Ôn Tập Hoá Học 9 tài liệu

Đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ II dành cho học sinh khá giỏi

Đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ II dành cho học sinh khá giỏi
... H2 + Cl2 Sau anot thoát 89, 6 lít Cl2 đktc ngừng đf, H2O bay không đáng kể tính C% chất tan dd sau điện phân Nguyn Th Lõm THCS Phỳ Lõm Đề cơng ôn tập hoá hữu lớp Học kỳ II HS cần nắm sơ lợc : hợp ... muối sinh hấp thụ khí dd kiềm Muối bị nhiệt phân : Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, BaCO3, Ba(HCO3)2,KMnO4.Viết pthh xảy Cho sơ đồ sau : a A B C D A khí màu vàng lục, độc D khí không màu, không cháy không ... (hoá trị III) vào dd HCl d thu đợc khí C Dẫn toàn C sinh qua bột CuO đốt nóng vừa đủ đợc 32 gam chất rắn a Viết PThh b Tính V khí C đktc c Tìm B 12 Đốt cháy hết 4,48 g KLA hoá trị III khí Clo...
 • 7
 • 880
 • 28

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II
... (-C6H10O5)n 54/ Khi cho 3,6 g glucoz lờn men ru thỡ th tớch CO2 thu c ktc l : A : 8 ,96 lớt B : 17 ,92 lớt C : 0, 896 lớt D : 1, 792 lớt 55/ Khớ C2H2 cú ln khớ SO2, CO2 v hi nc. thu c C2H2 tinh khit cú th ... nớc a) Xác định công thức phân tử A, biết lít khí A đktc có khối lợng 1,25 g b) Viết công thức cấu tạo A 21/ Đốt cháy hoàn toàn 16,8 lít khí axetilen a) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy ... 0,06 = 0,42 < 0 ,9 nờn hp cht cú nguyờn t O - mO = 0 ,9 - 0,42 = 0,48 (0,125) Gi cụng thc phõn t ca A l CXHYOZ , 36 , 48 , 06 (0,125) 0 ,9 Theo ta cú : 12 x = y = = 60.3 (0.25) 16 z Gii cỏc pt trờn...
 • 10
 • 279
 • 1

Đề cương Ôn tập Hóa học 9

Đề cương Ôn tập Hóa học 9
... Đề cơng ôn tập cuối năm - Hóa học X lm mt mu dung dch Br2 Y, Z tỏc dng c vi Na Z cũn tỏc dng c vi CaCO3 a) Xỏc ... nh cụng thc phõn t A, bit t hi ca A so vi khớ hiro l 23 Bi thu c ru etylic t khớ etilen, cho 8 ,96 lớt C2H4 (ktc) tỏc dng vi nc d iu kin cú xỳc tỏc axit Vit phng trỡnh hoỏ hc v tớnh: a) Khi lng...
 • 2
 • 201
 • 3

ÔN TẬP HÓA HOC 9 VÀO 10 NĂM HỌC 2011 potx

ÔN TẬP HÓA HOC 9 VÀO 10 NĂM HỌC 2011 potx
... ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O NĂM HỌC 2011 Dung dịch thu gồm KclO, K2CO3, KOH dư cho tác dụng tiếp với dung ... khiết Nhận biiết tách chất Nhận b ết tách chất Dạng 3:: Dạng Nhận biết chất: -2- ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Phương pháp chung: Dùng phản ứng đặc trưng chất để nhận chúng Cụ thể phản ứng ... BaSO3  + 2NaCl Na2SO3 + HCl  BaCl2 + SO2  + H2O CaCO3 +2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O ÔN TẬP HÓA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011  Tạo kết tủa màu vàng Muối photphat Na3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4  + 3NaNO3 AgNO3...
 • 5
 • 83
 • 2

Đề cương ôn tập hóa học 9 kỳ I

Đề cương ôn tập hóa học 9 kỳ I
... dãy hoạt động hóa học kim lo i: - Mức độ họat động hóa học kim lo i giảm dần từ tr i qua ph i - Kim lo i đứng trước Mg tác dụng v i nước i u kiện thường  kiềm khí hiđro - Kim lo i đứng trước ... Br2, I2 b) Tính chất hóa học: - 1.Tác dụng v i kim lo i:  Nhiều phi kim + tkim lo i  mu i: Vd: 2Na + Cl2 → 2NaCl  Oxi + kim lo i t oxit: Vd: 2Cu + O2 → 2CuO 2.Tác dụng v i hiđro:  Oxi + khí ... khác: S (IV,VI ) ; C (IV) ; N (V) ; P (V) PHẦN B – CÁC DẠNG B I TẬP Dạng 1: XÉT I U KIỆN PHẢN ỨNG - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC B i 1: Viết PTHH thực chu i biến hóa sau, ghi rõ i u kiện phản...
 • 10
 • 107
 • 2

câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học

câu hỏi ôn tập hóa học tổng hợp_tài liệu luyện thi đại học
... chương trình KHƠNG phân ban ( câu, từ câu 45 đến câu 50): Câu 45 Cho chất C6H5-CH2OH CH3-C6H4-OH tác dụng với Na, dung dịch NaOH, CH 3COOH Số phản ứng xảy là: A B C D Câu 46 Có dung dịch chất điện ... Ba(OH)2 D NaNO2, NaHS, C6H5ONa, Na2CO3 Phần II Theo chương trình phân ban ( câu, từ câu 51 đến câu 56): C d,e Câu 51 Nitro hóa benzen 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử 45 đơn ... cứu y học giá trị Câu 52 Trong hóa học người ta thường dùng trị số tích ion H 2O (k H2O =2,5.10-14) 37oC ( nhiệt độ thể ) dùng thuận tiện pH H2O tinh khiết 37oC là: A B 6,8 C 6,5 D 7,2 Câu 53...
 • 51
 • 172
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa học 9 HK2.

Đề cương ôn tập Hóa học 9 HK2.
... A = 45 Vậy A có công thức hoá học A CH5N B HCN C C2H7N D C2H6 Câu : Khi cho 3,6 g glucozơ lên men rượu thể tích CO2 thu đktc : A : 0, 896 lít B : 17 ,92 lít C : 8 ,96 lít D : 1, 792 lít Câu 75 : Biết ... OH D / - CH3 Phần : TỰ LUẬN Bài :Trình bày tính chất hóa học Metan ? Viết PTHH minh họa ? Bài :Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau: C2H4 → C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5 ... Bài 39: Đốt V lít khí thiên nhiên chứa 96 % CH4 , 2% N2 2% CO2 thể tích.Toàn sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo 4 ,9 g kết tủa a) Viết phương trình hóa học (biết N2 , CO2 không cháy)...
 • 8
 • 298
 • 5

ôn tập hóa học 9 (cực hay)

ôn tập hóa học 9 (cực hay)
... Ba(HCO3)2,KMnO4.Viết pthh xảy Cho sơ đồ sau : a A B C D A l khí mu vng lục, độc D l khí không mu, không cháy v không trì sống.Viết pthh, tìm A,B,C,D b X Y Z T Tìm X,Y,Z,T viết pthh biết X l khí mu ... Na2CO3 ; NaCl ; Na2S ; Ba(NO3)2 Bằng pp hoá học nhận biết khí đựng lọ nhãn : CO2 ; NH3 ; O2 ; N2 bình chứa khí : N2 ; O2 ; CO2 ; H2 ; CH4 Trình by pp hoá học nhận khí Có dd : HCl ; NaOH ; Na2CO3 ... Tính CM chất dd sau phản ứng (coi V không đổi) Cho 20 gam Al vo 400 ml dd CuCl2 0,5 M Khi nồng độ dd CuCl2 giảm 25% lấy miếng Al ra, cân nặng gam ? Để ho tan 3 ,9 gam kim loại X cần dùng V ml dd HCl...
 • 7
 • 293
 • 0

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8
... S02 Câu 48: Nguyên tử trung hòa điện do: a Có số hạt proton số hạt nơtron c Có số hạt proton số hạt electron b Có số hạt nơtron số hạt electron d Tổng số hạt proton nơtron số hạt electron Câu 49: ... Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon 4,5 kg, khối lượng oxi 12,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 15 kg b 16,5 kg c 17 kg d 20 kg Câu 28: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) ... học Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon kg, khối lượng oxi 15,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 10,5 kg b 11 kg c 12 kg d 18, 5 kg Câu 45: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat)...
 • 8
 • 319
 • 4

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8

Tài liệu De cuong on tap-Hoa hoc 8
... S02 Câu 48: Nguyên tử trung hòa điện do: a Có số hạt proton số hạt nơtron c Có số hạt proton số hạt electron b Có số hạt nơtron số hạt electron d Tổng số hạt proton nơtron số hạt electron Câu 49: ... Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon 4,5 kg, khối lượng oxi 12,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 15 kg b 16,5 kg c 17 kg d 20 kg Câu 28: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) ... học Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic Cho biết khối lượng cacbon kg, khối lượng oxi 15,5 kg Khối lượng khí cacbonic là? a 10,5 kg b 11 kg c 12 kg d 18, 5 kg Câu 45: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat)...
 • 8
 • 263
 • 2

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8 pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8 pptx
... nước A Đều tăng C Phần lớn tăng B Đều giảm D Phần lớn giảm E Không tăng không giảm F tăng , giảm Câu 11 : Khi tăng nhiệt độ áp suất độ tan chất khí nước A Đều tăng C Phần lớn tăng B Đều giảm ... f) Oxit bazơ oxit kim loại tương ứng với bazơ III – BÀI TẬP TỰ LUẬN DẠNG : CÂN BẰNG PHƯƠNG TTRÌNH HOÁ HỌC Bài : Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau a) H2 + Fe2O3 Fe + H2O d) Al + CuO Al2O3 + Cu t0 ... lập phương trình hoá học phản ứng 2) phản ứng , trình gọi khử ? Quá trình gọi oxi hoá ?Vì ? 3) Trong phản ứng , phản ứng ohản ứng oxi hoá khử ? Vì ? Chất chất khử , chất chất oxi hoá ? Bài : Hoàn...
 • 4
 • 348
 • 3

Tài liệu Tài liệu ôn tập hóa học 12 ppt

Tài liệu Tài liệu ôn tập hóa học 12 ppt
... (B + 71)y = 5,94 15 2x + 2y = 0 ,12 => x + y = 0,06 Khi lng mui khan gm A(NO3)2 v B(NO3)2 m = (A + 124 )x + (B + 124 ) y = Ax + By + 124 (x+y) = 1,68 + 124 x 0,06 = 9 ,12 (g) *Cỏch gii nhanh: p dng ... thy phõn mol este cn 120 g NaOH hay 120 = 3( ol ) m ) 40 Este c to bi ru ln ru t CTTQ ca este l (RCOO)3 R' PTP (RCOO)3 R' +3NaOH 3RCOONa + R' (OH)3 120 g (R +67) g 3g 7,05g 120 x 7,05 = (R +67) ... nguyờn dng y 2x +1 12x + y = 27 x y 15 loi tha Vy R l C2H3 hay CH2 = CH * Tỡm R' C (71,3 +R') g este cn 120 g NaOH 6,35g 3g R' = 41 R' l gc HC no húa tr nờn CnH2n - = 12n +2 -1 = 41 n = CT...
 • 95
 • 333
 • 2

Tài liệu ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ " doc

Tài liệu ĐỀ TÀI
... 2 - Bài tập dạng xác định công thức phân tử hợp chất hữu có nhiều cách giải - Từ tập dạng này, giáo viên mở rộng số tập dạng khác từ dạng tập Công tác chuẩn bị: a Đối với ... Hãy xác định công thức phân tử A Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu A cần dùng 11,2 gam oxi thu 8,8 gam CO2 5,4 gam H2O Xác định công thức phân tử A biết 25g < MA ...
 • 6
 • 1,991
 • 46

tài liệu ôn tập hóa lớp 9 vào lớp 10

tài liệu ôn tập hóa lớp 9 vào lớp 10
... hợp ban đầu: % Al = 0,1× 27 × 100 = 49, 09% 5,5 ; % Fe = 100 % − 49, 09% = 50 ,91 % Bài tập 2: Cho hợp kim gồm Cu, Fe, Al Đem hồ tan gam hợp kim dd H2SO4 lỗng, dư lại 2,79g kim loại khơng tan 4,536 ... thức Bài tập 1: Sục 8 ,96 lít SO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 18,5% (D = 1,54 g/ml) Tính khối lượng kết tủa thu Đáp số: m CaSO = 44,4 gam Bài tập 2: Sục 0,15 mol khí CO2 vào 100 ml dung ... FeCl3, nước clo Câu 9: Từ Na, H2O, CO2, N2 điều chế xa đạm Viết phương trình phản ứng -5- ƠN TẬP HĨA HOC VÀO 10 NĂM HỌC 2011 Câu 10: Phân đạm có công thức NH 4NO3, phân đạm urê có công thức (NH2)2CO...
 • 22
 • 120
 • 0

tài liệu ôn tập hóa học khối 10, 11, 12

tài liệu ôn tập hóa học khối 10, 11, 12
... nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học Câu 53 : Các nguyên tố hoá học bảng tuần ... hiđro có công thức hoá học dạng : A HX B H2X C H3X D H4X Câu 82 : Nguyên tố có tính chất hoá học tơng tự canxi : A Na B K C Ba D Al Câu 83 : Cặp nguyên tố hoá học sau có tính chất hoá học giống ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô...
 • 169
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hóa học 9ôn tập hóa học 9 hk1ôn tập hóa học 9 chương 1ôn tập hóa học 9 kì 1ôn tập hóa học 9 học kì 2đề cương ôn tập hóa học 9 học kì 2đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ 2đề cương ôn tập hoá học 9ôn tập hóa học 9 kì 2đề cương ôn tập hóa học 9 hkitài liệu ôn tập hóa học lớp 9tài liệu ôn tập hóa họctài liệu ôn tập hóa học 12tài liệu ôn tập hóa học lớp 10tài liệu ôn tập văn học 9hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 236 de on luyen toan lop 3 (tap hai)boi duong hoc sinh gioi tieng viet 5 (danh cho GV và HS tiểu học)600 từ vựng tiếng anhDoanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở việt namNghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại việt namBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q1 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q2 hopnhatđề thi thử tốt nghiệp thpt môn anh vănBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 hopnhat03 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt hoang hoa tham lan 1 nam 2017 8164 147745398628 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt chuyen phan boi chau nghe an lan 1 nam 2017 9130 148464102729 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt nghi loc 4 nghe an lan 1 nam 2017 9131 148454222531 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt ly tu trong binh dinh lan 1 nam 2017 9133 148610976315 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt han thuyen lan 1 nam 2017 8849 148194727016 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc so giao duc hung yen lan 1 nam 2017 9084 148307329319 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt thuan thanh 1 lan 2 nam 2017 8929 148229383720 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt trieu son 2 lan 1 nam 2017 9085 148427420707 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt chuyen thai binh lan 1 nam 2017 8847 1481707084Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2014 q1 hopnhat
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập