trac nghiem hoa hữu cơ 12 ca nam

Trác nghiệm hóa hữu 12

Trác nghiệm hóa hữu cơ 12
... axit acrylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II ... nước,ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng quỳ tím thí nghiệm dùng phản ứng cháy II/ Thí nghiệm dùng CaCO3 vàø thí nghiệm dùng phản ứng cháy III/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 thí nghiệm dùng phản ... saccarozơ, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng dd AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng dd AgNO3/NH3 III/ Thí nghiệm dùng Iot thí nghiệm dùng nước A...
 • 25
 • 621
 • 23

trac nghiem hoa hữu 12

trac nghiem hoa hữu cơ 12
... axit no đa chức có dạng ( C3H4O3)n Vậy công thức phân tử axit no đơn chức là: A C6H8O6 B C9H12O9 C C12H16O12 D C3H4O3 Câu 102: Hợp chất sau este: A C2H5Cl B CH3-O-CH3 C CH3COOC2H5 D C2H5ONO2 Câu ... 116:Chọn câu câu sau: A Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử phải có chứa nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử có chứa nhiều nhóm chức C Hợp chất hữu tạp chức hợp chất phân tử ... gốc axit béo không no C Các lipit nặng nước, không tan chất hữu xăng, bezen… D Các lipit nhẹ nước , tan chât hữu xăng , bezen… Câu 126 : Trong công thức sau , công thức lipit: A C3H5(OCOC4H9)3...
 • 25
 • 285
 • 1

bài tập trắc nghiệm Hóa hữu 12

bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ 12
... axit (vô cơ, hữu cơ) với (NH3 ,amin) Câu 1: (K) hợp chất hữu có CTPT là: C5H11NO2 Đun (K) với dung dịch NaOH thu hợp chất có CTPT C2H4O2NNa hợp chất hữu (L) Cho (L) qua CuO/to thu chất hữu (M) ... trị x gần với ? A 70% B 67% C 68% D 69% Tài liệu chuyên Hóa Phần: Cacbohyđrat Thầy: Nguyễn Thanh Vào CHUYÊN ĐỀ : CACBOHIĐRAT BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong nhận xét sau đây, nhận xét ? A Tất ... thu gọn : A C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH B C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C glicozen, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH D C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 91: Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozơ...
 • 64
 • 185
 • 0

150 câu trắc nghiệm hóa hữu 11-12 đáp án

150 câu trắc nghiệm hóa hữu cơ 11-12 có đáp án
... bị oxi hóa tạo anilin, N nitrobenzen số oxi hóa +4 giảm thành N anilin số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N nitrobezen số oxi hóa +4 giảm thành N anilin số ... Khối lượng phân tử loại đường hóa học là: a) 320 b) 290 c) 303 d) 294 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 95 Một axit hữu no mạch hở cơng thức thực nghiệm (C3H5O2)n Cơng thức phân tử axit là: a) ... stiren, benzen thể dùng hóa chất để phân biệt chất lỏng này? a) Nước brom b) Giấy q c) Natri d) Khơng hóa chất phù hợp 120 Đem xà phòng hóa este phenyl axetat dung dịch xút dư, sau phản...
 • 14
 • 658
 • 16

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co
... số mol CO2 Thí dụ: Chia a gam ancol etylic thành phần đều Phần 1: mang đốt cháy hoa n toàn → 2,24 lít CO2 (đktc) Phần 2: mang tách nước hoa n toàn thành etylen, Đốt cháy hoa n ... dụng với 6g CH 3COOH (co H2SO4đ xt, t0 Giả sử H = 100%) được c gam este C co giá trị là: A 4,4g B 8,8g 13,2g D 17,6g Suy luận: nC2 H5OH = nCH3COOH = = nCO2 = 0,1 mol nCH3COOC2 H5 = 0,1mol ... ứng với kiềm R(COOH) x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O Hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O mol → mol → ∆ m ↑ = 22g  Đối với este: xét phản ứng xà phòng hóa RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH mol...
 • 13
 • 914
 • 12

Trắc nghiệm hóa hữu 1

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 1
... 99 10 0 10 1 10 2 b c a d b a c c d a a b 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 a d d d b a d b a c d b 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 a b d d a c d c b a c d 13 6 13 7 13 8 ... 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 a b d b a b b c b d d d 13 14 15 c b b 28 29 30 a b c 43 44 45 a c d 58 59 60 a d b 73 74 75 b d b 88 89 90 c d c 10 3 10 4 10 5 b c b 11 8 11 9 12 0 c a d 13 3 13 4 ... (C8H7O4)n (C = 12 ; H = 1; O = 16 ) 13 4 Metylamin (CH3NH2) có số phân ly ion Kb = 4,4 .10 -4 Nồng độ ion H+ dung dịch CH3NH2 0,25M là: a) 1, 1 .10 -4 b) 1, 0 .10 -2 c) 9 ,1. 10 -11 d) 9,7 .10 -13 13 5 Một dung...
 • 32
 • 448
 • 8

Trắc nghiệm Hóa hữu 2

Trắc nghiệm Hóa hữu cơ 2
... là: a) H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH b) CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH c) CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH d) CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH (C = 12; H = 1; O = 16) 27 6 A ... (CH3CH(NH2)COOH, M = 89) có nhiệt độ nóng chảy 315˚C; Axit glutamic (HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, M = 147) có nhiệt độ nóng chảy 20 5˚C; Lyzin (H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH, M = 146) có nhiệt độ nóng chảy 22 4˚C ... này? a) b) c) d) 22 1 Phân tử có chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực? a) CCl4 b) CO2 c) Br2 d) CO 22 2 Công thức đơn giản glucozơ là: a) CHO b) CH2O c) C6H12O6 d) C6(H2O)6 22 3 Công thức este...
 • 50
 • 404
 • 5

385 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU 11

385 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11
... b.Brom/CCl4 c.thuốc tím d.a,b,c Câu5 0:Trong phòng thí nghiệm ,etilen điều chế cách : a.tách hiđro từ ankan c.tách nước từ ancol b.crăckinh ankan d.a,b,c Câu5 1:Trong cơng nghiệp ,etilen điều chế ... ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu5 4:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5 5:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: Câu5 8: Để làm metan có lẫn etilen ta cho ... d.propa-đien Câu6 7:Một hỗn hợp ankenA H2 có d= 0,689 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hồn tồn tỉ khối hỗn hợp 1,034.Cơng thức phân tử A là: a.C3H6 b.C5H10 c.C4H8 d.C6H12 Câu6 8:Phân tích...
 • 39
 • 1,490
 • 55

trac nghiem hoa hữu

trac nghiem hoa hữu cơ
... loại phản ứng hữu mà sản phẩm phản ứng phụ thuộc vào thành phần chất phản ứng bao gồm phản ứng : a) Trùng hợp b) Thay c) Kết hợp d) Phân li 9/ Những phản ứng riêng biệt có hoá học hữu : a) Phản ... phân tử hợp chất hữu : a) Butanol – metylpropanol b) Axit aminoaxetic axit cloroaxetic c) Alinin phenylamin d) Pentan amin 25/ Các chất ( ghi cột bên phải ) thuộc loại chất hữu ( ghi cột bên ... nhân êlêctrôphin ) ? a) b) c) d) 12/ Nhóm nguyên tử xác đònh tính chất đặc trưng loại hợp chất hữu gọi : a) Nhóm đồng đẳng b) Gốc tự c) Nhóm chức d) Bộ phận cấu trúc 13/ Cho công thức cấu tạo...
 • 9
 • 217
 • 2

Trắc nghiệm hóa hữu Bo GDDT

Trắc nghiệm hóa hữu cơ Bo GDDT
... Để tách riêng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A) dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2 B) dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí ... C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 D) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ) Đáp án A Câu 23Để trung hòa 4,44 g axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M Công thức axit A) C2H5COOH ... 26Số đồng phân ứng với công thức phân tử C3H8O A) B) C) D) Đáp án A Câu 27Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức rợu no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi este A)...
 • 37
 • 260
 • 0

TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU

TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ
... muối chất hữu Y1 Hãy cho biết Y1 chất sau đây? A HO-CH2-CH=O B CH3CH=O C CH3CH2OH D O=CH-CH=O Câu 27 Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công ... 25 Cho sơ đồ biến hóa sau:X Hãy cho biết X chất sau đây? A vinyl axetat B metyl metacrylat C metyl acrylat D axit acrylic Câu 26 Cho vinyl axetat tác dụng với Br2 thu chất hữu Y Đun nóng Y dung ... Na dd Br2 C dd NaOH, dd Br2 D dd HCl dd NaOH Câu 17 Xà phòng hóa este X NaOH thu muối axit đồng đẳng axit fomic rượu Y Đề hiđrat hóa rượu Y thu anken Vậy công thức phân tử tổng quát X là: A CnH2nO2...
 • 4
 • 283
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phuong phap giai nhanh trac nghiem hoa huu co 12bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ 12trắc nghiệm hóa hữu cơ 12 có đáp ánbai tap trac nghiem hoa huu co 12 co dap ancau hoi trac nghiem hoa huu co 12cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa huu co 12bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 12trắc nghiệm hoá hữu cơtrắc nghiệm hóa hữu cơtrắc nghiệm hoá hữu cơtrắc nghiệm hóa hữu cơcâu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ 12trắc nghiệm hóa hữu cơ đại họcbài tập trắc nghiệm hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ 11Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu tái định cư xã hạ long, khu kinh tế vân đồn, tỉnh quảng ninh ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (tt)Tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản xuất làng nghề giò chả ước lễ, huyện thanh oai, thành phố hà nội (tt)Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng công thương đà nẵng (tt)Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHĐTPTVN, chi nhánh kon tum (tt)Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh quảng trị (tt)Bài thu hoạch lớp Luật sư K18 tỉnh Hậu GiangPhát triển thương hiệu nước mắm mười thu tại công ty TNHH chế biến mười thu (tt)Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh phú yên (tt)Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh kon tum (tt)Phát triển dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch sài gòn quy nhơn (khách sạn sài gòn – quy nhơn) (tt)Phát triển kinh tế tư nhân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam (tt)Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty sợi thuộc tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ (tt)Chiến lược marketing cho sản phẩm ống nhựa của công ty TNHH hóa nhựa đệ nhất tại thị trường miền trung (tt)Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may trường giang (tt)Tài liệu môn Luật hành chính Việt NamNHỮNG BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ CẢ ĐẠI VÀ HÌNH LỚP 8 BẢN SCAN MỚI NHẤT P1PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPKẾ HOẠCH dạy học môn NGỮ văn KHỐI 8Phiếu đánh giá và phân loại Viên chức 2017 Trường trung học cơ sởHoi chung ruot kich thich
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập