122 137 PHAN 2 CHUONG 02 TAI TRONG

122 137 PHAN 2 CHUONG 02 TAI TRONG

122 137 PHAN 2 CHUONG 02 TAI TRONG
... 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 5 .28 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 2. 64 ... 1356. 92 P2K6 8.39 3.50 29 .37 734.31 917.88 1.75 128 5.04 P2K7 8.00 3.50 28 . 02 700. 42 875. 52 1.75 122 5 .73 P2K8 7.68 4.00 30.74 768.41 960. 52 2.00 1536.83 P2K9 7.44 4.00 29 .77 744 .27 930.34 2. 00 ... (m) 2. 40 V (m3) 26 .43 DC (KN) 660.75 DCtt (KN) 825 .93 e (m) 1 .20 Mtt (KNm) 7 92. 90 P1K2 10.37 2. 40 24 .89 622 .36 777.94 1 .20 746.83 P1K3 9.79 2. 40 23 .50 587.56 734.46 1 .20 705.08 P1K4 9 .27 2. 40 22 .25 ...
 • 16
 • 133
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN " ĐỒ ÁN " MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM -PHẦN 2 ( CHƯƠNG 5 MẠNG BÁO HIỆU SỐ 7) pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN
... Số tin báo trung bình cho gọi 15 tin báo Trung bình tin báo dài 30 octet = 24 0 bit nên tổng số bit cho gọi 24 0 × 15 = 3600 bit Số bit báo hiệu giây = 3600 × 2, 5 = 9000 bit/s Erlang kênh báo hiệu ... tuyến 850 0 gọi = 2, 3 gọi / giây Tin báo sử dụng tuyến BSSAP, MAP, SCCP Số tin báo trung bình cho gọi : 15 tin báo Trung bình tin báo dài 30 octet = 24 0 bit nên tổng số bit cho gọi 24 0 × 15 = 3600 ... ISUP Số lượng tin báo ISUP cho gọi tin báo, tương đương với 800 bit (trung bình 160 bit / tin báo) Số bit giây trao đổi = 0,083 × 800 = 66,4 bit/s - Số tin báo phục vụ roaming 0,13 tin báo /...
 • 6
 • 253
 • 4

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt
... công thức từ tập công thức Chẳng hạn, logic mệnh đề, luật modus ponens từ hai công thức A AB suy công thức B Chúng ta hiểu lập luận suy diễn trình áp dụng luật suy diễn để từ tri thức sở tri thức ... cho ta đa vào nhiều khái niệm quan trọng logic 5.2 Cú pháp ngữ nghĩa logic mệnh đề 5.2.1 Cú pháp: Cú pháp logic mệnh đề đơn giản, cho phép xây dựng nên công thức Cú pháp logic mệnh đề bao gồm ... công thức (P=> Q) v l(R v lS) đợc đa dạng chuẩn hội (lP v Q v lR) (lP v Q v S) Khi biểu diễn tri thức công thức logic mệnh đề, sở tri thức tập công thức Bằng cách chuẩn hoá công thức, sở tri thức...
 • 10
 • 503
 • 5

Tài liệu ĐỒ ÁN " MẠNG DI ĐỘNG GSM" PHẦN 2 ( CHƯƠNG 5 MẠNG BÁO HIỆU SÔ S7) docx

Tài liệu ĐỒ ÁN
... kênh báo hiệu cho đích liên quan Nếu chùm kênh báo hiệu có đường báo hiệu, phần mã nhận dạng mạch (CIC) dùng để định kênh báo hiệu chùm kênh báo hiệu nên sử dụng Tất đích (DEST) điểm báo hiệu ... :  Kênh báo hiệu thiết lập từ hai kênh số liệu 64 kbit/s hai hướng ngược (Hình 5. 4) Một kênh báo hiệu Thiết bị báo hiệu đầu cuối SP1 Thiết bị báo hiệu đầu cuối SP2 Hình 5. 4 Kênh báo hiệu Lưu ... hợp 5 .2 Đánh số điểm báo hiệu Để thuận tiện cho việc nhận dạng tổng đài mạng, tất điểm chuyển giao báo hiệu điểm báo hiệu đánh số theo hệ thống xác định trước Khi thông báo gửi từ điểm báo hiệu...
 • 10
 • 221
 • 0

Phần 2: Chương 2: Nhân vật trong tác phẩm văn học - Lý luận văn học pptx

Phần 2: Chương 2: Nhân vật trong tác phẩm văn học - Lý luận văn học pptx
... cấu - cốt truyện chia nhân vật chính, nhân vật trung tâm, nhân vật phụ Nhân vật giữ vai trò then chốt, xuất nhiều tác phẩm gọi nhân vật Nhân vật nhân vật liên can đến kiện chính, hành động tác phẩm ... hình nhân vật Chẳng hạn xây dựng nhân vật khác xây dựng 49 nhân vật phụ, nhân vật diện khác với nhân vật phản diện, nhân vật chức khác với nhân vật tính cách Với nhân vật loại nhân vật chủ chốt tác ... trúc nhân vật chia loại: nhân vật chức năng, nhân vật tư tưởng, nhân vật loại hình, nhân vật tính cách Nhân vật chức gọi "nhân vật mặt nạ", loại nhân vật thực số chức Chẳng hạn bụt nhân vật thực...
 • 11
 • 6,121
 • 126

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 15 docx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 15 docx
... nhiều thách thức, sản phẩm phần mềm đụng chạm đến tất giai đoạn tiến trình xây dựng phần mềm Nghịch lý công ty: xem nhẹ công tác bảo trì giao công đoạn bảo trì cho lập trình viên VD: Xem xét khả ... qui 188 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 15. 8Đánh giá giai đoạn bảo trì (metrics for the maintenance phase) Sử dụng cách đánh giá cho giai đoạn liên quan nh trình phát triển Ngoài ... hàng cách cung cấp dịch vụ bảo trì tốt Là chu n mực cho thành công công ty phần mềm 183 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 15. 4Quản lý bảo trì (management of maintenance) Xây dựng chế...
 • 12
 • 231
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 14 ppt

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 14 ppt
... CT dành cho sản xuất phần mềm tool tool tool n Front-end Hình 14. 4 (b) Tích hợp công cụ front-end 175 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn tích hợp back-end (back-end tool inegration), ... chấp thuận Kết thúc giai đoạn kiểm thử công việc nhà phát triển xem nh kết thúc sản phẩm chuyển sang giai đoạn bảo trì 173 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 14. 9Tích hợp môi trờng ... phẩm VD: (Hình 14. 1) e,f,h,i,k,l,m Các m - un hoạt động phải đợc cài đặt trớc m - un logic Khó khăn sử dụng lại m - un Lập trình bảo vệ(defensive programming): kiểm tra an toàn gọi m - un 167 Huỳnh...
 • 14
 • 199
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 13 potx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 13 potx
... 13. 1Khái quát chung (overview) Quá trình chuyển đổi từ thiết kế chi tiết sang mã lệnh Do nhiều ngời thực (programming-in-the-many) Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phụ thuộc vào ... Mục tiêu sản phẩm ngời lập trình sử dụng (end-user programming) Có đánh giá rủi ro chọn ngôn ngữ lập trình 153 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 13. 2Kỹ lập trình tốt (good programming ... định rõ công việc, 154 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Thông tin tối thiểu m - un (the minimum information) tên m - un mô tả vắn tắt công việc m - un phải thực tên lập trình viên...
 • 12
 • 233
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf
... m - un Tên m - un Kiểu trả Các tham số đầu vào Các tham số đầu Các thông báo lỗi Các tập tin truy xuất Các tập tin có thay đổi Các m - un đợc gọi Mô tả Tên m - un Kiểu trả Các tham số đầu vào Các ... m - un) VD: độ phức tạp viết m - un toascii: có sử dụng switch có 128 nhánh : 128 sử dụng bảng chuyển đổi trực tiếp: [Henry Kafura, 1981] M = length ì (fan-in ì fan-out )2 length : kích thớc m - un ... đợc công việc mô tả đầu vào, sản phẩm phải thực nh (how ?) 139 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 12. 2Thiết kế trừu tợng hóa (design and abstraction) Giai đoạn thiết kế phần mềm có...
 • 14
 • 182
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx
... tầng 2m -2 giao tiếp với m giao tiếp với n Thang máy cửa mở: boolean Hình 11. 4 Sơ đồ lớp 1 32 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Nút sáng lên: boolean Nút thang máy Nút tầng 2m -2 giao ... thời gian Thang máy tiếp tục đến tầng với ngời B Hình 11 .2 Một kịch thông thờng 129 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 10 11 12 13 14 Ngời A nhấn nút UP tầng để yêu cầu thang máy Ngời ... thang máy 128 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 10 11 12 13 14 Ngời A nhấn nút UP tầng để yêu cầu thang máy Ngời A muốn đến tầng Nút UP sáng lên Một thang máy đến tầng Trong thang...
 • 12
 • 199
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 pdf
... 1T 1P 2T 2P 3T 3P A Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động A Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động B B Chu ng ... (P,T,I,O,M) p2 p2 p1 p1 t2 t2 t1 t1 p3 p3 p4 p4 Hình 10. 12 Mạng Petri có đánh dấu Hình 10. 13 Mạng Petri Hình 10. 12 sau bắn sang phép biến đổi t1 p2 p1 t1 Hình 10. 14 Mạng Petri Hình 10. 13 sau ... 19 62] Có thành phần p2 tập vị trí P p1 t1 tập phép biến đổi T hàm đầu vào L hàm đầu O P = {p1, p2, p3,p4 } VD: p4 T = {t1, t2} I(t1) = {p2,p4}, I(t2) = {p2} O(t1) = {p1}, O(t2) = {p3,p3 } t2 p3...
 • 20
 • 210
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 9 pps

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 9 pps
... độ mực in - áp lực giấy Các trờng khác trang mẫu biểu rõ: - chuyển tiếp tác vụ in - giai đoạn tơng đối quan trọng thấu hiểu thông tin qua việc quan sát cách thức kinh doanh khách hàng cách hữu ... Thẩm tra Giai đoạn đặc tả Thẩm tra Giai đoạn thiết kế Thẩm tra Giai đoạn cài đặt Kiểm thử Giai đoạn tích hợp Kiểm thử Đa vào hoạt động Phát triển Bảo trì Kết thúc hoạt động Hình 9. 1 Mô hình định ... tích yêu cầu 121 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Định khung nhanh Thẩm tra Thay đổi yêu cầu Thẩm tra Giai đoạn thiết kế Thẩm tra Giai đoạn cài đặt Kiểm thử Giai đoạn tích hợp Kiểm...
 • 16
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 2 trang thiết bị trong quá trình sản xuất quần jean tại công ty2 phân loại motif thi tài trong truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc kinhphần 2 chương 6lịch sử trung quốc phần 2 chương 4phần 2 chương 5phần 2 chương 8phần 2 chương 5 ttphần 2 chương 7lịch sử trung quốc phần 2 chương 7ttcơ sở phân chia quyền vận tải trong ngoại thươngvầng trăng cuối cùng phần 2 chương 7đạo mộ bút ký phần 2 chương 7liệt hỏa như ca phần 2 chương 7xu xu don cry phần 2 chương 7tru tiên phần 2 chương 73Từ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyRenewables information2017 overviewSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập