Tài liệu về : “Mẫu quyết định cải chính - Hộ tịch

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp docx

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp docx
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày…… tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHTHAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH (BẢN CHÍNH)GIÁM ... ĐỐC SỞ TƯ PHÁPCăn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị của ông/bà: về việc , QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép người ... khai sinh.Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.3UỶ BAN...
 • 2
 • 192
 • 0

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện docx

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện docx
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày…… tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHTHAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH (BẢN CHÍNH)UỶ BAN ... đương sự.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2UỶ BAN NHÂN DÂNXã/phường Huyện/quận Tỉnh/thành phố Số: /QĐ-UBND (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP ... Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký vàquản lý hộ tịch; Xét đề nghị...
 • 2
 • 211
 • 3

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp pdf

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp pdf
... cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày tháng năm quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản SAO)Giám ... Đốc Sở TƯ PHáPCăn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký vàquản lý hộ tịch; Xét đề nghị của ông/bà: về việc , Quyết định: Điều 1. Cho phép ngời ... sinh.Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đơng sự. Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.3.aUỷ ban nhân dânTỉnh/thành phố Sở TƯ PHáPSố: /QĐ-STP(QĐ...
 • 2
 • 234
 • 2

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện pptx

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện pptx
... cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày tháng năm quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)uỷ ... dung của Quyết định này phải đợc ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.Uỷ ban nhân dânXã/phờng Huyện/quận Tỉnh/thành phố Số: /QĐ-UBND Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2.a(QĐ ... Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề...
 • 2
 • 100
 • 0

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện ppt

Tài liệu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện ppt
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày…… tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHTHAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH (BẢN ... đương sự.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.UỶ BAN NHÂN DÂNXã/phường Huyện/quận Tỉnh/thành phố Số: /QĐ-UBND Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2.a(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP ... Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề...
 • 2
 • 121
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP