Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật

LUẬN KINH KIM CƯƠNG bát NHÃ BA LA mật

LUẬN KINH KIM CƯƠNG bát NHÃ BA LA mật
... thượng v.v… + Hết thảy nhân hẳn: Kinh viết: Pháp môn nầy nên gọi gì?, cho đến: Gọi Bát- nhã Ba- la- mật v.v… Nghĩa nầy nào? Tức chư Phật, Bồ-tát, Bát- nhã Ba- la- mật, nên gian, xuất gian nhận biết ... phi Bala -mật + Nghĩa vô thượng: Tức nghĩa thế, hơn, Như kinh nói: Nầy Tu-bồ-đề! Ý Tôn giả nào? Như Lai có thuyết pháp chăng? v.v… Nghĩa sao? Do Bát- nhã Ba- la- mật, không pháp thủ đắc, nên Như Lai ... đây, Tư sinh thí gồm thâu Bố thí Ba- lamật Vô úy thí gồm thâu Ba- la- mật Trì giới Nhẫn nhục Đối với việc ác làm, chưa làm cho không sợ hãi Pháp thí gồm thâu Ba- la- mật lại Tinh không mệt mỏi dẫn phát...
 • 120
 • 202
 • 0

Phật Thuyết Kinh Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật

Phật Thuyết Kinh Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật
... cố bát nhã ba la mật diệc lợi 。 nên Bát- nhã Ba- la- mật bình đẳng Tất nhanh lợi nên Bát- nhã Ba- la- mật nhanh lợi 一切法故般若波羅蜜亦法。 thiết Pháp cố bát nhã ba la mật diệc Pháp 。 Tất pháp nên Bát- nhã Ba- la- mật ... cương bát nhã ba la mật Kinh thuyết thiết pháp trụ bình đẳng cứu cánh Kim Cang, kinh Bát- nhã Ba- la- mật 般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊。 bát nhã ba la mật vô biên cố thiết Như-Lai diệc vô biên 。 Vì Bát- nhã Ba- la- mật ... Release Date: 2004/11/14 佛說徧照般若波羅蜜經 Phật thuyết biến chiếu bát nhã ba la mật Kinh KINH PHẬT THUYẾT BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT   西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿   Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng triêu tán Đại phu...
 • 31
 • 22
 • 0

Kinh Thuật Tướng Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Thuật Tướng Bát Nhã Ba La Mật
... dụng cố tính bát nhã ba la mật cố Pháp bát nhã ba la mật tính nghiệp dụng 。 tính tất pháp pháp, nên tính Bát- nhã ba- la- mật pháp; tính tất pháp nghiệp dụng, nên tính Bát- nhã ba- la- mật nghiệp dụng ... 一切法自性清淨。即般若波羅蜜清淨。 Kinh Thật Tướng Bát- nhã Ba- la- mật Trang Tue Quang Foundation thiết Pháp tự tính tịnh 。tức bát nhã ba la mật tịnh 。 Tự tính tất pháp tịnh, tức Bát- nhã ba- la- mật tịnh 爾時世尊說此法門已。告金剛手菩薩言。金剛手。 ... Bát- nhã Ba- la- mật Trang 26 Tue Quang Foundation 般若波羅蜜一性故。一切諸法亦一性。 bát nhã ba la mật tính cố 。nhất thiết chư Pháp diệc tính Bát- nhã ba- la- mật tính, nên tất pháp tính; 般若波羅蜜究竟盡故。一切諸法亦究竟盡。 bát nhã...
 • 35
 • 126
 • 0

Bat Nha Ba La Mat da Tam kinh

Bat Nha Ba La Mat da Tam kinh
... vi hy hữu “Hà dó cố? Tu-bồ-đề, Như Lai thuyết đệ bala-mật phi đệ ba- la- mật, thò danh đệ ba- lamật “Tu-bồ-đề! Nhẫn nhục ba- la- mật Như Lai thuyết phi Nhẫn nhục ba- la- mật Hà dó cố? Tu-bồ-đề! Như ngã ... Anậu-đa -la Tam- miệu Tam- bồ-đề.” Phật ngôn: “Như thò, thò Tu-bồ-đề, thật vô hữu pháp Như Lai đắc A-nậu-đa -la Tam- miệu Tam- bồ-đề “Tu-bồ-đề, nhược hữu pháp Như Lai đắc A-nậu-đala Tam- miệu Tam- bồ-đề ... ngài Cưuma -la- thập, Chân Đế Bồ-đề-lưu-chi dòch Kim cang Bát-nhã Ba- la- mật kinh, ngài Cấp-đa dòch Kim cang đoạn Bát-nhã Bala-mật kinh, dòch ngài Huyền Trang nằm kinh Đại Bát-nhã Ba- la- mật-đa (600...
 • 61
 • 119
 • 0

Kinh Bát - Nhã Ba La Mật Sao

Kinh Bát - Nhã Ba La Mật Sao
... Phật: - Kính bạch Thiên Trung Thiên! Ðại Trí độ tức Bát- nhã Ba la mật Phật bảo Tu-B - ề: - Làm để biết trí độ từ Bát- nhã Ba la mật? Tu-B - ề thưa: - Ðối với sắc không lớn không nhỏ Không lấy sắc ... thọ, tưởng, hành, thức Có Tu-đà-hoàn không trụ Tu-đà-hoàn Có T - à-hàm, không trụ T - àhàm Có A-na-hàm, không trụ A-na-hàm Có a -la- hán, Bích Chi Phật, Phật không trụ A -la- hán, Bích Chi Phật, Phật ... trời Bát Niết-bàn Thế nên không trụ vào A-na-hàm đạo Thành tựu trọn vẹn A -la- hán đạo không trụ vào Vì sao? - Thành tựu xong A -la- hán đạo liền dứt hết tất Ngay nơi Bát Niết-bàn để Bát Niết-bàn...
 • 100
 • 17
 • 0

Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát-nhã Ba-la-mật

Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát-nhã Ba-la-mật
... etc.] 佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經 Phật thuyết Phật mẫu bảo đức tạng bát nhã ba la mật Kinh Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát-nhã Ba-la-mật 卷上 thượng Quyển I Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Trang Tue Quang ... Bát-nhã hành Quán chiếu thế, chẳng quán chiếu Như vậy, hành Bát-nhã tối thượng  佛母寶德藏般若伽陀 Phật mẫu bảo đức tạng Bát-nhã dà đà Kệ Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát-nhã 稱讚功德品第十 Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu ... 佛母寶德藏般若伽陀 Phật mẫu bảo đức tạng bát nhã dà đà Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Trang 23 Tue Quang Foundation Kệ Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát-nhã 隨喜功德品第六 Tùy hỉ công đức phẩm đệ lục Phẩm 6: Công Đức Tuỳ Hỷ...
 • 93
 • 126
 • 0

Kinh Văn-Thù-Sư-Lợi Sở Thuyết Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật

Kinh Văn-Thù-Sư-Lợi Sở Thuyết Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật
... 220(7), 233] Kinh Văn-thù-sư-lợi Sở Thuyểt Trang Tue Quang Foundation 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 Văn-thù-sư-lợi sở thuyết Ma-ha Bát nhã ba la mật Kinh Văn-thù-sư-lợi Sở Thuyết Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật 卷上 Kinh thượng ... Taisho Tripitaka Vol 8, No 232 Văn-thù-sư-lợi sở la mật thuyết Ma-ha Bát nhã ba Kinh # Taisho Tripitaka Vol 8, No 232 Kinh Văn-thù-sư-lợi Sở Thuyết Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật # CBETA Chinese Electronic ... 232《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜 經》 【 Kinh văn tư 】 Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ bát sách 232 Văn-thù-sư-lợi sở thuyết Ma-ha Bát nhã ba la mật Kinh No 》 【 Xuất xứ văn kinh 】 Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, Quyển...
 • 99
 • 134
 • 0

Phật Thuyết Kinh Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa

Phật Thuyết Kinh Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa
... giác Tự tánh Bát-nhã Ba- la- mật- đa, thứ 260-002 佛說開覺自性般若波羅蜜多 Phật thuyết khai giác tự tánh bát nhã ba la mật đa Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát-nhã Ba- la- mật- đa Kinh Khai Giác Tự Tánh 24 ... 260-001 佛說開覺自性般若波羅蜜多 Phật thuyết khai giác tự tánh bát nhã ba la mật đa Kinh Phật thuyết Khai giác Tự tánh Bát-nhã Ba- la- mật- đa 經卷第一 Kinh đệ Quyển thứ   譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵   Dịch Kinh Tam Tạng, Triều ... Taisho TripiTaka Vol 8, No 260 Phật thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh # Taisho TripiTaka Vol 8, No 260 Phật nói KInh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa # CBETA Chinese Electronic...
 • 124
 • 112
 • 0

Tiểu luận tôn giáo học đại cương: Lục độ ba la mật

Tiểu luận tôn giáo học đại cương: Lục độ ba la mật
... ĐẦU NỘI DUNG Lục độ ba la mật Bố Thí 1.1 Tài thí 1.2 Pháp thí 1.3 Vô úy thí Trì giới Tinh Nhẫn nhục Trí tuệ Thiền định KẾT LUẬN NỘI DUNG Lục độ ba la mật Lục sáu Độ vượt qua Ba la mật nguyên âm ... đường đến thành đạo phật Vậy trì giới ba la mật môn tu để đến bờ giác ngộ cách giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà đức Phật răn dạy Vậy trì giới ba la mật phải theo giới luật? Tùy chúng ... trao tặng Bố thí cho, tặng khắp, tặng cho tất người, vật, nơi “ Bố thí ba la mật gồm loại sau +Tài thí +Pháp thí: +Vô úy thí: Ba yếu tố tạo bố thí : người cho, đồ người nhận Ví dụ: Ta có tay đồ...
 • 29
 • 429
 • 0

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
... gọi chân niệm Phật Kinh Niệm Phật Ba La Thế gọi Ba La Mật Tâm? Hòa Thượng Thích Thiền Này Diệu Nguyệt! Người niệm Phật phải phát động tâm chí tu trì thứ ba la mật sau đây: - Thí ba la mật, xả ... lẫn tiếc - Giới ba la mật, tịnh cõi Phật - Nhẫn ba la mật, tất chướng duyên chẳng làm thối chuyển tín tâm - Thiền định ba la mật, chuyên nhớ tưởng cõi Phật, danh hiệu Phật - Bát nhã ba la mật, thật ... Người niệm Phật siêng trưởng dưỡng Phổ Hiền tâm vậy, gọi Niệm Phật chân chính, thường chư Phật hộ niệm, đời thấy Phật y báo trang nghiêm cõi Cực Lạc Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Kinh Niệm Phật Ba La...
 • 38
 • 694
 • 0

BA LA MẬT docx

BA LA MẬT docx
... Từ Điển) +Hạt mít trị khí suy, thông sữa (Lục Xuyên Bản Thảo) Hiểu thêm Ba la mật Tên khoa học: Artocarpus Heterophyllus Lam Họ Moraceae Mô tả: Loại to, cao đến 30m, với cành non nhiều lông Lá ... Tác dụng Chủ trị: Ba la mật +Chỉ khát, giải phiền, giải độc rượu (tỉnh rượu), ích khí (Bản Thảo Cương Mục) +Chỉ khát, ... Trong múi mít khô có 11-15% đường (Fructoza Glucoza), tinh dầu thơm, 1,60% Protid, 1-2% muối khoáng bao gồm Calci (18mg%), Phospho (25mg%), Sắt (0,4mg%), Caroten (0,4mg%), Vitamin B2 (0,04mg%), Vitamin...
 • 5
 • 101
 • 0

DƯỢC HỌC - BA LA MẬT pptx

DƯỢC HỌC - BA LA MẬT pptx
... -Mô tả: l Loại to, cao đến 30m, với cành non nhiều lông Lá đơn, nguyên, dầy, dài 9-2 2cm, rộng 4-9 cm, cuống 1-1 ,5cm Hoa tự mọc thân cành, dài 5-8 cm, dầy 2-5 cm Hoa tự đực hình ... hình chùy Quả phức to, dài 3 0-6 0cm, mặt tua tủa gai ngắn Khi chín vỏ giữ mầu xanh lục ngả vàng Thịt chín, mầu vàng nhạt, vị ngọt, thơm, nhiều hạt -Thành phần hoa học: Trong toàn lá, có chất nhựa ... chất nhựa mủ mầu trắng, khô, dính Trong múi mít khô có 1 1-1 5% đường (Fructoza Glucoza), tinh dầu thơm, 1,60% Protid, 1-2 % muối khoáng bao gồm Calci (18mg%), Phospho (25mg%), Sắt (0,4mg%), Caroten...
 • 5
 • 196
 • 0

Lý Thuyết Dược Học: BA LA MẬT pptx

Lý Thuyết Dược Học: BA LA MẬT pptx
... độc (Nam Dược Thần Hiệu) +Vị ngọt, khí thơm, không độc (Dược Phẩm Vậng Yếu) +Hạt mít, vị ngọt, chua, tính bình, không độc (Bản Thảo Cương Mục) +Nhựa mít vị nhạt, sáp (Quảng Tây Trung Thảo Dược) ... bụng, đẹp da mặt (Nam Dược Thần Hiệu) +Chỉ khát, ích khí, trừ phiền, giải rượu,ăn vào thể cảm thấy nhẹ nhàng (Dược Phẩm Vậng Yếu) + Sinh tân, khát, vận tiêu hóa ( Quảng Tây Dược Thực Danh Lục) ... hạt -Thành phần hoa học: Trong toàn lá, có chất nhựa mủ mầu trắng, khô, dính Trong múi mít khô có 11-15% đường (Fructoza Glucoza), tinh dầu thơm, 1,60% Protid, 1-2% muối khoáng bao gồm Calci (18mg%),...
 • 4
 • 144
 • 0

luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng NGHỆ THUẬT VIẾT TIỂU PHẨM của NHÀ báo hồ CHÍ MINH

luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng NGHỆ THUẬT VIẾT TIỂU PHẨM của NHÀ báo hồ CHÍ MINH
... cách báo chí Hồ Chí Minh - tiểu phẩm báo chí Đây sở đề tài luận văn sâu nghiên cứu nghệ thuật viết tiểu phẩm Bác - Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà báo phương pháp sáng tạo báo chí, Đỗ Chí Nghĩa - Luận văn ... phong cách nghệ thuật báo chí Hồ Chí Minh Đồng thời, tác giả tuyển chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu Hồ Chí Minh từ sách Hồ Chí Minh - Toàn tập - Hồ Chí Minh - Tác giả, tác phẩm, nghệ thuật ngôn ... trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tiểu phẩm nói chung tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh nói riêng - Chỉ rõ nét đặc sắc nghệ thuật viết tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh, ...
 • 93
 • 192
 • 0

Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa

Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa
... tâm có kinh Vì Như Lai đặt tên kinh Kinh Kim Cương Bát- nhã Ba-lamật./ TỤC TẠNG ĐẠI CHÍNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH BẢN CHỮ 卍 SỐ 459 A TÀO KHÊ LỤC TỔ HUỆ NĂNG SOẠN LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA ... tên kinh để người sau theo mà thụ trì Vì kinh có nói : “Phật bảo Tu-bồ-đề kinh tên Kim Cương Bát- nhã Ba-lamật ( Vajra-Prajñapāramitā ), ông nên phụng trì !” Như Lai nói Kinh Kim Cương Bát- nhã ... ngoại đọc tụng Kinh Kim Cương Anh ngữ Kinh Kim Cương Pháp Hoa hai kinh trì tụng nhiều Việt Nam Trung Hoa Những linh nghiệm xảy Trung Hoa ghi lại Kinh Kim Cương có 113 tờ, so với 37 tờ Kinh Pháp Hoa...
 • 120
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xuất xứ kinh niệm phật ba la mậtvị thuốc ba la mậtkinh tế tư bản nhà nước là gìthành phần kinh tế tư bản nhà nước là gìthành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì cho ví dụkinh tế tư bản nhà nước là cầu nốiliên kết kinh tế quốc tế nhà nước là gìtiểu phẩm về nha học đườnglục độ ba la mậtdoạn mf sản phẩm của nhà máy là khí thương mại đã tách c3 c4 bupro và condensategợi ý về chọn lựa mục tiêu 1 mục tiêu tìm nhà phân phối hội chợ chuyên ngành tham gia hàng năm sản phẩm mới khách hàng là nhà phân phối các công cụ cd brochure thư chính sách bán hàngmục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế là gìhay tuong tuong minh rang minh la nguoi linh lai xe trong bai tho tieu doi xe khong kinh cua pham tien duatthị trường bất động sản là nơi thực hiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất cho các nhà kinh doanh bđsthị trường bất động sản là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng giữa xây dựng mua bán bđs cũng như mua bán nhà và mua bán quyền sử dụng đấtXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Them Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Bài 20 mạch dao độngPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngHanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcTìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập