082 097 PHAN 1 CHUONG 02 THIET KE SO BO PHUONG AN 2

082 097 PHAN 1 CHUONG 02 THIET KE SO BO PHUONG AN 2

082 097 PHAN 1 CHUONG 02 THIET KE SO BO PHUONG AN 2
... 15 . 619 15 .379 16 .23 2 3.4 32 234 5 .25 8 20 .0 10 . 316 10 .894 084 16 .6 32 16 .535 3.0 17 .6 17 .25 17 .0 32 18 .0 21 18 .23 2 .17 8 394 20 .00 10 .18 9. 82 17 .7 32 18 .1 23 0.476 C8 14 .18 5. 82 234 18 24 0 C7 T3 20 .0 ... 0.0 C6 20 18 .19 8 18 .2 07 18 .1 C4 T2 C5 6 .18 13 . 82 -2. 7 -5 .23 -4.6 16 0.0 T1 C3 18 0.0 19 0 .18 20 0.0 14 0.0 14 6 .18 18 . 12 1 3.743 2. 7 12 0.0 C2 10 .18 9. 82 12 2 .17 4 4.3 20 .0 80.00 90 .18 10 15 20 . 51 Khoảng ... 11 55.58 19 29 . 92 4339.36 (kN) 707 . 12 11 80 .28 26 54. 32 (kN) - 717 .24 -11 87. 21 -26 77.37 Thanh 19-20 ’ (kN) 11 55.58 19 29 . 92 2809.8 925 6. 51 Thanh 15 -16 (kN) 636.9 10 54.4 29 90 7 610 .23 Thanh 20 -19 ’ (kN) - 717 .24 ...
 • 16
 • 46
 • 0

022 081 PHAN 1 CHUONG 01 THIET KE SO BO PHUONG AN 1

022 081 PHAN 1 CHUONG 01 THIET KE SO BO PHUONG AN 1
... -64 311 092 15 78 15 0 -7 913 20 14 64 15 0 514 33428 13 70 15 0 95903958 12 99 15 0 13 619 9724 12 50 15 0 14 512 7840 12 29 15 0 15 1703038 12 28 15 0 15 1703038 12 28 15 0 12 13624 31 1232 15 0 910 218 23 12 37 15 0 606 812 15 12 41 ... 2373 218 4 2023 19 21 1627 yt0 (mm) I0 10 9(mm4) 2 514 4 911 1 2037 313 30 18 16 24550 16 17 14 41 1287 11 52 10 15 906 827 776 754 2502 211 4 18 85 16 79 14 96 13 10 11 50 10 19 917 830 775 754 19 228 15 087 11 895 ... -5.35 S15 9724795 98 815 36 19 108 19 442 19 442 19 03 19 26 19 26 14 77 -2.02 -5 .14 S16 912 4937 9264263 15 0 01 15230 15 230 17 80 18 00 18 00 13 04 -1. 11 -4.76 S17 8573200 869 511 0 11 786 11 940 12 005 16 71 1687 16 82...
 • 60
 • 51
 • 0

CHƯƠNG IV THIẾT kế bộ PHƯƠNG án 2 (cầu CHÍNH dây VĂNG 3 NHỊP với đồ NHỊP ( 87 + 182 + 87 )

CHƯƠNG IV THIẾT kế sơ bộ PHƯƠNG án 2 (cầu CHÍNH dây VĂNG 3 NHỊP với sơ đồ NHỊP ( 87 + 182 + 87 )
... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 i 25 .31 7 25 .7 72 26 .27 3 26 . 8 23 27 . 433 28 .11 28 .867 29 .718 30 .68 31 .776 33 . 033 34 .5 03 36.195 38 .21 61. 634 43. 445 ... 35 . 021 35 . 021 35 . 021 32 . 32 7 32 . 32 7 32 . 32 7 29 . 633 29 . 633 29 . 633 26 . 939 26 . 939 24 .24 5 24 .24 5 21 .551 21 .551 18.857 18.857 18.857 18.857 21 .551 21 .551 24 .24 5 24 .24 5 26 . 939 26 . 939 29 . 633 29 . 633 32 . 32 7 ... 11 .22 4 12 2 62. 571 31 .37 1 11.645 12 31 0. 435 37 .089 13. 768 14 28 0.047 33 .458 12. 420 13 28 8.079 34 .418 12. 776 13 29 5.689 35 . 32 7 13. 114 14 3 02. 888 36 . 187 13. 433 14 30 9.7 02 37 .001 13. 735 14 31 6.160 37 .773...
 • 23
 • 114
 • 3

CHƯƠNG III THIẾT kế bộ PHƯƠNG án 1( cầu CHÍNH dầm LIÊN tục 3 NHỊP, cầu dẫn dầm GIẢN đơn PCI ) ( đồ PHÂN NHỊP 40 + 80 + 120 + 80 + 40 )

CHƯƠNG III THIẾT kế sơ bộ PHƯƠNG án 1( cầu CHÍNH dầm LIÊN tục 3 NHỊP, cầu dẫn dầm GIẢN đơn PCI ) ( sơ đồ PHÂN NHỊP 40 + 80 + 120 + 80 + 40 )
... [1x14.5x( 1+0 .94 6 3+ 0. 839 2+0 .8 033 ) + 3. 5x(0.964 1+0 .767 5) + 0. 93 x 100] = 34 6.77 ( T ) + TH2: xe tải thiết kế + tải trọng thiết kế: 3. 5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 80m 120m 0.9641 0.94 63 LL = n.m.[ (1 + IM ). (Pi ... +1 x(0.869 7+0 .1545)x3.5 + 0.93x 33} = 165 .37 2 (T) + TH2: xe tải thiết kế + tải trọng 3. 5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4 .3 4 .3 33m 33 m 0.8697 0.8697 LL(Xe tải) = 3x0.85x{1x( 1+0 .8697)x14.5 + 1x0.8697x3.5 + 0.93x 33} = ... 0.93T/m LL(Xe tải)= 0.9x3x0.85 x [1x14.5x( 1+0 .8 9 3+ 0.75 9+0 .70 5) + + 1x3.5x(0.94 6 3+ 0.65 1 3) + 0. 93 x 60] = 252.601 (T ) + TH2: Xe tải thiết kế + tải trọng 3. 5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 80m...
 • 34
 • 84
 • 0

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ BỘ PHƯƠNG ÁN 2 CẦU LIÊN TỤC BTCT DƯL CÓ CHIỀU CAO DẦM KHÔNG THAY ĐỔI

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 2 CẦU LIÊN TỤC BTCT DƯL CÓ CHIỀU CAO DẦM KHÔNG THAY ĐỔI
... 753 .26 8 19015 .20 2 697.694 18804. 120 4 72. 991 19 622 .29 0 M-max( T.m) -939.113 - 329 16.384 -10 32. 106 - 328 27. 824 -1 123 . 723 - 329 54.796 -11 42. 785 - 329 54.796 -1 123 . 723 - 328 27. 824 -10 32. 106 - 329 16.384 -939.113 ... 4 72. 991 4 72. 991 4 72. 9914 18998.555 18998.555 M (max) Trờn tr 4 72. 991 38 eT Gia 1.800nhp 1.800 1.800 1.80 026 1.800 1.800 A 12. 405 12. 405 12. 405 12. 405 12. 405 12. 405 Ab 21 71 21 71 21 71 21 71 21 71 21 71 ... hỡnh v: 6430 1500 20 0 20 0 20 0 120 120 29 80 120 1000 20 0 20 0 120 Th tớch bờtụng phn b tr: V1 = 29 .8x2x6 = 357.6 (m3) Th tớch bờtụng phn thõn tr: V2 = (9x3+1x1x3.14)x 12. 86x2 = 775 .2 (m3) Th tớch bờtụng...
 • 25
 • 83
 • 0

Thiết kế bộ phương án cầu chính dầm liên tục 3 nhịp, cầu dẫn dầm giản đơn PCI (sơ đồ PHÂN NHỊP 40+80+120+80+40)

Thiết kế sơ bộ phương án cầu chính dầm liên tục 3 nhịp, cầu dẫn dầm giản đơn PCI (sơ đồ PHÂN NHỊP 40+80+120+80+40)
... 0.000956 63 b1 3 3 3 3 3 3 3 14 x(m) -1.00 0.00 4.50 9.00 13. 50 18.00 22.50 27.00 31 .50 36 .00 40.00 44.00 48.00 52.00 57.50 h(m) 3. 00 3. 00 3. 019 3. 077 3. 174 3. 310 3. 484 3. 697 3. 949 4.240 4. 531 4.852 ... Nguyễn Nh Mai Đồ án chuyên ngành cầu hầm Nghiên cứu khả thi 3. 5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4 .3 4 .3 33m 33 m 0.8697 0.8697 LL(Xe tải) = 3x0.85x{1x(1+0.8697)x14.5 + 1x0.8697x3.5 + 0.93x 33} = 155,154 ... 6.2 83 6.2 83 6.2 83 6.2 83 6.2 83 A(m2) qs 3. 14159 3. 14159 0.01524 3. 14159 0.049 3. 14159 0.0616 3. 14159 0.10108 qp P 2 .31 04 949. 035 Vậy: QR = 949. 035 T o Sức kháng nhổ cọc Theo quy định điều 10.8 .3. 7.2:...
 • 32
 • 167
 • 0

THIẾT kế bộ PHƯƠNG án cầu CHÍNH dây VĂNG 3 NHỊP với đồ NHỊP ( 87 + 182 + 87 )

THIẾT kế sơ bộ PHƯƠNG án cầu CHÍNH dây VĂNG 3 NHỊP với sơ đồ NHỊP ( 87 + 182 + 87 )
... Pi ì y i ( w + g ) ( d + d g ) + sin g 2sin g 1.728 ì (1 1 ì + 11 ì 0. 8) (1 5.796 + 2 .39 5) ì (6 + 8) + =33 3.687T sin 23. 7 ì sin 23. 7 Vậy : Smax =33 3. 687 T Trong : St = 216.144 T Sh (cha kể hoạt ... 430 0 430 0 6000 S max = 14.5T 3. 5T 0.14 0.2 83 23 70 14.5T 8000 xe ì Pi ì y i ( w + g ) ( d + d g ) + sin g 2sin g 1.721 ì (1 4.5 ì + 14.5 ì 0.4 63 + 3. 5 ì 0.2 8 3) (1 5.796 + 2 .39 5) ì (6 + 8) + ... 31 .37 1 11.645 12 31 0. 435 37 .089 13. 768 14 280.047 33 .458 12.420 13 288.079 34 .418 12.776 13 295.689 35 .32 7 13. 114 14 30 2.888 36 . 187 13. 433 14 30 9.702 37 .001 13. 735 14 31 6.160 37 .7 73 14.022 15 32 2.296...
 • 23
 • 302
 • 0

báo cáo thiết kế công trình - phương án 2 thiết kế móng cọc khoan nhồi

báo cáo thiết kế công trình - phương án 2 thiết kế móng cọc khoan nhồi
... 1.9 2. 2 0 -0 .01 -0 .01 -0 . 02 -0 .04 -0 .06 -0 .09 -0 . 12 -0 .17 -0 .22 -0 .29 -0 .37 -0 .46 -0 .56 -0 .68 -0 .81 -0 .96 -1 . 12 -1 .3 -1 .69 B3 C3 0 0 -0 .01 -0 .01 -0 . 02 -0 .03 -0 .06 -0 .08 -0 . 12 -0 .17 -0 .24 -0 . 32 -0 . 42 ... -0 .84 -0 .73 -0 .356 1.4 -0 .97 -0 .91 -0 .479 1.5 -1 .11 -1 . 12 -0 .63 1.6 -1 .25 -1 .35 -0 .815 1.7 -1 .4 -1 .61 -1 .036 1.8 -1 .55 -1 .91 -1 .29 9 1.9 -1 .7 -2 .23 -1 .608 -1 .85 -2 .58 -1 .966 2. 2 -2 .13 -3 .36 -2 .849 ... -1 . 12 -1 .07 0.385 1.64 -1 .3 -1 .31 0 .20 7 1.646 2. 2 -1 .69 -1 .91 -0 .27 1 1.575 2. 4 -2 .14 -2 .66 -0 .949 1.3 52 2.6 -2 . 62 -3 .6 -1 .877 0.917 2. 8 -3 .1 -4 . 72 -3 .108 0.197 -3 .54 -6 -4 .688 -0 .89 3.5 -3 . 92 -9 .54...
 • 56
 • 81
 • 0

Công nghệ phần mềm - Chương 3 thiết kế hệ thống pptx

Công nghệ phần mềm - Chương 3 thiết kế hệ thống pptx
... Nhap Mon CNPM - Ch .3 Thiết kế HT 30 /61 30 /61 Khái niệm kiến trúc phần mềm Khá niệ kiế trú phầ mề Các bước thiết kế kiến trúc phần mềm bướ thiế kế kiế trú phầ mề Kiến trúc phần mềm (KTPM) : Kiế ... thiệp vào hệ điều hành, Kiế trú thiệ hệ điề hà phần mềm phát triển hệ thống, Utilities, Midleware phầ mề phá triể hệ thố 3. A 41/61 41/61 Nhap Mon CNPM - Ch .3 Thiết kế HT 3. B 3. C Kiến trúc phần cứng ... Tiến trình thiết kế giao diện chung Thiết kế giao diện : Một khâu thiếu thiết kế hệ thống, NSD thường đánh giá phần mềm qua giao diện Che dấu chi tiết kỹ thuật bên hệ thống Kết hợp mặt : công thái...
 • 11
 • 187
 • 1

Kỹ thuật phần mềm - Chương 8: Thiết kế phần mềm - Phần 4: Thiết kế giao diện doc

Kỹ thuật phần mềm - Chương 8: Thiết kế phần mềm - Phần 4: Thiết kế giao diện doc
... loại giao diện Tầm quan trọng giao diện Các quy tắc thiết kế giao diện Các bước thiết kế Các loại giao diện Giao diện module chương trình • Giao diện modul thiết bị/hệ thống bên • Giao diện ... bước thiết kế giao diện • Phân tích môi trường, người dùng, công việc • Thiết kế giao diện • Cài đặt giao diện • Kiểm tra tính hợp lệ giao diện 12 Các bước thiết kế giao diện 13 Các bước thiết kế ... dùng vào vị trí điều khiển • Ý nghĩa: – Giao diện cần phải giúp người dùng trì quyền điều khiển chương trình, bị điều khiển chương trình – Việc thiết kế giao diện cần đứng từ góc độ người dùng người...
 • 15
 • 180
 • 0

Công nghệ phần mềm chương 4 thiết kế dữ liệu

Công nghệ phần mềm chương 4 thiết kế dữ liệu
... XDPMHDT 14 1.3 Quá trình thiết kế • Xét PM QLTV với YC: • Lập thẻ đọc giả Nhận sách Cho mượn sách Trả sách Yêu cầu: – – – – – Thiết kế liệu với tính đắn Thiết kế liệu với tính tiến hóa Thiết kế liệu ... trình thiết kế • Tương ứng với loại YC PM, trình thiết kế DL bao gồm bước lớn: – Thiết kế với tính đắn (với YC nghiệp vụ) – Thiết kế với YC chất lượng – Thiết kế với YC hệ thống 12 1.3 Quá trình thiết ... Nội dung Mở đầu Mục tiêu Kết Quá trình thiết kế Thiết kế liệu với tính đắn Thiết kế liệu yêu cầu chất lượng Tính tiến hóa Tính hiệu tốc độ Tính hiệu lưu...
 • 42
 • 216
 • 2

Công nghệ phần mềm chuong 5 thiết kế giao diện

Công nghệ phần mềm chuong 5 thiết kế giao diện
... Kết Phân loại hình giao diện Quá trình thiết kế Thiết kế hình Thiết kế hình tra cứu Thiết kế hình nhập liệu Nội dung Mở đầu Khái niệm Mục tiêu & Kết Phân loại hình giao diện Quá trình thiết kế ... Chất lượng thiết kế giao diện 23 Nhận xét bố cục 24 Nhận xét bố cục 25 Nhận xét bố cục 26 Quá trình thiết kế Bước thực Yêu cầu Công việc Chức Thiết kế với tính đắn Tiện dụng Thiết kế với tính ... xuất qua MH khác Nên gói gọn công việc MH (không cho MH trôi, không qua nhiều MH) Không nhúng công việc MH 19 Chất lượng thiết kế giao diện 20 Chất lượng thiết kế giao diện • Tính hiệu quả: – –...
 • 86
 • 273
 • 0

Công nghệ phần mềm chương 6 thiết kế xử lý

Công nghệ phần mềm chương 6 thiết kế xử lý
... Chiến lược thiết kế xử Thiết kế xử với mô hình tầng Kiến trúc thành phần PM Người dùng Người dùng Giao diện Phần mềm Xử Dữ liệu Phần cứng Phần cứng Chức thành phần PM Thành phần Mô tả ... lược thiết kế xử • Chia để trị: –Đơn giản Kế thừa –Dễ bảo trì, sửa chữa: • có thay đổi, sai sót xảy số hàm bị ảnh hưởng 16 Nội dung Khái niệm Phân loại Chiến lược thiết kế xử Thiết kế xử ... lưu trữ liệu Nội dung Khái niệm Phân loại Chiến lược thiết kế xử Thiết kế xử với mô hình tầng 10 Sơ đồ luồng liệu Mô tả liệu vào xử tương ứng với MHGD D1: MaDG, MaS, NgàyM D2=D1 D3:...
 • 26
 • 349
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các SCADA phục cho ngành năng lượng thay thế cho nhập ngoại phần 1 nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cơ bản xây dựng hệ SCADA mạng điện

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các SCADA phục cho ngành năng lượng thay thế cho nhập ngoại phần 1 nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cơ bản xây dựng hệ SCADA mạng điện
... đo điện tác dụng: 0,5 Cấp xác đo điện phản kháng - Hợp đồng ký kết: 11 /20 01/ HD – DTCT – KC03 Nội dung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn bị sở cho việc chế tạo sản phẩm công tơ pha dùng để lắp ... nước KC – 0 311 ký kết ngày 6 /11 /20 01 với chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ diện Nhà nước KC – 03 Nội dung đề tài nhánh sau: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo transducer đo đại lượng sau: - ... thuật nghiên cứu, thiết kế xây dựng mạch điện tử lập trình IC chức đại dựa sở Vi xử lý Tài liệu trình bày chi tiết cách lập luận, tính toán, thiết kế phần cứng, phần mềm thiết bị Các tác giả MỤC...
 • 310
 • 309
 • 0

công nghệ phần mềm chương 6 thiết kế kiến trúc

công nghệ phần mềm chương 6 thiết kế kiến trúc
... Design Model Công Nghệ Phần Mềm Chương 6: Thiết kế kiến trúc • • • • • • • 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 Kiến trúc? Loại kiến trúc (style) Thiết kế kiến trúc Ánh xạ data flow thành kiến trúc Tạo mô ... phần client server Công Nghệ Phần Mềm 26 6.3 Thiết kế kiến trúc • Các vấn đề Thiết kế kiến trúc Trong giai đoạn thiết kế, kết trình phân tích mở rộng thành giải pháp kỹ thuật, gồm thiết kế: Kiến ... trình phân bổ qua nhiều máy tính mạng Công Nghệ Phần Mềm 22 Chương trình chính /chương trình Công Nghệ Phần Mềm 23 Kiến trúc tầng Công Nghệ Phần Mềm 24 Mẫu kiến trúc (Pattern) • Concurrency: Xử lý...
 • 77
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaTrục đẳng phương, phương tích và một số ứng dụngDE CUONG ON TAP TOAN 6 GIUA HOC KY 2BS EN 1269725 Bituminous mixtures. Test methods. Cyclic compression testlove and friendship bài luận tiếng anhSKKN về công tác chủ nhiệm lớpSố cân bằng và số đối cân bằngỨng dụng định lí cơ bản của đại số để xét tính bất khả quy của đa thức trên trường hữu tỷThiết kế bài giảng Tiếng anh lớp 3 thí điểm Tập 1Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmix(Sách) 196 bài tập Cơ, Điện hay và khó vật lý 12 ôn thi đại họcA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKinh nghiệm sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường của cộng đồng người Thái tại ven hồ thủy điện Sơn LaGiới hạn dãy số và hàm số lớp 11Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công dạng càngĐồ án gia công chi tiết thanh nối dạng càng tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường cẩm phú, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015TRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHgiáo trình kỹ thuật thi công 2Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá
Đăng ký
Đăng nhập