Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
... huy tiềm sáng tạo văn hóa nhân dân Câu 34: Nền văn hóa đậm đà sắc dân tộc văn hóa nào? a Nền văn hóa tạo sức sống dân tộc b Nền văn hóa thể lĩnh dân tộc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ... dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc gì? a Đổi chế quản lí văn hóa b Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa c Tạo môi trường cho văn hóa phát triển d Nâng cao hiểu biết mức hưởng thụ văn hóa, ... lí văn hóa b Kế thừa, phát huy di sản truyền thống văn hóa dân tộc c Tập trung vào nhiệm vụ xxaay dựng văn hóa d Tạo môi trường cho văn hóa phát triển Câu 32: Một phương hướng để xây dựng văn hóa...
 • 9
 • 335
 • 4

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... hướng sách dân số nước ta gì? a Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền b Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục c Làm tốt công tác tuyên truyền d Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ... tiêu sách dân số nước ta gì? a Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số b Tiếp tục giảm quy mô dân số c Tiếp tục giảm cấu dân cư d Tiếp tục tăng chất lượng dân số Câu 7: Một mục tiêu sách dân số nước ... 14: Một mục tiêu sách giải việc nước ta gì? a Tập trung giải việc thành thị nông thôn b Tập trung giải việc nông thôn c Tập trung giải việc thành thị d Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp...
 • 3
 • 517
 • 10

GIÁO ÁN 11:BÀI 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

GIÁO ÁN 11:BÀI 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... dung học Chính sách giải việc làm Trỏch nhiệm công dân thân - G V : Nêu câu hỏi - HS : Phát biểu ý kiến cá nhân - GV : Chốt lại ý kiến - HS: Ghi vào * Mục tiêu: - Tập trung giải việc làm thành ... hiệu nguồn vốn Trách nhiệm công dân sách dân số giải quuyết việc làm Củng cố học - Củng cố kiến thức toàn - Làm tập tình Dăn dò - Làm tập SGK - Chuẩn bị cho 12 + Đánh giá tình hình tài nguyên ... hình việc làm nớc ta - Thiếu việc làm thành thị nông thôn -Tình trạng thất nghiệp - Thu nhập thấp - Dân số độ tuổi lao động tăng - Chất lợng nguồn nhân lực thấp - Số SV tôt nghiệp có việc làm...
 • 2
 • 489
 • 2

công dân 11 bài chính sách dân số giải quyết việc làm

công dân 11 bài chính sách dân số và giải quyết việc làm
... giải việc làm - Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm Cấu trúc Câú trúc 11 gồm phần tiết: + Phần 1: sách dân số + Phần 2: sách giải việc làm + Phần 3: Trách nhiệm công dân sách dân số ... bùng nổ dân số toàn giới Vấn đề dân số đặt thách thức lớn, đặc biệt nhứng nước nghèo, phát triển Ở nước ta dân số tăng nhanh áp lực lớn vấn đề giải việc làm Vậy thực trạng dân số việc làm nước ... đề dân số giải việc làm - Học sinh chủ động, tự giác học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu việc làm tương lai II Trọng tâm kiến thức 1.Trọng tâm kiến thức - Tìm hiểu sách dân số - Tìm hiểu sách...
 • 5
 • 7,255
 • 15

giáo án tích hợp liên môn bài 11 chính sách dân số giải quyết việc làm

giáo án tích hợp liên môn bài 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm
... hình dân số việc làm, mục tiêu sách dân số sách giải việc làm tham khảo sách giáo khoa cho biết: Nhóm 4: Tìm hiểu phương hướng bảncủa sách dân số Nhóm 2: Tìm hiểu phương hướngcơ sách giải việc làm ... sinh, tử, việc di dân, chất lượng dân số Hoạt động 7: Học sinh nêu lên trách nhiệm sách dân số giải việc làm. (3 phút) Giáo viên dẫn dắt: Các em tìm hiểu sách dân số sách giải việc làm, công dân cần ... -Nguồn lao động việc làm Nguồn lao động việc làm thể mối quan hệ cung cầu -Dân số việc làm Dân số tăng, sản xuất dịch vụ tăng, việc làm tăng (dân số tạo cầu cho việc làm) Việc làm ảnh hưởng đến...
 • 15
 • 752
 • 5

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm.

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
... SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM DÂN SỐ NGÀY CÀNG TĂNG CAO BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ VN NGÀY CÀNG TĂNG CAO BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ... CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở CẢ TP VÀ NT BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CÔNG NHÂN MAY BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ... người dân + Nhà nước đầu tư mức BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 2/ Chính sách giải việc...
 • 27
 • 3,560
 • 10

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... hiệu nguồn để thực làm vốn sách giải việc làm có hiệu quả? Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số, pháp luật dân số - Chấp hành sách giải việc làm pháp luật lao ... VH Bài 11: Chính sách dân số giải việc làm Chính sách dân số: Thảo luận nhóm Nhóm 1, Đánh giá tình hình dân số nước ta Nhóm Vì nói kết giảm sinh nước ta chưa vững chắc? Nhóm Hậu việc gia tăng dân ... phương dân vai trò gia đình, bình đẳng giới, sứcnào? sinh sản nhằm góp phần khỏe nâng cao chất lượng dân số Chính sách giải việc làm a Tình hình việc làm nước ta Chính sách giải việc làm a Tình...
 • 31
 • 2,728
 • 5

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm.

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
... Đống Đa 1 .Chính sách dân số a Dân số ? Dân số số dân sống hoàn cảnh địa lí định b Tình hình dân số Việt Nam Em cho biết tốc độ gia tăng dân số nào? Năm 2006 84 triệu người Năm 2010 dân số ??? ... dân số? Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành tốt sách : dân số giải việc làm - Động viên, tuyên truyền cho người thực tốt sách - Đấu tranh chống hành vi vi phạm sách dân số ... 242 254 Em có nhận xét từ bảng số liệu mật độ dân số nước ta ? Số liệu so sánh : Mật độ dân số giới 44 người / Km2 Nhận xét: Mật độ dân số nước ta cao, mật độ dân số giới 44 người / Km2 Cụ thể:...
 • 38
 • 936
 • 6

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... Mục tiêu sách dân số? - Những phương hướng để thực a Tình hình dân số nước ta: sách dân số? Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh, HS phát biểu tự chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao GV ... tr¸ch nhiƯm cđa m×nh sách dân số giải việc làm: ®èi víi chÝnh s¸ch d©n sè vµ gi¶i qut viƯc lµm? Chấp hành sách, pháp luật dân số GV yªu cÇu hc HS tr¶ lêi Chấp hành sách giải việc làm Các HS khác nhận ... hình việc làm mục tiêu sách giải việc làm nước ta Hãy tìm hiểu tình hình việc làm đòa phương em nhận xét ï Trình bày phương hướng nhằm giải vấn đề việc làm nước ta ï Em suy nghó trách nhiệm sách...
 • 6
 • 2,073
 • 12

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... vốn, cấp vốn làm ăn Trách nhiệm cơng dân sách dân số giải việc làm  Chấp hành sách dân số, pháp luật dân số  Chấp hành sách giải việc làm pháp luật lao Bạn nghĩ trách động nhiệm cơng dân  Động ... tranh chống sách sách hành vi phạm dân số giải việc làm dân số giải  Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng việc làm? nghề nghiệp đắn, chủ động tìm việc làm, tăng thu ... 1 Chính sách dân số a Tình hình dân số nước ta Quy mơ dân số (Năm 2007, dân số Việt Nam đạt mức 85,2 triệu người, với mức này, Việt Nam nước đơng dân thứ 13 giới ) Tốc độ tăng dân số (tăng...
 • 15
 • 5,905
 • 56

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... cuûa CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a Tình hình dân số nước ta b Mục tiêu phương hướng để thực sách dân số CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM a Tình hình việc làm nước ta b Mục tiêu phương hướng sách giải việc làm ... làm CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a Tình hình dân số nước ta Với vốn hiểu biết mình, em có nhận xét tình hình dân số nước ta nay? Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng n hanh Tình hình dân số nước ta Mật độ dân số ... cấp S khác Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ S giai cấp Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa diễn S lĩnh vực trị Câu 2: Em chọn câu dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp Nội dung Công dân bầu trưởng...
 • 8
 • 844
 • 6

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... hậu việc gia tăng dân số Hậu việc gia tăng dân số nguyên nhân gây nên khó khăn cho vấn đề giải việc làm nước ta Vậy, Đảng Nhà nước ta có sách để giải vấn đề này? Chúng ta tìm hiểu 11: sách dân số ... biết ngày dân số giới ngày Q dân số liên hợp quốc viết tắt từ Ngày dân số giới là: 11- (1987 với tỷ người Q dân số liên hợp quốc: VNFPA GV:Ở nước ta, sách dân số giải việc làm coi sách xã hội ... khích làm giàu theo pháp luật, tự hành nghề - Đẩy mạnh xuất lao động - Sử dụng có hiệu nguồn vốn 3/ Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số pháp luật dân số - Chấp...
 • 10
 • 22,678
 • 189

Bài 11: Chính sách dân số giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
... BÀI 11:CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ VỀ KIẾN THỨC: - Nắm tình hình dân số, việc làm mục tiêu phương hướng giải vấn đề dân số việc làm - Hiểu tầm quan trọng sách dân số giải việc ... vấn đề dân số việc làm - Tin tưởng chấp hành tốt đường lối chủ trương nhà nước Bài 11: Chính Sách Dân Số Giải Quyết Việc Làm • 1/ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ • 2/ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM A TÌNH ... tư cuả nhân dân đòa phương - Bước đầu hình thành khả đánh giá, nhận xét sáng kiến sách dân số gia đình, cộng đồng-nơi sinh sống - Biết vận dụng hiệu sách dân số việc làm vào đời sống - Từng bước...
 • 23
 • 1,503
 • 7

Bai 11 chính sách dân số giải quyết việc làm

Bai 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm
... biết trách nhiệm em việc thực sách dân số? Trách nhiệm công dân sách dân số giải việc làm - Chấp hành tốt sách : dân số giải việc làm - Động viên, tuyên truyền cho người thực tốt sách - Đấu tranh ... sách dân số b Mục tiêu phương hướng để thực sách dân số Mục tiêu: + Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số + Sớm ổn định quy mô cấu dân số + Phân bố dân cư hợp lý + Nâng cao chất lượng dân số 1 .Chính ... Nhìn vào ảnh em có nhận xét phân bố dân cư nước ta ? Theo em quan niệm : đông nhiều phù hợp với không ? Vì ? Chất lượng sống thấp 1 .Chính sách dân số a Tình hình dân số nước ta - Quy mô dân số...
 • 34
 • 739
 • 4

bai 11: chính sách dân số giải quyết việc làm

bai 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm
... thực tốt sách dân số giải việc làm ngời dân nh nớc ta sớm giảm đợc tốc độ gia tăng dân số mà nâng cao chất lợng dân số Nh không đáp ứng nhu cầu việc làm nớc mà thể giới sách giải việc làm Mục ... lao động Trách nhiệm công dân với sách dân số giải việc làm - Chấp hành sách dân số, pháp luật dân số - Chấp hành sách giải việc làm pháp luật lao động - Động viên ngời dân gia đình ngời khác chấp ... công tác dân số Chính sách giải việc làm a Tình hình việc làm nớc ta Tình trạng thiếu việc làm nớc ta vấn đề búc xúc thành thị nông thôn b Mục tiêu phơng hớng hính sách giải quýât việc làm? Em...
 • 4
 • 2,307
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm giáo dục công dân 12bai tap gdcd 11 trng 95 chinh sach dan so va giai quyet viec lamdan so va giai quyet viec lamloi gioi thieu vao bai dan so va chinh sach giai quyet viec lambài chính sách dân số và giải quyết việc làmbai 11cchinh sach dan so va giai quyet viec lambài 11 chính sách dân số và giải quyết việc làmtrách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làmchính sách dân số và giải quyết việc làm violetchính sách dân số và giải quyết việc làmvấn đề dân số và giải quyết việc làmchính sách dân số và giải quyết việc làm tiết 2muc tieu cua chinh sach dan so va giai quyet viec lamhoạt động 7 học sinh nêu lên trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm 3 phúttrắc nghiệm giáo dục công dântrắc nghiệm giáo dục công dân lớp 9Fresh reads for differentiated test practice grade 2 SE 180pGrammar and writing practice book grade 2 SE 180pSpelling practice book grade 2 TM 126pAnalogies g2 3CogAT sample brochure practice g2GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH BÌNHTHỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)HOÀN THIỆN CÔNG tác ĐỊNH GIÁ bất ĐỘNG sản PHỤC vụ CHO VAY tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN kỹ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK CHI NHÁNH NINH BÌNHHOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAMDẠY học văn bản CHIẾU cầu HIỀN của NGÔ THÌ NHẬM từ góc NHÌN văn hóaSÁNG tác DÀNH CHO THIẾU NHI của XUÂN QUỲNHBerenstain bears and too much junk foodBerenstain bears go to the doctorGiải bài tập trang 137, 138 SGK Vật lý lớp 9: Ánh sáng trắng và ánh sáng màuBerenstain bears visit the dentistGiải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lý lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sángGiải bài tập trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnhGiải bài tập trang 133, 134 SGK Vật lý lớp 9: Kính lúpGiải bài tập trang 143 SGK Vật lý lớp 9: Sự trộn các ánh sáng màuGiải bài tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lý lớp 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập