Đường lối chiến tranh nhân dân của đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp qua văn kiện đảng 1945 1954

Tiểu luận khoa học chính trị: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ doc

Tiểu luận khoa học chính trị: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ doc
... lao động cao Tất điều thực sở khoa học, công nghệ phát triển đến trình độ định Khi mà khoa học giới có phát triển vũ bão, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mà công nghệ trở thành ... cho khoa học công nghệ phát triển ngược lại, việc lựa chọn sai ảnh hưởng xấu tới phát triển khoa học công nghệ mà ảnh hưởng không tốt đến công nghiệp hoá, đại hoá Phương hướng chung cho phát triển ... dựng điều kiện cần thiết cho phát triển khoa học công nghệ Việc xác định phương hướng cho phát triển khoa học công nghệ cần thiết chưa đủ, mà khoa học công nghệ phát triển đảm bảo điều kiện kinh...
 • 20
 • 289
 • 0

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
... thành phần kinh tế khác nhau: - Các thành phần kinh tế (So với Đại hội X, Đại hội XI xác định kinh tế nước ta có thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân kinh tế có vốn ... hậu, đặc biệt nước biển dâng II NỘI DUNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Về cấu ngành kinh tế - Phát triển mạnh công nghiệp xây ... tư nước ngoài) Đại hội XI, Đảng ta xác định nước ta có thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước thành phần kinh tế: Kinh tế tập thể Kinh tế tư nhân Kinh tế có vốn đầu tư nước 16 + Các thành phần kinh...
 • 18
 • 246
 • 1

Đường lối ngoại giao của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945 1954

Đường lối ngoại giao của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945  1954
... Việt Nam thời kỳ 1945 – 1946 Chương Đường lối ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1947 – 1950 Chương Đường lối ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1950 - 1954 NỘI DUNG Chƣơng ĐƢỜNG LỐI ... ngoại giao Việt Nam từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ Đông Dương Vì đề tài: Đường lối ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ... đường lối đối ngoại Đảng giai đoạn lịch sử đầy khó khăn biến động này, chọn đề tài Đường lối ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945- 1954 làm khóa...
 • 90
 • 3,712
 • 9

tiến trình nhận thức và phát triển đường lối cách mạng việt nam của đảng thời kì 1930 - 1945

tiến trình nhận thức và phát triển đường lối cách mạng việt nam của đảng thời kì 1930 - 1945
... tộc Việt Nam , mở kỷ nguyên lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự Tiến trình nhận thức phát triển đường lối Cách mạng Việt Nam Đảng thời 1930 -1 9 45” đóng vai trò quan trọng thắng lợi Cách mạng ... lượng cách mạng Từ đời, Đảng xác định Cương lĩnh đường phát triển tất yếu cách mạng Việt Nam: trước làm cách mạng dân tộc dân chủ, sau tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư ... trào 193 0- 1931, Đảng xây dựng Mặt trận dân tộc thống Đó bước tiến nhận thức đạo thực tiễn Đảng xây dựng lực lượng cách mạng Cao trào giải phóng dân tộc 193 9-1 945 Tình hình giới vào nǎm 193 9-1 945,...
 • 31
 • 3,330
 • 0

Những thành tựu từ đường lối đổi mới kinh tế của Đảng hơn 20 năm qua khẳng định đường lối đổi mới kinh tế của Đảng đề ra trong từng thời kỳ là hoàn toàn đúng đắn potx

Những thành tựu từ đường lối đổi mới kinh tế của Đảng hơn 20 năm qua khẳng định đường lối đổi mới kinh tế của Đảng đề ra trong từng thời kỳ là hoàn toàn đúng đắn potx
... vào năm 201 0 Những thành tựu thu từ đường lối đổi kinh tế Đảng 20 năm qua cho phép rút số kết luận sau đây: Một là, đường lối đổi kinh tế đề thời kỳ hoàn toàn đắn, phù hợp quy luật khách quan ... cao, năm 200 6 8,23%; năm 200 7 8,48% Năm 200 8 nguyên nhân khách quan chủ quan tăng trưởng kinh tế đạt 6,23%, bình quân năm (200 6 - 200 8) đạt 7,6% /năm; nông nghiệp mùa, nước ta trở thành thành ... thành tựu xóa đói giảm nghèo, đạt chuẩn quốc tế vào năm 200 3 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4 /200 6) xác định năm (200 6 - 201 0) có ý nghĩa định việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh...
 • 3
 • 282
 • 0

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960
... Quá trình hình thành đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 2: Quá trình thực chủ trương, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 3: Một ... tài: Đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 làm đề tài Luận văn LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Đã có số công trình nghiên cứu có đề cập đến sách đối ngoại Đảng giai đoạn ... dân ta miền Nam CHƯƠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1960 2.1.ĐẤU TRANH ĐÒI THI HÀNH HIỆP THƯƠNG, THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ Hiệp định...
 • 117
 • 1,335
 • 1

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960
... Quá trình hình thành đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 2: Quá trình thực chủ trương, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 3: Một ... tài: Đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 làm đề tài Luận văn LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Đã có số công trình nghiên cứu có đề cập đến sách đối ngoại Đảng giai đoạn ... CHƯƠNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1954-1960 1.1 ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ 1.1.1 Bối cảnh nước nhiệm vụ trị cách mạng Việt Nam Cuộc kháng chiến bền...
 • 137
 • 986
 • 2

Đường lối phát triển giáo dục của Đảng được thể chế hóa bằng pháp luật

Đường lối phát triển giáo dục của Đảng được thể chế hóa bằng pháp luật
... cụ thể chất lợng giáo dục (dạy học) ? Đờng lối phát triển giáo dục Đảng đợc thể chế hoá pháp luật Tại điều 23, Bộ luật giáo dục nêu rõ: Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp cho học sinh phát triển ... rõ: Phải giáo dục toàn diện đức dục, trí dục, thể dục, thể dục tất bậc học, coi trọng giáo dục t tởng, nhân cách cho học sinh nhằm giữ vững mục tiêu XHCN giáo dục đào tạo góp phần đắc lực cho ... chậm Nhà trờng quán triệt đờng lối phát triển giáo dục Đảng nh quan điểm, t tởng đạo nghành Những nghị Đảng, nghị tỉnh uỷ, thị Bộ giáo dục đào tạo, đợc nhà trờng triển khai thực quán triệt sâu...
 • 18
 • 483
 • 5

Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn CM mới

Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn CM mới
... ngoại Đảng ngoại Đảng định định ngoại Đảng, Nhà ngoại Đảng, Nhà Nhà nước ta Nhà nước ta sách mở rộng quan sách mở rộng quan nước ta nước ta năm tới năm tới hệ đối ngoại Đảng hệ đối ngoại Đảng ... vực nước tác nước tác động đến đường động đến đường lối, sách đối lối, sách đối ngoại Đảng, ngoại Đảng, Nhà nước Nhà nước năm tới năm tới II Những nội dung II Những nội dung đường đường lối, sách ... điểm quan hệ đối ngoại Đảng, Nhà Quan điểm quan hệ đối ngoại Đảng, Nhà nước ta nước ta Một là: Thực quán đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, Một là: Thực quán đường lối đối ngoại rộng...
 • 9
 • 3,082
 • 38

tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kì đổi mới của đảng ta

tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kì đổi mới của đảng ta
... chặng đường đầu thời kỳ độ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước * Công nghiệp hóa, đại hóa quan niệm sau: Công nghiệp ... điểm công nghiệp hóa, đại hóa a Mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa Mục tiêu lâu dài công nghiệp hóa, đại hóa cải biến nước ta thành nước công nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, có cấu kinh tế hợp ... nước ta khỏi tình trạng phát triển; tạo tảng để đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại b Quan điểm công nghiệp hóa, đại hóa - Một là, công nghiệp hóa gắn với đại hóa công...
 • 21
 • 377
 • 0

báo cáo đường lối chủ trương quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá hiện đại hoá

báo cáo đường lối chủ trương quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá hiện đại hoá
... nghiêm chỉnh nghị Đại Hội lần thứ V(3/1982) vẩn chưa thật coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu ,công nghiệp nặng không phục vụ kịp thời nông nghiệp công nghiệp nhẹ - Về quan điểm: + Đảng ta thức xác ... từ chủ quan ý trí nhận thức chủ trương công nghiệp hóa b Thời kì đổi đến nay: - Mục tiêu lâu dài, công nghiệp hóa, đại hóa giống với thời kì - trước đổi mới: + Xây dựng nước ta trở thành nước công ... chế: - Về khách quan, tiến hành công nghiệp hóa từ kinh tế lạc hậu, nghèo nàn điều kiện chiến tranh kéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề, vừa tập trung sức người, sức cho công nghiệp hóa - Về chủ quan, ...
 • 12
 • 315
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam
... thành đường lối phát triển nông nghiệp Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận thức rõ vận hành đường lối thực tiễn nông nghiệp Việt Nam - Mục tiêu kỹ năng: + Biết nhìn nhận vận động đường lối phát ... trương đường lối Đảng cộng sản Việt Nam phát triển nông nghiệp qua giai đọan cách mạng từ 1945 đến Nội dung tập hợp theo hệ thống thể vận động nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề nông nghiệp ... (7-1961) Đảng Lao động Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng tòan quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, H., 1977 Đảng Cộng sản Việt Nam, Một số văn kiện Đảng phát triển nông nghiệp, Nxb CTQG, H., 1993 Đảng Cộng sản...
 • 6
 • 72
 • 0

Đảng bộ tỉnh thái bình lãnh đạo chiến tranh du kích trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1946 1954)

Đảng bộ tỉnh thái bình lãnh đạo chiến tranh du kích trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1946  1954)
... Chương 1: Đảng tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng phong trào chiến tranh du kích thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1946- 1950) Chương 2: Đảng lãnh đạo đẩy mạnh chiến tranh du kích bước ... xứng đáng chiến tranh du kích tỉnh Thái Bình thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp - Cố gắng phản ánh sáng tạo Đảng Thái Bình trình tổ chức, đạo ,lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích, từ rút ... - - PHẠM THỊ HƯƠNG ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO CHIẾN TRANH DU KÍCH TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946- 1954) Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số:...
 • 128
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đường lối ngoại giao của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945 – 1954những sáng tạo về đường lối của đảng ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp 19451954những thành tựu từ đường lối đổi mới kinh tế của đảngđường lối phát triển kinh tế của đảngđường lối đổi mới kinh tế của đảngbài 4 đường lối phát triển kinh tế của đảngbài giảng đường lối phát triển kinh tế của đảngtiểu luận đường lối phát triển kinh tế của đảngđường lối phát triển kinh tế của đảng hiện nayđường lối phát triển kinh tế của đảng tađường lối phát triển giáo dục của đảngnghiên cứu đường lối phát triển giáo dục của đảngđường lối chính sách xã hội của đảngđường lối chính sách đối ngoại của đảngcác đường lối chủ trương chính sách của đảngHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookCác nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhgiáo trình nghiệp vụ bán hàngPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayCơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh
Đăng ký
Đăng nhập