tai lieu bd hsg phuong trinh

TAI LIEU BD HSG (TIPS ON TEST TAKING)

TAI LIEU BD HSG (TIPS ON TEST TAKING)
... relationship includes cause and effect, contrast, inclusion, times, exemplification, and summary Punctuation may also serve as a clue Semicolons often signal a list with inclusion relationships, ... Look at the relationship among the clause and sentence containing the unknown word and another sentences or paragraphs Sometimes this relationship will be signal by a conjunction as but, because, ... prefix and root corresponds to your guess, it is good If not, look at your guess against, but not change anything if you feel reasonable certain about your guess used the context Experience has...
 • 2
 • 294
 • 2

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO
... Na 2CO3 Nếu tính :1 < n CO2 NaHCO3 : CO2 +2NaOH  Na 2CO3 + H2O CO2 + NaOH  NaHCO3 Trường hợp CO2 tác dụng với dung dòch Ca(OH)2 Ba(OH)2 - Nếu đề toán cho : Ca(OH)2 dùng dư tính nNa ( OH )2 ≥ nCO2 ... CO2 + Ca(OH )2  CaCO3 + H2O - Nếu đề toán cho CO2 dùng dư tính nCO2 ≥ 2.nCa (OH )2 : 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 nCO2 < dung dòch tạo thành có hai muối CaCO3 - Nếu tính :1 < nCa ( OH )2 Ca(HCO3)2 ... có nghóa sản phẩm cháy gồm Co, Co2 , H2O CO hấp thụ PdCl2 theo phản ứng : CO + PdCl2 + H2O  Pd + HCl + CO2 Còn bình nước vôi hấp thụ CO2 phản ứng cháy CO2 sinh cho CO tác dụng vớ PdCl2 lúc lưu...
 • 14
 • 471
 • 26

TAI LIEU BD HSG HOA 8 VÀ 50 BT CHON LỌC

TAI LIEU BD HSG HOA 8 VÀ 50 BT CHON LỌC
... nên khối lượng dung dịch lại giảm bao nhiêu? A 1 ,84 gam B 184 gam C 18, 4gam D 0, 184 gam Bµi 26:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2 Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo nhỏ ... 2, 688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76gam kết tủa Gía trị a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A 0,032 B 0,0 48 C 0,06 D 0,04 Bµi 25:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào ... dung dịch A Biết rằng: - cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải 50ml dd HCl 1M thấy bắt đầu có khí - Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A 7 ,88 gam kết tủa dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)...
 • 14
 • 192
 • 1

Tài liệu BD HSG Toán 5

Tài liệu BD HSG Toán 5
... cộng số Giải Có 24 số là: 1 357 ; 13 75; 153 7; 157 3; 17 35; 1 753 ; 3 157 ; 31 75; 351 7; 357 1; 37 15; 3 751 ; 753 1; 751 3; 7 351 ; 73 15; 7 153 ; 71 35; 57 31; 57 13; 53 71; 53 17; 51 73; 51 37 Tổng là: 8888+ 8888 +8888+8888+8888+8888+8888+8888+8888+8888+8888+8888 ... 123, 45 + 23 ,56 + 76,44 + 54 ,55 (123, 45 + 54 ,55 ) + (23 ,56 + 76,44) 178 + 100 = = = 278 .Một số trừ tổng: [ a – b – c = a – (b + c) ] 22- Tính nhanh 3 45 35 – 10 Giải 3 45 35 – 10 = 3 45 – ( 35 + ... 1994 399 + 254 × 399 − 399 × 255 399 × 254 + 399 × 255 Ta thấy số bò chia: A = 19 95 × 19 95 B = 1994 × 1996 Giải Giải 399 + 254 × 399 – 399 × 255 = 399 × (1 + 254255 ) = 399 × = 399 + 254 × 399...
 • 90
 • 239
 • 3

Tài liệu BD HSG

Tài liệu BD HSG Lí
... điện U=220V đề đun sôi 1.5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C hiệu suất ấm 95% a Tính thời gian đun sôi nước biết nhiệt dung riêng nước C=4200J/Kg.K b Mỗi ngày đun sôi 3lít nước ấm nói trêntrong ... nước này?cho biết giá điện 700đ/Kw.h Có hai bình cách nhiệt: bình thứ chứa lít nước nhiệt độ t = 600C, bình thứ hai chứa lít nước nhiệt độ t2 = 200C Đầu tiên rót lượng nước m từ bình thứ sang bình ... sữa có nhiệt độ t0 =180C 15 Một bếp dầu đun sôi lít nước đựng ấm nhôm khối lượng m = 300g sau thời gian t1 = 10 phút nước sôi Nếu dùng bếp để đun lít nước điều kiện sau nước sôi? (Biết nhiệt dung...
 • 10
 • 485
 • 5

Tài liệu BD.HSG LÝ THCS

Tài liệu BD.HSG LÝ THCS
... vật dãn có điện trở 0( điện trở bị nối tắt) ; vôn kế có điện trở lớn (lý tởng) 4/ Vai trò am pe kế sơ đồ: * Nếu am pe kế tởng ( Ra=0) , chức dụng cụ đo có vai trò nh dây nối đó: Có thể chập ... điện qua đợc tính thông qua dòng nút mà ta mắc am pe kế ( theo định nút) Giáo viên : 2010 - 2011 Đinh Quang Thanh Năm học Trờng THCS Phú Sơn Giáo án BD HSG * Nếu am pe kế có điện trở đáng kể, ... tập khác:Đề thi lam sơn (1998-1999); đề thi lam sơn (2000-2001) -bài 4.18; 4.19( NC9/ ĐHQG) Tài liệu cần có: Sách 121 NC9 Sách tập nâng cao vậtlí nha xuất giáo dục (XBGD) Sách vật lí nâng cao...
 • 29
 • 187
 • 1

Tài liệu BD HSG có HDgiải

Tài liệu BD HSG có HDgiải
... tự nhiên n khác ta có: 1 1 n + + + + = 2.5 5.8 8.11 (3n 1)(3n + 2) 6n + 5 5 5n + + + + = b) 3.7 7.11 11.15 ( 4n 1)(4n + 3) 4n + a) Bài 1.5: Chứng minh với n N ; n ta có: 3 3 + + + + < 9.14 ... hai s chớnh phng : HD : t x = a2 + b2 ; y = c2 + d2 Cú : x.y = a2d2 + c2d2 + a2c2 + b2d2 = (ac + bd )2 + (ad - bc)2 l tng hai s chớnh phng Chng minh mt s khụng phi l s chớnh phng : Kin thc ỏp ... gii phng trỡnh nghim nguyờn Vớ d :Tỡm tt c cỏc s t nhiờn n cho A(n) = 36 + 3n l s chớnh phng ( HSG tnh QN-N) n n-6 A(n) = + = (1+ ) A(n) chớnh phng thỡ (1+ 3n-6 ) chớnh phng t 1+ 3n-6 = y2...
 • 28
 • 216
 • 2

Tài liệu BD HSG Sử 9

Tài liệu BD HSG Sử 9
... - - 194 5 12 - 10 - 194 5 - - 197 9 192 7 - 194 8 - 195 7 17 - - 194 5 196 3 198 4 - 194 6 - 2002 Năm gia nhập ASEAN 28/7 - 199 5 - 199 7 - 199 9 - - 196 7 - 199 7 - - 196 7 - - 196 7 - - 196 7 198 4 - - 196 7 C ... trị, trọng tâm đổi kinh tế Thành tựu sau 15 năm đổi ( 198 6 - 2000) - Trong 15 năm thực đường lối đổi với kế hoạch năm 198 6- 199 0; 199 1 199 5; 199 6-2000, nhân dân ta đạt nhiều thành tựu mặt: + Tăng ... ASEAN Ngày 28/7/ 199 5, Việt Nam trở thành thành viên thứ ASEAN Tháng 9/ 199 7, Lào Mi-an-ma gia nhập ASEAN Tháng 4/ 199 9, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 tổ chức Lần lịch sử khu vực, 10 nước...
 • 46
 • 881
 • 14

TAI LIEU BD HSG VAT LY 8

TAI LIEU BD HSG VAT LY 8
... 40t + 32t = 180 => 72t = 180 => t = 2,5 VËy : - Hai xe gỈp lóc : + 2,5 = 9,5 (giê) Hay giê 30 - Qu·ng ®êng tõ A ®Õn ®iĨm gỈp lµ :SAE = 40 2,5 =100km §ỉi 18 cm = 0, 18 m C©u 18cm DÇu 18 cm B A A ... st t¹i A vµ B lµ cét chÊt láng g©y lµ b»ng nhau: PA = PB Hay dd 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : ... t¹i mét chç nªn t1 = t2= t vµ S1 = S2 18 + 18t = 114 – 30t t=2(h) Thay vµo (1 ) ta ®ỵc : S = 18 + 18 = 48 ( Km ) VËy xe gỈp lóc : + = h vµ n¬i gỈp c¸ch A 48 Km V× ngêi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ngêi...
 • 54
 • 1,422
 • 3

TAI LIEU BD HSG DAI SO 8

TAI LIEU BD HSG DAI SO 8
... Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 05322 184 21 - Di động : 01 689 188 7 28 Email: Tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 18 - Sở GD - ĐT Quảng trị Phòng GD - ĐT Vĩnh Linh ... Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 05322 184 21 - Di động : 01 689 188 7 28 Email: Tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 28 - Sở GD - ĐT Quảng trị Phòng GD - ĐT Vĩnh Linh ... Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 05322 184 21 - Di động : 01 689 188 7 28 Email: Tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 38 - Sở GD - ĐT Quảng trị Phòng GD - ĐT Vĩnh Linh...
 • 238
 • 181
 • 0

TAI LIEU BD HSG HINH HOC 8

TAI LIEU BD HSG HINH HOC 8
... Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 053.2 184 21 - Di động : 016 981 887 28 Email: tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 18 - Sở GD - ĐT Quảng trị Phòng GD - ĐT Vĩnh Linh ... Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 053.2 184 21 - Di động : 016 981 887 28 Email: tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 28 - Sở GD - ĐT Quảng trị Phòng GD - ĐT Vĩnh Linh ... Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 053.2 184 21 - Di động : 016 981 887 28 Email: tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 38 - Sở GD - ĐT Quảng trị Phòng GD - ĐT Vĩnh Linh...
 • 280
 • 282
 • 2

Tài liệu bài 2. phương trình mặt phẳng

Tài liệu bài 2. phương trình mặt phẳng
... A,B,C khơng đồng thời 0) mặt phẳng nhận u r n ( A ; Blàm )vectơ pháp tuyến ;C vectơ Ví dụ 3: Hãy xếp hàng cột thứ thứ tương ứng với liệu cột thứ 1: Phương trình mặt phẳng (α) 3x + 5y – z + = ... đủ để điểm M (x;y;z) thuộc mặt phẳng ( α ) là: A(x-xo)+B(y-yo)+C(z-zo)=0 u r n Bài tốn 2: M Trong khơng gian Oxyz chứngM minh tập hợp điểm α o M(x;y;z) thoả mãn phương trình Ax+By+Cz+D=0 (trong ... vectơ n mặt phẳng ( α ) r n r a α r b b' a'  u u r u r n1 = ( 0,0,1) = k ur u r nr = ( 1,0,0 ) = iu u2 u r n3 = ( 0,1,0 ) = j z k i x O j y Bài tốn 1: Trong khơng gian Oxyz cho mặt phẳng ( α...
 • 9
 • 269
 • 0

Gián án TAI LIEU BD HSG DAI SO 9

Gián án TAI LIEU BD HSG DAI SO 9
... vào giá trị x II Bài tập: Rút gọn biểu thức 199 9 199 9 199 9 199 9 + + + + 1000 A= 1000 1000 1000 1000 + + + + 199 9 B = (2n 1) 25 C =2 , ... + 1ữ 58 57 56 55 x + 59 x + 59 x + 59 x + 59 + = + 58 57 56 55 1 ( x + 59 ) + =0 58 57 56 55 x + 59 = x = - 59 Vậy phơng trình có nghiệm x = - 59 Ví dụ Giải phơng trình a+b ... b) a b (a + b ) 2 Tính giá trị biểu thức sau: A= a + + a + a + a B = + 99 + 0, 99 n n 1 1 1 1 + + + + + + + + + 2 3 99 100 C= D = 2x3 + 2x + a Cho (x + b Cho với a )( x2 + y + x =3 Với...
 • 151
 • 178
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về bất phương trình vô tỷtài liệu giải hệ phương trìnhtài liệu về hệ phương trìnhtài liệu giải bất phương trìnhtài liệu về bất phương trìnhtài liệu hay về phương trìnhtài liệu bd hsg môn tin học 11tài liệu bd hsg văn 8tài liệu bd hsg sử 12tài liệu bd hsg toán 12tài liệu bd hsg toán thpttài liệu bd hsg toán 5tài liệu bd hsg toántài liệu bd hsg toán thcstài liệu toán hệ phương trìnhANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGđáp án bài tập phổ hữu cơ IR NMRCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMGIÁO TRÌNH LỊCH sử các học THUYẾT CHÍNH TRỊCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiXU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔMThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMACHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcbáo cáo thực tập tốt nghiệpSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập