Lập trình căn bản Java Xử lý ngoại lệ

Tài liệu Lập trình Corel - Chương 7: Xử ngoại tệ docx

Tài liệu Lập trình Corel - Chương 7: Xử lý ngoại tệ docx
... lập trình viên nên xét trạng thái ngoại lệ độc lập từ việc điều khiển thông thường chương trình Các ngoại lệ phải bắt giữ không chương trình bò ngắt Ngôn ngữ Java cung cấp từ khoá sau để xử ngoại ... xử ngoại lệ cho phép bạn kết hợp tất tiến trình xử lỗi nơi Lúc đoạn mã bạn rõ ràng Java sử dụng khối ‘try’ ‘catch’ để xử ngoại lệ Các câu lệnh khối ‘try’ chặn ngoại lệ khối ‘catch’ xử ... hình xử ngoại lệ Trong Java, mô hình xử ngoại lệ kiểm tra việc xử hiệu ứng lề (lỗi), biết đến mô hình ‘catch throw’ Trong mô hình này, lỗi xảy ra, ngoại lệ bò chặn đưa vào khối Người lập...
 • 13
 • 231
 • 2

java xử ngoại lệ

java xử lý ngoại lệ
... ‘try’ tạo ngoại lệ có loại e2, thực / /xử ngoại lệ không chuyển xuống khối 'catch' } catch(Exception eN) { // Nếu lệnh khối ‘try’ tạo ngoại lệ có loại eN, thực / /xử ngoại lệ không chuyển ... gây ngoại lệ } catch(Exception e1) { // Nếu lệnh khối ‘try’ tạo ngoại lệ có loại e1, thực / /xử ngoại lệ không chuyển xuống khối 'catch' } catch(Exception e2) { // Nếu lệnh khối ‘try’ tạo ngoại ... ngột Tính làm cho Java trở thành ngôn ngữ lập trình mạnh 1 Vì phải xử ngoại lệ  Một chương trình nên có chế xử ngoại lệ thích hợp Nếu không, chương trình bị ngắt ngoại lệ xảy Trong trường...
 • 11
 • 165
 • 0

Lập trình căn bản Chương 3 CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C

Lập trình căn bản Chương 3 CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C
... a, b, c tam gi c Tính chu vi diện tích tam gi c theo c ng th c: Chu vi CV = a+b +c Trang 42 Lập trình Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p -c) ) Trong đó: p=CV/2 In kết lên hình Viết chương trình ... từ bàn phím cho biến (hàm scanf) Là hàm cho phép đ c liệu từ bàn phím gán cho biến chương trình chương trình th c thi Trong ngôn ngữ C, hàm scanf nằm thư viện stdio.h C pháp: scanf(“Chuỗi định ... ( 23) đ c vào cho bienthuc scanf(“%2d%5f %c ,&biennguyen, &bienthuc,&bienchar) Nếu ta nhập liên tiếp số c ch khoảng trắng sau: 1 234 5 3. 14 232 5: - ký số (12) đ c vào cho biennguyen - ký số trước...
 • 8
 • 445
 • 4

Tài liệu Java : Xử ngoại lệ pdf

Tài liệu Java : Xử lý ngoại lệ pdf
... cha ngoại lệ khác 7.4 Mô hình xử ngoại lệ Trong Java, mô hình xử ngoại lệ kiểm tra việc xử hiệu ứng lề (lỗi), biết đến mô hình ‘catch throw’ Trong mô hình này, lỗi xảy ra, ngoại lệ bò chặn ... kết hợp tất tiến trình xử lỗi nơi Lúc đoạn mã bạn rõ ràng Java sử dụng khối ‘try’ ‘catch’ để xử ngoại lệ Các câu lệnh khối ‘try’ chặn ngoại lệ khối ‘catch’ xử ngoại lệ Các khối chứa nhiều ... 7.3 Xử ngoại lệ Khi ngoại lệ xảy ra, đối tượng tương ứng với ngoại lệ tạo Đối tượng sau truyền cho phương thức nơi mà ngoại lệ xảy Đối tượng chứa thông tin chi tiết ngoại lệ Thông tin nhận xử...
 • 13
 • 213
 • 2

Lập trình Javabản : Xử ngoại lệ part 7 pdf

Lập trình Java cơ bản : Xử lý ngoại lệ part 7 pdf
... chương trình cho phép tính giá trị biểu thức: 5x - y A= 2x + 7y Yêu cầu xử ngoại lệ xảy Viết chương trình cho phép tạo mảng chiều cỡ mxn với m,n nhập từ bàn phím Cài đặt xử ngoại lệ cần ... thiết 32 Bài tập Xây dựng lớp ngoại lệ DateException cho lỗi ngày tháng Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào ngày, tháng năm, thông tin không hợp lệ tung ngoại lệ DateException, sau thông ... thí sinh, tên điểm thi môn) Điều xảy tạo đối tượng thuộc lớp Candidate với liệu đưa vào không hợp lệ ? Cài đặt lớp CandidateException để bắt lỗi Yêu cầu có lỗi cho biết tên mã thí sinh bị lỗi 34...
 • 4
 • 225
 • 2

Lập trình Javabản : Xử ngoại lệ part 6 ppt

Lập trình Java cơ bản : Xử lý ngoại lệ part 6 ppt
... ngoại lệ C() lại không xử ngoại lệ này, nơi xử nơi mà C() gọi, phương thức B() Nếu B() không xử phải xử ngoại lệ A()…Quá trình gọi lan truyền ngoại lệ Nếu đến main() không xử ngoại ... không xử ngoại lệ tung từ C() chương trình phải dừng lại 29 Ném lại ngoại lệ • Trong khối catch, ta không xử trực tiếp ngoại lệ mà lại ném lại ngoại lệ cho nơi khác xử catch (IOException ... Lan truyền ngoại lệ • Tình • Giả sử main() gọi phương thức A(), A() gọi B(), B() gọi C() Khi ngăn xếp phương thức tạo • Giả sử C() xảy ngoại lệ 28 Lan truyền ngoại lệ C() C() tung ngoại lệ B() B()...
 • 5
 • 168
 • 0

Lập trình Javabản : Xử ngoại lệ part 3 docx

Lập trình Java cơ bản : Xử lý ngoại lệ part 3 docx
... System.out.println(“Error Format: “ + e.getMessage()); } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out.println(“Error Index: “ + e.getMessage()); } 14 Khối finally • Khi ngoại lệ xảy ra, chương trình dừng ... không thực (ví dụ đóng file) • Khối finally đảm bảo câu lệnh thực hiện, kể ngoại lệ xảy try { doSomething(); // phương thức gây ngoại lệ } finally { cleanup(); } 15 ... System.out.println(“Error: “ + e.getMessage()); } 13 Khối try/catch • Ví dụ 4: try { String s = buff.readLine(); int a = Integer.parseInt(s); x[i++] = a; } catch (IOException e) { System.out.println(“Error IO: “...
 • 5
 • 128
 • 0

Lập trình Javabản : Xử ngoại lệ part 2 pps

Lập trình Java cơ bản : Xử lý ngoại lệ part 2 pps
... "main" java. lang.NullPointerException at MyArray.methodeX(MyArray .java: 14) at MyArray.main(MyArray .java: 7) Giải thích: Hệ thống tung exception thuộc lớp NullPointerException gặp lỗi Sau chương trình ... = 2/ 0; } } Kết thực thi ví dụ Goi phuong thuc A() Exception in thread "main" java. lang.ArithmeticException: / by zero at at at at MyDivision.C(MyDivision .java: 14) MyDivision.B(MyDivision .java: 11) ... thúc Ngoại lệ • Khi phương thức gặp lỗi đó, ví dụ chia không, vượt kích thước mảng, mở file chưa tồn tại… ngoại lệ ném Chương trình dừng lại lập tức, toàn phần mã phía sau không thực thi • Java...
 • 5
 • 138
 • 0

Lập trình Javabản : Xử ngoại lệ part 1 pps

Lập trình Java cơ bản : Xử lý ngoại lệ part 1 pps
... Bài Xử ngoại lệ • • • • • • • Xử lỗi ngoại lệ Khối try/catch/finally Các lớp ngoại lệ Xây dựng lớp ngoại lệ Lan truyền ngoại lệ Tung lại ngoại lệ Bài tập Xử lỗi ngoại lệ • Trong ... error; } Xử lỗi ngoại lệ Mã lệnh mã xử lỗi nằm xen kẽ khiến lập trình viên khó theo dõi thuật toán chương trình Khi lỗi xảy hàm A, tất lời gọi hàm lồng đến A phải xử lỗi mà A trả Xử lỗi ... đến A phải xử lỗi mà A trả Xử lỗi ngoại lệ • Trong Java, việc xử lỗi cài đặt nhánh độc lập với nhánh chương trình • Lỗi coi trường hợp ngoại lệ (exceptional conditions) Chúng bắt/ném...
 • 5
 • 163
 • 0

THUYẾT LẬP TRÌNH CĂN BẢN

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CĂN BẢN
... chương trình 􀂙 Xác định chương trình có sử dụng biến 􀂙 Giá trị ban đầu biến 􀂙 Những biến bị thay đổi trình chạy chương trình lập thành bảng có dạng sau: Ví dụ: Cho biết kết đoạn chương trình sau: ... for(i = ; i...
 • 82
 • 174
 • 0

Lập trình C cho vi xử bản pdf

Lập trình C cho vi xử lý cơ bản pdf
... VAGAM - giotdang  Lập trình C cho VXL - C   Lập trình C cho VXL - C I.Giới thiệu C ngôn ngữ mạnh nhiều ngưòi dùng Nếu nói số lệnh C không nhiều Nhưng lập trình cho vxl , chi c n biết số lượng ... tiên bạn phải làm quen với C c kiểu toán tử C C c kiểu liệu C u tr c chương trình C c cấu tr c điều khiển (chính tập lệnh ) C u tr c điều kiện : if else C c cấu tr c lặp Vòng lặp while Vòng lặp ... lặp while Vòng lặp for Lệnh break C u tr c lựa chọn: switch case Biết sử dụng hàm chương trình II .C C C c thị trư c xử Keil C // chu thich /********** chu thich****************** ****************************************...
 • 16
 • 382
 • 7

Bài tập và thuyết lập trình căn bản ppt

Bài tập và lý thuyết lập trình căn bản ppt
... Các ví dụ Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ 1: Giải biện luận phương trình: ax+b=0 Ví dụ 2: Tính tổng : Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ 3: Tính tổng : II BÀI TẬP : Vẽ lưu đồ ... if : Chỉ xét trường hợp Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ: Nhập vào số nguyên n Kiểm tra n > tăng n lên đơn vị Xuất kết Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập • if…else : Xét trường hợp ... II.2 Bài tập luyện tập nâng cao 23 Tính tổng S sau : Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập 24 Giải biện luận phương trình bậc 2: ax2 + bx +c =0 25 Tính tổng sau : (dạng tập khó) PHẦN Trang 10 Lập...
 • 83
 • 240
 • 0

Tóm tắt thuyết và bài tập Lập trình căn bản.

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Lập trình căn bản.
... Các ví dụ Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ 1: Giải biện luận phương trình: ax+b=0 Ví dụ 2: Tính tổng : Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ 3: Tính tổng : II BÀI TẬP : Vẽ lưu đồ ... if : Chỉ xét trường hợp Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ: Nhập vào số nguyên n Kiểm tra n > tăng n lên đơn vị Xuất kết Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập • if…else : Xét trường hợp ... II.2 Bài tập luyện tập nâng cao 23 Tính tổng S sau : Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập 24 Giải biện luận phương trình bậc 2: ax2 + bx +c =0 25 Tính tổng sau : (dạng tập khó) PHẦN Trang Lập trình...
 • 82
 • 526
 • 2

LẬP TRÌNH C CHO VI XỬ BẢN

LẬP TRÌNH C CHO VI XỬ LÝ CƠ BẢN
... vừa chó bó lại cho tròn 36 100 chân chẵn CHƯƠNG : HÀM CHƯƠNG TRÌNH VÀ C U TR C CHƯƠNG TRÌNH Chương trình vi t ngôn ngữ C gồm dãy hàm c hàm main chương trình main 4.1/ Khái niệm : - Hàm đoạn chương ... x:y cho giá trị lớn x y 1.9/ C u tr c tổng quát chương trình vi t ngôn ngữ C : #include < Thuvien.h> khai báo, thị tiền xử #define /* C c khai báo kiểu liệu, */ Type of { C c biến toàn c c, ... chương trình th c trọn vẹn c ng vi c định - Hàm chia c t vi c lớn nhiều vi c nhỏ Nó giúp cho chương trình sáng sủa, dễ sửa, chương trình lớn 4.2/ Khai báo hàm : < Tên hàm > (< danh sách đối số>)...
 • 43
 • 136
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 08 NGOẠI lệxử NGOẠI lệ

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 08 NGOẠI lệ và xử lý NGOẠI lệ
... Nhược điểm Nội dung Ngoại lệ Bắ t xử ngoạ i lệ Ủy nhiệm ngoại lệ Tạo ngoại lệtựđị nh nghĩa 10 2.1 Mục đích x ngoại lệ 2.1 Mục đích x ngoại lệ( 2) Khi xảy ngoại lệ, ch xử thích hợp? ………… ... “DIVISION BY ZERO” Khối xử lỗi EXIT: END 11 12 8/24/2011 2.2 Mô hình x ngoại lệ 2.2 Mô hình x ngoại lệ( 2) Hướng đối tượng cách 13 2.3 X ngoại lệtrong Java 14 2.3 X ngoại lệtrong Java (2) ... System.out.println(" - File End -"); } } Ngoại lệ Bắt x ngoại lệ Ủ y nhiệ m ngoạ i lệ Tạo ngoại lệtựđị nh nghĩa 37 38 3.1 Ủy nhiệm ngoại lệ Hai cách làm việc với ngoại lệ X Ủy nhiệm cho vịtrí gọi nó:...
 • 9
 • 90
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập và lý thuyết lập trình căn bảnlập trình c cho vi xử lý cơ bảntrình xử lý ngoại lệ trong javalập trình căn bản với ngôn ngữ lập trình javalập trình căn bảnlập trình căn bản với matlablệnh lập trình căn bảnđề thi lập trình căn bảnlập trình căn bản cbài tập lập trình căn bảnbài tập lập trình lập trình căn bảnmẹo lập trình căn bảnlập trình căn bản csharplập trình c cho vi xử lýlập trình căn bản với cHINH SOAN GIAO AN THE DUC MOI NHAT CUC HOTBài tập học kỳ môn Luật Dân Sự đạt 8 Điểm: Phân tích nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định của BLDS 2015 và cho ví dụ minh họaPhiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức chuẩnNghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống bậc đại học chính quy trường đại học công ngTài liệu ôn tập trắc nghiệm môn lich sử lớp 12phan tich 8 dac trung cua mo hinh cnxh docChủ Nghĩa Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Cơ Sở Lý Luận Của Cách Mạng Việt NamĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ sản phẩm thẻ ATM tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh TP HCMĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN chi nhánh long an PGD số 1Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN INDEXHTQLCL Cơ sở và từ vựng 9000:2015So hop hội đồng và họp tổ chuyên mônBài tập học kỳ môn Luật Hành Chính đạt 8 ĐIỂM: Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa quaCác nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán việt nam (VN INDEX)Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dịch vụ logistic dầu khí việt namMi thuat 8 trung hoc co so thành trungBAO CAO NCKHKT DANH CHO HS THPT: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LUYỆN THI CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA TRÊN NỀN TẢNG ADROID5 bước KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE đột PHÁPhát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 qua giờ thực hành tiếng việtXây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học trong quá trình thực tập sư phạm ở trường phổ thông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập