Đặc điểm thơ lục bát trong sách giáo khoa ngữ văn trung học

Nhận xét chương trình văn học việt nam hiện đại trong sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Nhận xét chương trình văn học việt nam hiện đại trong sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... chương trình văn học Việt Nam đại tài liệu sau: - Chương trình Trung học sở mơn Ngữ văn (Bộ Giáo dục đào tạo, NXB GD, 2002) - 14 sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập sau:  Văn học 11  Văn ... giá chương trình, SGK PT tiến hành Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Tiến hành tìm hiểu chương trình văn học Việt Nam đại SGK Ngữ văn, chúng tơi chương trình văn học Việt Nam đại SGK Ngữ văn THCS, Văn ... tiếp giảng dạy Ngữ văn nhà trường phổ thơng So với phần văn học dân gian văn học trung đại, phần văn học Việt Nam đại chiếm tỉ lệ lớn chương trình đọc hiểu Ngữ văn hai bậc học trung học sở (THCS)...
 • 10
 • 155
 • 1

dạy học các bài thơ hát nói trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại

dạy học các bài thơ hát nói trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại
... trạng dạy học thơ hát nói trƣờng phổ thông 2.1.1 HS THPT với thơ hát nói 2.1.2 GV với việc dạy văn thơ hát nói 2.2 Định hƣớng dạy văn thơ hát nói SGK Ngữ văn 11 2.2.1 Xác định nội dung dạy 2.2.2 ... HƢỚNG DẠY HỌC CÁC TÁC PHẨM THƠ HÁT NÓI 47 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 47 2.1 Thực trạng dạy học thơ hát nói trƣờng phổ thông 47 2.1.1 Học sinh THPT với thơ hát nói: 47 2.1.2 Giáo ... theo thể loại 1.2 Chƣơng trình SGK môn Ngữ văn (đƣợc thực thi từ năm học 2006 – 2007) có lựa chọn lại xếp thành cụm thể loại văn văn học Riêng thể loại thơ hát nói SGK Ngữ văn 11 bài: “Bài...
 • 116
 • 498
 • 1

Các yếu tố chỉ quan hệ bộ phận chỉnh thể trong câu tiếng việt (qua khảo sát ngữ liệu sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông)

Các yếu tố chỉ quan hệ bộ phận  chỉnh thể trong câu tiếng việt (qua khảo sát ngữ liệu sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông)
... CHƢƠNG 2: CÁC YẾU TỐ CHỈ QUAN HỆ BỘ PHẬN – CHỈNH THỂ TRONG CÂU TIẾNG VIỆT 31 2.1 Các yếu tố quan hệ phận chỉnh thể 31 2.1.1 Yếu tố quan hệ phận chỉnh thể kiến trúc chứa vị tố tính ... thù, quan hệ phận - chỉnh thể Đây quan hệ chỉnh thể câu (cả câu) với phận câu mà mối quan hệ chức ngữ nghĩa từ phận từ chỉnh thể chứa phận câu Do chi phối chức ngữ nghĩa quan hệ phận - chỉnh thể ... chƣơng trình Trung học phổ thông Đóng góp khóa luận Bƣớc đầu tìm hiểu Các yếu tố quan hệ phận chỉnh thể câu tiếng Việt (qua khảo sát ngữ liệu sách giáo khoa Ngữ văn Trung học phổ thông) có...
 • 57
 • 155
 • 0

Việt dạy học các tác phẩm văn học việt nam sau 1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Việt dạy học các tác phẩm văn học việt nam sau 1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 vào chương trình sách giáo khoa Ngữ văn THPT Chương Những nguyên tắc lớn việc dạy học tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 theo chương trình sách giáo khoa Ngữ văn ... thực tế tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 tuyển lựa vào sách giáo khoa Hứng thú dạy học văn học Việt Nam sau 1975 tạo nên điều khác lạ mà văn học Việt Nam sau 1975 mang lại Giai đoạn văn học thực ... việc dạy học tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 1.3.2 Khó khăn Dạy học tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 có nhiều thuận lợi khó khăn Rất nhiều ý kiến giáo viên học sinh cho tác phẩm văn học giai...
 • 85
 • 747
 • 6

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia nguyễn đình chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia nguyễn đình chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... việc thay đổi phương pháp dạy học tác gia văn học Trung học phổ thông Chương 2: Khảo sát thay đổi nội dung phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo trình đổi sách giáo khoa Ngữ Văn Trung ... cho giáo viên nâng cao hiệu dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOATRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Dạy học tác gia Nguyễn ... phương pháp dạy học tác gia văn học - Những điều khác nội dung phương pháp dạy học tác gia văn học sách giáo khoa - Những dạy học tác gia văn học tác giả luận văn -Đề xuất phương pháp giảng dạy...
 • 15
 • 602
 • 3

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Những thay đổi về phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo quá trình đổi mới sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... Chƣơng3: THAY ĐỔI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÁC GIA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo đặc trưng học - đồ ... Nguyễn Đình Chiểu theo trình đổi sách giáo khoa Ngữ Văn trung học phổ thông (từ 1975 đến 2006) Chương 3: Phương pháp dạy học tác gia Nguyễn Đình Chiểu theo trình thay đổi sách giáo khoa Ngữ văn trung ... dung phương pháp dạy học tác gia văn học - Những điều khác nội dung phương pháp dạy học tác gia văn học sách giáo khoa - Những dạy học tác gia văn học tác giả luận văn (Xem Nguyễn Đình Chiểu...
 • 112
 • 145
 • 0

Đặc điểm thơ lục bát trong Nguyễn Bính - Tố Hữu Luận văn ThS. Văn học

Đặc điểm thơ lục bát trong Nguyễn Bính - Tố Hữu Luận văn ThS. Văn học
... lục bát Nguyễn Bính- Tố Hữu Chương II: Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính- Tố Hữu, phương diện nội dung Chương III: Đặc điểm thơ lục bát Nguyễn Bính- Tố Hữu, phương diện nghệ thuật -Phần kết luận ĐÓNG ... sáng tác hai nhà thơ, việc khái quát đặc điểm thơ lục bát, đặc điểm có ý nghĩa phân biệt thơ lục bát Nguyễn Bính với thơ lục bát Tố Hữu, vai trò góp phần vào phát triển thể lục bát thơ ca dân tộc ... III: ĐẶC ĐIỂM THƠ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH VÀ TỐ HỮU PHƢƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 83 3.1 Cấu trúc thơ, khổ thơ, câu thơ 84 3.1.1 Cấu trúc thơ, khổ thơ, câu thơ thơ lục bát Nguyễn Bính...
 • 106
 • 511
 • 1

dạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại

dạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại
... đến đặc tr-ng loại thể thơ, truyện; ph-ơng pháp đặc thù dạy thơ, truyện; vấn đề giảng dạy số thể tài văn học đặc biệt Cú th cho rng: õy l cụng trỡnh u tiờn i sõu nghiờn cu dy hc tỏc phm chng theo ... tiếp ph-ơng pháp dạy học thơ Nôm Đ-ờng luật theo đặc tr-ng thể loại nh-ng có tác dụng gián tiếp, sở để trin khai luận văn 2.2/ Vn dy hc th loi th Nụm ng lut t c la chn SGK Ng vn11, NXB Giỏo dc, ... Lch s 2.1/ Vn ging dy TPVC theo loi th ó cú mt s cụng trỡnh: Vào năm 70 ca th k XX, vấn đề dạy học TPVC theo thể loại đ-ợc quan tâm Vấn ging dy tỏc phm chng theo loi th GS Trn Thanh m lm...
 • 109
 • 507
 • 2

dạy học thơ đường trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

dạy học thơ đường trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại
... lý luận thơ Đường, đặc trưng thơ Đường, tìm hiểu đặc điểm cảm thụ học sinh trung học phổ thông để đưa nội dung, phương pháp, biện pháp dạy học cụ thể văn thơ Đường sách giáo khoa Ngữ văn 10 Số ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ MINH TÂM DẠY VÀ HỌC THƠ ĐƢỜNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI Chuyên ngành: LL&PP dạy học Văn - Tiếng Việt ... nghiên cứu" Dạy học thơ Đường Sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại" sở lí luận trình bày mục mà có sở thực tiễn Để có nhìn khách quan đánh giá xác thực tế dạy học thơ Đường trường...
 • 149
 • 323
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thôngdạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loạidạy học bài từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo quan điểm tích cựcluận văn hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản đọc thêm theo đặc trưng loại thể trong sách giáo khoa ngữ văn 10 trung học phổ thông pdf2 nịữ àm trong sách giáo khoa tiênịỉ anh trung học phổ thông thí điêm bộ 1he thong bai tap phan loai quy loai trong sach giao khoa ngu van thcsdạy học bài nghị luận về một hiện tượng đời sống trong sách giáo khoa ngữ văn 12lớp 6 đã học những văn bản nào giới thiệu về những danh lam thắng cảnh di tích lịch sử hoặc vấn đề bảo vệ giữ gìn môi trường trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6hai thiết kế một số giáo án dạy kiến thức thông báo tiếng việt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập một bộ cơ bảnđặc điểm thơ lục bát truyền thốngmục lục sách giáo khoa ngữ văn 11mục lục sách giáo khoa ngữ văn lớp 11huong dan cac bai tap cong dan trong sach giao khoa mon cong dan hoc ky 1 lop 10mục lục sách giáo khoa ngữ văn 12 nâng caomục lục sách giáo khoa ngữ văn lớp 10Đề thi thử THPT quốc gia,môn vật líBí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa HọcĐề và đáp án thi học sinh giỏi tỉnh bắc giangchương 3 cơ học vật rắnBiện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non b liên ninhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học ở trường mầm nonMột số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo trong giờ giáo dục âm nhạc ở trường mầm nonMột số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại lớp b2 trường mầm nonMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổiMột số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm nonMột số kinh nghiệm rèn luyện các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm nonHướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời vănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của hiệu trưởng trường tiểu họcSo sánh thơ thiên nhiên lí bạch và đỗ phủNâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu họcSáng tác các bài toán mới trên cơ sở bài toán đã cóThực hành giải toán tiểu học tập 1Góp phần tra cứu, giải thích các địa danh châu âu trong địa lý 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập