Thông tư 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... Quan hệ cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung mục tiêu Điều Bổ sung, sửa đổi mã số Mục, Tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước sau: Sửa đổi Tiểu mục Mục 1000 - ... sản” Bổ sung nội dung hạch toán Mục 1350 - Thuế chuyển quy n sử dụng đất, sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quy n sử dụng đất hạch toán vào Mục 1350 Thuế chuyển quy n sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung Mục ... 1 Bổ sung mã số Khoản 356: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung cân đối Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao cấp ngân sách bổ sung cân đối Sửa tên nội dung hạch toán...
 • 4
 • 376
 • 1

Gián án Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Gián án Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... Quan hệ cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung mục tiêu Điều Bổ sung, sửa đổi mã số Mục, Tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước sau: Sửa đổi Tiểu mục Mục 1000 - ... sản” Bổ sung nội dung hạch toán Mục 1350 - Thuế chuyển quy n sử dụng đất, sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quy n sử dụng đất hạch toán vào Mục 1350 Thuế chuyển quy n sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung Mục ... 1 Bổ sung mã số Khoản 356: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung cân đối Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao cấp ngân sách bổ sung cân đối Sửa tên nội dung hạch toán Khoản 346:...
 • 4
 • 216
 • 0

Tài liệu Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Tài liệu Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... đổi, bổ sung mục thu ngân sách nhà nước báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, sau: Bổ sung Tiểu mục Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu ... dẫn Mục lục ngân sách nhà nước báo cáo theo Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định Thông tư bãi bỏ Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài ... khoáng sản” Các báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, Bộ, quan trung ương địa phương gửi Bộ Tài gửi liệu điện tử (file liệu điện tử) theo địa tqtns@mof.gov.vn...
 • 3
 • 341
 • 0

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... đổi, bổ sung mục thu ngân sách nhà nước báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, sau: Bổ sung Tiểu mục Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu ... hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký Các hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước báo cáo theo Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định Thông tư bãi bỏ Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị ... thiết Sửa đổi, bổ sung Tiểu mục Mục 2600 “Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường”, sau: a) Bổ sung Tiểu mục 2618: Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt b) Bổ sung Tiểu mục 2621:...
 • 3
 • 240
 • 1

Thông 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... thực theo quy định Thông Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi ... ngành Thuế thực hiện” sửa thành “Tịch thu khác lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền định tịch thu quan Thuế” c) Tiểu Mục 4303 “Tịch thu từ công tác chống lậu ngành Hải quan thực hiện” sửa thành “Tịch thu ... a) Tiểu Mục 4301 “Tịch thu từ công tác chống lậu ngành Thuế thực hiện” sửa thành “Tịch thu từ công tác chống lậu lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền định tịch thu quan Thuế” b) Tiểu Mục 4302 “Tịch...
 • 3
 • 62
 • 0

Thông số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Tiểu mục 4913: Thu từ quỹ doanh nghiệp theo quy định Bổ sung số Chương trình, mục tiêu quy định Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy t định số 33/2008/QĐ-BTC, sau: a) Bổ sung số Chương ... triển dịch vụ vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tiến phụ nữ, hạch toán vào mã số dự án: 0921 c) Căn chứng từ chi ngân sách nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn ... theo quy định Thông này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán cấp có thẩm quy n phân bổ giao Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục...
 • 3
 • 193
 • 0

TRÍCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRÍCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... 11402 11403 11404 11405 11407 11408 Thuê nhà Thuê đất Thuê thiết bị loại Thuê chuyên gia, giảng viên nước Thuê chuyên gia, giảng viên nước Thuê lao động nước Thuê đào tạo lại cán 11499 115 Chi ... công trình Chi san lắp mặt xây dựng, chi phí xây dựng côngtrình tạm (đường thi công, điện, nước, nhà xưởng, nhà tạm để điều hành thi công ) chi phí di chuyển thiết bị thi công Thiết bị lắp đặt theo ... máy Fax Điều hòa nhiệt độ Nhà cửa Thiết bị phòng cháy, chữa cháy CT văn hóa, công viên, sân thể thao 11406 11706 11707 11708 11709 11710 11711 Chi lương chuyên gia nước Chi phí mời giảng CB trường,...
 • 9
 • 2,718
 • 25

Bảng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Bảng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Mục T .Mục Nội dung chi hoạt động Mục T .Mục Nội dung chi hoạt động 6800 6901 6902 6903 6904 6905 6906 Chi đoàn 7017 ... 6907 Nhà cửa 7951 6908 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6921 6922 Thiết bị phòng cháy chữa cháy Sách tài liệu CĐ cho công tác CM TB tin học Máy photocopy Máy Fax Máy phát điện Máy bơm nước ... 9066 9099 Đièu hoà nhiệt độ Nhà cửa thiết bị phòng cháy chữa cháy Sách tài liệu dùng cho công tác chuyên môn thiết bị tin học Máy photocopy Máy fax Máy phát điện Máy bơm nước Các tài sản khác 9000...
 • 3
 • 8,622
 • 92

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc
... dự án đầu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước + Quyết định số 297 ngày 18/5/2007 Quyết định số 1539 ngày 11/12/2007 Kho bạc Nhà nước kiểm soát toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu ... Nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước + Thông số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; ... Thông số 117/2008/TT-BTC (đối với trường hợp phải lập dự toán) + Giấy đề nghị toán vốn đầu + Giấy rút vốn đầu * Thanh toán: + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư; + Bảng kê chứng từ chi (theo...
 • 3
 • 367
 • 0

Tài liệu Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước docx

Tài liệu Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước docx
... quan chặt chẽ tới tổ chức hệ thống kế toán nhà nước Một là: Đối với kế toán ngân sách, việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ngày mở rộng, song đặc điểm quản lý ngân sách nhà nước mang tính tập ... cân đối thu chi, tách kế toán đơn vị khỏi hệ thống kế toán nhà nước áp dụng kế toán doanh nghiệp Nguyên tắc không kiêm nhiệm liên quan mật thiết đến tổ chức máy kế toán nhà nước Theo đó, việc bất ... việc Nhà nước ngày phân cấp phân quyền quản lý tài sâu hơn, rộng Điều đòi hỏi kế toán nhà nước cần có thay đổi tổ chức máy Kế toán đơn vị hành túy thực theo nguyên tắc kế toán tập trung nguyên tắc...
 • 3
 • 353
 • 2

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu dưới 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng pdf
... Nội dung Dự án đầu tổng mức đầu 05 tỷ đồng, Văn qui định Quyết định số Nội dung sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định đầu Văn qui định 2498/QĐ-UBND, ... Thẩm định án đầu - Sở Kế hoạch Đầu lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: Thẩm định hồ sơ - Tiến hành thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu thời hạn 20 ngày ... Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu; - Hồ sơ thiết kế...
 • 5
 • 273
 • 0

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu trên 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng pdf
... Thẩm định án đầu - Sở Kế hoạch Đầu hồ sơ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: - Tiến hành thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu thời Thẩm định hồ sơ hạn 20 ... bị) chủ đầu tư; - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Thành phần hồ sơ - Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (nếu có) ; - Quyết định phê duyệt phương án bồi hoàn (nếu có) ; - Quyết định thành ... Quyết định thủ Trong thời hạn 05 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển hồ tục hành sơ cho Sở Kế hoạch Đầu để trả kết cho tổ chức Trả kết Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch...
 • 4
 • 228
 • 0

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu trên 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng pdf
... Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp hồ sơ Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Trung tâm Thẩm định án đầu ... hoạch Đầu tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: - Tiến hành thẩm định hồ sơ kết đấu thầu thời Thẩm định hồ sơ hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trả kết ... thời hạn 05 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển hồ tục hành sơ cho Sở Kế hoạch Đầu để trả kết cho tổ chức Trả kết Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Hồ sơ...
 • 5
 • 266
 • 0

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước ppt

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước ppt
... Điều đòi hỏi kế toán nhà nước cần có thay đổi tổ chức máy Kế toán đơn vị hành túy thực theo nguyên tắc kế toán tập trung nguyên tắc bất kiêm nhiệm đơn vị nghiệp, việc tổ chức kế toán phân tán ... bạc Nhà nước đảm nhiệm hợp lý phương diện kiểm soát, thực nghiệp vụ tài nhà nước phương diện điều kiện vật chất để tổ chức hạch toán kế toán Ngoài ra, tổ chức máy kế toán nhà nước phân biệt kế toán ... cần kết hợp tổ chức kế toán tập trung tổ chức kế toán phân tán phân hệ kế toán ngân sách Cần xác định thông tin cần tập trung lên ngân sách cấp trên, thông tin mang tính quản lý, điều hành cấp ngân...
 • 6
 • 432
 • 3

Phân tích hệ thống tổ chức ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước

Phân tích hệ thống tổ chức ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước
... ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NSNN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN 1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm Ngân sách nhà nước hay ngân sách phủ thành phần quan trọng hệ thống tài Thuật ngữ ngân ... thì: Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương” Nhìn cách tổng thể, quy định cho thấy mô hình tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước gồm hai cấp ngân sách trung ương ngân sách ... thành hệ thống quyền nhà nước cấp tất yếu khách quan nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước vùng lãnh thổ đất nước đời hệ thống quyền nhà nước nhiều cấp Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam tổ chức...
 • 26
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mớihệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2010hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là gìhệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2012hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2011hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhấthệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2014hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2006hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2009download hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012tải hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013download hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm về đường tiệm cận của đồ thị hàm sốGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Những định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Bài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtRèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baRèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài toán về tiếp tuyến của đường hypebolSử dụng phương pháp đánh giá giải một số bài toán cực trị của hình học giải tích trong không gian 2Sử dụng phương pháp tọa độ giải một số bài toán hình học không gianThiết kế bài học giá trị lượng gác của góc (cung) có liên quan đặc biệt (SGK đại số 10 nâng cao) theo phương pháp dạy học hiện đạiTừ bài toán trong tam giác đến các bài toán tứ diện trong không gianỨng dụng hệ thức lượng trong tam giác giải một số bài toán trong thực tếỨng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập