Bai tap on thi HSG tin hoc

ôn thi học sinh giỏi sinh 9 - Trần Lam Sơn

ôn thi học sinh giỏi sinh 9 - Trần Lam Sơn
... hỗ trợ (cộng sinh, hội sinh, …); quan hệ đối địch (Cạnh tranh, kí sinh, nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác,…) 37 b Các tập hợp sau quần thể: 1- Các cỏ sống ven đê sông La 2- Các voi sống vườn ... GIỚI TÍNH Bài 1: Cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen F gồm 100% gà lông vằn Ngược lại, cho gà trống lông đen lai với gà mái lông vằn, gà F sinh có lông vằn, có lông đen toàn lông đen ... = T = 600 + = 601 G = X = 90 0 – = 899 2.Hiệu số Nu 3.Tỉ lệ Nu, đột biến - Bài tr 49, tr 44, tr 48 bồi dưỡng - Bài tr 49 bồi dưỡng; tr9, tr20 giải nhanh Câu 6.13-14c (hsg HT 13-14) Một gen có chiều...
 • 40
 • 383
 • 1

Bai tap on thi HSG phan phuong trinh.doc

Bai tap on thi HSG phan phuong trinh.doc
... ABC có trực tâm H Gọi O trung điểm BC Đường thẳng d qua H cắt AB, AC M, N Chứng minh HM = HN OM = ON Cho tam giác ABC cân A Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh AB T, đường thẳng CT ... hành ABDC với đường chéo AD BC Gọi O · · · · giao điểm BN CP Chứng minh PMO = NMO ⇔ BDM = CDM (Đề thi trại hè Hùng Vương lần thứ hai - năm 2006) -Hết -Yêu cầu hoàn thành tất tập !...
 • 4
 • 292
 • 1

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 2

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 2
... Sua(i); End; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây Lannguoc; End; BEGIN Clrscr; DocF; Lam; Dispose(A); Writeln('Da xong '); Readln; END Input 818 321 123 25 7 21 3 527 135 344 315 434 1 42 355 4 12 535 23 1 463 ... ',A^[xp,t].h); End; BEGIN Clrscr; DocF; FB; Lannguoc; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 59 Dispose(A); END Bài tập 1) _ Phần : Đờng ngắn TDH 9 /2/ 2013 9 /2/ 2013 ... A[i,j] ( A[i,j] khoảng cách i tới j ) Nếu i=0 kết thúc liệu đồ thị Bằng thuật toán Di jsktra tìm đờng ngắn từ xp tới đ Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 55 Bài : Nội dung nh nhng tìm đờng ngắn thuật...
 • 7
 • 471
 • 13

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 3

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 3
... Dispose(A); Writeln('Da xong '); Readln; END Input 818 32 1 6 43 1 23 257 5 83 2 13 527 8 53 135 34 4 674 31 5 434 764 142 35 5 686 412 535 866 231 4 63 785 875 631 652 746 OUT Nếu xp=1,d=8 có đờng Nếu xp=8,d=1 ... Read(F,i,j); If i=0 then Begin Close(F);Exit;End; _ Phần : Đờng ngắn TDH 9/2/20 13 9/2/20 13 Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 68 Readln(F,A^[i,j]); End; For i:=1 to N A^[i,i] := 0; Close(F); End; ... d; S := ''; While i>0 Begin S := chr(i)+S; _ Phần : Đờng ngắn TDH 9/2/20 13 9/2/20 13 Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 69 i := NH[i].t; End; For i:=1 to Length(S) Write(Ord(S[i]),' '); End;...
 • 7
 • 677
 • 24

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 4

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 4
... 10 10 10 10 10 6 4 12 9 12 10 10 10 10 OUTPUT.TXT 44 15S 16S 24E 25N 25W 26E 26N 27W 34E 35W 36E 37W 44 E 45 S 10 12 10 10 10 4 12 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây 21 45 W 46 E 46 S 47 W 55N 56N Bài : ... ghi màu đèn nút thứ i ( i= 1,2, ,k ) Ví dụ BL1.INP 13 1 2 3 4 4 25 BL1.OUT 3 1 3 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây Bài ( Tìm số vùng liên thông ) Phần chữa Uses Crt; Const Max = 100; Fi = 'Lthong.txt'; ... vung : 24 2 2 * * * * * * * * * 3 3 3 * 1 Kết câu b) SVLT2.OUT * 2 2 * * 2 2 2 2 * * 2 * * * * * 4 * * 2 4 * * * * * * * 3 4 * 3 * Dien tich tung vung : 2 2 * * * * * * * * * 3 3 3 * Tài liệu chuyên...
 • 47
 • 551
 • 4

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 5

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 5
... CHƯƠNG I : KHÔNG Đệ QUI TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 - Hà Tây Repeat Nhap; Taoxau; Writeln('ESC thoat '); Until Readkey=#27; END Kiểu không đệ quy : Uses Crt; Const Max = 255 ; Var ... ...
 • 13
 • 445
 • 18

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 7

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 7
... Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây 59 Bớc : Kết nap - Chọn đỉnh k không thuộc tập Đ , có nhãn d nhỏ , kết nạp k vào Đ Vậy Đ = Đ + { ... khung ngắn TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây begin end v(luuk) := E := E U {e} 60 luuk := k e := (j,k) := w(j,k) end return(E) end Thí dụ : File liệu vào : PRIM.INT 12 16 12 13 ... : Text; i,j : Byte; _ Phần : Cây - Cây khung ngắn TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây 61 Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,n); For i:=1 to n Begin For j:=1...
 • 8
 • 474
 • 13

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 8

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 8
... 135 344 315 434 142 355 412 535 231 463 OUT Nếu xp=1,d =8 có đờng Nếu xp =8, d=1 có đờng 57 643 583 85 3 674 764 686 86 6 785 87 5 631 652 746 Bài : Bằng thuật toán For-Bellman tìm đờng ngắn từ xp tới ... End; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây Lannguoc; End; BEGIN DocF; Lam; Dispose(A); Writeln('Da xong '); END Input 81 8 321 123 257 213 527 135 344 315 434 142 355 412 535 231 463 OUT Nếu xp=1,d =8 có ... A[i,j] ( A[i,j] khoảng cách i tới j ) Nếu i=0 kết thúc liệu đồ thị Bằng thuật toán Di jsktra tìm đờng ngắn từ xp tới đ Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 55 Bài : Nội dung nh nhng tìm đờng ngắn thuật...
 • 7
 • 1,063
 • 14

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 9

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 9
... : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây END 43 Batdau; Init; DocF; Hien; Make; Ketthuc; Cách làm : Bài làm Lê Sỹ Vinh 12 CT - 199 7- 199 8 ( Greedy theo bảng chữ ... File Ondinh.out 10 11 56 89 CAC TAP OD TR NHIEU PHAN TU 67 NHAT : 78 10 12 89 11 13 _ Chơng Đồ thị Phần : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây 33 11 14 ... liên thông đơn với i,j có đờng nối i với j a) Kiểm tra A có liên thông đơn không Nếu không loại bớt số cạnh để liên thông đơn _ Chơng Đồ thị Phần : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013...
 • 58
 • 410
 • 0

Bài tập ôn thi HSG

Bài tập ôn thi HSG
... your job? You're mad You are Jimmy got into his car and drove away I saw this I saw It is disappointing that we haven't heard from Molly We are ... permission to buy a motorbike Harry’s parents didn’t let 15 We can’t possibly work in this noise It’s Choose the best option He was looking at his parents _,...
 • 2
 • 521
 • 3

Bài soạn HON 100 BAI TAP ON THI HSG TOAN 9

Bài soạn HON 100 BAI TAP ON THI HSG TOAN 9
... 20 091 20082 điểm ( = 20 091 20082 ( = 20 091 3) 1,0điểm = = )( 20 091 + 20082 1) 1,0điểm ) 0,25 20 091 + 20082 ) ( 20082 20 091 + 20082 20 092 20082 + 20 091 + 20082 4017 = ) ( 20 09 ... trình bày 0,25 0,25 20 09 2010 20 09 = >0 2010 20 09 2010 20 09 2008 2008 < nên Vậy a1 + a + + a 20 09 < 2010 20 09 2010 = 0,25 0,25 0,25 0,25 Điểm 0,25 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Toán ... +1+ n n(n + 1) n n +1 Do 1 1 1 a1 +2 + + a20 09 < + + + 2 20 09 2010 =1 2010 Mặt khác: 2008 2008 20 09 2010 20 09 + 2010 ữ= 2010 20 09 2010 20 09 ( ) Câu điểm Gọi E giao điểm PD với đờng thẳng...
 • 6
 • 321
 • 1

Bài soạn On thi HSG Sinh Hoc 9 nang cao

Bài soạn On thi HSG Sinh Hoc 9 nang cao
... tinh? Bài 4: Ong mật có NST 2n = 32 Ở loài có tượng sinh sản: trứng thụ tinh nở thành ong thợ, trứng không thụ tinh nở thành ong đực Một ong chúa đẻ 1000 trứng, nở thành 1000 ong Tổng số NST đơn ong ... hình thành? c Tính hiệu suất thụ tinh trứng? BÀI TẬP LUYỆN TẬP VÀ NÂNG CAO: Bài 1: Trong lò ấp trứng người ta thu 4000 gà a Xác định số tế bào sinh tinh sinh trứng đủ để tạo đàn gà nói Biết hiệu ... lai nào? Bài 2: Ở lúa tính trạng cao trội hoàn toàn so với tính trạng thấp Hãy xác định kết lai F1 phép lai sau: P1 : Cây cao X Cây cao P2: Cây cao X Cây thấp P3: Cây thấp X Cây thấp Bài 3: Cho...
 • 13
 • 1,068
 • 40

Bai tap on thi HSG Hoa THCS

Bai tap on thi HSG Hoa THCS
... học sinh THCS) A.BÀI TOÁN NHÔM (Những toán khó) Câu 1: Lấy Al tác dụng với dd HCl dư thu 3,36 lít H ↑ đktc dd muối A cho dung dòch A tác dụng với 175ml dd NaOH 2M thu gam kết tủa Trường THCS Bình ... cho tác dụng với 91,25g dd HCl 20% Thu dd A khí Hidro a Tính thể tích khí Hidro thoát đktc Trường THCS Bình Thạnh Trung Trang Chuyên Đề Bài Toán Huỳnh Văn Mến b Chia dd A làm phần + Phần : Cho tác ... dùng 50 ml dd NaOH 2M a Xác đònh công thức hóa học muối b Tính % khối lượng muối hỗn hợp Trường THCS Bình Thạnh Trung Trang Chuyên Đề Bài Toán Huỳnh Văn Mến Câu : Cho muối sunfát có khối lượng...
 • 11
 • 228
 • 1

26 bài tập ôn thi HSG Hoá 12 pps

26 bài tập ôn thi HSG Hoá 12 pps
... phản ứng Bài 26: Hoà tan hòan toàn 0,31g hỗn hợp Al Zn cần vừa đủ 0.175 lít dung dịch HNO3 có pH= 1.Sau phản ứng thu dung dịch X chứa muối không thấy có khí thoát a) Viết phương trình hoá học ... định công thức phân tử X viết phương trình hoá học phản ứng xảy b) Y đồng phân X, tác dụng với KMnO4 điều kiện có tạo axit cacboxylic hai chức Cho biết công thức cấu tạo Y viết phương trình hoá ... lọc lấy chất rắn đun 1500C đến khối lượng không đổi, cân nặng 13,38g Xác định công thức cấu tạo A Có hỗn hợp gồm axit hữu đơn chức mạch hở, phân tử không nguyên tử cacbon Chia hỗn hợp thành phần...
 • 5
 • 377
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập on thi hsg mon vat ly lop 7 phan am hocbài tập on thi hsg mon vat ly lop 8 phan chuyen dong co hocbài tập ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11các bài tập ôn thi môn toán học kì 2bai tap on thi hsgbộ bài tập ôn thi hsg tiếng anh 9Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện mộc hoá tỉnh long anNÂNG CAO ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ VIÊN CHỨC tại điện lực mỹ THO, TỈNH TIỀN GIANGNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THUẬN PHÚNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CÔNG TY XĂNG dầu TIỀN GIANGNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH TRONG đấu THẦU của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn xây DỰNG HIỆP HOÀ TỈNH TIỀN GIANGPHÁT TRIỂN MẠNG lưới đại lý bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo HIỂM PVI SÔNG TIỀNCD đánh giá tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh hóaCD HOÀN THIỆN CÔNG tác rủi RO tín DỤNG tại AGRIBANK THỊ xã QUẢNG TRỊCD quản lý nợ BHXH tại các đơn vị sđlđ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD VIEC LAM PNN PHUCcd2 giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã ba đồn – tỉnh quảng bìnhCD2 giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng ái âncd2 nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaCD2 nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ nghệ á đôngCD2 thực trạng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD2 thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở xã cát chánh, huyện phù cát, tỉnh bình địnhHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước THỪA THIÊN HUẾHoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế các doanh nghiệp tại cục thuế thừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước – tỉnh thanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập