NGUỒN NHÂN LỰC VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới kinh tế Việt Nam

Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới kinh tế ở Việt Nam
... biện chứng luận thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh vận dụng tưởng Người nghiệp đổi kinh tế Việt Nam Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích luận văn: Phân tích làm rõ nội dung tưởng Hồ Chí Minh ... thành tưởng Hồ Chí Minh luận thực tiễn Thứ hai, phân tích làm rõ nội dung tưởng Hồ Chí Minh luận thực tiễn sở phân tích khái niệm luận , thực tiễn mối quan hệ luận thực tiễn ... thực tiễn vai trò thực tiễn luận tưởng Hồ Chí Minh .29 1.3.3 Mối quan hệ biện chứng luận thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh 38 v Chƣơng VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH...
 • 105
 • 297
 • 0

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc ỏ Việt Nam
... dân Việt Nam, góp phần vào đấu tranh chung dân tộc hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội; Thông qua trình hoạt động lý luận tổ chức thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Hồ Chí ... cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam ánh sáng tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Nội dung Chƣơng 1: Hồ Chí Minh lãnh đạo tổ chức cách mạng dân tộc, kiến ... Môn học trang bị cho người học hiểu biết đời nghiệp Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá đóng góp to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh hai phương diện lý luận thực tiễn nghiệp giải phóng dân tộc nhân dân...
 • 4
 • 37
 • 0

Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng hồ chí minh với sự nghiệp đổi mới kinh tế việt nam

Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng hồ chí minh với sự nghiệp đổi mới kinh tế ở việt nam
... tưởng Hồ Chí Minh đăng tạp chí chuyên ngành Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích luận văn: Phân tích làm rõ nội dung tưởng Hồ Chí Minh luận thực tiễn; sở vận dụng tưởng Người vào nghiệp ... Chí Minh luận thực tiễn Thứ hai, phân tích làm rõ nội dung tưởng Hồ Chí Minh luận thực tiễn sở phân tích khái niệm luận , thực tiễn mối quan hệ luận thực tiễn tưởng Người ... vận dụng tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ biện chứng luận thực tiễn Đảng Cộng sản Việt Nam nghiệp đổi kinh tế; đồng thời đề mục tiêu, phương hướng giải pháp vận dụng tưởng Hồ Chí Minh để...
 • 10
 • 38
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độ Việt Nam.DOC

Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độ ở Việt Nam.DOC
... việc phát triển kinh tế thời kỳ độ nước ta tính cấp thiết việc phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu quả, chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế thời kỳ độ Việt Nam” Kết cấu ... lực đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ độ Đảng Nhà nước ta xác định hướng Bước sang thời kỳ ... SỞ LÍ LUẬN Phần II: THỰC TIỄN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I/ NGUYÊN LÍ VỀ SỰ PHÁT...
 • 24
 • 472
 • 3

Luận văn: "PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VIỆT NAM"

Luận văn:
... việc phát triển kinh tế thời kỳ độ nước ta tính cấp thiết việc phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu quả, chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế thời kỳ độ Việt Nam” Kết cấu ... nhân lực đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ độ Đảng Nhà nước ta xác định hướng Bước sang thời ... SỞ LÍ LUẬN Phần II: THỰC TIỄN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I/ NGUYÊN LÍ VỀ SỰ PHÁT...
 • 25
 • 330
 • 0

184 Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độ Việt Nam

184 Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độ ở Việt Nam
... việc phát triển kinh tế thời kỳ độ nước ta tính cấp thiết việc phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu quả, chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế thời kỳ độ Việt Nam Kết cấu ... lực đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ độ Đảng Nhà nước ta xác định hướng Bước sang thời kỳ ... SỞ LÍ LUẬN Phần II: THỰC TIỄN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I/ NGUYÊN LÍ VỀ SỰ PHÁT...
 • 25
 • 210
 • 0

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM
... việc phát triển kinh tế thời kỳ độ nước ta tính cấp thiết việc phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu quả, chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế thời kỳ độ Việt Nam Kết cấu ... lực đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ độ Đảng Nhà nước ta xác định hướng Bước sang thời kỳ ... SỞ LÍ LUẬN Phần II: THỰC TIỄN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I/ NGUYÊN LÍ VỀ SỰ PHÁT...
 • 24
 • 203
 • 0

đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phân tích khái quát và nêu rõ thực trạng việt nam 2011-2013

đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phân tích khái quát và nêu rõ thực trạng ở việt nam 2011-2013
... chung nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam I.1 Cở sở thực tiễn I.2 Cơ sở lý luận I.3 Khái niệm phân loại nguồn nhân lực I.3.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực xã hội việc hoạch định thực ... dụng có hiệu nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước I.3.2 Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao Là phận nguồn nhân lực, kết tinh tinh túy nhất, chất lượng nguồn nhân lực Là phận ... tế đầu Nhóm 10 Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam năm 2011 - 2013 Từ thực tiễn nguồn nhân lực tiếp thu kinh nghiệm giới, để phát triển nhanh chóng nguồn nhân lực...
 • 5
 • 243
 • 1

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN việt nam hiện nay

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam hiện nay
... VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XHCN VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao kinh tế thị ... trường định hướng XHCN Việt Nam thể hiện: Thứ nhất, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế thị trường Kinh tế thị trường XHCN nước ta nhằm mục tiêu phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh ... công cụ sở hữu kinh tế + Không nên đồng cấu sở hữu kinh tế thị trường định hướng XHCN với cấu kinh tế đạt trình độ XHCN xây dựng xong + Tính định hướng XHCN kinh tế thị trường định hướng XHCN nước...
 • 75
 • 143
 • 0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam
... hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền ... nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Chương Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam Chương Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ... cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp,...
 • 126
 • 134
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy chữa cháy việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở việt nam hiện nay
... tồn phát 11 triển thân tộc người cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam Nguyên nhân tồn phát triển tộc người Việt Nam nhờ có ý thức tự giác, tự nguyện đứng cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam, ... văn hóa Việt Nam thống đa dạng 39 Thứ tư, ý thức tự giác tộc người Việt Nam Dân tộc Việt Nam xây dựng từ ban đầu sở hai khối Âu Lạc, bao gồm khối tộc người khác Dân tộc Việt Nam phát triển lên ... mạnh trở thành nhân tố quan trọng tạo hoàn cảnh lịch sử thường xuyên tác động đến Việt Nam Trong hoàn cảnh chống chọi với thiên nhiên kẻ thù bên ngoài, để tồn phát triển, cư dân Việt Nam thời...
 • 172
 • 54
 • 0

Vai trò của gia đình đối với sự phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP hồ chí minh

Vai trò của gia đình đối với sự phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở TP hồ chí minh
... PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TP HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY …………………………… 128 3.1 Quan điêểm phương hướng phát huy vai trò gia đình phát triển nguồn nhân lực TP Hồ Chí ... gia đình vai trò gia đình phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng gia đình phát huy vai trò gia đình phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá, đại ... gia đình, nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực Thứ hai, phân tích thực trạng phát huy vai trò gia đình việc phát triển nguồn nhân lực nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Thành phố Hồ...
 • 193
 • 149
 • 0

Nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
... bên mối quan hệ cá nhân xã hội Nguồn lực người nghiệp công nghiệp hoá đại hoá ất nước II -Nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá ất nước 1-Vai trò công nghiệp hoá, đại hoá vận động phát ... thiện đời sống nhân dân 2-Vai trò việc phát triển nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá ất nước Đối với đất nước ta chiến lược phát triển đất xác định “đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá ất ... trò nguồn nhân lực 3-Thực trạng nguồn nhân lực nước ta 4-Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nước ta 5-Những thành tích đãđạt việc giáo dục đào tạo nguồn nhân lực...
 • 21
 • 158
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóahiện đại hóa nước ta hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
... biệt quan trọng nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực kỹ thuật nói riêng nghiệp cách mạng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bởi vì, nguồn nhân lực, nhân lực kỹ thuật lực lượng lao động ... trung ương khóa VII nêu phát triển bổ sung qua đại hội VIII IX X : Một công nghiệp hóa gắn với đại hóa công nghiệp hóa ,hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức Trong đại hội X khẳng ... cầu hóa tạo nhiều hội nhu thách thức đất nước nước ta cần phải tiến hành công nghiệp hóa rút ngắn thời gian biết lựa chọn đường phát triển kết hợp công nghiệp hóa với đại hóa Nước ta thực công nghiệp...
 • 25
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguồn nhân lực với sự nghiệp cnh hđhmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư đối với sự nghiệp tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 2001 2010phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở vnb—vấn đề xây dựng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcviệc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của việt nam hiện naytrò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcphát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp cnhhdhvai trò của nguồn nhân lực với doanh nghiệptrò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp cnh hđh đất nướcvấn đề nguồn nhân lực trong sự nghiệp cnh hđhhoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp liên doanh sản xuất ô tô hoà bìnhtổng quan nghiên cứu đề tài một số giải pháp nguồn nhân lực với sự phát triển thương mại tại công ty tnhh in thanh bìnhphương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng nguồn nhân lực với sự phát triển thương mại của công ty tnhh in thanh bìnhđánh giá tổng quan kết quả kinh doanh và tình hình sử dụng nguồn nhân lực với sự phát triển thương mại của công ty tnhh in thanh bìnhcác kết luận và đề xuất với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với sự phát triển thương mại tại công ty tnhh in thanh bìnhSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngSử dụng phần mềm Mathematica trong dạy học phần Dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tửPhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namPhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Tìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhđánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình ii bệnh viện hữu nghị việt đức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG500 câu trắc nghiệm về hàm sốnấm ăn nấm dược liệusan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập