trắc nghiệm sinh

TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ GAN

TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ GAN
... tiểu giảm E Protid máu tăng Phần không cho sinh viên 21 Gan có chức chuyển hoá sau: A Chuyển hoá Glucid B Chuyển hoá Lipid C Chuyển hoá protid D Chuyển hoá porphyrin E Tất 22 Các chất sau acide ... hợp viêm gan cấp C GOT, GPT chất điểm ung thư D Câu B, C E Câu A, C 10 Đặc điểm thành phần hoá học gan: A Tỉ lệ % nước tỉ lệ % chất khô B Cholesterol thành phần chủ yếu lipid gan C Gan chứa hệ ... máu nhờ trình A Tân tạo glycogen B Tân tạo glucose C Thoái hoá, tổng hợp glycogen gan D Dự trử glycogen gan E Tất 33 Khi có hoại tử tế bào gan A Định lượng hoạt độ enzym SGOT, SGPT tăng B Định...
 • 5
 • 3,483
 • 98

Trắc nghiệm sinh lý tim mạch

Trắc nghiệm sinh lý tim mạch
... Nhëp tim C Kh nàng co ca tim D Lỉu lỉåüng tim Lưu hành nội 13 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Vë trê tim läưng ngỉûc 66 Van âäüng mảch ch âọng lục bàõt âáưu pha no ca chu chuøn tim ... Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim gim o 72 Cáu no sau âáy âụng no D Khi hêt vo nhëp tim khäng thay âäøi nhỉng thåí nhëp tim gim E Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim khäng thay âäøi ... cn bë suy tim Lưu hành nội Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 41 Sỉû kêch thêch phọ giao cm gàûp : A Phn xả màõt- tim áún nhn cáưu thäng qua dáy X vãư hnh no B Phn xả tim- tim nhàòm...
 • 30
 • 5,013
 • 67

Trác Nghiệm Sinh học

Trác Nghiệm Sinh học
... vật nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh Câu 398: Nhân tố sinh trởng tất chất A cần cho sinh trởng sinh vật 29 B không cần cho sinh trởng sinh vật C cần cho sinh trởng sinh vật ... vật nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh Câu 434 Nhân tố sinh trởng tất chất A cần cho sinh trởng sinh vật B không cần cho sinh trởng sinh vật C cần cho sinh trởng sinh vật mà ... chất hoá học ức chế sinh trởng vi sinh vật nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp B sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp C kích thích sinh trởng vi sinh vật D kiểm soát sinh trởng vi sinh vật...
 • 45
 • 605
 • 7

Trắc nghiệm sinh lí tim mạch

Trắc nghiệm sinh lí tim mạch
... Nhëp tim C Kh nàng co ca tim D Lỉu lỉåüng tim Lưu hành nội 13 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Vë trê tim läưng ngỉûc 66 Van âäüng mảch ch âọng lục bàõt âáưu pha no ca chu chuøn tim ... Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim gim o 72 Cáu no sau âáy âụng no D Khi hêt vo nhëp tim khäng thay âäøi nhỉng thåí nhëp tim gim E Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim khäng thay âäøi ... cn bë suy tim Lưu hành nội Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 41 Sỉû kêch thêch phọ giao cm gàûp : A Phn xả màõt- tim áún nhn cáưu thäng qua dáy X vãư hnh no B Phn xả tim- tim nhàòm...
 • 30
 • 1,068
 • 6

Đề thi trắc nghiệm sinh học

Đề thi trắc nghiệm sinh học
... học sinh tài năng, sinh viên tài năng, học sinh giỏi, sinh viên giỏi thích hợp công tác nhận dạng, tuyển chọn, đào tạo tài trường phổ thông đại học, tài học sinh tài học tập học sinh giỏi gọi học ... khoa học Mỹ Nước Mỹ đến kỷ 19 ý đến vấn đề giáo dục học sinh tài năm 1920 có tới 2/3 thành phố lớn Hoa Kỳ thực chương trình giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài Trong suốt kỷ 20 giáo dục học sinh ... có 38 bang Hoa Kỳ có đạo luật giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài có 28 bang đáp ứng đầy đủ cho việc giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài Khái niệm học sinh tài Mỹ định nghĩa theo nhiều cách...
 • 114
 • 2,529
 • 5

trac nghiem sinh

trac nghiem sinh
... thể sinh vật bị hẳn cặp NST tương đồng đó, Di truyền học gọi là: Chọn đáp án A Thể khuyết nhiễm; B Thể không nhiễm; C Thể đơn nhiễm; D Thể tứ nhiễm; Đáp án : (B) Bài : 21412 Trường hợp thể sinh ... lệch thông tin di truyền dẫn đến làm rối loạn trình sinh tổng hợp prôtêin; C Làm cho ADN không tái dẫn đến không kế tục vật chất hệ được; D Cơ thể sinh vật không kiểm soát trình tái gen; Đáp án : ... án : (A) Bài : 21429 Kiểu gen là: Chọn đáp án A Tập hợp gen tế bào thể; B Tập hợp gen NST tế bào sinh dưỡng; C Tập hợp gen NST giới tính XY ; D Tập hợp gen NST giới tính X; Đáp án : (A) Bài : 21428...
 • 22
 • 196
 • 0

trac nghiem sinh hoc

trac nghiem sinh hoc
... quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (B) Bài : 20954 Lan sống cành khác quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (D) Bài ... nhàng sinh vật với môi trường gọi là: Chọn đáp án A Giới hạn sinh thái B Khống chế sinh học C Cân sinh học D Nhịp sinh học Đáp án : (D) Bài : 20940 Khả tự điều chỉnh lại nguồn thức ăn, nơi loài sinh ... thiết Chọn đáp án A Cho hoạt động sinh sản sinh vật; B Cho chu kỳ phát triển sinh vật C Cho chống lại điều kiện bất lợi sinh vật D Cho trình sinh trưởng phát triển sinh vật Đáp án : (B) Bài : 20913...
 • 55
 • 319
 • 1

trac nghiem sinh hoc

trac nghiem sinh hoc
... thể lai xa sinh sản sinh dưỡng là: Chọn đáp án A Có cách li mặt hình thái với cá thể khác loài; B Không phù hợp mặt cấu tạo quan sinh sản với cá thể loài; C Không có quan sinh sản quan sinh sản ... li sinh thái; Đáp án : (A) Bài : 21675 Để phân biệt loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc, tiêu chuẩn phân biệt quan trọng là: Chọn đáp án A Tiêu chuẩn sinh lí – hoá sinh; B Tiêu chuẩn địa lí – sinh ... loài sinh sản đơn tính hay sinh sản vô tính vì: Chọn đáp án A Số lượng cá thể loài giao phối thường lớn; B Số lượng kiểu gen loài giao phối lớn; C Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc mặt sinh...
 • 13
 • 258
 • 1

trac nghiem sinh hoc

trac nghiem sinh hoc
... kỳ sinh trưởng ngắn lại D Tốc độ sinh trưởng chậm lại Đáp án : (C) Bài : 5357 Mức nhân tố sinh thái cực thuận mức mà sinh vật có biểu sau đây: Chọn đáp án A Sinh trưởng sinh sản mạnh B Ngừng sinh ... không đồng nhân tố sinh thái D Quy luật tác động qua lại sinh vật với sinh vật Đáp án : (C) Bài : 5374 Hai hình thức biểu sống quan hệ sinh vật loài là: Chọn đáp án A Hội sinh cộng sinh B Quần tụ ... súc D Đời sống kí sinh Đáp án : (A) Bài : 20733 Ở trạng thái hoạt động virut tồn dạng: Chọn đáp án A Sống kí sinh thể sinh vật B Sống hoại sinh C Sống tự D Sống kí sinh hoại sinh Đáp án : (A)...
 • 26
 • 275
 • 0

Kiểm tra 45'' trắc nghiệm sinh 10

Kiểm tra 45'' trắc nghiệm sinh 10
... cấu tạo thành phần : a Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân b Tế bào chất, vùng nhân, bào quan c Màng sinh chất, bào quan, vùng nhân d Nhân phân hoá, bào quan, màng sinh chất Câu 15: Đặc điểm ... phân tử nước c Nhiệt độ b Sự có mặt khí ôxi d Sự có mặt khí CO2 Câu 28: Điểm giống sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật giới động vật : a Cơ thể có cấu tạo đa bào c Tế bào thể có nhân ... P, Cl b C, H, O, N d C, H, Mg, Na Câu 32: Tổ chức sau đơn vị phân loại sinh vật tự nhiên ? a Quần thể c Quần xã b Loài d Sinh Câu 33: a b c d Đặc điểm sau tế bào nhân sơ ? Có kích thước nhỏ Không...
 • 5
 • 392
 • 1

TRẮC NGHIỆM SINH 11 MỚI CHƯƠNGII

TRẮC NGHIỆM SINH 11 MỚI CHƯƠNGII
... tập tính bảm sinh Câu 356: c/ Thay đổi tập tính bẩm sinh Câu 357: b/ Quen nhờn Câu 358 d/ Học khôn Câu 359: a/ Tập tính xã hội Câu 360: d/ Tập tính sinh sản Câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 theo chương ... điểm nào? Câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 theo chương 10 Giáo viên: Nguyễn Đức Tài Sở GD  ĐT Ninh Thuận Trường THPT Tôn Đắc Thắng a/ Tập tính xã hội cao b/ Điều chỉnh tập tính bẩm sinh c/ Có nhiều ... thức phản ứng trước tác nhân kích thích theo hướng xác định Câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 theo chương Giáo viên: Nguyễn Đức Tài 11 Sở GD  ĐT Ninh Thuận Trường THPT Tôn Đắc Thắng Câu 270: b/ Thân...
 • 14
 • 1,145
 • 23

TRẮC NGHIỆM SINH 11 MỚI CHƯỚNG IV

TRẮC NGHIỆM SINH 11 MỚI CHƯỚNG IV
... 487: Điều không nói sinh sản động vật? a/ Động vật đơn tính sinh loại giao tử đực b/ Động vật đơn tính hay lưỡng tính có hình thức sinh sản hữu tính Câu hỏi rắc nghiệm sinh 11 theo chương Giáo ... ống sinh tinh sản sinh tinh trùng b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testôstêrôn c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích tuyến yên tiết FSH Câu 491: Sự điều hoà sinh ... Kích thích tế bào kẽ sản sinh testôstêron c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 493: Tế bào sinh tinh tết chất nào? a/...
 • 11
 • 2,439
 • 58

60 câu trắc nghiệm SINH 9 HK I

60 câu trắc nghiệm SINH 9 HK I
... biểu sau n i NST gi i tính : a- NST gi i tính có giao tử b- NST gi i tính có tế bào sinh dưỡng c- NST gi i tính gi i đức kí hiệu XY , gi i kí hiệu XX d- NST gi i tính thường có cặp tế bào sinh ... qui luật phân li độc : a- Gi i thích nguyên nhân đa dạng vật nu i b- Gi i thích nguyên nhân đa dạng trồng c- Gi i thích nguyên nhân đa dạng sinh gi i d- Gi i thích sinh sản hữu tính ưu việt sinh ... CHƯƠNG III 31- NTBS thể chế tự nhân đ i a- A liên kết v i T ngược l i, G liên kết v i X ngược l i b- A liên kết v i U ,T liên kết v i A ; G liên kết v i X ; X liên kết v i G c- A liên kết v i G...
 • 5
 • 186
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm sinh họcđề thi trắc nghiệm sinh họccâu hỏi trắc nghiệm sinh họctrắc nghiệm sinh học lớp 6đề thi trắc nghiệm sinh học 12ôn tập trắc nghiệm sinhtrắc nghiệm sinh học lớp 7bài tập trắc nghiệm sinhtrắc nghiệm sinh lý thần kinhôn thi trắc nghiệm sinh lýtrắc nghiệm sinh lý sinh dục namtrắc nghiệm sinh lý nội tiếttrắc nghiệm sinh lý thậntrắc nghiệm sinh lý tiêu hóatrăc nghiệm sinh lý hô hấpNhững vấn đề liên quan tới sử dụng kháng sinhMa trận RACI phân định trách nhiệm trong quản lý dự ánBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuVai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)On thi HKI li 9 li thuyet
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập