thi tốt nghiệp cực hay

giao an on thi tot nghiep cuc hay

giao an on thi tot nghiep cuc hay
... b(3; 2; 1) Bài 5: Lập phơng trình mặt phẳng (P) qua M(1;1;1) a) Song song với trục 0x 0y b) Song song với trục 0x,0z c) Song song với trục 0y, 0z Bài 6: Lập phơng trình mặt phẳng qua điểm M(1;-1;1) ... qua điểm M(-1;3;-2) song song với (Q): x+2y+z+4=0 Bài 10: Lập phơng trình tổng quát mặt phẳng qua I(2;6;-3) song song với mặt phẳng toạ độ Bài 11: (ĐHL-99) :Trong không gian 0xyz cho điểm A(-1;2;3) ... gian 0xyz a) Viết phơng trình mặt phẳng (P) trung trực AB b) Viết phơng trình mặt phẳng (Q) qua A vuông góc vơi (P) vuông góc với mặt phẳng y0z c) Viết phơng trình mặt phẳng (R) qua A song song...
 • 3
 • 116
 • 0

on thi tot nghiep cuc hay

on thi tot nghiep cuc hay
... to l bao nhiờu ? * ?1: Cỏc vect n v v ụi mt vuụng gúc r k r i r O j y x r r r (O; i , j , k ) hay K=kg Oxyz 2.To ca vộct: * nh ngha 2: (SGK) u (x;y;z) = x i + y j +z k Phõn tớch AB theo ... ng phng ca vect: a ; b ; c ng phng ( ) =0 a b c d Vớ d 4: vd 4/77 6.Phng trỡnh mt cu: Trong kg Oxyz cho mt cu S(I;R) cú tõm I(x0;y0;z0) Vit pt mt cu: (x-x0)2+(y-y0)2+(z-z0)2=R2 Nhn xột:...
 • 6
 • 89
 • 0

276 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp cực hay, có kèm theo đáp án

276 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp cực hay, có kèm theo đáp án
... muối khan Công thức axit A HCOOH B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Câu 91: Cho chất X công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y công thức phân tử C2H3O2Na Công thức X ... NaCl Câu 35: Oxi hoá CH3CH2OH CuO đun nóng, thu anđehit công thức A CH3CHO B CH3CH2CHO C CH2=CH-CHO D HCHO Câu 36: Chất không phản ứng với brom A C6H5OH B C6H5NH2 C CH3CH2OH D CH2=CH-COOH Câu ... Cu Câu 51: Sản phẩm tạo thành chất kết tủa dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch A CaCl2 B KCl C KOH D NaNO3 Câu 52: Axit acrylic công thức A C3H7COOH B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Câu...
 • 14
 • 135
 • 1

Ôn Thi Tốt Nghiệp Cực Hay

Ôn Thi Tốt Nghiệp Cực Hay
... nothing to eat but bananas A We ate every thing but not bananas B We didnt eat anything even bananas C Bananas were all we had to eat 30 If you the washing up, Ill cook lunch A If you dont anything, ... The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints A The thief wore gloves so as to not leave any fingerprints B The thief wore gloves so that not leave any fingerprints C The thief ... destroys D of 48 49 50 A so many A eating A anything B so little B to eat B something C so few C for eat C everything D so much D to be eaten D nothing ...
 • 9
 • 92
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp cực hay

tài liệu ôn thi tốt nghiệp cực hay
... động xảy không rõ mốc thời gian ( before) Ex: Mr Nam has met Mai before.(không rõ nào) Tµi liÖu «n thi TN ) 07-08 Tæ Ngo¹i Ng÷ Trêng THPT - DTNT Quú Ch©u THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN GIẢN a Công Thức: (+) ... dùng which that bỏ which that mà nghĩa câu không thay đổi - Sau all, everything, little, much, none, no từ ghép với no sau cấp so sánh dùng that (không dùng which) chí bỏ đại từ that Ex: - All ... đặt sau danh từ …xác định Bởi mệnh đề không xác định danh từ … đứng trớc mà nói thêm điều danh từ …bằng cách cung cấp thêm số thông tin Loại mệnh đề không thi t phải có câu, bỏ mà nghĩa câu rõ...
 • 10
 • 9
 • 0

2 đề thi thu tôt nghiệp cực hay

2 đề thi thu tôt nghiệp cực hay
... 11 2  Bài 5: Tìm số hạng không chứa x biểu thức sau:  x x +  , x≠0 x  - HẾT ...
 • 2
 • 144
 • 0

24 đề thi thử tốt nghiệp (cực hay)

24 đề thi thử tốt nghiệp (cực hay)
... xỳc vi (P) Cõu V.b logx (6 x + y ) = Gii h PT : log (6 y + x ) = y Chúc em học sinh có kì thi tốt nghiệp đạt kết cao! - Trần Văn Hoàn Trờng THPT BC Cát Ngạn - ... tip xỳc ti im cú x = - Trần Văn Hoàn Trờng THPT BC Cát Ngạn - s 24 Cõu I : Cho hm s y = x 2x2 + cú th (C) 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2) Dựng th (C), bin lun theo m s nghim ... B CU TRC THI TUYN SINH I HC, CAO NG I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu Ni dung kin thc Kho sỏt, v th ca hm s Cỏc bi toỏn liờn quan n ng dng ca o hm v th ca hm s: Chiu bin thi n ca...
 • 25
 • 149
 • 0

De thi thu tot nghiep cuc hay +co dap an

De thi thu tot nghiep cuc hay +co dap an
... 112 Read the text carefully and choose the best answer For many people the language of the Internet is English World, Wide, Wed: Three English Words was the name of an article by Michael Specter ... care Read the text carefully and choose the best answer For many people the language of the Internet is English World, Wide, Wed: Three English Words was the name of an article by Michael Specter ... properity A developed B developing C develop D development 25 He went for work that the maneger sent him home again A too late B so late C very late D much late 26 The farmer was very angry .his...
 • 18
 • 255
 • 3

đề thi thu tot nghiep cuc hay và chuan

đề thi thu tot nghiep cuc hay và chuan
... gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO dư nhiệt độ cao Sau phản ứng thu 33,6 gam chất rắn Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 80gam kết tủa Giá trị m là: A 34,88 B 36,16 C 46,4 D ... dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2 Câu 18: Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH) Số gam kết tủa thu A 25gam B 10gam C 12gam D 40gam Câu 19: Nhôm không tan dung dịch ... Fe2O3, Fe3O4 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO (dư), thu dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu 6,42 gam kết tủa nâu đỏ Giá trị m A 2,32 B 4,64 C 1,6 D 4,8 Câu...
 • 3
 • 82
 • 0

Đề thi tốt nghiệp cục khảo thí (11,12)_luyện thi đại học

Đề thi tốt nghiệp cục khảo thí (11,12)_luyện thi đại học
... etyl axetat D benzanđehit, anđehit oxalic, saccarozơ, metyl fomiat Page Câu 31 Cu(OH)2 điều kiện thích hợp, phân biệt tất dung dịch dãy: A glucozơ, mantozơ, glixerol, ancolmetylic B glucozơ, lòng ... 6,104 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đkc) Cô cạn Y số gam muối thu A 75,150g B 62,100g C 37,575g D 49,745g Thí sinh làm phần (A B) Câu 41 Trong công nghiêp , axeton điều chế từ phản ứng oxi hoá không hoàn...
 • 5
 • 156
 • 0

on thi tot nghiep 12- hay

on thi tot nghiep 12- hay
... them because of fog People don't use this road very often a This road is not used very often b Not very often this road is not used c This road very often is not used d This road not very often ... accused me of stealing money a I was accused by somebody of stealing money b I was accused of stealing money c I was accused of stealing money by somebody d I was accused stealing money How people learn ... television (A) came with a (B) ninety-days warranty (C) on all electrical (D) components It is (A) difficult to get used (B) to sleep in a tent after (C) having a soft, comfortable bed (D) to lie on...
 • 2
 • 100
 • 0

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP CỰC HAY

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP CỰC HAY
... vuông cân đỉnh B, AC = a 2, SB = a Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Tính theo a thể tích khối chóp B- Phần riêng: Theo chương trình chuẩn: x y −1 z = mặt phẳng Câu 4a) Trong không ... ( ) x dx ex Cho số thực không âm x y thay đổi thoả mãn 3x+y=9 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức A = x − xy Câu 3) CHo hình chóp SABC có SA=AB=BC=a SA, AB, BC đôi vuông góc Tính diện tích mặt ... Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(-1;3;1) đường thẳng d có phương x −1 y z −1 = = trình : −1 Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng d Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc...
 • 14
 • 64
 • 0

de on tot nghiep cuc hay

de on tot nghiep cuc hay
... A so as to improving their pronunciation B.in order to improve their pronunciation C so that they improving their pronunciation D in order improve their pronunciation 43.Find out a mistake At ... pattern from the other A dismiss B destroy C discount D district 32 “Daisy had a careful look at the picture on the wall.” Means…………………… A Daisy looked at the picture on the wall carefully B Daisy ... carefully B Daisy took a care look at the picture on the wall C Daisy looked carefully at the picture on the wall D.Daisy looked carefully on the picture at the wall 33 She is……………… her husband...
 • 4
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng cục dạy nghề đề thi tốt nghiệpđề thi tốt nghiệp của tổng cục dạy nghềtổng cục dạy nghề đề thi tốt nghiệp 2012tổng cục dạy nghề đề thi tốt nghiệp nam 2012bộ đề thi tốt nghiệp của tổng cục dạy nghềchuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa haytổng cục dạy nghề đề thi tốt nghiệp 2015thi tốt nghiệpôn thi tốt nghiệpđề thi tốt nghiệpđề thi tốt nghiệp cao đẳngthi tốt nghiệp cao đẳng nghềmôn thi tốt nghiệpđề thi tôt nghiệpôn thi tốt nghiệp phổ thôngHoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4(CIENCO4)Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần May 10Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty vận tải và xây dựng (TRANCO)An ninh mạng GVGD: Ks.Trương Minh TuấnHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDFHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các khách sạn liên doanh do Accor quản lý trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí MinhHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty đo đạc Ảnh địa hìnhHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ươngHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Hà nộiHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động môi giới tại công ty cổ phần Chứng khoán Hướng ViệtHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với tăng cường kiểm soát hoạt động tín dụng tại Vietcombank Thành CôngĐồ án tốt nghiệp: Khai phá dữ liệu từ website việc làmxây dựng công cụ trên web hỗ trợ tìm lỗi ứng dụng c/c++TÌM HIỂU LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ CHỐNG CHỐI BỎLý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt NamPHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM TÀI LIỆU WEB VÀ ÁP DỤNG VÀO MÁY TÌM KIẾMquan tri nguồn nhân lựcQUAN ĐIỂM QUỐC TẾ VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPQuản lý bán hàng của một công ty sáchTìm Hiểu Giao Thức SSL
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập