Tiểu luận thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục có lỗ côn và thiết kế đồ gá cho một nguyên công phay rãnh then

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC LỖ CÔN THIẾT KẾ ĐÔ CHO MỘT NGUYÊN CÔNG PHAY RÃNH THEN

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC CÓ LỖ CÔN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ GÁ CHO MỘT NGUYÊN CÔNG PHAY RÃNH THEN
... Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hiền – Lớp Vũ Khí A R¶nh then bxtxL=5x3x35 ®Ĩ trun m« men xo¾n, v× s¶n xt hµng lo¹t , ®Ĩ t¨ng hiƯu qu¶ kinh tÕ ta dïng dao phay r¶nh then Lç c«n 1:24 ... Ph«I dËp: Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hiền – Lớp Vũ Khí A Ph¬ng ph¸p nµy t¹o ®ỵc ph«I nhanh, ®é chÝnh x¸c cao, lỵng d gia c«ng Ýt Nhng ®Çu t vỊ khu«n dËp lín dÉn tíi chi phÝ gia c«ng cao, ... hiƯn nh sau: Đồ án công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hiền – Lớp Vũ Khí A Ph¬ng tr×nh c©n b»ng lùc t¸c dơng lªn chi tiÕt phay nh sau: N = (2 N 1' + N 2' ) cos 45 (1) S¬ ®å lùc c¾t phay nh sau: Lùc c¾t...
 • 8
 • 111
 • 2

gia cong chi tiet truc co lo con va thiet ke do ga cho mot nguyen cong phay ranh then

gia cong chi tiet truc co lo con va thiet ke do ga cho mot nguyen cong phay ranh then
... kim lo i I, II….th× míi ®¹t ®ỵc kÕt qu¶ cao Trong ®å ¸n nµy,sÏ thùc hiƯn thiÕt kÕ “Quy tr×nh c«ng nghƯ” gia c«ng chi tiÕt:Trơc cã lç c«n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ cho mét nguyªn c«ng phay r·nh then Chi ... Vũ khí A Ch¬ng i: ph©n tÝch chi tiÕt 1.1 Ph©n tÝch kÕt cÊu, yªu cÇu kü tht cđa chi tiÕt: Chi tiÕt cÇn gia c«ng ®å ¸n lµ trơc cã lç c«n cã c¸c ®Ỉc ®iĨm kü tht sau: - Chi tiÕt thc hä trơc cã bËc, ... yªu cÇu cùc kú khã qu¸ tr×nh gia c«ng Do lç qu¸ nhá kh«ng mµi ®ỵc nªn ®Ĩ gia c«ng nã ta dïng c¸c ph¬ng ph¸p:khoan, kht vµ doa 1.2 Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghƯ kÕt cÊu cđa chi tiÕt: Tõ h×nh d¹ng, kÕt...
 • 25
 • 53
 • 0

thiết kế qtcn gia công chi tiết trục lỗ côn

thiết kế qtcn gia công chi tiết trục có lỗ côn
... thực máy búa II .thiết kế trình công nghệ: 1.Thiét kế tiến trình công nghệ: Các nguyên công để gia công chi tiết Quai ròng rọc cần trục đạt đợc yêu cầu đề đợc xác định: Nguyên công 1: Khoả mặt ... với R=3 mm 2Phân tích tính công nghệ sản phẩm Chi u dài lớn 240 mm đờng kính lớn 60 mm tiết độ cứng vững cao Trong trình gia công chi tiết phải gia công nhiều nguyên công, đồng thời phải đảm ... chi tiết lên vị trí gia công , nh chi tiết cuối Suy :d =1,4 22 Trần Văn Sơn Lớp Vũ khí B K234 Đồ án công nghệ chế tạo máy IV.kết luận: Sau thời gian thực đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế...
 • 24
 • 628
 • 8

TIỂU LUẬN: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính của mã hàng CTF04 - 115V6 tại công ty cổ phần may Hồ Gươm pot

TIỂU LUẬN: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính của mã hàng CTF04 - 115V6 tại công ty cổ phần may Hồ Gươm pot
... Chương V Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cho công đoạn sản xuất hàng CTFO 4-1 15V6 Công ty cổ phần May Hồ Gươm May công nghiệp trình sản xuất quần áo hàng loạt Bất kỳ tiến hành đưa hàng ... II Công ty cổ phần may Hồ Gươm A.khái quát Công ty cổ phần may Hồ Gươm I Quá trình hình thành Công ty cổ phần may Hồ Gươm: Tháng năm 1993 Xí nghiệp Sản xuất dịch vụ May thuộc Liên hiệp Sản xuất ... Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam III Cơ cấu chức phận Công ty cổ phần may Hồ Gươm: Công ty cổ phần May Hồ Gươm đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập trực thuộc Tổng công ty Dệt- May Việt Nam quy n...
 • 93
 • 624
 • 0

tiểu luận tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất cà phê bột

tiểu luận tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất cà phê bột
... NHÓM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CAFE BỘT 10 CHƯƠNG II: KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÀ PHÊ XAY 2.1 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CAFÉ XAY phê rang xay sản phẩm sản xuất từ phê nhân sản phẩm phê ràg ... vấn đề Nhóm chúng em định chọn “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỪ NGUYÊN LIỆU NHÂN” làm đề tài nghiên cứu Tiểu luận: TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỘT NHẬN XÉT ... sản phẩm thị trường GVHD: ĐỖ VIẾT PHƯƠNG SVTH: NHÓM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CAFE BỘT 24 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN phê nhân sau rang đưa xay để làm phê bột pha phin, từ phê...
 • 29
 • 1,993
 • 4

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế quy trình vông nghệ chế tạo chi tiết dạng càng'

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế quy trình vông nghệ chế tạo chi tiết dạng càng'
... VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Họ tên sinh viên: Kim Văn Hùng ; Trịnh Đình Hiếu ; Nguyễn Văn Tài Lớp : khí K1 , Chuyên nghành công nghệ chế tạo máy I.Đầu đề thiết kế: Thiết kế quy trình ... khuôn sau : mặt khuôn qua tiết diện lớn chi tiết dạng hình vẽ PHẦN 5: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT 1.Xác định đường nối công nghệ Với chi tiết dạng gạt dạng sx hang loạt vừa ... nhiều công nghệ góp phần tăng xuất chất lượng gia công lên cao Đối với sinh viên khí ,đồ án môn học công nghệ chế tạo máy môn học giúp làm quen với việc giải vấn đề tổng hợp công nghệ chế tạo máy...
 • 51
 • 2,035
 • 13

Tiểu luận tìm HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ sản XUẤT KEM

Tiểu luận tìm HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ sản XUẤT KEM
... màu sắc, tổng hợp tăng giá trị cảm quan 2.2 Quy trình công nghệ Chuẩn bò nguyên liệu - Nguyên liệu đònh lượng theo công thức phối trộn cho loại kem sản xuất - Nguyên liệu khô đem cân - Nguyên liệu ... LIỆU THAM KHẢO   TS LÂM XN THANH, GIÁO TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT LÊ VĂN VIỆT MẪN, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA, TẬP 1, NXB ĐH QUỐC GIA ... hình cho kem conerto • Corneto kem rót bánh xốp (cone) Quy trình tạo kem conerto không cần máy phân chia nguyên liệu hay máy ép khuôn, cần máy rót kem • Thiết bò gồm có đầu rót Mỗi ống rót kem cho...
 • 28
 • 950
 • 3

TIểu luận tìm HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG sản XUẤT cà PHÊ THÓC THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ

TIểu luận tìm HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG sản XUẤT cà PHÊ THÓC THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ
... tươi Phơi, sấy phê khô Ưu điểm phương pháp khô: - Tiến hành đơn giản -Tận dụng nguyên liệu - Chi phí sản xuất không lớn - Chất lượng tốt thực quy cách Nhược điểm phương pháp khô: -Phụ thuộc ... tích sân phơi Theo tiêu chuẩn phê I NGUYÊN LIỆU tươi 10 TCN 95-88 quy định: II PHƠI, SẤY KHÔ Mục đích: Hạ thủy phần hạt phê xuống 10 – 12% Tạo điều kiện cho trình xát vỏ khô Đây giai đoạn ... thời gian phơi làm hạt phê không đạt đuợc độ ẩm cần thiết - Phơi lâu: Thời gian phơi dài làm hạt phê khô, gây nứt vỡ - Kĩ thuật phơi kém: làm giảm chất lượng phê Một số kiểu sân phơi...
 • 34
 • 518
 • 0

Tiểu luận tìm hiểu quy trình công nghệ sơ chế hạt ca cao

Tiểu luận tìm hiểu quy trình công nghệ sơ chế hạt ca cao
... ThS Đỗ Viết Phương Tìm hiểu quy trình chế hạt ca cao MỤC LỤC GVHD: ThS Đỗ Viết Phương Tìm hiểu quy trình chế hạt ca cao LỜI MỞ ĐẦU Ca cao có tên khoa học Theobroma ca cao, theo tiếng Hi ... 2.2 Bóc vỏ cacao 15 GVHD: ThS Đỗ Viết Phương Tìm hiểu quy trình chế hạt ca cao 2.1.2.3 Lên men Cacao Đây khâu quan trọng ngành trồng trọt chế biến cacao, ủ tốt giá cao sản phẩm chế biến sau ... muốn sản phẩm ca cao đạt chất lượng tốt mùi vị, hương thơm lúc đầu ta phải kiểm soát tốt trình chế hạt ca cao Để làm rõ vấn đề sau bài:” Tìm hiểu quy trình công nghệ chế hạt ca cao GVHD:...
 • 35
 • 322
 • 1

Tiểu luận ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHẬT BẢN BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tiểu luận ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
... quy định hệ thống đánh giá môi trường Canada tiên tiến Nhật Bản, Nhật Bản cần học tập III Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ pháp luật đánh giá tác động môi trường Nhật Bản Các nhà nghiên cứu ... hạn chế tác động xấu đến môi trường ngày cao Khái quát chung lịch sử Pháp luật đánh giá tác động môi trường Việt Nam Được quan tâm Đảng, Nhà nước vấn đề đánh giá tác động môi trường Việt Nam sớm ... trường đánh giá tác động môi trường thực đem lại hiệu cao cho công tác bảo vệ môi trường Nhật Bản Việt Nam cần nhìn Nhật Bản tầm gương sáng để phát triển pháp luật đánh giá tác động môi trường I...
 • 19
 • 295
 • 0

Đồ Án Tính Toán Quy Trình Công Nghệ Thiết Kế Đồ Cho Mối Hàn Nút Ở Cổ Bình Gas Loại 12 Kg

Đồ Án Tính Toán Quy Trình Công Nghệ Và Thiết Kế Đồ Gá Cho Mối Hàn Nút Ở Cổ Bình Gas Loại 12 Kg
... chất lợng mối hàn 30 Phần III : Đồ cho mối hàn nút cổ bình 30 Chuơng I : Giới thiệu đồ hàn nút cổ bình 30 I.Sơ lợc đồ 31 II .Đồ cho mối hàn nút cổ bình ... thiết kế đồ cho mối hàn nút cổ bình gas loại 1 2kg Bình gas loại sản phẩm dùng để chứa gas hoá lỏng ngày phổ biến thị trờng nớc ta Nhng giá bình cao so với mặt chung Do quy trình công nghệ thiết ... III Tính chế độ hàn cho mối hàn cổ bình Vị trí mối hàn hàn sấp kiểu hàn góc, mối hàn yê cầu ngấu hết chiều dày vỏ bình ngấu thêm phần vào cổ bình Do mối hàn vỏ bình mỏng nên ta không để khe hở hàn, ...
 • 64
 • 68
 • 0

Tiểu luận Tìm hiểu quy trình lấy mẫu phân tích nước thải Công nghiệp pot

Tiểu luận Tìm hiểu quy trình lấy mẫu và phân tích nước thải Công nghiệp pot
... 2.3 Các số cần phân tích 10 Chương 3: Quy trình lấy mẫu phân tích số thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp 3.1 Quy trình lấy mẫu .11 3.1.1 Bình chứa mẫu ... kỹ thuật Môi trường Quảng Trị + Phần 2: Tổng quan nước thải Công nghiệp tiêu cần phân tích + Phần 3: Quy trình lấy mẫu phân tích nước thải Công Nghiệp Nam Đông Hà Mặc dù đã rất cố gắng hạn ... 11/3/2013): Phân tích BOD5 mẫu nước thải Tuần 3(11/3/2013 – 16/3/2013) (12/3/2013 – 13/3/2013): Phân tích Amoni có mẫu nước thải (14/3/2013 – 16/3/2013): Phân tích Nitrit Nitrat có mẫu nước thải Tuần...
 • 25
 • 644
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiet ke quy trinh cong nghe che tao chi tiet truc quat tranthiết kế quy trình công nghệ gia côngmột chi tiết cơ bảnthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục then hoathiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục giữa xe đạpthiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục răngphân tích các chỉ tiêu hoá lý trong quy trình công nghệ sản xuất đường míabài 2 thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục giữa xe đạptiểu luận thực trạng quy trình phục vụ nhà hàng the grill khách sạn duxton saigon potxtieu luan duong loi qua trinh cong nghiep hoathiết kế đồ gá cho nguyên công khoan taro 3 lỗ m6thiết kế đồ gá cho tương ứng với mỗi nguyên côngtính và thiết kế đồ gá cho nguyên công 2 lỗ 42 0 015tính và thiết kế đồ gá cho nguyên công gia công lỗ và khoét lỗquy trình tổ chức đại hội chi bộ trực thuộclập quy trình chế tạo các cụm chi tiếtQuản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở bình chủng công binh bộ quốc phòng (tt)Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may trường giang (tt)Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng (tt)PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPKẾ HOẠCH dạy học môn NGỮ văn KHỐI 8Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương khánh hòa (tt)Giải pháp nâng cao tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc thành phố đà nẵng (tt)Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh daklak (vietcombank daklak) (tt)Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng (tt)Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận của các công ty trong 2 năm đầu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (tt)Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp quảng nam – đà nẵng (tt)Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần thép đà nẵng (tt)Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng (tt)Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (tt)Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất việt hàn (VHG) (tt)Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi – thủy điện quảng nam (tt)Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh quảng nam giai đoạn 2011 2015 (tt)Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam (tt)Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần trường thịnh (tt)Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP sài gòn hà nội chi nhánh khánh hòa (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập