15 trao đổi muối nước cho BSDK

15 trao đổi muối nước cho BSDK

15 trao đổi muối nước cho BSDK
... trò phân bố chất vô thể Trình bày vận chuyển nước thành mạch, tế bào Trình bày điều hòa trao đổi muối nước Trình bày khái niệm rối loạn trao đổi muối nước thông số đánh giá rối loạn Hằng định ... mạch Nước thể 1.1 Cấu tạo đặc tính nước: - Nước tự do: Phân cực - Nước kết hợp: Tham gia cấu tạo tế bào Không đóng băng 0oC mà nhiệt độ thấp + Nước hydrat hóa + Nước bị cầm: Nằm phân tử Nước ... Cl-x Sự di chuyển nước khu vực thể • Các chất điện giải đóng vai trò phân bố nước hàm lượng nước thể Sự di chuyển nước khu vực thể • Chất lỏng liên tục trao đổi khu vực • Nước di chuyển bới...
 • 51
 • 22
 • 0

Bài giảng: Trao đổi Muối - nước pdf

Bài giảng: Trao đổi Muối - nước pdf
... TT-> ngoi TB Gii phúng Na+ -> ngoi TB, E-CH2+ PP E-CH2 gn K+ ( ) -> E-K+,P (hc TT quay phớa ngoi TB) Kh phosphoryl E-K+,P gii phúng gc Phosphat, to E-K+ Chuyn CH2 (E-K+ )-> CH1 (E-K+) - hc TT -> ... mụ - m bo s chc nng riờng bit: v/c s cht: VD Fe++/ Hem -> v/c O2 cho t chc Mui * Nhu cu: ~ chc g/24h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g/24h Sinh lý c bit: Ph n cú thai - ... Nc nhp Nc xut Ung-1,2 l Ntiu-1,4l n-1l M hụi-1l Ni sinh-0,3l Phõn-0,1l =2,5 lit =2,5 lit Bnh lý: - N nhp > N xut: Bilan N (+)/ (phự, kộo di) - N nhp < N xut: Bilan N õm /ỏi nht TRAO I MUI, NC...
 • 32
 • 292
 • 1

Trao đổi muối- nước potx

Trao đổi muối- nước potx
... nc II Trao i NM qua mao mch (gia Ht & DGB) 2.1 Cỏc yu t liờn quan n trao i NM 2.2 Trao i NM qua thnh mao mch III Trao i NM qua mng t bo (gia DGB & TB) 3.1 Tớnh thm chn lc ca mng t bo 3.2 Trao ... (gia DGB & TB) 3.1 Tớnh thm chn lc ca mng t bo 3.2 Trao i nc mui qua mng t bo IV iu ho trao i nc mui V Ri lon trao i nc mui 5.1 nc n thun t bo 5.2 nc ngoi t bo 5.3 Mt nc t bo 5.4 Mt nc ngoi t ... =2,5 lit Bnh lý: - N nhp > N xut: Bilan N (+)/ (phự, kộo di) - N nhp < N xut: Bilan N õm /ỏi nht TRAO I MUI, NC QUA THNH MCH * Cỏc yu t nh hng: thnh mch, CB Donnan, HA, P.keo + Thnh mch: mng bỏn...
 • 32
 • 209
 • 2

TRAO ĐỔI MUỐI - NƯỚC, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRAO ĐỔI MUỐI - NƯỚC, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
... ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưI2ư/ưT3,ưT 4- HorưTG,ưNa+,ưK+ -> ưh.hưNa+,K+-ATPaseư) ưưư - Th.giaưhoạtưđộngưxúcưtácưcủaưenzymư(Cl-ưh.hoá,ưCu+2 - ư cưamylase) / ưưư - TạoưưASTT:ưưNa+,ưK+,ưCl-,ưHCO 3- =>ưduyưtrìưhìnhưdạng tế bào,ư ... lọc:ưĐGư,ưtheoưcơưchếưv/cưtíchưcực - ápưlựcưtrongưvàưngoàiưTB:ưPk /tế bàoưtư ngưđốiưổnưđịnh -> ưASTTưquyếtư địnhưTĐNM.(ASTTưchủ y uưdoưNa+,ưCl-ưquyếtưđịnh) - Sựưv/cưNa+,ưK+ưquaưmàngưTB:ưnhờưhđưưNa+,K+-ATPase 3 Trao đổi nớc, muối ... XVĐM->ưtínhưthấmưTM -> ưProưHtưvàưDGB -> a/h trao đổi MN Huyết áp: - ápưsuấtưmáuưépưlêmưthànhưmạch - Vaiưtrò:ưđ y nư cưtừưhuyếtưtư ng -> ưdịchưgianưbào - Phụưthuộcưnhiều y uưtố:ưsứcưbópưcơưtim,ưkhốiưlư...
 • 28
 • 102
 • 0

sự trao đổi muối nước

sự trao đổi muối nước
... NƯỚC Nước thể tồn hai dạng nước tự nước kết hợp Nước tự (45%) Nước kết hợp (55%) • Là nước lưu thông bao gồm nước máu, dịch sinh vật • Đông lạnh 0oC Sôi 100oC • Thay đổi theo chế độ ăn • Là nước ... Nước thức ăn 0,7l Nước sinh từ trình trao đổi chất 0,3l Lượng nước đưa vào thể 2,5l Bình thường lượng nước vào thể lượng nước suất có cân gọi bilan nước Ở người trưởng thành khỏe mạnh bilan nước ... quan tiết (thận, da, ruột, phổi) Nước thể đổi (6% tổng lượng nước 24h) CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC TRONG CƠ THỂ IV ĐIỀU HÒA TRAO ĐỔI MUỐI NƯỚC TRONG CƠ THỂ Hình: Mối liên...
 • 38
 • 208
 • 0

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muốinước của thủy sinh vật ppt

Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật ppt
... thoát nước Mức độ sống sót điều kiện khô hạn II> Môi trường thẩm thấu Môi trường thẩm thấu Sự đẳng trương nội bào Điều hòa áp suất thẩm thấu III> Sự trao đổi muối ion Trao đổi bị động Trao đổi ... hệ thẩm thấu nhược trương Từ mối quan hệ SV với MT => dạng: - Sinh vật biến thẩm thấu - Sinh vật đồng thẩm thấu - Sinh vật giả đồng thẩm thấu Do khác biệt áp suất thẩm thấu thể MT nên độ muối ... độ muối môi trường biến đổi mạnh chế đẳng trương phải có thời gian để thích nghi  Điều kiện môi trường ưu trương tb giảm thể tích ngược lại 2.3 Điều hòa áp suất thẩm thấu a Thủy sinh vật nước...
 • 33
 • 408
 • 2

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muốinước part 1 docx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx
... Nội dung bàI giảng I Phân bố, vai trò nước, muối 1. 1 Nước 1. 2 Muối 1. 3 Bilan nước II Trao đổi NM qua mao mạch (giữa Htư & DGB) (giữ 2 .1 Các yếu tố liên quan đến trao đổi NM 2.2 Trao đổi NM qua ... Trao đổi NM qua màng tế bào (giữa DGB & TB) (giữ 3 .1 Tính thấm chọn lọc màng tế bào 3.2 Trao đổi nước muối qua màng tế bào IV Điều hoà trao đổi nước muối V Rối loạn trao đổi nước muối 5 .1 nước ... tương- 92%, mỡ: 2 5- 30% - lứa tuổi, giới, thể tạng: Tuổi: tuổi -> H2O/ thể (bảng 1) Giới: đàn ông> đàn bà Thể tạng: người béo < người gầy + Nước Bảng 1: Sự phân bố nước theo tuổi Tuổi Nước...
 • 5
 • 96
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muốinước part 2 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx
... chất: VD Fe++/ nă Hem -> v/c O2 cho tổ chức chức Muối * Nhu cầu: ~ chục g /24 h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g /24 h Sinh lý đặc biệt: Phụ nữ có thai - nhu cầu >> so bt Trẻ ... phospho=> phát triển thể Bilan nước: cân nước nhập xuất; : bilan = Nước nhập Nước xuất Uống-1 ,2 l Ntiểu-1,4l ăn-1l Mồ hôi-1l Nội sinh- 0,3l Phân-0,1l =2, 5 lit =2, 5 lit Bệnh lý: - N nhập > N xuất: Bilan ... Muối * Vai trò: - Tham gia cấu tạo tế baò mô (F++/ Hem, Ca,P/ xương, răng, ră I2 / T3, T 4- Hor TG, Na+, K+ -> h.h Na+,K+-ATPase ) - Tg hoạt động xúc tác E (Cl- h.hoá, Cu +2 - ư/c amylase) -...
 • 5
 • 89
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muốinước part 3 pps

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps
... (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 + 5) = - 15 mmHg -> N từ DGB (vào) -> MTM 15Bình thường: Nước từ MĐM DGB = Nước vào MTM + MTM: Nếu Nước /DGB => phù (Rối loạn) Phù suy gan, suy thận ... PL= -1 5mmHg 30 25 Pm 25 Pk 15 25 Pk H2O Ptc Pm H2O Pk Ptc Ptc DGB + MĐM: PL = 45 (25 + 5) = + 15 mmHg -> H2O từ lòng mạch MĐ dịch GB + MMTG: PL = 30 (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 ... PL/MĐM () & MTM () ứ nước, muối/ Ng bào Phù Thể tích HTg Phù tiết Aldosterol Phù suy tim Suy tim Cung lượng tim H.A TM Thể tích HTg tiết Aldosterol PL/ MTM ứ nước, muối/ Ng bào Phù H.A...
 • 5
 • 61
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muốinước part 5 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx
... Na+,K +- ATPase Na+,K +- Kết Thuỷ phân ATP 12000 Kalo V/c được: - Na+ từ TB Trạng thaí (Na+/ ngoại bào cao, - K+ từ vào TB * Rối loạn TĐ MN - SĐH : + ứ Nước & ứ Muối: - Nước đơn TB - Nước ... M: - Mất N toàn phần & M - Mất Nước + Muối/ ngoại bào + Rối loạn hỗn hợp: + ứ nước TB + nưước/ TB nưư + Mất nướcngoại TB, ứ nước/ TB K+ nội bào cao) 1 Tình trạng ứ nước đơn Tì Tình trạng ứ nước ... (đuối nước) , tiêm truyền nhân: nhiều (d.d đẳng trương) + Gặp: BN N,M bù có N (d.d đẳng trương) Gặp: -> thiếu chất điện giải + Hậu quả: phù TB, thể tích N ngoại bào , V máu -> chậm tuần hoàn ,-> chức...
 • 5
 • 63
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muốinước part 6 pot

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot
... N/ TB gặp phù não - Phát hiện: đo khu vực N riêng biệt - Điều trị: thường tiêm truyền d.d ưu trương để bồi phụ M điều hoà trao đổi nm Sự định Ptt -> ổn định thể tích (N) cân Na+ < Cơ chế ... tuyến yên (ADH )- Vai trò: tái hấp thu N/ ÔL xa & ống góp - Thiếu ADH: -> đái nhạt Các yếu tố điều hoà ADH: - ĐH thẩm thấu: Ptt máu dịch ng.bào->T.T nhận cảm ng.bàoth.thấu hạ não-> kích thích ... thải N qua da & NT lọc/ CT, & THT/ ÔT - Catecholamin (Hor Tuỷ TT): -> HA đm -> lọc / CT & niệu - Các steroid: Trước hết cortisol, gây gĩư Na+ (cần cđ ăn muối cho BN điều trị corticoid kéo dài),...
 • 5
 • 80
 • 0

Bài thuyết trình Công nghệ môi trường: Quá trình trung hòa, trao đổi ion nước thải, ổn định hóa nước

Bài thuyết trình Công nghệ môi trường: Quá trình trung hòa, trao đổi ion nước thải, ổn định hóa nước
... Lượng CO2 tự nước nhỏ CO2 cân •  nước có tính lắng cặn Ổn định hóa nước Phân loại Xử lý ổn định nước axit Xử lý ổn định nước kiềm Ổn định hóa nước Xử lý ổn định nước axit Quá trình lắng đọng ... nghệ môi trường(tập 3),NXB Giáo dục Việt Nam Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB KH&KT Nội dung Quá trình trung hòa Trung hòa nước thải Ổn định hóa nước Quá trình ... 2009120163 Ổn định hóa nước Vòng Công Thành 2009120174 Quá trình trao đổi Tài liệu tham khảo Nguyễn Đức Lượng, công nghệ sinh học môi trường NXB ĐH Quốc gia TP HCM Lương Đức Phẩm, sở khoa học công nghệ...
 • 44
 • 441
 • 0

XÂY DỰNG MODULE CHAT4GROUP. (TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN). CHO CMS MÃ NGUỒN MỞ MOODLE

XÂY DỰNG MODULE CHAT4GROUP. (TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN). CHO CMS MÃ NGUỒN MỞ MOODLE
... PHẠM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - PHAN KHÔI LONG XÂY DỰNG MODULE CHAT4GROUP (TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN) CHO CMS MÃ NGUỒN MỞ MOODLE CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM TIN HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG ... tiêu cụ thể đồ án sau:  Tìm hiểu CMS nguồn mở Moodle module Chat có hệ  Xây dựng thiết kế hoàn toàn module Chat4Group phục vụ mô thống; hình hoạt động thảo luận trực tuyến đồng theo nhóm chấm ... giới hạn việc xây dựng module Chat4Group Do đó, phần thiết kế liệu không trình bày toàn bảng liệu gốc Moodle mà trình bày bảng xây dựng thêm bảng liên quan trực tiếp đến bảng xây dựng thêm Sơ...
 • 65
 • 75
 • 0

Bài 2: Trao đổi nướcmuối khoáng ở TV (tiếp) ppt

Bài 2: Trao đổi nước và muối khoáng ở TV (tiếp) ppt
... Sự hút nước từ rễ lên qua giai đoạn nào? Sinh học 11 Nâng cao Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC THỰC VẬT (tiếp theo) * Nội dung bản: IV Thoát nước Ý nghĩa thoát nước - Thoát nước động lực trình hút nước - ... Sự sinh trưởng hệ rễ - Áp suất thẩm thấu dung dịch đất VI Cơ sở khoa học việc tưới nước hợp lý cho trồng Cân nước trồng - Cân nước: tương quan trình hấp thụ nước trình thoát nước Tưới nước hợp ... độ ảnh hưởng tới trình: hấp thụ nước rễ thoát nước Độ ẩm đất không khí - Độ ẩm đất cao hấp thụ nước tốt - Độ ẩm không khí thấp thoát nước mạnh Dinh dưỡng khoáng Hàm lượng chất đất ảnh hưởng đến:...
 • 12
 • 253
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: De thi tin hoc tre tp ha tinh 2016Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt NamKẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MICPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICAQuản lý đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượngBánh dân gian đồng bằng sông Cửu Long trong phục vụ du lịchPhát triển bền vững môi trường làng nghề tại huyện Củ Chi - TpHCMHoàn thiện kỹ thuật dạy học cho giảng viên đại học quân sựPhát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường cao đẳng Vĩnh PhúcQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông C Kim Bảng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện naySKKN: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập Tin học 11So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAMÁo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Ðất Ðến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Ðất Kỳ Cuối (2016 - 2020) Cấp Quốc GiaCẩm Nang Viết Khảo Luận, Luận Văn, Luận ÁnKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Toán học trong hoạt động thư viện thông tinChương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật máy tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập