CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỐNG KÊ

cau hoi trac nghiem thong ke - vinh lộc

cau hoi trac nghiem thong ke - vinh lộc
... STT Khoảng Tần số Tần suất(%) 26, 5-4 8,5 48, 5-7 0,5 16 70, 5-9 2,5 12 24 92, 5-1 14,5 12 24 114, 5-1 36,5 * 16 136, 5-1 58,5 *** 158, 5-1 80,5 -3 - Trng THPT VINH LC Nm hc 200 6-2 007 N = ** 100% Hãy điền số thích ... B.8,65 C.8,58 D.8,48 69 70 72 85 88 90 P N 1D, 2B, 3B, 4B, 5-S-, 6S-S-,7C-A, 8C, 9C, 10D, 11B, 12A, 13C, 14Tn s: 3-1 0.Tn sut:12, 7-2 0 15S-S- 16B, 17A, 18B, 19D, 20B 21A, 22D, 23C, 24A, 25C, 26:1b,2a,3d,4e,5e ... Chiều dài 60 dơng xỉ trởng thành Lớp chiều dài ( cm) Tần số [10;20) 18 [20;30) -4 - Trng THPT VINH LC Nm hc 200 6-2 007 24 [30;40) 10 [40;50) Số có chiều dài từ 30 cm đến 50 cm chiếm phần trăm?...
 • 6
 • 213
 • 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỐNG ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỐNG KÊ ppsx
... D/ 4,13 Câu 33 Cho số liệu thống 48 36 33 38 32 48 Khi số trung vị là: A/ 32 B/ 37 C/ 38 D/ 39 42 33 39 Câu 34 Cho dãy số liệu thống Phương sai số liệu thống cho là: A/ B/ C/ D/ Câu 35 ... 37kg D/ 21kg Câu 37 Cho số liệu thống 48 36 33 38 32 48 42 33 39 Khi số trung vị là: A/ 32 B/ 37 C/ 38 D/ 39 Câu 38 : Nếu số liệu thống (bé 10) giá trị đại diện cho số hiệu thống là: A/ ... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỐNG KÊ Chương 5: ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO Đơn vị: Trường THPT ALưới ***** Câu 1: Điền vào chổ trống để khẳng định : Khi số liệu...
 • 21
 • 64
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web
... Navigator plug-in) kết tốt tất trình duyệt web a object, embed b embed, object Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 12 Bài tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường ... thay đổi kích thước frame thiết kế tập tin cửa sổ document Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 15 Bài tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT ... TaiOnline Trang Bài tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Phần 4: Macromedia Dreamweaver 1.Dreamweaver sử dụng giao thức để tải site cục lên web server? a HTTP b FTP...
 • 16
 • 9,901
 • 162

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Thiết kế web

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Thiết kế web
... cục, kỹ thuật Những điều nên tránh thiết kế phát triển ứng dụng web a Lựa chọn màu sắc rườm rà, khó tìm thấy thông tin liên hệ b Không đồng trang web, trang web load lâu c Không hỗ trợ tốt Search ... trình duyệt Web Khi trang aspx yêu cầu, kết xuất trình duyệt có dạng sau: a HTML b XML c WML d Cả câu a,b,c Khi biên dịch ứng dụng ASP.Net, kết tạo có dạng nào? a EXE b DLL c COM d.Cả câu a,c sai ... control kết hợp control để tạo thành control b Sử dụng User control sử dụng thủ tục, hàm (khả tái sử dụng) c Phần mở rộng User control ascx d Để thiết kế nội dung User control giống thiết kế trang...
 • 31
 • 1,307
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm THÔNG TIN DI ĐỘNG pot

Câu Hỏi Trắc Nghiệm THÔNG TIN DI ĐỘNG pot
... mt t cao ca v tinh a tnh so mi mt t A 42000km B 36000km C 20000km D 32000km V tinh s dng ch yu thụng tin liờn lc cú tờn: A V tinh a tnh B V tinh tm thp C V tinh vin D V tinh V tinh sa dng chp ... tm thp C V tinh vin D V tinh V tinh sa dng chp nh b mt trỏi t gi l gỡ? A V tinh B V tinh vin C V tinh thụng tin D V tinh thm dũ Bng thụng sa dng cho tớn hiu thoi truyn thng l bao nhiờu? A 16Hz ... Cụng sut > 100 W Mt h thng thụng tin v tinh c chia thnh my phn? A 02 phn: mt t v khụng gian B 03 phn: Trm mt t, v tinh v phn giao tip mng C 04 phn: Phn khụng gian, v tinh, trm iu khin v trm mt t...
 • 15
 • 1,354
 • 40

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB.Phần 4: Macromedia Dreamweaver potx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB.Phần 4: Macromedia Dreamweaver potx
... Phần 4: Macromedia Dreamweaver 31 .Dreamweaver quản lý snippet panel nào? a Code b Snippets panel c Assets panel d Site panel 32 .Dreamweaver hỗ trợ cách chèn snippet ... 48.Các frame có đơn vị thiết lập theo theo thứ tự sau a Pixels, Percent, Relative b Percent, Pixels, Relative c Relative, Percent, Pixels d Relative, Pixels, Percent 49 .Dreamweaver hỗ trợ thêm ... chuẩn bị sẵn d bị xóa bỏ 43.Có cách để tạo frameset định nghĩa trước a b c 44.Có cách để tạo frame dreamweaver a b c d 45.Ngoài cách tạo frame định nghĩa trước cách sử dụng Insert bar Chúng ta sử...
 • 6
 • 401
 • 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB_3 pot

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB_3 pot
... file có phần mở rộng _được tạo chương trình soạn thảo, thiết kế flash chúng chỉnh sửa thời gian flash a swt b gif c fla d swf 53 .Thiết lập flash theo kiểu _sẽ hiển thị toàn movie a Default ... Dreamweaver sử dụng _tag (đối với ActiveX control) _tag (đối với Netscape Navigator plug-in) kết tốt tất trình duyệt web a object, embed b embed, object c div, object d div, embed 55.Chúng ... sang file có phần mở rộng swf ? a Đúng b Sai 56.Chọn phát biểu sai a Jump Menu không cho phép liên kết đến địa email b Jump Menu đối tượng form c Jump Menu thực chất đối tượng List/Menu có gắn kèm...
 • 6
 • 194
 • 3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB_2 pdf

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB_2 pdf
... lưu trữ tái sử dụng lại cần a Template b Library c Snippet d css 22. _là thư viện tập hợp thiết kế cấu trúc chuẩn lưu trữ sử dụng nhiều lần, dùng để tạo nhiều trang web có hình thức trang trí ... Phần 4: Macromedia Dreamweaver 15.Sao tạo table, thực thao tác sau để tạo thêm hàng vào table a Đưa trỏ đến ô cuối Sau nhấn phím tab b Ctrl + M TableInsert row c Modify d InsertTable ... Code b Snippets panel c Assets panel d Site panel 25.Khi chép library item đến site hình ảnh, liên kết library item không chép a Đúng b Sai 26.Phần mở rộng library item là: a swf b lbi c dwt d css...
 • 5
 • 228
 • 8

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB_1 pot

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB_1 pot
... Layout view 6.Tính Dreamweaver cho phép thiết kế trang chế độ Design view (2) a Code view b Design view c Standard view d Layout view 7.Ở chế độ thiết kế (Layout view), Insert Table Draw Layer ... CSS style d New style 10.Đường dẫn cung cấp địa URL đầy đủ (bao gồm giao thức) tới tài liệu liên kết? a Root-relative b Document-relative c Absolute 11 _dùng để định thuộc tính cho đối tượng...
 • 6
 • 153
 • 3

55 Câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án môn quản trị ngoại thương

55 Câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án môn quản trị ngoại thương
... hàng báo “CÓ” giao hàng d Cả Đáp án: d 11 …Thanh toán mắt xích trọng yếu toàn trình tổ chức thực hợp đồng: Thực công việc giai đoạn … khâu toán a Cuối b Đầu c Giữa d Cả Đáp án: b • – Nếu toán L/C, ... sai Đáp án: c Hàng hóa thuộc diện nhà nước quản lý hạn ngạch Hàng thuộc diện Nhà Nước quản lý giấy phép: Hàng hóa xuất nhập điều kiện, thủ tục … a Đặc biệt b Cấm nhập c Cấm xuất d Cả Đáp án: ... định b tác dụng thẩm tra lại kết cửa c Cả d Cả sai Đáp án: a 15 Việc kiểm tra cấp cửa khẩu: a Đóng vai trò định b tác dụng thẩm tra lại kết sở c Cả d Cả sai Đáp án: b 16 Việc kiểm nghiệm...
 • 17
 • 177
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm thông tin di động 2

Câu hỏi trắc nghiệm thông tin di động 2
... D, 1980 Câu 22 : Việc phân chia tế bào thỏa mãn yêu cầu? A, Di n tích tế bào phải phủ kín vùng dịch vụ B, Vùng chồng lấn tế bào cạnh ... D, Cả đáp án Câu 23 : Công nghệ W-CDMA có tính sở? A, Hoạt động CDMA băng rộng với băng tần 5Mhz Lớp vật lý mềm dẻo để tích hợp tất tốc độ sóng mang Hệ số tái sử dụng tần số B, Hoạt động CDMA băng ... Phân tập thực cách chia thông tin cho khe băng sóng mang khác D, Hoạt động với nhảy tần chậm kết hợp với ghép kênh TDMA OFDMA Mỗi tín hiệu OFDMA (khối bản) có khe băng tần 20 0 Khz Tốc độ cao đạt...
 • 4
 • 394
 • 22

Câu hỏi trắc nghiệm thông tin di động

Câu hỏi trắc nghiệm thông tin di động
... Công nghệ W-CDMA có tính sở? a Hoạt động CDMA băng rộng với băng tần rộng 5Mhz Lớp vật lý mềm dẻo để tích hợp tất tốc độ sóng mang Hệ số tái sử dụng tần số b Hoạt động CDMA băng rộng với băng tần ... Hệ số tái sử dụng tần số c Hoạt động CDMA băng rộng với băng tần rộng 5Mhz Lớp vật lý mềm dẻo để tích hợp tất tốc độ sóng mang Hệ số tái sử dụng tần số ...
 • 2
 • 391
 • 22

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THÔNG TIN DI ĐỘNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THÔNG TIN DI ĐỘNG
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Nội dung câu hỏi GSM viết tắt A Global System for Mobile Technology ... MAP b) ISUP c) LAPD d) BSSAP Chuyển mạch kênh thoại thông tin di động thực d c d d c a b d c Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 a) BSC b) HLR c) MSC d) BTS Chức BSC a) Quản ... Giao di n BTS BSC gọi giao di n a) Giao di n Ater b) Giao di n Abis c) Giao di n A d) Giao di n Atermux Giao di n MS BTS gọi giao di n a) Giao di n Um b) Giao di n Abis c) Giao di n A d) Giao di n...
 • 31
 • 1,029
 • 38

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị
... phẩm Câu 105 : Nội dung kế toán doanh nghiệp bao gồm: a Kế toán chi tiết kế toán tổng hợp b Kế toán tài kế toán quản trị c Kế toán vốn tiền, kế toán nợ phải thu, kế toán nguyên vật liệu, kế toán ... TSCĐ, kế toán tiền lương khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu, kế toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán kết hoạt động tài chính, kế toán ... Khi kết thúc niên độ kế toán b Khi kết thúc quý c Khi quan quản lý chức yêu cầu kiểm tra d Khi nhà quản trị cần thông tin thực chức quản Câu 60 : KTQT chuyên ngành kế toán: a Độc lập với kế toán...
 • 19
 • 1,213
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính 2ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán ngân hàngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về kế toánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán thuếcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trịcác câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm về kế toán quản trịcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trịngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế webcâu hỏi trắc nghiệm thiết kế webcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính 3câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính 1boi duong hoc sinh gioi tieng viet 5 (danh cho GV và HS tiểu học)Ielts Speaking TipsNghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại việt namBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q4 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2013 hopnhatGiáo trình quản trị marketing23 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt tran hung dao lan 2 nam 2017 8930 148393220326 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt ha trung thanh hoa lan 1 nam 2017 9086 148454050127 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt trieu son 3 thanh hoa lan 1 nam 2017 9087 148454111728 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt chuyen phan boi chau nghe an lan 1 nam 2017 9130 148464102729 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt nghi loc 4 nghe an lan 1 nam 2017 9131 148454222530 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt hong ngu 2 dong thap lan 1 nam 2017 9132 148523119831 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt ly tu trong binh dinh lan 1 nam 2017 9133 148610976313 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc so giao duc vinh phuc lan 1 nam 2017 8974 148289787814 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt nguyen khuyen nam 2017 8848 148178625017 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt hoang quoc viet lan 2 nam 2017 8850 148307330118 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt pham cong binh lan 1 nam 2017 8928 1482293831
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập