phân tích quy chế thi đua khen thưởng của vinaconex

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG tại CTY cổ PHẦN

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG tại CTY cổ PHẦN
... với quy định Điều 27 28 Quy chế gởi không thời hạn quy định không xem xét CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điề u 30 : Thành phần Hội đồng thi đua, khen thưở ng Thành phần Hội đồng thi đua, ... xuyên đột xuất CHƯƠNG V QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điề u 24 : Nguồn mức trích quỹ thi đua, khen thưởng Quỹ thi đua, khen thưởng Công ty hình thành từ nguồn “quỹ khen thưởng Công ty, trích lập từ ... khen thưởng c.- Giám sát việc thực Quy chế thi đua khen thưởng Công ty; kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp hữu ích để thực quy định Quy chế Điề u 12 : Hình thức tổ chức thi đua 12.1.- Thi đua...
 • 15
 • 581
 • 9

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng
... phải vào kết phong trào thi đua; - Cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi đua, tiêu chí thi đua 1.2 Nguyên tắc khen thưởng - Chính xác, công khai, ... tiết thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng CHƯƠNG V QUY TRÌNH XÉT PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG ... chuẩn cán hành chính, phục vụ (Phụ lục 4) CHƯƠNG VI HỒ SƠ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điều 15: Hồ sơ xét thi đua khen thưởng 15.1 Đối với cá nhân: - Bản đăng ký thi đua - Bản báo cáo thành tích...
 • 18
 • 754
 • 5

Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra
... nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng đơn vị toàn ngành Thanh tra Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng đơn vị quản lý ... danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Thẩm quy n định tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực theo quy định Điều 77 Điều 78 Luật Thi đua - Khen thưởng Tổng Thanh tra định: ... thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quy n Tổng Thanh tra, Tổng Thanh tra uỷ quy n cho Thủ trưởng quan tra Bộ, ngành, tra...
 • 17
 • 248
 • 0

Quy chế thi đua - khen thưởng

Quy chế thi đua - khen thưởng
... a/ Vóử tinh thỏửn: Quy ỳt õởnh khen thổồớng vaỡ mổùc õọỹ khen thổồớng nhũm muỷc õờch õọỹng vión caùn bọỹ, giaùo vión, nhỏn vión hoaỡn ... hoaỡn thaỡnh tọỳt nhióỷm vuỷ b/ Vóử vỏỷt chỏỳt: õaớm baớo thổỷc hióỷn õuùng chóỳ õọỹ khen thổồớng õọỳi vồùi CB-GV-NV Hióỷu trổồớng Hoaỡng Vn ởnh Chuớ tởch CCS Ló Thở Phổồng Mai ...
 • 2
 • 233
 • 0

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
... ca ngỉåìi khạc, ca táûp thãø ca Nh nỉåïc II .QUY ÂËNH CHÃÚ ÂÄÜ KHEN THỈÅÍNG I ÂÄÚI VÅÏI CẠN BÄÜ, GIẠO VIÃN, NHÁN VIÃN: 1) CẠ NHÁN: a) Chiãún thi thi âua: - Cáúp tênh: 150.000 âäưng Cáúp huûn: ... häù tråü dảy hc; +Qu khen thỉåíng ca Häüi Cha mẻ hc sinh; +Trêch tỉì Qu Âäüi TNTP Häư Chê Minh +Tỉì ngưn häù tråü ca Häüi Khuún hc x Trãn âáy l nhỉỵng quy chãú THI ÂUA - KHEN THỈÅÍNG ca Nh trỉåìng ... cọ vỉåïng màõc thç Häüi âäưng thi âua- khen thỉåíng nghiãn cỉïu bäø sung, sỉía âäøi, láúy kiãún ca CBGVNV, Hiãûu trỉåíng phã duût THAY MÀÛT HÄÜI ÂÄƯNG THI ÂUA - KHEN THỈÅÍNG CH TËCH CÄNG ÂON...
 • 4
 • 195
 • 3

Quy chế thi đua khen thưởng

Quy chế thi đua khen thưởng
... thi đua bình xét danh hiệu thi đua Kết thúc năm học tiến hành tổng kết bình xét danh hiệu thi đua b) Thi đua theo đợt: Phát động theo chủ đề, chủ điểm, năm phát động đợt thi đua : Chào ... GDĐT đánh giá xếp loại học sinh THCS) III HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG Hình thức khen thưởng: a) Khen thưởng thường xuyên: khen thưởng tiến hành cho tập thể cá nhân đạt thành tích ... quan hệ mật thi t nhà trường, gia đình lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh nhà trường; * Danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở: Chiến sĩ thi đua sở lựa...
 • 4
 • 181
 • 0

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2013-2014

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
... nghị xét thi đua khen thưởng cho cá nhân tập thể đơn vị phạm vi phụ trách + Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tổ chức họp xét hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng ngành ... NV quán triết tuân thủ quy chế này, kiên chống tư tưởng cục bộ, bình quân, kiêng nể nhau, cào việc đề nghị khen thưởng Điều 9: Hiệu lực thi hành: Quy chế thi đua khen thưởng thông qua Hội nghị ... chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm Điều 7: Số lượng đề nghị khen thưởng: Số lượng xét đề nghị khen thưởng thực theo luật thi đua khen thưởng quy định ngành Giáo dục Đào tạo Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN...
 • 8
 • 112
 • 0

Quy chế thi đua khen thưởng trường Tiểu học Phú Mỹ 5

Quy chế thi đua khen thưởng trường Tiểu học Phú Mỹ 5
... nghị xét thi đua khen thưởng cho cá nhân tập thể đơn vị phạm vi phụ trách + Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tổ chức họp xét hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng ngành ... NV quán triết tuân thủ quy chế này, kiên chống tư tưởng cục bộ, bình quân, kiêng nể nhau, cào việc đề nghị khen thưởng Điều 9: Hiệu lực thi hành: Quy chế thi đua khen thưởng thông qua Hội nghị ... chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm Điều 7: Số lượng đề nghị khen thưởng: Số lượng xét đề nghị khen thưởng thực theo luật thi đua khen thưởng quy định ngành Giáo dục Đào tạo Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN...
 • 8
 • 573
 • 3

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
... tương tự trường (Phần thưởng đơn vị cá nhân tặng thưởng, có) *Chú ý: HS nhận thưởng danh hiệu cao IV/ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG: 1/ Mức tiền thưởng: Do UBND huyện qui định theo Nghị ... UBND tỉnh CSTĐ cấp tỉnh 2/ Trường thưởng cho CBCC đạt giỏi trường theo QCCT nội bộ, HS XS khối lớp XS trường V/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG – THI ĐUA: Thường trực thi đua trường phối hợp với chủ tịch ... năm học) -Được ban thi đua Tập thể tín nhiệm tín nhiệm Chiến sỹ thi đua sở: -Đã đăng ký thi đua từ đầu năm -Đủ tiêu chuẩn theo qui định BGD& ĐT ban hành kèm theo QĐ 34/2000 Riêng tiêu chuẩn 1.1.3,...
 • 3
 • 171
 • 0

Xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy lợi

Xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy lợi
... cán quản quản cách dễ dàng, nhanh chóng hiệu Việc xây dựng phần mềm quản thi đua khen thưởng cần thi t bối cảnh trường, nhằm mang lại hiệu tốt công tác quản thi đua khen thưởng trường ... Nghiên cứu hệ thống quản thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy Lợi trình bày tổng quan công tác quản thi đua khen thưởng Chương 2: Phân tích & thi t kế hệ thống thi đua khen thưởng trình bày ... đăng ký thi đua theo năm từ hệ thống (áp dụng dựa vào văn Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy Lợi) CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THI T KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG...
 • 71
 • 351
 • 0

Thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo Bình Định ppt

Thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo Bình Định ppt
... Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước Bước Bước Các đơn vị, trường tỉnh đăng ký: Các danh hiệu thi đua cấp khen thưởng; Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận: danh hiệu thi đua cấp khen ... công nhận: danh hiệu thi đua cấp khen thưởng đơn vị tỉnh; Kiểm tra, xử lý hồ sơ chuyển cho hội đồng thi đua, khen thưởng ngành; Họp Hội đồng xét khen thưởng ngành; Mô tả bước Tên bước Bước Bước ... khen thưởng ngành; Mô tả bước Tên bước Bước Bước Gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT,… định công nhận khen thưởng; Chuyển trả kết cho đơn vị cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đơn vị; Thành...
 • 4
 • 178
 • 0

Các biểu mẫu thi đua khen thưởng của

Các biểu mẫu thi đua khen thưởng của CĐ
... danh hiQuthi dua vir hinh thr?ctli rlugc khen thu&ng: l- Ghi nhirng danhhiQuthi dua vd hinh thric dd dugc khen thudng cria dcrnvi trong3 ndmgdnnhdt; 2- Ghi t6ng sd cri nhdnvd tfp thOduqc khen thucrng(hodcdangde ... (Kdmtheotd trinh s6, ,nTr-fT ngdy, thring ,ndm , crtaBan Chdphdnh CDC\ I- CdThi dua: II- Bdngkhen: TQpth€: Cti nhdn: II- Gi6y khen: Tapth€: C6 nhdn: TM BAN CHAP HANH Chfi tieh (ho{c Ph6 Chfr tich) ... cUA On NCfU (NOu16 c6p khen, tang)UAtvtHQC T€ndcvn vi thuQc .; .(Cdng dodnc6ptr€nqudnly tr.uctitlp) Tdngsd dodnviOn / T6ngs0 cdngnhdnviOnchriclao clQng I- Nhfrngthinh tfch xu6t sf c chriy6u...
 • 4
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế thi đua khen thưởng của đoàn thanh niênquy chế thi đua khen thưởng của đảngquy chế thi đua khen thưởng của công đoànquy chế thi đua khen thưởng của trường thcsquy chế thi đua khen thưởng công ty cổ phầnquy chế thi đua khen thưởng tỉnh quảng namquy chế thi đua khen thưởng công ty tnhh mtvquy chế thi đua khen thưởng ngành ngân hàngquy chế thi đua khen thưởng kỷ luật công tyquy chế thi đua khen thưởng và kỷ luậtquy chế thi đua khen thưởng trung ương đoànquy chế thi đua khen thưởng năm 2013quy chế thi đua khen thưởng trong đảngquy chế thi đua khen thưởng trong doanh nghiệpquy chế thi đua khen thưởng công đoànTải 100 bài test Toeic Preparation Tests | Tự Học Tiếng Anh TOEICHướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiHướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán “tìm x”Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau của chương trình toán 7Một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụngSáng kiến kinh nghiệm các dạng toán dựng hình lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm giải toán lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giảng dạy chương số hữu tỉ, số thực đại số 7Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong tiết ôn tập chương toán lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm tìm lời giải, khai thác và mở rộng một vài dạng toán chứng minh bất đẳng thức có điều kiện cho trướcSáng kiến kinh nghiệm vài kinh nghiệm tổ chức học sinh lớp 7 hoạt động nhóm trong một tiết dạy hình họcSáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khá, giỏi lớp 7 giải dạng toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiSáng kiến kinh nghiệm khai thác một số bài toán hình học 7Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp HS lớp 7 hình thành và rèn luyện kĩ năng qua dạy học chương IV biểu thức đại sốSáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song trong hình học 7Sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp vẽ thêm yếu tố phụ trong giải toán hình học lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém khối lớp 7 học tốt môn toán ở trường PTDTBT THCS trung tiến quan sơn thanh hóaSáng kiến kinh nghiệm ứng dụng đồng dư thức trong giải toán lớp 7Câu 4. Đồng chí hãy cho biết: công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách năm 2015 tại cơ quan, đơn vị công tác?NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ điện BÁCH KHOA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập