THÔNG TƯ Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp số 197/2014/TT-BTC

Thông tư quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 197/2014/TT-BTC
... thu lệ phí sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp 200.000 đồng/01 giấy chứng nhận Doanh nghiệp nộp phí, lệ phí tiền mặt trực tiếp cho quan thu phí, lệ phí ... khoản quan thu phí, lệ phí mở kho bạc nhà nước Điều Quản lý sử dụng phí, lệ phí thu Lệ phí cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại gia hạn Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp khoản thu ... bổ sung gia hạn; lệ phí cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại gia hạn Giấy chứng nhận đăng hoạt động bán hàng đa cấp không hướng dẫn Thông thực theo hướng dẫn Thông số 63/2002/TT-BTC ngày...
 • 3
 • 33
 • 0

THÔNG Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh tiếng ồn doc

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn doc
... Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc môi trường không khí xung quanh là: Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng ... trường không khí xung quanh cụ thể sau: Kiểu quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc phải xác định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường tác động ... nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực cần quan trắc Sau khảo sát thực tế vị trí điểm quan trắc đánh dấu sơ đồ đồ; c) Khi xác định vị trí điểm quan trắc không khí xung quanh...
 • 11
 • 329
 • 1

THÔNG Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa pps

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa pps
... Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc môi trường nước mặt lục địa là: Đánh giá trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương; ... nước mặt lục địa cụ thể sau: Kiểu quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc cần xác định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường tác động Địa điểm ... chương trình quan trắc Chương trình quan trắc sau thiết kế phải cấp có thẩm quy n quan quản lý chương trình quan trắc phê duyệt chấp thuận văn Việc thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước mặt...
 • 9
 • 341
 • 1

THÔNG Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất potx

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất potx
... chương trình quan trắc môi trường nước đất cụ thể sau: Kiểu quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc phải xác định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi ... theo tiêu chuẩn, phương pháp Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc môi trường nước đất là: Theo dõi biến đổi tính chất vật ... trắc môi trường tác động Địa điểm vị trí quan trắc Việc xác định địa điểm vị trí quan trắc môi trường nước đất dựa vào quy định sau đây: a) Các vị trí quan trắc môi trường nước đất xác định đồ...
 • 9
 • 264
 • 0

THÔNG Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển ppsx

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển ppsx
... pháp Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc môi trường nước biển là: Đánh giá trạng chất lượng nước biển; Xác định xu diễn biến ... Kiểu quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc phải xác định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường tác động Địa điểm vị trí quan trắc Việc xác định ... tích thông số môi trường nước biển trường - Các phương pháp đo, phân tích thông số quan trắc môi trường nước biển trường quy định Bảng : Bảng Phương pháp đo, phân tích thông số trường STT Thông...
 • 11
 • 226
 • 0

THÔNG Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa pdf

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa pdf
... chuẩn, phương pháp Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MƯA Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc chất lượng nước mưa là: Đánh giá chất lượng nước mưa phục vụ kiểm soát phát ... chương trình quan trắc phê duyệt chấp thuận văn Việc thiết kế chương trình quan trắc chất lượng nước mưa cụ thể sau: Kiểu quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc phải ... định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường tác động Địa điểm, vị trí quan trắc Điểm quan trắc lựa chọn phải đảm bảo mẫu nước mưa lấy có tính đại diện cho khu vực quan trắc...
 • 8
 • 177
 • 0

THÔNG Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất doc

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất doc
... quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc phải xác định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường tác động Địa điểm vị trí quan trắc a) Để xác định ... chuẩn, phương pháp Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc môi trường đất là: Đánh giá trạng môi trường đất; Xác định xu thế, diễn biến, ... chọn thông số quan trắc môi trường đất vào mục tiêu chương trình quan trắc môi trường đất Nếu lần quan trắc môi trường đất cần thiết phải phân tích tất tính chất lý hoá sinh học thông thường đất; ...
 • 10
 • 295
 • 1

Thông quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
... cua co quan Dang; - Ban Chi dao LfDCNTT cac co quan ciia Quoc hoi; - Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam; - Co quan Trung uong cua cac doan the; - Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc ... kl tu 15/8/2011 Trong qua trinh thirc hien neu co kho khan vuong mac, cac ca quan, to chuc phan anh ve Bo Thong tin va Truyen thong (Vu Cong nghe thong tin) de" nghien cuu giai quyet Dieu Chanh ... Chanh Van phong, Vu truong Vu cong nghe thong tin, Thu truong cac ca quan, don vi thuoc Bo, cac ca quan, to chuc co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong tu nay./ \k Nffinhan: - Nhu Dieu...
 • 2
 • 130
 • 0

Thông quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật số 13/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật số 13/2015/TT-BNNPTNT
... Huỷ bỏ định công nhận tiến kỹ thuật Hàng năm Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường tổ chức rà soát hủy bỏ tiến kỹ thuật quy định khoản Điều Tiến kỹ thuật ... cáo Bộ trưởng hoạt động quản lý công nhận tiến kỹ thuật b) Chủ trì phối hợp với Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật rà soát, đánh giá đề nghị Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật định hủy bỏ tiến kỹ thuật ... tiến kỹ thuật 2 Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật theo lĩnh vực phân công quản lý có nhiệm vụ: a) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xem xét công nhận tiến kỹ thuật; b) Ban hành Quy t định công nhận tiến...
 • 19
 • 24
 • 0

Thông quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ vấn docx

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn docx
... hin phm vi y quyn Giy y quyn cú hiu lc k t ngy n ngy Giy y quyn ny c lp thnh bn cú giỏ tr phỏp lý nh nhau, ngi y quyn gi bn, ngi c y quyn gi bn Ngi c y quyn Ngi y quyn [Ghi tờn, ... vn, ngi cú thm quyn phi quyt nh gii quyt kin ngh ca nh thu Khi cú kin ngh, nh thu cú quyn kin Tũa ỏn Trng hp nh thu la chn cỏch gii quyt khụng kin Tũa ỏn thỡ thc hin kin ngh theo quy nh ti khon ... cú thm quyn theo tờn, a ch nờu ti BDL xem xột, gii quyt Ngi cú thm quyn cú trỏch nhim gii quyt kin ngh bng bn thi hn ti a l 10 ngy lm vic k t nhn c n kin ngh Kin ngh v kt qu u thu c gii quyt nh...
 • 79
 • 198
 • 0

Thông quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị
... khoán) thực chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo mức chi quy định cụ thể Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa mức chi quy định Thông 13 Đối với hội nghị tổ chức nguồn kinh phí tổ chức, cá nhân ... thực chế độ chi tiêu hội nghị quy định Thông nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu phù hợp khả ngân sách đơn vị Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định ... Tài quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập sửa đổi, bổ sung Thông số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 Bộ Tài quy định chế độ công...
 • 15
 • 410
 • 1

THÔNG QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM pps

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM pps
... Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông KT THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như khoản Điều 3; - Thủ ng ... Thủ ng Chính phủ Phó Thủ ng CP (để báo cáo); - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, Vụ CSTT, PC Nguyễn Đồng Tiến ...
 • 2
 • 131
 • 0

Mẫu Thông (quy định trực tiếp) potx

Mẫu Thông tư (quy định trực tiếp) potx
... (2) Năm ban hành (3) Trích yếu nội dung Thông (4) Các trực tiếp để ban hành Thông (5) Nội dung Thông (tuỳ theo phạm vi điều chỉnh nội dung thông bố cục theo phần, chương, mục, điều...
 • 3
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư quy định cải tạo rừngthông tư quy định lãi suất cho vaythông tư quy định về cho vaythông tư quy định xếp loại học sinhthông tư quy định đấu thầu mua hàng hóathông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩuthông tư quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáoquy định đăng ký chương trình khuyến mãiquy định đăng ký kết hônquy định đăng ký tên miền quốc tếquy định đăng ký thế chấp quyền sử dụng đấtquy định đăng ký thuốcquy định đăng ký thực phẩm chức năngquy định đăng ký khoản vay nước ngoàiNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬÂm nhạc trong giáo dục trẻ emKết quả thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi tại xã phú sơn huyện ba vì tỉnh hà tâyKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06bài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017bài tập ankan hay dành cho lớp 11Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập