M ph i 2

M ph i 2

M  ph i 2
... Câu 42 : Đoạn ph quản không n m tiểu thuỳ ph i: A Tiểu ph quản tận B Ph quản C Tiểu ph quản D Tiểu ph quản hô hấp Câu 43 : Đặc i m xơ myozin: A Khi co lồng vào xơ actin B Có chiều d i lồng ... nhung mao Đặc i m có vân: Có nhiều nhân B Có thành ống tiêu hoá thức Co du i theo ý muốn thể D Có m ng bọc Cấu trúc luôn v i tiểu ph quản: Mao m ch hô hấp B Tĩnh m ch ph i Động m ch ph i D Ch m ... M liên kết tha M liên kết đặc có định hớng D M m Đặc i m tế bào n i m : Chỉ lợp m t m ch m u B Không khả sinh sản Có hình đa diện dẹt D Liên kết v i thể liên kêt Lớp cấu trúc chất x m tiểu...
 • 5
 • 109
 • 0

M ph i 1

M  ph i 1
... ch i gai 12 cắt ngang s i tk ngo i vi-bao schwann 13 - m cơ-áo nhiều trơn 14 tiêu hồng cầu già-dây Billroth 15 da-lớp chân bì có chiều day khác 16 ph quản - sụn nhỏ dần 17 đơn vị chức ph i -ph nang ... kết-glycosaminglycan s i chun aldehyd fuchsin-xanh đen tế bào sụn-nhiều bào quan ?? 7-ống xiên-n i ống Havers đĩa t i- vạch H m trơn-có myosin actin 10 -tế bào trơn -1 nhân trung t m 11 s i nhánh-có ch i ... nang 18 lo i tế bào tiết nhầy - dày 19 nhiều van ngang-hỗng tràng 20 li m Gianuzzi ?? 21 tế bào gian mao m ch thận-có nhiều nhánh bào tương 22 biểu m ống góp ?? 23 tuyến tiền yên-lư i 24 vùng sinh...
 • 3
 • 104
 • 0

Chương 6 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p công tyTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p công ty. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p công ty ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo i hình potx

Chương 6 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p công tyTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p công ty. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p công ty ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo i hình potx
... N < /b> i < /b> dung < /b> b n < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ? Vai tr< /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty C< /b> c < /b> lo i < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty: Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> h i < /b> nh p < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ... tr< /b> ng < /b> a < /b> d ng < /b> h a < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> i < /b> u < /b> ch nh ho t < /b> ñ ng < /b> 6-< /b> 3 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ? Nh ng < /b> v n < /b> ñ b n < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty M < /b> c < /b> ti u < /b> < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty N < /b> i < /b> dung < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ... ki n < /b> ñ khai th c < /b> m < /b> nh m < /b> h i < /b> ph t < /b> tri n < /b> ñ 6-< /b> 10 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung (Concentrated Growth Strategy) Strategy) C< /b> c < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung: Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> th m < /b> nh p < /b> th tr< /b> ng < /b> (Market...
 • 17
 • 197
 • 0

Chương 8 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p ch c năngTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p ch c năng. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p ch c năng ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo pptx

Chương 8 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p ch c năngTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p ch c năng. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p ch c năng ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo pptx
... hi < /b> u < /b> Nghi n < /b> c < /b> u < /b> chu kỳ s ng < /b> c < /b> a < /b> s n < /b> ph m < /b> Tu n < /b> th qui tr< /b> nh ph t < /b> tri n < /b> s n < /b> ph m < /b> m i < /b> Truy n < /b> th ng < /b> marketing h u < /b> hi < /b> u < /b> Ch< /b> tr < /b> ng < /b> ph t < /b> tri n < /b> thư ng < /b> m < /b> i < /b> i < /b> n < /b> t < /b> marketing online… 8-< /b> 18 < /b> Qu < /b> n < /b> tr < /b> t< /b> i < /b> M < /b> c < /b> ... N < /b> i < /b> dung < /b> b n < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> ? Vai tr< /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> N-< /b> Series C< /b> c < /b> lo i < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> 8-< /b> 3 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> ? ðó nh ng < /b> k ho ch < /b> t< /b> c < /b> nghi p < /b> t < /b> ng < /b> lĩnh v c < /b> ch < /b> c < /b> ñ c < /b> th h a < /b> chi < /b> ... tranh, m < /b> r ng < /b> th ph n,< /b> t < /b> o s ñ ph t < /b> tri n < /b> b n < /b> v ng < /b> 8-< /b> 16 Qu < /b> n < /b> tr < /b> marketing Bi n < /b> ph p:< /b> Nghi n < /b> c < /b> u < /b> m< /b> i < /b> tr< /b> ng < /b> marketing, nhu c < /b> u < /b> hành vi kh ch < /b> h ng < /b> Ph n < /b> kh c < /b> th tr< /b> ng,< /b> ch < /b> n < /b> th tr< /b> ng < /b> m < /b> c < /b> ti u < /b> < /b> ñ...
 • 16
 • 220
 • 0

bài 2:tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số, chào báo cáo khi gv nhận lớp

bài 2:tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số, chào báo cáo khi gv nhận lớp
... - HS sân xếp hàng, điểm số, chào, báo cáo và chúc GV bắt đầu giờ học - Lớp trưởng hô cho lớp tập lần 2x nhịp lần - Lớp trưởng hô cho lớp tập lần -Ôn dàn hàng cách một ... tại chỗ theo nhịp - Ôn bài thể dục lớp * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, điểm số, quay phải, quay trái - Dàn hàng ngang, dồn hàng Đlượng Phương pháp ... GV nhận xét giờ học và dặn dò - Ôn chào kết thúc giờ học - Lần GV điều khi ̉n, lần sau cán sự điều khi ̉n - GV nhận xét đánh giá phút lần - GV cùng HS ôn lại cách chào...
 • 3
 • 905
 • 0

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội
... ́ hồ Trúc Ba ̣ch và Thanh Nhàn của thành phố Hà Nô ̣i III Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hàm lượng kim loại nặng và đánh giá mức độ ô nhiễm của kim loại nặng bùn và nước của ... kim loại nặng bùn và nước của hồ Thanh Nhàn và Trúc Bạch Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng một số nhóm sinh vật hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn IV Kế t cấ u luâ ̣n văn - Luâ ... 30,0000 2, 0000 0 ,20 00 3.5 .2 Hàm lƣợng kim loại nặng mẫu sinh vật hồ Thanh Nhàn * Nhóm sinh vật nổi: Hàm lượng kim loại nặng nhóm sinh vật hồ Thanh Nhàn tổng hợp qua bảng 3.13: Bảng 3.13 Hàm...
 • 16
 • 277
 • 0

MASTERS OF WATERCOLOUR PAINTING WITH INTRODUCTION BY H. M. CUNDALL, I.S.O., F.S.A.EDITED BY GEOFFREY HOLME LONDON: THE STUDIO, LTD., 44 LEICESTER SQUARE, W.C.2 1922-1923.CONTENTSPAGE Introduction by H. M. Cundall, I.S.O., F.S.A. ILLUSTRATIONS IN COL docx

MASTERS OF WATERCOLOUR PAINTING WITH INTRODUCTION BY H. M. CUNDALL, I.S.O., F.S.A.EDITED BY GEOFFREY HOLME LONDON: THE STUDIO, LTD., 44 LEICESTER SQUARE, W.C.2 1922-1923.CONTENTSPAGE Introduction by H. M. Cundall, I.S.O., F.S.A. ILLUSTRATIONS IN COL docx
... mixed with the colours the term of painting in body-colour came in use Painting in this manner was employed by artists throughout Europe in making sketches for their oil paintings Two such drawings ... decoration of the walls of their houses The English monks visited the Continent and learnt the art of miniature painting for illuminating their manuscripts by the same process Owing to opaque white being ... curious rather than the instruction of artists.” In it he states, “There are two ways of painting in water colours: one by mixing white with your colours and laying on a thick body; the other is...
 • 47
 • 326
 • 0

Bài 2 Các loại kiểm toán docx

Bài 2 Các loại kiểm toán docx
... lập, kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ -So sánh điểm giống và khác các loại kiểm toán -Thực trạng các loại ... tiêu của bài -Nắm rõ khái quát các tiêu chí phân loại thường hay sử dụng phân loại khoa học kiểm toán -Hiểu và nắm bắt các loại đặc trưng các loại kiểm toán: Kiểm toán độc ... kiểm toán thực tiễn tại Việt nam - Đề xuất các giải pháp phát triển các loại kiểm toán LOGO Các mục của bài Khái quát phân loại kiểm toán Phân loại theo đối tượng Phân loại...
 • 38
 • 308
 • 0

chuyên đề văn học việt nam hiện đại 2 giai đoạn sau 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông

chuyên đề văn học việt nam hiện đại 2 giai đoạn sau 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông
... thành công (Nguyễn Văn Long - Một số vấn đề nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn từ sau 1975, NXB Giáo dục 20 09) Văn học Việt Nam sau 1975 xu hội nhập 2. 1 Giao lu văn học xu tất yếu ... hoá giai đoạn 1945 - 1975, nh ng trở lại thành nhu cầu hớng vận động văn học sau 1975 (Nguyễn Văn Long - Một số vấn đề nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn từ sau 1975, NXB Giáo dục 20 09) ... giai đoạn văn nghệ minh họa - Văn nghệ, Hà Nội số 49&50, 12/ 1987) 1 .2 Sự vận động văn học Việt Nam từ sau 1975 đến Sự vận động văn học Việt Nam từ 1975 đến tạm chia thành ba chặng đờng: Từ 1975 đến...
 • 76
 • 430
 • 0

KHÁM LIỆT NỬA NGƯỜI 2

KHÁM LIỆT NỬA NGƯỜI 2
... Liệt cứng với tăng trương lực 2- Liệt mềm với giảm trương lực - YHCT dựa vào vùng bịnh thể bịnh chia làm loại: 1- Phong trúng kinh lạc (chỉ liệt 1 /2 người, hôn mê) 2- Phong trúng tạng phủ (liệt ... màng tim cấp, loét sùi bán cấp ác tính 2- Viêm động mạch giang mai 3- Do nhuyễn não xuất huyết não, Ha tăng c) Nơi trẻ nhỏ 1- Động mạch bị viêm virút 2- Màng não não bị viêm (do vi rut, vi khuẩn ... bịnh tai viêm, xương chũn tai viêm d) Chung cho loại 1- U não 2- Áp xe não Nguyên nhân theo YHCT - Thiên ‘Điều Kinh Luận’ (Tố Vấn 62) ghi: “Khí huyết lên gây chứng Đại Quyết” - Thiên ‘Thích Tiết...
 • 10
 • 92
 • 0

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG TRỜI THÔNG TIN (phần 2)

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG TRỜI THÔNG TIN (phần 2)
... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG TRỜI THÔNG TIN I Cơ sở lý luận phân phối sản phẩm Khái niệm, vai trò, chức kênh phân phối ... Doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vùng Trời Thông Tin) Tổ chức nhân phòng ban Công ty Bee-Next có tổng số 100 nhân viên được phân bổ tại các phòng ban các cửa hàng của công ty ... việc thông qua chương trình trả góp của công ty cho các sản phẩm, khách hàng có thể tận hưởng sống tiện nghi II Quá trình hình thành phát triển công ty Hình thành công ty Công Ty Cổ Phần...
 • 31
 • 147
 • 0

TiÕt 4: Bµi 2 Thùc hiÖn Ph¸p luËt (tiÕt 1)

TiÕt 4: Bµi 2 Thùc hiÖn Ph¸p luËt (tiÕt 1)
... tiêu: Giúp cho học sinh nắm vững kiến thức học phần 2, biết vận dụng kiến thức vào thức tế sống - Cách thực hiện: HS trả lời câu hỏi trang 26 - SGK: Thực pháp luật gì? Em phân tích điểm giống ... sống nào? - Thực pháp luật gì? b) Các hình thức thực pháp luật 16 Bắc ninh, ngày 08 tháng 09 năm 20 08 Ngời soạn giáo án: Nguyễn Thị Kim Hoa Hoạt động (15 ): Thảo luận nhóm - Sử dụng pháp luật: ... Sử dụng doanh theo PL pháp luật gì? Cho VD minh họa - Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ Nhóm 2: Làm rõ hình thức Thi hành chức thực đầy đủ nghĩa vụ, pháp luật gì? Cho VD minh họa chủ động làm...
 • 5
 • 143
 • 0

Giáo trình: Lý thuyết thông tin.H(X) = H(p1 , p 2 ,..., p M ) = −∑ pi log 2 ( pi )i ppsx

Giáo trình: Lý thuyết thông tin.H(X) = H(p1 , p 2 ,..., p M ) = −∑ pi log 2 ( pi )i ppsx
... (Y/X = 2) Y/X =2 P 0 T m phân phối Y: P( Y= 0) = p( X=1 )p( Y=0/X= 1) +p( X =2 )p( Y=0/X = 2) = 0,5 x 0 ,2 5 + 0,5 x =0 . 125 P( Y= 1) = p( X=1 )p( Y=1/X= 1) +p( X =2 )p( Y=1/X = 2) = 0,5 x 0,5 + 0,5 x =0 .25 0 P( Y = 2) = p( X=1 )p( Y =2 / X= 1) +p( X =2 )p( Y =2 / X = 2) ... p( X=1 )p( Y =2 / X= 1) +p( X =2 )p( Y =2 / X = 2) = 0,5 x 0 ,2 5 + 0,5 x 1=0 . 625 Y P 0. 125 0 .25 0. 625 Minh họa Entropy H(X ), H(Y) H(X,Y) Entropy X: H(X) = H(0. 5, 0 5) = -(0 .5 )log( 0. 5) -(0 .5 )log( 0. 5) = (bit) Entropy Y: ... Entropy biến ngẫu nhiên X có tính chất: 1 H m số f (M) = H( , , ) đơn điệu tăng M M H m số f(ML) = f (M) +f(L) H (p 1, p 2, , pM) = H (p1 + p2 +…+pr, pr+1+ pr +2+ …+ pM) p p + (p1 + p + … + p r )H( r , ,...
 • 16
 • 158
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (2)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (2)
... dòng điện chạy qua dây dẫn (s) Tiết 21 Bài 19 I .An toàn sữ dụng điện Nhớ lại qui tắc an toàn sữ dụng điện học lớp I .An toàn sữ dụng điện Nhớ lại qui tắc an toàn sữ dụng điện học lớp C1: làm thí ... điện chạy qua dây dẫn dụng cụ máy hoạt động C6: H9.1 I .An toàn sử dụng điện Một số quy tắc an toàn khác sữ dụng điện + Trong trường hợp hình 19. 2 , dây dẫn điện bị hở tiếp xúc với vỏ kim loại ... không gây nguy hiểm đến tính mạng I .An toàn sử dụng điện Một số quy tắc an toàn khác sử dụng điện C6: Nối đất cho vỏ kim loại dụng cụ điện biện pháp bảo đảm an toàn + Khi sử dụng dụng cụ điện...
 • 39
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình pháp luật về tài nguyênGiáo trình luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trườngTập bài giảng chuyên đề triết họcTập bài giảng những vấn đề của thời đại ngày nayTập bài giảng xử lý tình huống chính trịGiáo trình toàn cầu hóa và quan hệ quốc tếTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn ngữ vănTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn toánĐề cương đường lối cách mạng của đảng CSVNNhật bản Duy Tân 30 nămOXI, OZON và vấn đề bảo vệ môi trườngGiai đoạn chuẩn bị xét xử trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án (tt)DH VS phát triển HDTH hoàn thiện 15 16Phương pháp dạy học mỹ thuật p2Phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán phân tích đa thức thành nhân tử và các ứng dụngDạy nghề hỗ trợ thanh niên khó khăn 2015Lập kế hoạch kinh doanh - Viết báo cáo ý tưởng kinh doanhGiải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ (tt)LUẬN án TIẾN sĩ bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO đội NGŨ cán bộ CHỦ CHỐT xã, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN địa bàn QUÂN KHU 3 HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ HUY ĐỘNG vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY
Đăng ký
Đăng nhập