Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
... ba luận dịch xong mà chưa cho xuất bản, nghĩa , ý, từ nhiều chỗ uẩn khúc Trong 32 có: Phương Tiện Tâm Luận, Như Thật Luận, Nhập Đại Thừa Luận, Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận, Tập Đại Thừa Tướng Luận, ... có soạn ba sách quan trọng Đó Siksasamuccaya ( Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận) Bodhicaryavatara ( Bồ Tát Hạnh) Sutrasamuccaya (Kinh Tập Yếu) Quyển Bồ Tát hạnh Thầy Thích Trí Siêu đệ tử Hoà Thượng ... dịch công phu đăng Bồ Tát Hạnh xuất năm 1990 Pháp, để đăng vào Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận này, mà tác giả Ngài Santideva Xin đa tạ Thầy trước Ví dụ tập thứ 32 nầy có “Thành Thật Luận có vị dịch...
 • 22
 • 119
 • 0

Phạn Võng Bồ Tát Giới Bổn

Phạn Võng Bồ Tát Giới Bổn
... vị pháp sư truyền giới, thọ giới giới - trở thành người tịnh bậc Đức Thế tôn dạy, Phật tử, giới pháp nặng có mười điều Nếu thọ Bồ tát giới mà không tụng mười giới pháp nặng Bồ tát, hạt giống làm ... lãnh thọ Bồ tát giới mà cách tự nguyện lãnh thọ giới trước hình tượng Phật đà, hình tượng Bồ tát, phải bảy ngày sám hối trước hình tượng Phật đà, hình tượng Bồ tát, thấy tướng tốt thọ giới giới Nếu ... Thấy tướng tốt thọ giới trước hình tượng Phật đà, hình tượng Bồ tát Nếu không thấy tướng tốt, 17 thọ giới trước hình tượng Phật đà, hình tượng Bồ tát, gọi giới Nếu lãnh thọ Bồ tát giới cách diện...
 • 29
 • 15
 • 0

Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)

Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)
... tử! Bồ tát có hai hạng: gia, hai xuất gia Bồ tát xuất gia lập nguyện vậy, điều không khó Bồ tát gia lập nguyện vậy, Phẩm Bảy: Phát Nguyện Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh điều khó Vì sao? Vì người gia ... Thiện nam tử! Người gia không tu tập tâm Đại bi, đắc giới Ưu tắc Sau tu tập tâm Đại bi, đắc giới Thiện nam tử! Bồ tát có hai hạng: Bồ tát xuất gia, hai Bồ tát gia Bồ tát xuất gia tu tập tâm Đại ... chúng sinh Đây gọi Bồ tát thực nghóa 91 92 Thiện nam tử! Bồ tát có hai hạng: gia, hai xuất gia Bồ tát xuất gia muốn thành Bồ tát thực nghóa, điều không khó Bồ tát gia muốn thành Bồ tát thực nghóa,...
 • 252
 • 46
 • 0

Tài liệu Chủ đề 9: DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG ppt

Tài liệu Chủ đề 9: DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG ppt
... biểu nói dao động cưỡng bức? A Tần số dao động cưỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tấn số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng ... động cưỡng với tần số dao động Hz B hệ dao động với biên độ cực đại xảy tượng cộng hưởng C hệ ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng D hệ dao động với biên độ giảm dần ... động đúng? A Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật O B Dao động vật tắt dần, khoảng cách gần vật B l0 - A C Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật cách O xa x0  D Dao động vật tắt...
 • 6
 • 1,525
 • 32

Học kỹ năng - điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp giỏi ppsx

Học kỹ năng - điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp giỏi ppsx
... Online: Theo ông, đâu kỹ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam thiếu? - Chúng ta biết nhiều giám đốc doanh nghiệp thiếu kỹ lãnh đạo cần thiết thực công việc Nguyên nhân họ thiếu kỹ năng, mà họ thiếu ... công việc, phát triển nhân viên thân Đây kỹ mà người học đào tạo Các kỹ giúp phân biệt người lãnh đạo giỏi với lãnh đạo lực Ngoài ra, nhà lãnh đạo giỏi người có số lượng nhân viên nghỉ việc ... viên phải trì tập luyện để đạt thành tích tốt Cũng thế, giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp biết để trở thành lãnh đạo giỏi họ phải cố gắng để trau dồi kiến thức rèn luyện kỹ giống vận động viên Do...
 • 4
 • 218
 • 0

ĐỀ TÀI: Làm thế nào để lãnh đạo những người giỏi hơn mình

ĐỀ TÀI: Làm thế nào để lãnh đạo những người giỏi hơn mình
... tham khảo việc lãnh đạo Chương IV:Kết luận Tài liệu tham khảo *Chương 1 :Lãnh đạo phong cách lãnh đạo I .Lãnh đạo người lãnh đạo Theo tiến sĩ Yves Enregle lãnh đạo làm cho người khác làm việc hiểu ... người lãnh đạo Nhưng đổi lại, người lãnh đạo chắn làm bùng nổ nguồn sinh lực nhân viên Và người lãnh đạo có tầm ( theo TTO) Lãnh đạo giỏi phải giỏi "dùng người" Có nhiều yếu tố tạo nên nhà lãnh đạo ... điều kiện để em hoàn thành tốt tiểu luận MỤC LỤC Chương I :Lãnh đạo phong cách nhà lãnh đạo I .Lãnh đạo người lãnh đạo II.Phong cách lãnh đạo Chương II :Tình hình thực tế Chương III :Những tham...
 • 31
 • 287
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC BỔ TÚC THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC BỔ TÚC THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
... THI CHỌN HỌC SINH GIOI CÂP TỈ NH ̉ ́ SƠ GIAO DỤC & ĐÀ O TẠO ̀ LÂM ĐÔNG NĂM HỌC 2010 - 2011 ́ ́ ́ HƯƠNG DẪN CHÂM ĐỀ CHÍ NH THƯC ̉ ́ ́ Môn : HOA HỌC BÔ TUC THPT Ngày thi : 18/ 2/ 2011 ... Giám thi ̣1 : Ký tên : Giám thi ̣2 : Ký tên : ́ ̉ KỲ THI ... công thức phân tử, công thức cấu tạo X, Y, Z Cho biế t : C = 12; O = 16; H = 1; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Mg = 24 ́ HÊT Ho ̣ và tên thi sinh : ...
 • 4
 • 162
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN LỊCH SỬ BỔ TÚC THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN LỊCH SỬ BỔ TÚC THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ - BTTHPT Ngày thi: 18/2/2011 A SƠ LƯỢC NỘI DUNG CHỦ YẾU VÀ ... + Đợt (30/3/1954 26/4/1954): ta đồng loạt công điểm phía Đông phân khu trung tâm Mường Thanh, ác liệt C1, A1 Ta bao vây, chia cắt , địch lâm vào nguy khốn + Đợt (1/5/1954 7/5/1954): ta tổng ... -2.9.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa …trước quân Đồng Minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật ( mang ý đồ phủ...
 • 6
 • 188
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN NGỮ VĂN BỔ TÚC THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN NGỮ VĂN BỔ TÚC THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN LỚP 12 BTTHPT Ngày thi: 18/02/2011 ... sắc, sáng tạo - Điểm 10: Đáp ứng phần lớn yêu cầu trên, diễn đạt tốt, văn mạch lạc, sáng, mắc vài sai sót nhỏ - Điểm 8: Hiểu nắm yêu cầu đề, bố cục mạch lạc, văn có cảm xúc, mắc vài lỗi nhỏ ... lọc, vài sai sót nhỏ - Điểm 4: Hiểu vấn đề đặt ý chưa sâu sắc, mắc vài lỗi diễn đạt - Điểm 2: Hiểu vấn đề mơ hồ, ý sơ sài, văn chưa mạch lạc - Điểm 0: Hiểu sai lạc đề, diễn đạt không làm II...
 • 8
 • 268
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu trang phục dạo phố Nữ giới độ tuổi 16- 21 tuổi và bộ sưu tập ngày mới potx

Luận văn: Nghiên cứu trang phục dạo phố Nữ giới độ tuổi 16- 21 tuổi và bộ sưu tập ngày mới potx
... dáng hình thang up C H Phom dáng ch H U TE Màu s , vàng ý, vàng, xanh be, h xám, … Gi ch Ch cotton loang màu, linen, tafta, tvistso, da xen l m - Trang s - ki Ki gam màu tr nâu, màu h 14 THUY H ... -S tinh t BÔ - HÊ - MIÊNG 2.1 Th M r H U TE Gi C H - Phong cách Bô-hê-miêng: M -hê-miêng -25 2.3 Trang ph THUY PH I: NGUYÊN C Nguyên c H U TE C H Ti THUY Nguyên c H U TE C H Thích th THUY H U TE...
 • 20
 • 867
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luậtđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 20102011 môn ngữ văn bổ túc thpt – sở giáo dục và đào tạo lâm đồngbộ đề ôn thi học sinh giỏi oán 3đạo tràng của bồ tátbộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 8bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 4bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 1bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 710 bộ cờ vua độc đáo nhất thế giớibộ đề ôn thi học sinh giỏi toán 8bộ đề ôn thi học sinh giỏi toán lớp 8bộ đề khảo sát học sinh giỏi toán lớp 4bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 4bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 5TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN và ý NGHĨA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa gắn với PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC và bảo vệ tài NGUYÊN môi TRƯỜNG TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMẢnh hưởng của thỏa mãn công việc đến gắn kết với tổ chức và dự định nghỉ việc của nhân viên – trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp tại tỉnh bến treThiết kế hộp thư bằng cổng COM và sound cardĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng của các ngân hàng thương mại tại thành phố hồ chí minhGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Đông Hà NộiNghiên cứu chính sách thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp huyện và khả năng áp dụng tại huyện núi thành , tỉnh quảng namPhát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt namBÀI GIẢNG Điều hoà không khí Full 5 chương (Ths Nguyễn Duy Tuệxây dựng giao tiếp computer thông qua cổng RS232Các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của các siêu thị điện máy tại thành phố hồ chí minhNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng mua vé máy bay trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPhân tích tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài Tập tiếng anh 9 Mai lan Hương unit 12Bài Tập tiếng anh 9 Mai lan Hương unit 78bài tập tiếng anh 9 thí điểmNhật ký thực tập, thực hành môn công tác xã hội cá nhânNHẬT KÝ THỰC TẬP CTXH NHÓMhợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệuHiểm họa và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập