phân tích quy chế thi đua khen thưởng của vinaconex

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG tại CTY cổ PHẦN

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG tại CTY cổ PHẦN
... với quy định Điều 27 28 Quy chế gởi không thời hạn quy định không xem xét CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điề u 30 : Thành phần Hội đồng thi đua, khen thưở ng Thành phần Hội đồng thi đua, ... xuyên đột xuất CHƯƠNG V QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điề u 24 : Nguồn mức trích quỹ thi đua, khen thưởng Quỹ thi đua, khen thưởng Công ty hình thành từ nguồn “quỹ khen thưởng Công ty, trích lập từ ... khen thưởng c.- Giám sát việc thực Quy chế thi đua khen thưởng Công ty; kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp hữu ích để thực quy định Quy chế Điề u 12 : Hình thức tổ chức thi đua 12.1.- Thi đua...
 • 15
 • 806
 • 13

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng
... phải vào kết phong trào thi đua; - Cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi đua, tiêu chí thi đua 1.2 Nguyên tắc khen thưởng - Chính xác, công khai, ... tiết thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng CHƯƠNG V QUY TRÌNH XÉT PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG ... chuẩn cán hành chính, phục vụ (Phụ lục 4) CHƯƠNG VI HỒ SƠ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điều 15: Hồ sơ xét thi đua khen thưởng 15.1 Đối với cá nhân: - Bản đăng ký thi đua - Bản báo cáo thành tích...
 • 18
 • 946
 • 5

Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra
... nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng đơn vị toàn ngành Thanh tra Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng đơn vị quản lý ... danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Thẩm quy n định tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực theo quy định Điều 77 Điều 78 Luật Thi đua - Khen thưởng Tổng Thanh tra định: ... thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quy n Tổng Thanh tra, Tổng Thanh tra uỷ quy n cho Thủ trưởng quan tra Bộ, ngành, tra...
 • 17
 • 279
 • 0

Quy chế thi đua - khen thưởng

Quy chế thi đua - khen thưởng
... a/ Vóử tinh thỏửn: Quy ỳt õởnh khen thổồớng vaỡ mổùc õọỹ khen thổồớng nhũm muỷc õờch õọỹng vión caùn bọỹ, giaùo vión, nhỏn vión hoaỡn ... hoaỡn thaỡnh tọỳt nhióỷm vuỷ b/ Vóử vỏỷt chỏỳt: õaớm baớo thổỷc hióỷn õuùng chóỳ õọỹ khen thổồớng õọỳi vồùi CB-GV-NV Hióỷu trổồớng Hoaỡng Vn ởnh Chuớ tởch CCS Ló Thở Phổồng Mai ...
 • 2
 • 257
 • 0

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
... ca ngỉåìi khạc, ca táûp thãø ca Nh nỉåïc II .QUY ÂËNH CHÃÚ ÂÄÜ KHEN THỈÅÍNG I ÂÄÚI VÅÏI CẠN BÄÜ, GIẠO VIÃN, NHÁN VIÃN: 1) CẠ NHÁN: a) Chiãún thi thi âua: - Cáúp tênh: 150.000 âäưng Cáúp huûn: ... häù tråü dảy hc; +Qu khen thỉåíng ca Häüi Cha mẻ hc sinh; +Trêch tỉì Qu Âäüi TNTP Häư Chê Minh +Tỉì ngưn häù tråü ca Häüi Khuún hc x Trãn âáy l nhỉỵng quy chãú THI ÂUA - KHEN THỈÅÍNG ca Nh trỉåìng ... cọ vỉåïng màõc thç Häüi âäưng thi âua- khen thỉåíng nghiãn cỉïu bäø sung, sỉía âäøi, láúy kiãún ca CBGVNV, Hiãûu trỉåíng phã duût THAY MÀÛT HÄÜI ÂÄƯNG THI ÂUA - KHEN THỈÅÍNG CH TËCH CÄNG ÂON...
 • 4
 • 228
 • 3

Quy chế thi đua khen thưởng

Quy chế thi đua khen thưởng
... thi đua bình xét danh hiệu thi đua Kết thúc năm học tiến hành tổng kết bình xét danh hiệu thi đua b) Thi đua theo đợt: Phát động theo chủ đề, chủ điểm, năm phát động đợt thi đua : Chào ... GDĐT đánh giá xếp loại học sinh THCS) III HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG Hình thức khen thưởng: a) Khen thưởng thường xuyên: khen thưởng tiến hành cho tập thể cá nhân đạt thành tích ... quan hệ mật thi t nhà trường, gia đình lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh nhà trường; * Danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở: Chiến sĩ thi đua sở lựa...
 • 4
 • 202
 • 0

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2013-2014

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
... nghị xét thi đua khen thưởng cho cá nhân tập thể đơn vị phạm vi phụ trách + Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tổ chức họp xét hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng ngành ... NV quán triết tuân thủ quy chế này, kiên chống tư tưởng cục bộ, bình quân, kiêng nể nhau, cào việc đề nghị khen thưởng Điều 9: Hiệu lực thi hành: Quy chế thi đua khen thưởng thông qua Hội nghị ... chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm Điều 7: Số lượng đề nghị khen thưởng: Số lượng xét đề nghị khen thưởng thực theo luật thi đua khen thưởng quy định ngành Giáo dục Đào tạo Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN...
 • 8
 • 146
 • 0

Quy chế thi đua khen thưởng trường Tiểu học Phú Mỹ 5

Quy chế thi đua khen thưởng trường Tiểu học Phú Mỹ 5
... nghị xét thi đua khen thưởng cho cá nhân tập thể đơn vị phạm vi phụ trách + Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tổ chức họp xét hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng ngành ... NV quán triết tuân thủ quy chế này, kiên chống tư tưởng cục bộ, bình quân, kiêng nể nhau, cào việc đề nghị khen thưởng Điều 9: Hiệu lực thi hành: Quy chế thi đua khen thưởng thông qua Hội nghị ... chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm Điều 7: Số lượng đề nghị khen thưởng: Số lượng xét đề nghị khen thưởng thực theo luật thi đua khen thưởng quy định ngành Giáo dục Đào tạo Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN...
 • 8
 • 673
 • 3

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUI CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
... tương tự trường (Phần thưởng đơn vị cá nhân tặng thưởng, có) *Chú ý: HS nhận thưởng danh hiệu cao IV/ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG: 1/ Mức tiền thưởng: Do UBND huyện qui định theo Nghị ... UBND tỉnh CSTĐ cấp tỉnh 2/ Trường thưởng cho CBCC đạt giỏi trường theo QCCT nội bộ, HS XS khối lớp XS trường V/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG – THI ĐUA: Thường trực thi đua trường phối hợp với chủ tịch ... năm học) -Được ban thi đua Tập thể tín nhiệm tín nhiệm Chiến sỹ thi đua sở: -Đã đăng ký thi đua từ đầu năm -Đủ tiêu chuẩn theo qui định BGD& ĐT ban hành kèm theo QĐ 34/2000 Riêng tiêu chuẩn 1.1.3,...
 • 3
 • 206
 • 0

Xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy lợi

Xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy lợi
... cán quản quản cách dễ dàng, nhanh chóng hiệu Việc xây dựng phần mềm quản thi đua khen thưởng cần thi t bối cảnh trường, nhằm mang lại hiệu tốt công tác quản thi đua khen thưởng trường ... Nghiên cứu hệ thống quản thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy Lợi trình bày tổng quan công tác quản thi đua khen thưởng Chương 2: Phân tích & thi t kế hệ thống thi đua khen thưởng trình bày ... đăng ký thi đua theo năm từ hệ thống (áp dụng dựa vào văn Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trường Đại học Thủy Lợi) CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THI T KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG...
 • 71
 • 472
 • 0

Thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo Bình Định ppt

Thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo Bình Định ppt
... Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước Bước Bước Các đơn vị, trường tỉnh đăng ký: Các danh hiệu thi đua cấp khen thưởng; Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận: danh hiệu thi đua cấp khen ... công nhận: danh hiệu thi đua cấp khen thưởng đơn vị tỉnh; Kiểm tra, xử lý hồ sơ chuyển cho hội đồng thi đua, khen thưởng ngành; Họp Hội đồng xét khen thưởng ngành; Mô tả bước Tên bước Bước Bước ... khen thưởng ngành; Mô tả bước Tên bước Bước Bước Gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT,… định công nhận khen thưởng; Chuyển trả kết cho đơn vị cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đơn vị; Thành...
 • 4
 • 211
 • 0

Các biểu mẫu thi đua khen thưởng của

Các biểu mẫu thi đua khen thưởng của CĐ
... danh hiQuthi dua vir hinh thr?ctli rlugc khen thu&ng: l- Ghi nhirng danhhiQuthi dua vd hinh thric dd dugc khen thudng cria dcrnvi trong3 ndmgdnnhdt; 2- Ghi t6ng sd cri nhdnvd tfp thOduqc khen thucrng(hodcdangde ... (Kdmtheotd trinh s6, ,nTr-fT ngdy, thring ,ndm , crtaBan Chdphdnh CDC\ I- CdThi dua: II- Bdngkhen: TQpth€: Cti nhdn: II- Gi6y khen: Tapth€: C6 nhdn: TM BAN CHAP HANH Chfi tieh (ho{c Ph6 Chfr tich) ... cUA On NCfU (NOu16 c6p khen, tang)UAtvtHQC T€ndcvn vi thuQc .; .(Cdng dodnc6ptr€nqudnly tr.uctitlp) Tdngsd dodnviOn / T6ngs0 cdngnhdnviOnchriclao clQng I- Nhfrngthinh tfch xu6t sf c chriy6u...
 • 4
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế thi đua khen thưởng của đoàn thanh niênquy chế thi đua khen thưởng của đảngquy chế thi đua khen thưởng của công đoànquy chế thi đua khen thưởng của trường thcsquy chế thi đua khen thưởng công ty cổ phầnquy chế thi đua khen thưởng tỉnh quảng namquy chế thi đua khen thưởng công ty tnhh mtvquy chế thi đua khen thưởng ngành ngân hàngquy chế thi đua khen thưởng kỷ luật công tyquy chế thi đua khen thưởng và kỷ luậtquy chế thi đua khen thưởng trung ương đoànquy chế thi đua khen thưởng năm 2013quy chế thi đua khen thưởng trong đảngquy chế thi đua khen thưởng trong doanh nghiệpquy chế thi đua khen thưởng công đoàn1000 câu loga Giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTham luận nâng cao chất lượng học tậpDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTính theo phương trình Hóa họcGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9Kiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béoTHONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENGiáo án điện tử Bài 18 NhômGiáo án điện tử Bài 45 Axit Axetic40 động từ thông dụng trong tiếng nhật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập