (ẩn x) x− ⇔ Phương ... có nghiệm đơn   a > a >  y ' = có nghiệm phân biệt  a < II/ B I TẬP: A/B i tập mẫu: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y= 2x3– 9x2+ 12x– Gi i: Miền xác định: D= ¡ y′ = 6x2– 18x+ 12 21 ... TRỊ CỦA HÀM SỐ Chuẩn kiến thức kỹ cần đạt  Biết kh i niệm i m cực đ i, cực tiểu, i m cực trị hàm số  Biết i u kiện đủ để có i m cực trị hàm số  Tìm i m cực đ i, cực tiểu hàm số, đồ thị hàm...
 • 14
 • 221
 • 0

số học chuong I (Moi 2008)

số học chuong I (Moi 2008)
... 10 XI XII XIII XIV XV XVI XVII 11 12 13 14 15 16 17 XVIII XIX XX XXI XXII XXIII 18 19 20 21 22 23 XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII 24 25 26 27 28 Giáo án Số học Trang XXIX 29 4./ Củng cố : B i tập 12 ... M i số tự nhiên có số liền sau Giáo án Số học - GV gi i thiệu số liền trước liền sau số tự nhiên - Củng cố B i tập SGK - GV gi i thiệu hai số tự nhiên liên tiếp - Làm ? Trang : ; 15 - Học sinh ... nhiên tia số , nắm i m biểu diễn số nhỏ bên tr i i m biểu diễn số lớn tia số - Học sinh phân biệt tập hợp N N * , biết sử dụng ký hiệu ≤ ≥ , biết viết số tự nhiên liền sau , số tự nhiên liền...
 • 89
 • 135
 • 0

Giáo án Toán 6 (Số học Chương I)

Giáo án Toán 6 (Số học Chương I)
... nhanh : a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65 ) + ( 360 + 40) = 200 + 400 = 60 0 b) 463 + 318 + 137 + 22 = ( 463 + 137) + (138 + 22) = 60 0 + 340 = 940 Giáo án Số học Năm học 2015- 20 16 lờn bng thc hin ... tit D Rỳt kinh ngim: 35 Giáo án Số học Năm học 2015- 20 16 T ký duyt 36 Giáo án Số học Tun: Tit: 19 Ngy dy : 6A3: 6A4: Năm học 2015- 20 16 Đ10 TNH CHT CHIA HT CA MT TNG A Mc tiờu: ... BTVN: 93; 94; 95; 96 ; 97 (SGK - T38; 39) 40 Giáo án Số học Năm học 2015- 20 16 D Rỳt kinh ngim: 41 Giáo án Số học Năm học 2015- 20 16 Tun: Tit: 21 Ngy dy : 6A3: 6A4: LUYN TP A Mc...
 • 84
 • 91
 • 0

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I)

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I)
... 22 .4 = 25 = 32 B 22 .4 = 42 = 16 C 22 .4 = 4.4 = 16 D 22 .4 = ( 2. 4 ) = 64 Câu : Hiệu : 3.5 - 2. 5 có kết : A 25 B 60 C D 15 II Tự luận (7 điểm) : Câu : (2 điểm) Tìm x biết : a) x - 12 = 29 b) x2 ... 2. 42 = 82 = 16 C 2. 42 = 2. 8 = 16 D 2. 4 = 2. 16 = 32 Câu : Tổng : 3.5 + 2. 5 có kết : A 25 B 60 C D.15 II Tự luận (7 điểm) : Câu : (2 điểm) Tìm x biết : a) x + 12 = 29 b) x2 - 72 : 36 = 23 Câu : (2 ... Câu : Số 180 phân tích thừa số ngun tố có kết là: A 22 . 32. 5 B 2. 32. 5 C 22 .3.5 D 2. 3. 52 Câu : Bội chung nhỏ 12, 15 180, : A 24 0 B 180 C 60 D 360 Câu : Tập hợp ước chung 6, : A {0; 1; 2; 3; 6} B...
 • 3
 • 641
 • 30

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I) - HS làm

Kiểm tra Số học 6 - Tiết 39 (Bài số 2 - Chương I) - HS làm
... A 22 . 32. 5 B 2. 32. 5 C 22 .3.5 D 2. 3. 52 Cõu : Bi chung nh nht ca 12, 15 v 180, l : A 24 0 B 180 C 60 D 360 Cõu : Tp hp cỏc c chung ca v 6, l : A {0; 1; 2; 3; 6} B {1; 3} C {1; 2; 3} D {1; 2; 3; 6} ... a + 2, vi a N B c; c + 1; c + 3, vi c N C n - 1; n; n + 1, vi n N D d + 3; d + 2; d + 1, vi d N Cõu : Cỏch tớnh ỳng l : A 22 .4 = 25 = 32 B 22 .4 = 42 = 16 C 22 .4 = 4.4 = 16 D 22 .4 = ( 2. 4 ... 2. 4 ) = 64 Cõu : Hiu : 3.5 - 2. 5 cú kt qu bng : A 25 B 60 C D 15 II T lun (7 im) : Cõu : (2 im) Tỡm x bit : a) x - 12 = 29 b) x2 + 98 : 14 = 23 Cõu : (2 im) Cho A = 888 : 111 + 25 : 22 a Tớnh...
 • 4
 • 444
 • 14

Một số đề kiểm tra hình học chương I

Một số đề kiểm tra hình học chương I
... Đề 03(45 Phút) Câu (3 i m) uu u r u ur uu uu u r Cho tam giác ABC M trung i m BC Phân tích AM theo BA CA Câu (2 i m) uCho u u giácrABC , i m M, N P trung i m cạnh AB, BC CA, chứng minh ... BP + CM = Câu : (3 i m) r r Cho hai véc tơ u = (3; −4) v = (2;5) ur u r r a) Tính tọa độ 3u = 2v − 4u r r r r r b) Tính tọa độ x cho 5u + x = 2v − 4u Câu : (2 i m) Cho hình ình hành ABCD có...
 • 2
 • 346
 • 3

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kết quả thu nhận và xử lý thông tin bằng đồ, bằng hệ thống trong dạy học chương i sinh học lớp 11 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kết quả thu nhận và xử lý thông tin bằng sơ đồ, bằng hệ thống trong dạy học chương i  sinh học lớp 11  trung học phổ thông
... thức) thu nhận, xử ngư i khác chia sẻ đánh giá 1.2.2.9 Kh i niệm kỹ diễn đạt thông tin thu nhận xử đồ, bảng hệ thống Kỹ diễn đạt thông tin thu nhận xử đồ, bảng hệ thống khả ngư i học ... có kỹ diễn đạt kết học tập… CHƢƠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT KẾT QUẢ THU NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG SƠ ĐỒ, BẢNG HỆ THỐNG 2.1 Phân tích cấu trúc n i dung chƣơng I - Sinh học 11 - Trung học phổ ... HS kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin đồ, bảng hệ thống 1.4 Chúng xác định quy trình rèn luyện chung biện pháp cụ thể để rèn luyện cho học sinh kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin...
 • 13
 • 774
 • 2

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 - CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN ppt

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 - CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN ppt
... chọn sóng máy thu có L = 2 .10 -6 H , C= 2 .10 10 F, R = Hiệu điện có giá trị cực đại cực tụ 60 mV Năng lượng điện từ mạch A/ 36 .10 -1 6 J B/72 .10 -1 6 J C/ 36 .10 -1 4 J D/36 .10 -1 6 J Cu 8: Độ lệch pha dịng ... không quay Vật rơi xuống dọc theo trục dính vào vật Hệ vật quay với vận tốc góc  Vận tốc góc  có giá trị : A (I1 + I2)  B (I1 + I2)  1/ (I1 + I2) C I1  1/ (I1 + I2) D (I1 + I2) / I1 1 ... tốc khối tm đĩ l v2 So snh v1 v v2 ta cĩ kết no? BÀI TẬP ÔN TẬP CÁC CHƯƠNG – GIÁO VIÊN NGUYỄN BẠCH HẢI A v1 = v2 B v1 > v2 C v1 < v2 D Chưa đủ kiện để kết luận Câu 10 : Một bánh xe quay với vận...
 • 5
 • 210
 • 1

kiẻm tra so hoc chuong 1(coma tran va h][ng dan cham)

kiẻm tra so hoc chuong 1(coma tran va h][ng dan cham)
... .tháng năm 2010 Duyệt tổ trưởng Nguyễn Sỹ Văn Họ vàtên Lớp6 Thứ … ngày… tháng … năm 2010 KIỂM TRA SỐ HỌC (45 PHÚT) (Bài số 1) Năm học: 2010- 2011 Điểm Nhận xét Giáo viên Ý kiến phụ huynh PHẦN...
 • 5
 • 114
 • 0

ỨNG DỤNG ĐỒ TƯ DUY VÀO HỌC CHƯƠNG I “CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ ” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS MINH THẠNH

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO HỌC CHƯƠNG I “CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ ” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS MINH THẠNH
... cho hc sinh lp trng THCS Minh Thnh III PHNG PHP Khỏch th nghiờn cu T i thc hin nghiờn cu trờn hai nhúm hc sinh thuc hai lp trng THCS Minh Thnh Hai nhúm c chn tham gia nghiờn cu cú gii tớnh, ... khỏc bit ln gia im trung bỡnh ca nhúm thc nghim v nhúm i chng iu ú chng minh rng vic s dng s t dy hc Húa hc lm nõng cao kt qu hc mụn Húa hc cho hc sinh lp trng THCS Minh Thnh II GII THIU Hin trng: ... MINH HIU NGUYN PHI LONG NGễ TH TRC HOI DANH T NGC LINH V T TUYT NHUNG PHM T KIM PHNG NGUYN THANH TIN NGUYN HU LI THI TH BCH NGC H MINH TIấN NGUYN T YN NHI BI MINH C NGUYN T NHT NHI V T THY LINH...
 • 43
 • 1,331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 6 số học chương 3 bài 14giáo án toán 6 số học chương 3 bài 13giáo án toán 6 số học chương 3 bài 12giáo án toán 6 số học chương 3 bài 11giáo án toán 6 số học chương 3 bài 10giáo án toán 6 số học chương 3 bài 9giáo án toán 6 số học chương 3 bài 8giáo án toán 6 số học chương 3 bài 4giáo án toán 6 số học chương 3 bài 3giáo án toán 6 số học chương 3 bài 2giáo án toán 6 số học chương 3 bài 1giáo án toán 6 số học chương 2 bài 13giáo án toán 6 số học chương 2 bài 8giáo án toán 6 số học chương 2 bài 7giáo án toán 6 số học chương 2 bài 3Đô thị hóa và biến đổi không gian làng Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà NộiHoạt động dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại Trường Dạy nghề trẻ khuyết tật huyện Thanh TrìGiá trị chính quy của ánh sạ trơn và định lý sardPhép đối xứng và ứng dụngPhép vị tự, phép tịnh tiến và ứng dụng trong giải toán hình học phẳngƯớc lượng Gradient cho phương trình truyền nhiệt trên đa tập riemannChỉ đạo các tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông dạy học theo tiếp cận năng lực (LV thạc sĩ))GIA CONG PRO 2bai giang cad cam cnc phay tien2005cong nghe cnc-tranvandichẢnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánCác yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàngBài tập chọn lọc nguyên hàm tích phân và ứng dụngphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamSLIDE NGÀNH LOGISTICSLý luận phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp ở trường PTTHSáng tạo toán học tập 3Vật lí nguyên tử và hạt nhân lê chấn hưngphúc lợi trong doanh nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập