Khóa luận thiết kế máy uốn thép ống cỡ lớn

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ MÁY UỐN THÉP ỐNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ MÁY UỐN THÉP ỐNG
... ngun l: Häư Bạ Quang _Låïp 03C1C SVTH : Trang 50  ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP HN G Trong â : Thán giỉỵa L xo L xo Vêt Läù thäng GVHD: TS NGUÙN XN Hçnh 3 9: Kãút cáúu ngun lê van an ton Piston Van bi Thán ... cäng thỉïc: P = π ( D − d ) × p (Truưn âäüng thy lỉûc) k Trong â : p: ạp sút dáưu låïn nháút (KG/cm2) Chn p = 150 (KG/cm2) Pk: lỉûc ẹp låïn nháút (KG) A p d D Pk Hçnh 3 4: Så âäư phán têch lỉûc ... lỉu lỉåüng cäng tạc: Tênh lỉu lỉåüng qua xi lanh: Qct = A.v = (π.(D2 - d2 )/4).v (cm3/ph) Trong âọ v l váûn täúc ca xêch dáùn: v = R.ω Våïi: R : Bạn kênh âéa xêch; R=200(mm) ω : Váûn täúc gọc ca...
  • 76
  • 88
  • 0

TÍNH TOÁN và THIẾT kế máy uốn THÉP ỐNG

TÍNH TOÁN và THIẾT kế máy uốn THÉP ỐNG
... Ngoãn Tính toán thiết kế máy uốn thép ống a) b) Hình 1.3: a) giường y tế b) Tủ y tế Trong ngành khí: ống thép dùng để làm khung - sườn xe đạp, cuống bô xe máy, … a) b) Hình 1.4: a) Cuống bô xe máy ... SVTH: Phương Văn Ngoãn Tính toán thiết kế máy uốn thép ống Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY UỐN THÉP ỐNG 1.1 Nhu Cầu Ngày với phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam, thép ống giữ vai trò quan trọng ... tạo máy uốn thép ống phù hợp với nhu cầu cần thiết Chính vậy, để giải thực trạng đáp ứng nhu cầu sử dụng ống thép rộng rãi nhiều lĩnh vực Em chọn đề tài Tính toán thiết kế máy uốn thép ống ...
  • 82
  • 336
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập