Những nguyên tắc của triết học mác lênin về xây dựng phạm trù và ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta

Những nguyên tắc của triết học Mác- Lênin về xây dựng phạm trù ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới duy luận nước ta

Những nguyên tắc của triết học Mác- Lênin về xây dựng phạm trù và ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta
... học Quốc gia Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Hoàng Thị Hạnh NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ XÂY DỰNG PHẠM TRÙ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÓ TRONG CÔNG CUỘC ... Những nguyên tắc triết học Mác – Lênin xây dựng phạm trù ảnh hưởng nguyên tắc công đổi luận nước ta Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích luận văn trình bày cách có hệ thống nguyên tắc triết ... nguyên tắc triết học Mác – Lênin việc xây dựng phạm trù + Xem xét khả vận dụng nguyên tắc triết học Mác – Lênin xây dựng phạm trù vào việc đổi luận nước ta, đặc biệt việc nhận thức số phạm...
 • 101
 • 215
 • 0

Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị nước ta hiện nay

Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
... thiết để bảo đảm quyền làm chủ nhân dân II QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Quyền lực trị nhân dân lao động thời kỳ độ ... I MỞ ĐẦU Một số vấn đề chung quyền lực, quyền lực trị, hệ thống trị 1.1 Quyền lực quyền lực trị 1.2 Hệ thống trị, hệ thống trị xã hội chủ nghĩa II Quyền lực trị nhân dân lao động tiến trình đổi ... CƯỜNG QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1 Tiếp tục đổi mới, tăng cường hệ thống trị 3.1.1 Một số nguyên tắc đổi hệ thống trị Đổi hệ thống trị giải pháp có tác động...
 • 32
 • 122
 • 0

ĐỔI mới PHÁT TRIỂN LUẬN nước TA HIỆN NAY

ĐỔI mới PHÁT TRIỂN lý LUẬN ở nước TA HIỆN NAY
... nghĩa lớn lao nhận thức luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể định đổi lĩnh vực kinh tế, xã hội đất nước Từ Đại hội VI Đảng đến cột mốc có ý nghĩa cách mạng đổi phát triển luận xây dựng chủ nghĩa ... thúc giải, trả lời Những dấu ấn công đổi thật phong phú đa dạng Tất thành tựu bước đầu gắn liền nói lên ý nghĩa quan trọng việc đổi phát triển luận chủ nghĩa xã hội Những số tăng trưởng ... dài Rõ ràng thực tiễn cao luận, thực tiễn tiêu chuẩn cao để đánh giá luận Mặc dù chưa điểm lại đầy đủ, có hệ thống quan niệm luận xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, mà làm điều đó, có nhìn...
 • 4
 • 31
 • 0

Yên lạc trong công cuộc đổi mới từ 1996 2010 luận văn tốt nghiệp đại học

Yên lạc trong công cuộc đổi mới từ 1996  2010 luận văn tốt nghiệp đại học
... hội Yên Lạc trước tái lập (trước 1996) .15 Chương YÊN LẠC TRONG NHỮNG NĂM ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1996 - 2010) 19 2.1 Yên Lạc giai đoạn 1996 - 2000 19 2.1.1 Huyện Yên ... thiết cho Yên Lạc tái lập vào thời điểm năm cuối kỷ XX 19 Chương YÊN LẠC TRONG NHỮNG NĂM ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1996 - 2010) 2.1 Yên Lạc giai đoạn 1996 - 2000 2.1.1 Huyện Yên Lạc tái lập ... trình đổi địa phương năm 1996 - 2010 mạnh dạn chọn đề tài Yên Lạc công đổi từ 1996 - 2010 làm khoá luận tốt nghiệp Với hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thành tựu công...
 • 90
 • 25
 • 1

Quan điểm của triết học Mác- Lênin về vấn đề con người vấn dề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta

Quan điểm của triết học Mác- Lênin về vấn đề con người và vấn dề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
... lời mở đầu Phần II: Quan điểm Mác- Lê nin người vấn đề nguồn nhân lực CNH-HĐH 1 -Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin người 2- Vấn đề người nguồn nhân lực nghiệp Công nghiệp hóa -Hiện đại hóa nước ta ... tố người nghiệp lên đất nước Vấn đề người công nghiệp hóa đại hóa trở thành vấn đề quan trọng bậc “ kết cấu hạ tầng xã hội, kinh tế” Đại hội VIII Đảng ta đại hội công nghiệp hóa đại hóa mở bước ... chọn đề tài làm đề tài cho tiểu luận PHẦN 2: quan điểm Mác -Lênin người vấn đề nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH đất nước I -quan điểm Mác -Lênin người 1 -nguồn gốc chất người Trong lịch sử nhân loại, người...
 • 16
 • 319
 • 2

ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM

ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM
... toàn diện triết học Mác-LêNin quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất công đổi kinh tế Việt Nam I- Lực lợng sản xuất II- Quan hệ sản xuất III- Quy luật ... lý Quan hệ phù hợp với tính chất trình độ n phù hợp với tính chất trình độ i Phù hợp với tính chất trình độ i thấy Quan hệ sở hữu đợc thể tất lĩnh vực sản xuất trao đổi phù hợp với tính chất trình ... Chơng I: ứng dụng quan điểm toàn diện triết học mác-lênin quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất công đổi kinh tế Việt Nam Mỗi hình thái kinh tế xã...
 • 24
 • 1,149
 • 8

ứng dụng quan điểm toàn diện của triết học mác-lênin về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất trong công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam

ứng dụng quan điểm toàn diện của triết học mác-lênin về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất trong công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam
... lý Quan hệ phù hợp với tính chất trình độ n phù hợp với tính chất trình độ i Phù hợp với tính chất trình độ i thấy Quan hệ sở hữu thể tất lĩnh vực sản 11 xuất trao đổi phù hợp với tính chất trình ... phát triển Lực lượng sản xuất Đến lượt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lượng sản xuất Tính chất trình độ Lực lượng sản xuất Tính chất Lực lượng sản xuất tính chất tư liệu sản xuất lao động ... với tính chất trình độ Lực lượng sản xuất, mở đường cho Lực lượng sản xuất phát triển Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lượng sản xuất Sự hình thành, biến đổi phát triển Quan hệ sản xuất...
 • 21
 • 537
 • 0

Triết Học: Quan điểm của triết học MácLênin về lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất pdf

Triết Học: Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất pdf
... định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất? - Khi phương thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực ... phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất trở thành trở thành “xiềng xích” lực lượng sản xuất, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất ... yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất có nghĩa phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất đời thay +...
 • 5
 • 278
 • 2

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên
... 0918.775.368 đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN I, ... xuống Chúng ta nêu phương hướng chủ yếu chế mới, hình thức, bước đi, cách làm cụ thể nhiều vấn đề chưa giải thoả đáng luận thực tiễn tưởng đạo Ta bộc lộ lạc hậu nhận thức luận thời kỳ độ:”Khuynh ... phát triển luận yêu cầu thực tiễn, điều nói lên thực tiễn không tách rời luận, thiếu hướng dẫn luận Vai trò luận khoa học chỗ: đưa lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động,...
 • 30
 • 361
 • 0

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.
... đổi nay.Vì vậy, em định chọn đề tài “Trong thời kỳ đổi khẳng định phải đổi luận trước đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” Vò Ngäc ... giới Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mười năm đổi cho dến từ sau ... nghiệp đổi Có vậy, luận thực vai trò tích cực thực tiễn Đổi nhận thức luận công tác luận trình phức tạp, đòi hỏi phải đấu tranh với tính bảo thủ sức ỳ quan niệm luận cũ đồng thời, ...
 • 36
 • 392
 • 0

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.
... giới Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mời năm đổi cho dến từ sau ... nghiệp đổi Có nh vậy, luận thực vai trò tích cực thực tiễn Đổi nhận thức luận công tác luận trình phức tạp, đòi hỏi phải đấu tranh với tính bảo thủ sức ỳ quan niệm luận cũ đồng thời, ... Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tiễn luận hớng đẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông Vì nhấn mạnh quan trọng luận, ...
 • 27
 • 255
 • 0

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên
... giới Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mời năm đổi cho dến từ sau ... Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tiễn luận hớng đẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông Vì nhấn mạnh quan trọng luận, ... trình đổi nớc ta Sự khám phá luận phải trở thành tiền đề làm sở cho đổi hoạt động thực tiễn Thực tiễn động lực, sở nhận thức, luận Vì cần khắc phục khi m khuyết sai lầm song phải tìm giải...
 • 27
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện naycâu 15 anh chị hãy phân tích quan điểm của triết học mác lênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con ngườicâu 11 2 anh chị hãy phân tích quan điểm của triết học mac lênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con ngườicâu 29 anh chị hãy phân tích quan điểm của triết học mac lênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con ngườivan dung quan diem triet hoc mac lenin ve ban chat con nguoi va viec phat huy nguon luc con nguoi o viet nam hien naytài liệu luận văn những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay và tác động của nó đến việt nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta pptxchứng minh luận điểm muốn đối mới đất nước trước hết phải đối mới tư duy lý luận của mácquan diểm của hồ chí minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới hiện nayquá trình đổi mới tư duy lý luận của đảngquá trình đổi mới tư duy lý luận của đảng từ năm 1986 đến nayphát huy giá trị tryền thống của phụ nũ trà vinh trong công cuộc đổi mới hiện naytiểu luận vai trò lãnh đạo của đảng csvn trong công cuộc đổi mới từ 1986vận dụng phát huy tính kế thừa của phủ định biện chứng trong công cuộc đổi mới kinh tế ở việt namnguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lênin phê phán bệnh kinh nghiệm vàquan điểm triết học mác lênin về bản chất sáng tạo của ý thứcTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 4Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 5Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Mizuho Precision Việt NamTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 13Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 14
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập