Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của perovskite la1 XSRXMNO3

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của Perovskite La1-xSrxMnO3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Perovskite La1-xSrxMnO3
... nghiên cứu Tuy nhiên, cho có phụ thuộc đơn điệu tính chất từ vào nồng độ pha tạp Sr với mẫu M4 ứng với x = 0,4 tính chất từ tốt TC phải cao thực tế lại ng-ợc lại; nh- không lý giải đ-ợc tồn tính ... từ mẫu không pha tạp (x = 0), vốn đ-ợc biết đến nh- chất phản sắt từ Rõ ràng có chế khác tác động đến hình thành nh- biến đổi tính chất từ hợp chất LSMx Cơ chế liên quan trực tiếp đến nồng độ pha ... hiệu ứng JT đóng vai trò quan trọng việc giải thích tính chất từ vật liệu perovskite [22] 1.4 Cỏc loi tng tỏc S phc ca cu trỳc in t hp cht La1-xSrxMnO3 (LSMx) liờn quan mt thit n tớnh cht in...
 • 67
 • 210
 • 1

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của perovskite la1 XSRXMNO3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của perovskite la1 XSRXMNO3
... hiệu ứng JT đóng vai trò quan trọng việc giải thích tính chất từ vật liệu perovskite [22] 1.4 Cỏc loi tng tỏc S phc ca cu trỳc in t hp cht La1- xSrxMnO3 (LSMx) liờn quan mt thit n tớnh cht in t ... chỳng tụi la chn ti Tng hp v nghiờn cu tớnh cht ca perovskite La1 x Srx MnO3 Ni dung ca lun vn: nghiờn cu tớnh cht t ca cỏc h perovskite La1 x Srx MnO3 vi x = 0; 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 Tỡm ... mụ hỡnh tng tỏc, cỏc hin tng t vt liu La1 x Srx MnO3 v gii thiu vai trũ ca cỏc ht nanụ perovskite ng dng lnh vc y - sinh 1.1 Cu trỳc tinh th i vi cu trỳc perovskite khụng pha LaMnO3 thỡ cu trỳc...
 • 15
 • 22
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học
... tạo Trờng đại học vinh === === V èNH C Tng hp v nghiờn cu tớnh cht ca vt liu hp ph du t bó mớa thi Chuyên ngành: Hoá Hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sĩ hoá học Ngời hớng dẫn khoa học: TS Lấ C ... liu hp ph du ang c s dng 1.3.3.1 Corbol c ch to ch t nhng sn phm sn cú t nhiờn nh v tru, mt ca, phụi bo, cht hp ph ny ch hỳt du, khụng ngm nc v ni trờn mt nc Nú cú th x lý c lp du dy cng nh lp...
 • 37
 • 2,382
 • 8

Báo cáo " Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các phức chất niken(II), paladi(II) Dipivaloylmetan " potx

Báo cáo
... tạo th2nh phức chất Ni(DPM)2 Các phức chất Ni(DPM)2, Pd(DPM)2 bền nhiệt, thăng hoa ho2n to2n áp suất th ờng IV - Kết luận Đ= tổng hợp đ ợc phức chất Ni(II), Pd(II) với dipivaloylmetan Các ph ơng ... tạo phức chất DPM v2 M2+ thông qua hai nguyên tử O DPM Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Ni(DPM)2.EtOH xuất dải hấp thụ đặc tr ng nhóm OH EtOH Các kiện phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất n2y phức chất ... Bảng 1: Kết tổng hợp phức chất Phức chất Môi tr ờng tổng hợp M2u sắc - dạng kết tủa Hiệu suất Ni(DPM)2EtOH N ớc - etanol - đietylete...
 • 5
 • 265
 • 0

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM doc

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM doc
... phân tích nguyên tố, độ dẫn điện phân tử đưa bảng So sánh số liệu hàm lượng nguyên tố tính theo lý thuyết với số liệu phân tích nguyên tố phức chất kết luận phức chất thu có thành phần phù hợp với ... II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần phân tử phức chất Các phức chất thu có màu giống màu ion đất hiếm, dễ chảy rữa không khí ẩm, tan tốt nước, không tan etanol Ảnh tinh thể phức chất prazeođim ... hữu phức chất xảy đến tạo thành Ln2O3 Khối lượng Ln2O3 lại tính theo lý thuyết thực nghiệm tương đối phù hợp III KẾT LUẬN Đã tổng hợp 12 phức chất ion Ln3+ với axit DL-2-amino-n-butyric Phức chất...
 • 6
 • 303
 • 0

Báo cáo khoa học: "TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC" potx

Báo cáo khoa học:
... tích nguyên tố, độ dẫn điện phân tử đưa bảng So sánh số liệu hàm lượng nguyên tố tính theo lý thuyết với số liệu phân tích nguyên tố phức chất kết luận phức chất thu có thành phần phù hợp với công ... II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần phân tử phức chất Các phức chất thu có màu giống màu ion đất hiếm, dễ chảy rữa không khí ẩm, tan tốt nước, không tan etanol Ảnh tinh thể phức chất prazeođim ... phù hợp III KẾT LUẬN Đã tổng hợp 12 phức chất ion Ln3+ với axit DL-2-amino-n-butyric Phức chất rắn tạo thành có công thức [Ln(Hbu)4]Cl3 (Ln: Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb) Đã nghiên...
 • 6
 • 241
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất của một số b - đixetonat kim loại có khả năng thăng hoa

tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số b - đixetonat kim loại có khả năng thăng hoa
... Khoa học Tự nhiên vài năm trở lại tổng < /b> hợp < /b> nghiên < /b> cứu < /b> tính < /b> chất,< /b> khảo sát khả thăng hoa - iketonat cacboxylat kim loại, đặc biệt kim loại chuyển tiếp Để tiếp nối hƣớng nghiên < /b> cứu < /b> nhóm phức chất,< /b> ... hành tổng < /b> hợp < /b> nghiên < /b> cứu < /b> tính < /b> chất < /b> số < /b> - ixetonat kim loại khả thăng hoa, sử dụng phức chất < /b> để chế tạo màng mỏng oxit kim loại Tôi hi vọng kết thu đƣợc đóng góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên < /b> cứu < /b> ... tác 1.2.3 Khả thăng hoa - ixetonat kim loại ứng dụng Hiện khả thăng hoa - ixetonat kim loại đƣợc quan tâm nghiên < /b> cứu < /b> chúng đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhƣ: tạo màng oxit kim loại siêu...
 • 76
 • 242
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất của một sốβ–đixetonat kim loại có khảnăng thăng hoa

tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một sốβ–đixetonat kim loại có khảnăng thăng hoa
... tích, Khoa Hóa học – Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội 10 Huỳnh Thị Miền Trung (2009) , Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat số kim loại, Luận văn Thạc sĩ khoa ... 5 Khảo sát khả thăng hoa phức chất tổng hợp điều kiện áp suất thấp Nghiên cứu khả tạo màng mỏng Cu2O phương pháp CVD từ axetylaxetonat đồng(II) Nghiên cứu thành phần, tính chất màng thu phương ... pha chế dung dịch, Khoa Hóa học – Đại học khoa học Tự nhiên – Đại học quốc gia Hà nội Nguyễn Hương Ly (2007), Tổng hợp nghiên cứu khả thăng hoa số isobutyrat axetylaxetonat kim loại chuyển tiếp,...
 • 6
 • 243
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của oxit hỗn hợp CuO - CeO2 có kích thước nanomet

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của oxit hỗn hợp CuO - CeO2 có kích thước nanomet
... (X= 0,25) 2-Theta - Scale Iằ: Hwvằ-tôaiM(KIC-4hJiw-T]rpt:Zrh/Thlwfet - Itoit ao.aOD* -Sớid: .oao * - tằp:0.óS0* - 0.ô ằ 'Tôônp.: as C nfM ôtiMd: - 'ThMi;2&M0' -ThM: lO.OM' -CN LôR A f ... p i rW MA: Q.202 * C hôô IM r ) - C ô l w to - C * K t n - C ô 'Y :I è S lô > ik r - - W L t S a B - C u W c - ô e < 1 M - ằ B ô 1 ằ - c w 1 M - i^ lO O M - to U ta O C B * ằ M iM o e o e ... ô | ằ r n - C ô - V: ằ 01 % - ô I b y: W L ằ ô ằ - C w H ô - 1 l4 Iằ .4 1 S - c t1 ằ IO O& &- b ô ti ằ D - p M M M ằ n > T * n ằ rlto ôryt CwO - V: S t1 ô ô I tor: M ; S 40e- y e t w...
 • 60
 • 220
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các Isobutyrat đất hiếm các sản phẩm cộng của nó với O- Phenantrolin

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các Isobutyrat đất hiếm và các sản phẩm cộng của nó với O- Phenantrolin
... tiến hành tổng hợp nghiên cứu tính chất isobulyrat đất sản phẩm cộng I1Ó với o-phenanlrolin Mục tiêu đề tài: Tổng hợp ngliicn cứu tính clũít isobulyrat dất sán phẩm cộng chúng với o-phenanlrolin ... phưưng pháp tổng hợp sản phẩm cộng |3-đixelonal dâì với o -phenantrolin [7], tiến hành tổng hợp sản phẩm cộng isobutyrat đất với o-phenanlrolin sau: Trộn xác 0,002 mol isobutyrat đất với 0,002 mol ... với o-phenanlrolin Nới dung thực hiện: - Tổng hợp isobulyrat đất - Tổng hợp sản phđm cộng isobutyrat đất với ( )phenantrolin - Nghiên cứu tính chất phức chất thu phương pháp phổ hồng ngoại phân...
 • 75
 • 162
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các hạt Nanô từ thông minh ứng dụng trong y sinh học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các hạt Nanô từ thông minh ứng dụng trong y sinh học
... ht nhõn mụmen t bóo hũa (emu/g) arylamine N-acetyltransferaza bch n B yu t tng trng thn kinh bch n erythroid 2- yu t tng quan yu t tng trng tiu huyt cu phosphorylase kinaza protein kinaza A protein ... cỏc y u cu ny, nhng vic s dng chỳng y hc b cn tr bi nhiu yu t Trong ti ny, chỳng tụi xut s dng cỏc vt liu thụng minh trờn cỏc oxit kim loi cú kh nng ngn chn cỏc tỏc dng ph núi trờn Vic thay i ... Glutathion Src tng ng tyrosine phosphatase chuyn i tớn hiu v hot húa chộp nhit (K) nhit chuyn pha blocking nhit chuyn pha Curie nh hin vi in t truyn qua yu t tng trng thay i metalloproteinase-3...
 • 78
 • 254
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của fomazan chứa nhân dị vòng indoe furon

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của fomazan chứa nhân dị vòng indoe và furon
... v^Jì fowaaaui t i ^ r ^ duJa vào c ^ ; Sn& jsc/ cjpl toi-*G Iicrp, : C vf t co> XD» ax»tyl x^ilulO lioiic niSt loa khun,:;; dàz^ Ice* iàf)t Go t e...
 • 138
 • 187
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất của phân bón URE nhả chậm

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của phân bón URE nhả chậm
... chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.1 Định nghĩa phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 11 1.2.2.1 Trên giới ... hay Ra có chứa phân lân tích tụ đất thời gian dài [12] gây hậu nghiêm trọng 1.2 Tổng quan phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.1 Định nghĩa phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát ... luận tốt nghiệp + Nhả 70% khoảng thời gian định 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phân bón nhả chậm phân bón nhả có kiểm soát 1.2.2.1 Trên giới Phân nhả chậm đƣợc quan tâm nghiên cứu rộng rãi nhà khoa...
 • 50
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu phức chất của oxovanadi iv với axetylaxeton bisthiosemicacbazontổng hợp và nghiên cứu phức chất của đồng ii với thosemicacbazon glucozơtổng hợp và nghiên cứu phức chất của platin ii chứa olefinchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướitổng hợp và nghiên cứu phức chấttách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất pd hl clthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất niame niammthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất cuame cuammcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caotổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongtổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađiii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazittổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazitnghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửtổng hợp và nghiên cứu các phức chất của molipdenĐánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamPhân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)phòng trừ bệnh hại trên hồ tiêuXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH Vico
Đăng ký
Đăng nhập