sách giáo viên tiếng anh thí điểm lớp 11 tập 2

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 7 tập 1

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 7 tập 1
... 5(9,(: 36 81 ,7 086,& $1' $ 576 38 81 ,7 9, ( 71 $0(6()22' $1' '5 ,1. 48 81 ,7 7+ (),5 67 81, 9(56 ,7...
 • 140
 • 88
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 3

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 3
... /RRNOLVWHQDQGUHSHDW +L0\QDPHuV3HWHU ,uP/LQGD:KDWuV\RXUQDPH" +HOOR3HWHU 0\QDPHuV1DP 3HWHU 0\QDPHuV0DL 3RLQWDQGVD\ :KDWuV\RXUQDPH"  0\QDPHuV 3KRQJ /LQGD /HWuVWDON \RXUQDPH" ...  7LŠQJ$QK Tieng anh 3_ SGV Macmillan Trang sua1 CONTENTS INTRODUCTION TIẾNG ANH is the first level of the three-level English textbook series ... they are./No, they aren’t Phonics five six Phonics that yes Page 36 Œ 9,(71$0('8&$7,21 38 %/,6+,1*+286( 9 (3+ 0$&0,//$1 03& ME AND MY SCHOOL Unit Stand up! Competences • Giving and responding...
 • 292
 • 77
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 4

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 4
... language skills, with emphasis on listening and speaking for early levels 81,7&20321(176 Tiếng Anh 4, Student’s Book follows a sequence of presentation, practice and production to develop English ... look at the cards Example: Name: Hometown: School: Class: Quoc Anh Ha Noi, Viet Nam Tran Quoc Toan Primary School 4A2 His name is Quoc Anh He is from Ha Noi, Viet Nam His school is Tran Quoc Toan ...  7LŠQJ$QKy6ÄFKJLÄRYLÍQ INTRODUCTION TIẾNG ANH is the second level of the three-level English textbook series for Vietnamese primary school...
 • 304
 • 89
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 5 phần 1

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 5 phần 1
... 14 0 Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? 14 6 Review 15 2 GLOSSARY 15 6 VI Tiếng Anh Sách giáo viên INTRODUCTION TiẾng ... the future? 11 2 Review 11 8 Unit 16 Where’s the post office? 12 2 Unit 17 What would you like to eat? .12 8 Unit 18 What will the weather be like tomorrow? 13 4 Unit 19 Which place ... afternoon/evening? How often you go to the cinema/ go swimming/surf the Internet? 14 14 Tiếng Anh Anh 55 –– tập Tập 11 Tiếng I always/usually Once/Twice a week/month Warm-up: Spend a few minutes...
 • 99
 • 72
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 5 phần 2

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 5 phần 2
... answer questions about how and why you learn English How you learn English? I 48 48 Tiếng Tiếng Anh Anh 55 –– tập Tập 11 Why you learn English? Because I want to Warm-up: Spend a few ... clever, So clever and so bright Aladdin is his name Yes, Aladdin is his name 55 Tiếng Anh – tập Unit What are you reading? 55 Warm-up: Spend a few minutes revising the story in Activity by inviting ... volleyball They’re going to play table tennis They are practising hard For Sports Day 68 68 Tiếng Tiếng Anh Anh 5 –– Tập tập 1 Warm-up: Spend a few minutes revising the previous lesson by getting two...
 • 104
 • 69
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 5 phần 3

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 5 phần 3
... about your future jobs 32 32 What would you like to be in the future? I’d like to be a/an Why would you like to be a/an ? Because I’d like to Tiếng Tiếng Anh Anh 55 –– tập Tập 22 Warm-up: ... work? In a (3) _ in the countryside What would you like to (4) _ in your free time? B: I’d like to (5) _ comic stories Let’s play 33 Tiếng Anh – tập Pelmanism Unit 15 What would ... understand texts about future plans t write about my dream job 35 Tiếng Anh – tập Unit 15 What would you like to be in the future? 35 Warm-up: Spend a few minutes revising the previous lesson by...
 • 101
 • 60
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 6 phần 2

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 6 phần 2
... 68 81,7 28 5 +2 86( 6,17+()8785( 72 81,7 28 5*5((1(5 :25 /' 92 81,7 52% 2 76 1 12 5(9,(: 1 32 INTRODUCTION TIẾNG ... CONTENTS ,17 52' 8&7 ,21 .3 81,7 7(/(9 ,6, 21 81,7 63 25 76 $1'*$0 (6 28 81,7 &,7, (6 2) 7+( :25 /' 48 5(9,(: ... less air pollution Right?? Yo Mi: Nick: Mi: Nick: Mi: 98 Tieng anh 6_ 2 SGV QL QLWW 63 25 76 $1'*$0 (6 THIS UNIT INCLUDES *(77,1* 67 $57(' : VOCABULARY Sports and games $WWKHJ\P PRONUNCIATION...
 • 138
 • 79
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 6 phần 1

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm Lớp 6 phần 1
... CONTENTS ,17 52'8&7, 21 .4 81, 70< 1( : 6& +22/ 10 81, 70...
 • 140
 • 62
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 7 phần 2

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 7 phần 2
... CONTENTS , 175 2' 8 &7, 21 III 81 ,7 75 $)),& 81 ,7 ),/06 16 81 ,7 )( 67, 9$/6$ 528 1' 7+ ( :25 /' 26 5(9,(: ... 5(9,(: 36 81 ,7 628 5&(6 2) (1(5*...
 • 140
 • 132
 • 0

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 8 phần 1

Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm lớp 8 phần 1
... ,17 52 '8& 7, 21 III %22.0$3 81 ,7/(, 685 ($&7,9,7,(6 .8 81 ,7/,)( ,1 7+(& 2 81 75...
 • 140
 • 74
 • 0

sách giáo viên tiếng anh thí điểm 9 tập 1 [FILE WORD)

sách giáo viên tiếng anh thí điểm 9 tập 1 [FILE WORD)
... is the first of the four language skills that receives special attention in Tiếng Anh The reading activities in Tiếng Anh aim to help students develop sub-skills such as skimming for gist and scanning ... who can say which :ogntry these cities are in Congratulate the winners ...
 • 119
 • 5,082
 • 11

sách giáo viên tiếng anh thí điểm 9 tập 2

sách giáo viên tiếng anh thí điểm 9 tập 2
... the first of the four language skills that receives special attention ìn Tĩèng Anh The reading activities in Tiếng Anh aim to nelp students develop sub-skills such as skimming for gist and scanning ... new words may appear in the text etc TEACHING SPEAKING There are two forms of speakĩnq ìn Tiếng Anh 9: spoken interaction and spoken production The former refers to the ability to ask and answer ... Key: hamburger Grammar 2. sushi deep-fry steam stew J ^ Have Ss this exercise individually Check the answers as a class T may ask Ss to explain their choice Key: I slice2 sticks any-some bag clove...
 • 110
 • 596
 • 1

Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 10 Language unit 8

Giáo án Tiếng Anh thí điểm lớp 10 Language unit 8
... UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN Language Book : English Textbook 10 Class : 10A3 and 10A4 Time : 45minutes Date of preparation : March 5th, 2015 ... selected him captain 8 That is the road It leads to the railway station My uncle died last week He had been ailing for a while 10 The car dashed against a tree It was going at over 100 mph ...
 • 8
 • 4,135
 • 59

giao an tiếng anh thí điểm lớp 10 reading unit 7

giao an tiếng anh thí điểm lớp 10 reading unit 7
... UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY READING ARE YOU SUPERSTITIOUS? Lesson : Reading Class : 10A3 Time allowed : 45minutes Teacher in charge : Nguyen Thi Kim Loan I Aims: By the end ... want you to read the questions individually, - T goes around underline the key words, and then predict the 5’ monitoring the class and answers You will have minutes.” Expected answers: Ss’ answers ... individually and underline the key words to understand the questions - T calls out Ss to present - their answers T listens and gives feedback Post -reading: Instruction: work in groups of four and discuss...
 • 9
 • 3,301
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: sách giáo khoa tiếng anh thí điểm lớp 6giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 kỳ 2giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 10giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 7giao an tieng anh thi diem lop 6giao an tieng anh thi diem lop 7 unit9giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 11giáo án tiếng anh thí điểm lớp 10 language unit 10giáo án tiếng anh thí điểm lớp 6 unit 5kĩ năng đọc trong chinnig trình và sách giáo khoa tiếng anh thí điểmsách giáo khoa tiếng anh nâng cao lớp 11tiếng anh thí điểm lớp 11sach giao vien tieng anh lop 6 thi diemsach giao vien tieng anh lop 5sách giáo viên tiếng anh lop 3BC so ket chi doan 6t1Giáo án Công nghệ 9 học kỳ I chuẩn hayĐề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9Thể dục 9 ky II CHUẨNĐề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15Đề thi thử học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh rất hayBIÊN BẢN HỌP HÀNG THÁNG CHI ĐOÀN TRƯỜNG 2017Nghiên cứu ngôn ngữ hội thoại trên lớp giữa giáo viên và giáo sinh (tỉnh hải dương)Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (nghiên cứu trường hợp bệnh viện bạch mai)Những đổi mới của thơ mới lãng mạn 1932 1945 nhìn từ phương diện thể loại41 danh gia thong ke so lieu thuc nghiem hoa hocHướng Dẫn Viết Chuyên Đề Khóa Luận Tốt NghiệpĐề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 03Đồ án chuyên ngành giảm PAPR trong OFDMBiên bản xác nhận nhu cầu vốn vay ngân hàngBài tập địa lý 9 ôn thi học sinh giỏiBÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐẠT GIẢI NHÌ TỈNH ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC TÁC HẠI CỦA VIỆC QUAN HỆ TÌNH DỤC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊNTài liệu về bệnh lậu học lớp y sỹTÀI LIỆU BỆNH CHÀM ECZEMABÀI GIẢNG HỘI CHỨNG HÔN MÊ