M ph i 1

M ph i 1

M  ph i 1
... ch i gai 12 cắt ngang s i tk ngo i vi-bao schwann 13 - m cơ-áo nhiều trơn 14 tiêu hồng cầu già-dây Billroth 15 da-lớp chân bì có chiều day khác 16 ph quản - sụn nhỏ dần 17 đơn vị chức ph i -ph nang ... kết-glycosaminglycan s i chun aldehyd fuchsin-xanh đen tế bào sụn-nhiều bào quan ?? 7-ống xiên-n i ống Havers đĩa t i- vạch H m trơn-có myosin actin 10 -tế bào trơn -1 nhân trung t m 11 s i nhánh-có ch i ... nang 18 lo i tế bào tiết nhầy - dày 19 nhiều van ngang-hỗng tràng 20 li m Gianuzzi ?? 21 tế bào gian mao m ch thận-có nhiều nhánh bào tương 22 biểu m ống góp ?? 23 tuyến tiền yên-lư i 24 vùng sinh...
 • 3
 • 104
 • 0

M ph i 2

M  ph i 2
... Câu 42 : Đoạn ph quản không n m tiểu thuỳ ph i: A Tiểu ph quản tận B Ph quản C Tiểu ph quản D Tiểu ph quản hô hấp Câu 43 : Đặc i m xơ myozin: A Khi co lồng vào xơ actin B Có chiều d i lồng ... nhung mao Đặc i m có vân: Có nhiều nhân B Có thành ống tiêu hoá thức Co du i theo ý muốn thể D Có m ng bọc Cấu trúc luôn v i tiểu ph quản: Mao m ch hô hấp B Tĩnh m ch ph i Động m ch ph i D Ch m ... M liên kết tha M liên kết đặc có định hớng D M m Đặc i m tế bào n i m : Chỉ lợp m t m ch m u B Không khả sinh sản Có hình đa diện dẹt D Liên kết v i thể liên kêt Lớp cấu trúc chất x m tiểu...
 • 5
 • 109
 • 0

Tài liệu Danh b¹ ®iÖn tho¹i TR¦êng ®¹i häc s− ph¹m kü thuËt nam ®Þnh STT I 1 2 II 1 2 3 4 5 6 pptx

Tài liệu Danh b¹ ®iÖn tho¹i TR¦êng ®¹i häc s− ph¹m kü thuËt nam ®Þnh STT I 1 2 II 1 2 3 4 5 6 pptx
... Page 0 35 0 64 0 5 34 09 04 25 7 0 46 0 35 0 8 42 61 9 0 9 12 4 43 9 87 0 35 0 84 31 8 7 0 9 15 4 13 5 83 0 35 0 8 6 14 26 0 9 12 65 9 26 7 0 35 0 64 0 42 0 0 9 15 54 6 57 9 0 35 0 8 46 54 7 0 9 15 57 65 91 0 35 0 6 43 32 3 0 9 15 5 62 2 56 0 35 0 36 3 12 1 0 35 0 63 9 779 ... 0 35 0 63 6 6 05 0 35 0 8 84 52 0 0 35 0 63 6 6 03 0 35 0 63 6 7 04 0 31 5 84 733 0 35 0 6 43 6 32 0 35 0 63 9 3 85 0 35 0 85 818 8 0 35 0 6 42 011 0 35 0 8 63 0 24 0 35 0 6 41 9 61 0 9 12 13 7 7 26 09 04 17 37 74 0 9 13 37 61 7 9 09 83 0 5 24 79 0 9 12 14 04 62 ... 4 32 9 92 0 35 0 8 36 69 0 0 35 0 8 6 45 50 0 9 12 28 0 14 6 09 04 27 7 51 1 0 9 14 9 14 54 0 0 35 0 63 9 9 21 0 35 0 6 42 8 74 0 35 0 64 6 55 6 0 35 0 63 7 3 35 0 35 0 810 0 63 0 9 14 9 14 5 54 0 9 15 0 04 828 0 9 12 3 82 8 31 0989 25 66 08 0 35 0 64 9 23 4 0 9 15 ...
 • 8
 • 182
 • 1

Bài 1: làm quen máy tính(T1)

Bài 1: làm quen máy tính(T1)
... hình HS thực hiện + Làm Bài tập B1: HS tự làm V/ Củng cố – dặn dò: 5’ Tóm tắt nội dung học: Các phận máy tính, cách bật, tắt máy tính, mục đích trò chơi Làm bài tập B2, B3 Rút ... - Chuột mt…… nhanh chóng thuận tiện - GV chốt làm mẫu HS quan sát HS nghe, quan sát Hoạt động 3: Thực hành: - GV làm mẫu các thao tác dùng chuột mở Word và gõ vài...
 • 2
 • 178
 • 0

Tài liệu Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ 1 ppt

Tài liệu Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ 1 ppt
... định số 15 1/NĐ-CP ngày 20 /12 /2006 Tín dụng đầu tư phát triển Tín dụng xuất Nhà nước Nghị định số 10 6/2008/NĐ-CP ngày 19 /9/2008 sửa đổi Nghị định số 15 1/NĐ-CP ngày 20 /12 /2006 Thông tư số 10 5/2007/TT-BTC ... số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều NĐ NĐ 15 1/NĐ-CP ngày 20 /12 /2006 Chính phủ TDĐT TDXK NN Thông tư số 16 /2009/TT-BTC ngày 22/ 01/ 2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số ... định số 15 1/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009 Quyết định số 41/ QĐ-HĐQL ngày 14 /9/2007 Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế cho vay vốn TD ĐT Quyết định số 17 /QĐ-HĐQL ngày 17 /03/2008...
 • 2
 • 143
 • 0

Chương 6 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p công tyTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p công ty. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p công ty ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo i hình potx

Chương 6 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p công tyTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p công ty. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p công ty ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo i hình potx
... N < /b> i < /b> dung < /b> b n < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ? Vai tr< /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty C< /b> c < /b> lo i < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty: Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> h i < /b> nh p < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ... tr< /b> ng < /b> a < /b> d ng < /b> h a < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> i < /b> u < /b> ch nh ho t < /b> ñ ng < /b> 6-< /b> 3 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ? Nh ng < /b> v n < /b> ñ b n < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty M < /b> c < /b> ti u < /b> < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty N < /b> i < /b> dung < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ... ki n < /b> ñ khai th c < /b> m < /b> nh m < /b> h i < /b> ph t < /b> tri n < /b> ñ 6-< /b> 10 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung (Concentrated Growth Strategy) Strategy) C< /b> c < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung: Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> th m < /b> nh p < /b> th tr< /b> ng < /b> (Market...
 • 17
 • 195
 • 0

Chương 8 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p ch c năngTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p ch c năng. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p ch c năng ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo pptx

Chương 8 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p ch c năngTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p ch c năng. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p ch c năng ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo pptx
... hi < /b> u < /b> Nghi n < /b> c < /b> u < /b> chu kỳ s ng < /b> c < /b> a < /b> s n < /b> ph m < /b> Tu n < /b> th qui tr< /b> nh ph t < /b> tri n < /b> s n < /b> ph m < /b> m i < /b> Truy n < /b> th ng < /b> marketing h u < /b> hi < /b> u < /b> Ch< /b> tr < /b> ng < /b> ph t < /b> tri n < /b> thư ng < /b> m < /b> i < /b> i < /b> n < /b> t < /b> marketing online… 8-< /b> 18 < /b> Qu < /b> n < /b> tr < /b> t< /b> i < /b> M < /b> c < /b> ... N < /b> i < /b> dung < /b> b n < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> ? Vai tr< /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> N-< /b> Series C< /b> c < /b> lo i < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> 8-< /b> 3 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> ? ðó nh ng < /b> k ho ch < /b> t< /b> c < /b> nghi p < /b> t < /b> ng < /b> lĩnh v c < /b> ch < /b> c < /b> ñ c < /b> th h a < /b> chi < /b> ... tranh, m < /b> r ng < /b> th ph n,< /b> t < /b> o s ñ ph t < /b> tri n < /b> b n < /b> v ng < /b> 8-< /b> 16 Qu < /b> n < /b> tr < /b> marketing Bi n < /b> ph p:< /b> Nghi n < /b> c < /b> u < /b> m< /b> i < /b> tr< /b> ng < /b> marketing, nhu c < /b> u < /b> hành vi kh ch < /b> h ng < /b> Ph n < /b> kh c < /b> th tr< /b> ng,< /b> ch < /b> n < /b> th tr< /b> ng < /b> m < /b> c < /b> ti u < /b> < /b> ñ...
 • 16
 • 220
 • 0

Bài 1 Tổng quan về kiểm toán ppt

Bài 1 Tổng quan về kiểm toán ppt
... mình về đối tượng kiểm toán -Phân loại PPKT : * Phân theo đặc điểm đối tượng kiểm toán : + Kiểm toán chứng từ + Kiểm toán ngoài chứng từ * Phân theo thủ tục kiểm toán + Kiểm ... của kiểm toán Bản chất, chức và vai trò của kiểm toán Đối tượng và phương pháp kiểm toán LOGO 1.Lịch sử đời và phát triển của kiểm toán 1.1 Khái quát chung về kiểm ... theo thủ tục kiểm toán + Kiểm toán tuân thủ + Kiểm toán bản (Sẽ đề cập cụ thể chương về Phương pháp kiểm toán) 25 LOGO TỔNG KẾT BÀI 1 .Kiểm toán là khoa học độc lập có...
 • 27
 • 265
 • 0

www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tâm bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 3TRƯỜNG THPT NGÔ SỸ LIÊN TP BẮC GIANG Mã đề thi: 121Đ T I T ỬT Á GL N1 Ề H H HN ẦN M Ọ 2 1 -2 1 Ă H C 01 02 MÔN : HÓA HỌC - 12(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời ppt

www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tâm bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 3TRƯỜNG THPT NGÔ SỸ LIÊN TP BẮC GIANG Mã đề thi: 121Đ T I T ỬT Á GL N1 Ề H H HN ẦN M Ọ 2 1 -2 1 Ă H C 01 02 MÔN : HÓA HỌC - 12(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời ppt
... C 2H5 COOH C C 3H7 COOH C 4H9 COOH D HCOOH CH3COOH C u 31 Dãy g m ch t i u chế tr c tiếp (bằng phản ứng) t o axit axetic l : A C 2H4 (OH )2, CH3OH, CH 3CHO B CH 3CHO, C 2H5 OH, C 2H5 COOCH3 C CH 3CHO, C 6H1 2O6 ... D Mg(NO3 )2, Zn(NO3 )2, Cu(NO3 )2 Trang 3- M thi : 12 1 www.daykemquynhon.ucoz.com Trung t m b i dưỡng kiến th c văn h a cho h c sinh c p C u 38 Chia h n h p hai andehit no đơn ch c thành hai ... thi : 12 1 www.daykemquynhon.ucoz.com Trung t m b i dưỡng kiến th c văn h a cho h c sinh c p C u 23 Cho 0 ,2 mol hidrocacbon m ch h t c dụng vừa đủ v i l t dung dịch brom 0, 1M thu sản ph m chứa...
 • 4
 • 670
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETHEREAL 1 .M cl c 1. Gi i thi ppt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETHEREAL 1 .M cl c 1. Gi i thi ppt
... abbreviated) version Info Additional information about the packet content Ô chi ti t g i tin (Packet Details Pane) Ô chi ti t g i tin hi n th chi ti t g i tin ñư c ch n ô li t kê g i tin Giao th c ... http://www.winpcap.org Giao di n ngư i dùng Gi i thi u Sau c i ñ t thành c ng, b t ñ u nghiên c u giao di n c ch s d ng c a chương trình Ethreal : • Giao di n ngư i dùng Ethereal C ch b t g i tin • C ch ... u bi u di n dư i d ng s 16 c a g i tin ñư c ch n (là g i tin ñư c ch n ô g i tin chi ti t) C t bên tr i ghi v trí tương ñ i (offset) c a d li u g i tin, c t gi a d li u ñư c bi u di n dư i d...
 • 18
 • 143
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)
... điện chạy qua thể người nhỏ khơng nguy hiểm H 19. 2 Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn sử dụng điện học lớp 7: Một số qui tắc an tồn khác sử dụng điện: - Khi sửa chữa thiết ... dời Tn thủ qui tắc an tồn sử dụng điện Ngun nhân gây tai nạn điện Trẻ chơi với …dây điện TAI NAN DO BẤT CẨN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn sử dụng điện ... điện có C9 - Có nêndụng đồ dùng điệncụ hay thời gian cần Chỉ sử sử dụng dụng thiết bị điện thiết lúc khơng cần thiết hay khơng? Vì sao? Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn...
 • 34
 • 207
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)
... GV: Trần Thị Ngọc Vỹ 1.064 .94 8 803.037 96 . 198 5 .96 6 .95 9 892 .344 182.265 8.482.036 1 .90 9.022 10.773.032 Trang 17 1.276 .99 4 4.177.446 15.582.672 1.276 .99 4 5. 198 .758 19. 697 .868 QTTCH1_4 GV: Trần Thị ... 83.848 256.325 6.637.7 39 3.512.653 33.5 49 567 .96 0 118.236 163.583 7 .96 4.437 3.530.721 44.740 59. 4 79 158 .92 9 12.477.205 5.561.148 106.151 664.137 59. 782 15. 493 . 097 8.3 39. 558 Trang 16 QTTCH1_4 Thặng ... 97 2.502 492 .556 1.808 .93 1 1.552.606 7 89. 867 2.808. 596 2.645.012 1.0 89. 417 3.105.466 2 .94 6.537 1.830 .95 9 4.204.772 4.144 .99 0 2.247.6 59 3.104 188.222 74.464 181 .93 0 4.761 .91 3 1.752.757 28.688 13.283...
 • 15
 • 225
 • 0

tiếng anh đàm thoại ở úc phần 1

tiếng anh đàm thoại ở úc phần 1
... Tên trai Paul [ pɔ:l] Part - LESSON: agreeing and disagreeing (đồng ý không đồng ý) Trong học số 19 , bạn học số cách nói đồng ý không đồng ý • I agree • I don't agree • I think so too • I disagree ... trên, xin bạn lưu ý tới cách nói từ quite giúp cho câu nói thêm phần lịch Xin bạn xem lại Phần Bài 19 cách diễn tả ý kiến tán thành hay đồng ý Từ too thường đứng cuối câu với câu khẳng định Nó có...
 • 6
 • 124
 • 0

Đề thi và hướng dẫn làm bài môn anh vào lớp 10 tham khảo luyện thi (1)

Đề thi và hướng dẫn làm bài môn anh vào lớp 10 tham khảo luyện thi (1)
... ÁN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 CHUYÊN ANH 2009 – 2 010 Đề Question I: 10 x 0.2= 2.0 had seen was have been am enjoying have worked arrived is would come haven't changed 10 know Question II: 10 x 0.2= 2.0 ... answer —THE END— Đáp án Đề luyện thi vào 10 Chuyên Anh 2009 – 2 010 Đề PART A - LISTENING I POINTS: 0.2 point/ correct answer Landlady A Noise D A 22nd/ Tuesday C 29th B 10 30th PART B – LEXICO AND ... ÁN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 CHUYÊN ANH 2009 – 2 010 Đề I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by circling the corresponding letter A, B, C, or D (10 x = 20 points)...
 • 33
 • 168
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: BG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãNghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANG“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”Hướng dẫn sản xuất cà chua an toàn theo VietgapĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập