THI TC SINH 12 lần 1 312 18

THI HK SINH 12-KY 1-2010

THI HK SINH 12-KY 1-2010
... xuất F1 với tỉ lệ A 1/32 B.1/16 C 1/64 D.1/8 Trường THPT Quỳnh Lưu IV Đề thi học kì I Tổ: Sinh - Thể Mã đề: 185 Môn: Sinh học 12 (Khối THPT) Câu Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn phận ... tròn, chín muộn F1 là: A 27/64 A.9/64 A.1/64 A.3/64 Trường THPT Quỳnh Lưu IV Tổ: Sinh - Thể Đề thi học kì I Môn: Sinh học 12 (Khối THPT) Mã đề: 219 Câu Thể đột biến là: A Cá thể mang đột biến gen ... AABbdd xuất F1 với tỉ lệ A 1/32 B.1/16 C 1/64 D.1/8 Trường THPT Quỳnh Lưu IV Tổ: Sinh - Thể Đề thi học kì I Môn: Sinh học 12 (Khối THPT) Mã đề: 253 Câu Vai trò enzim ADN polimeraza trình nhân đôi...
 • 10
 • 125
 • 0

Đề thi chuyen đề 12 lần 1

Đề thi chuyen đề 12 lần 1
... biến thi n: x -∞ -1 y’ + y -∝ (1, 0) - 0,5 +∝ + +∝ + Hàm số đồng biến (∝; -1) ; (1; +∝); nghịch biến ( -1; 1) + Hàm số có cực đại x = -1, yCĐ = 4; cực tiểu x = 1, yCT =0 Đồ thị: Đồ thị giao với Ox (1; 0) ... tương ứng k1,k2 ,k3 Khi x1 =1 k1 =0 tiếp tuyến (d1) y =0 (trục Ox) →(d2) (d3) vuông góc với (d1) 2 2 k2 k3 = ( 3x − 3) ( 3x − 3) =  x x − ( x + x ) + 2x x + 1   0,25  10   10 10  =  ...  − 205 + 205 , x3 = 18 18 Vậy có ba tiếp điểm thuộc (Co) với hoành độ tìm → qua Mo ta ↔ (x - 1) (18 x2 - 10 x - 10 ) = ↔ x1 =1, x = 0,5 kẻ ba tiếp tuyến với đồ thị Giả sử (d1),(d2), (d3) ba tiếp...
 • 5
 • 162
 • 2

Đề Thi Thử Sinh học lần 1. môn sinh

Đề Thi Thử Sinh học lần 1. môn sinh
... bào Câu 45 Vi khuẩn cố định đạm sống nốt sần họ Đậu biểu mối quan hệ là: A cộng sinh B hội sinh C hợp tác D kí sinh- vật chủ Câu 46 Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc gen điều hòa ? A Dựa vào ... Đột biến gen có hại D Đột biến gen lặn có hại Câu 20 Dạng đột biến không truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính là: A Đột biến xôma B Đột biến tiền phôi C Đột biến giao tử D Đột biến gen lặn ... biến gen dạng thêm C Đột biến gen dạng thay D Đột biến gen dạng đảo Câu 22 Đơn vị cấu trúc nhỏ NST sinh vật nhân thực là: A ADN B Nuclêôxôm C Crômatit D Histôn Câu 23 Đột biến cấu trúc NST gồm dạng...
 • 6
 • 414
 • 4

ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN 1 - 2014 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN 1 - 2014 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... ĐỀ THI THỬ SINH HỌC 2 014 MỤC LỤC I ĐỀ THI THỬ - RA ĐỀ: TRƯƠNG TẤN TÀI II HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN -2 014 III TỔNG KẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH, CÔNG ... CẦN NHỚ Ở ĐỀ I 14 IV LIÊN HỆ 15 I ĐỀ THI THỬ - RA ĐỀ: TRƯƠNG TẤN TÀI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 014 LẦN THỨ I – MÔN SINH HỌC BIÊN SOẠN: TRƯƠNG TẤN TÀI Mã đề thi 326 Họ tên thí sinh: ………………………………………………………………………………… ... Aa x Aa → A- + aa 4 Bb x bb → 1 B- + bb 2 13 ĐỀ THI THỬ SINH HỌC 2 014 cc x cc → 1cc Dd x Dd → Ee x ee → D- + dd 4 1 E- + ee 2 Vậy kiểu gen aabbccddee sinh đời chi m tỉ lệ là: 1 1 x x1x x = 4 64...
 • 33
 • 4,322
 • 69

Đề thi thử sinh học lần 1 - THPT Lý Thái Tổ 2014

Đề thi thử sinh học lần 1 - THPT Lý Thái Tổ 2014
... bị bệnh Cặp vợ chồng dự định sinh đứa con, xác suất để đứa không bị bệnh A 10 /16 B 9 /16 C 3 /16 D 6 /16 - - HẾT Trang 6/6 - đề thi 485 ... B C Câu 17 : Trình tự nuclêôtit mạch bổ sung với mạch khuôn gen cấu trúc sau: 5’ATGXTA-GTA-GGT…3’ Trình tự nuclêôtit mARN gen cấu trúc tổng hợp là: A 3’UAX-GAU-XAU-XXA…5’ B 5’AUG-XUA-GUA-GGU…3’ ... tương ứng a, b, d, e khả tổng hợp enzim Cho lai thể bố mẹ dị hợp gen Tỉ lệ kiểu hình F1 có hoa màu hồng ? 81 27 81 27 A B C D 12 8 12 8 256 256 Trang 3/6 - đề thi 485 Câu 28: Ở loài thực...
 • 6
 • 2,128
 • 12

Đề thi thử sinh học lần 1 - 2014 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

Đề thi thử sinh học lần 1 - 2014 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
... gen làm axít amin thứ tư chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh tương ứng đột biến làm A cặp nuclêôtit gen B cặp nuclêôtit thứ 10 , 11 , 12 gen C cặp nuclêôtit gen D cặp nuclêôtit thứ 13 , 14 , 15 gen Câu 59: ... hôn, sinh đẻ D cho lời khuyên việc đề phòng hạn chế hậu xấu ô nhiễm môi trường Câu 12 : Cho tự thụ phấn, đời F1 thu 43,75% đỏ, 56,25% vàng Trong số đỏ F1, tỉ lệ chủng bao nhiêu? 3 1 A B C D 16 16 ... với thân thấp, vàng, dài thu F1 gồm 16 02 thân cao, màu đỏ, dài : 16 01 thân cao, màu vàng, dài : 16 00 thân thấp, màu đỏ, tròn : 15 99 thân thấp, màu vàng, tròn Trong trường hợp không xảy hoán vị...
 • 7
 • 867
 • 27

Đề và đáp án thi thử sinh học lần 1 2014 THPT Phước Bình Bình Phước

Đề và đáp án thi thử sinh học lần 1 2014 THPT Phước Bình Bình Phước
... aa khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F2 là: A 7 /10 AA : 2 /10 Aa : 1/ 10aa B 15 /18 AA : 1/ 9 Aa : 1/ 18 aa C 9/25 AA : 12 /25 Aa : 4/25 aa D 21/ 40 AA : 3/20 Aa : 13 /40aa Câu 21: Cho ... bổ trợ Câu 55: Phân tử ADN NST loài sinh vật có 10 7 cặp Nuclêôtit Lúc NST xoắn cực đại dài 3,4 micrômet ADN co ngắn A 10 00 lần B 10 000 lần C 5000 lần D 3400 lần Câu 56: Ở gà, gen A quy định lông ... Di truyền học phân tử D Nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu 53: Một loài thực vật, đỏ tính trạng trội hoàn toàn so với trắng Thế hệ ban đầu (P) cho hoa đỏ thụ phấn với hoa trắng F1 10 8 đỏ; 11 0 trắng...
 • 6
 • 780
 • 8

Đề thi thử sinh học lần 1 2014 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

Đề thi thử sinh học lần 1 2014 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
... SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN – NĂM 2 014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm MÃ ĐỀ THI: 209 Câu 1: Đột biến gen xảy vùng ... locut bao nhiêu? A 18 9 B 30 C 210 D 12 6 - HẾT SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN – NĂM 2 014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: ... SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN – NĂM 2 014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm MÃ ĐỀ THI: 485 Câu 1: Cho loại đột biến sau:...
 • 17
 • 1,889
 • 75

de thi thu TN 12 - lan 1

de thi thu TN 12 - lan 1
... industrial wastes into the Mediterranean Sea regularly ? A exactly 16 B exactly 15 C nearly 16 D less than 15 40 What is the message to the readers ? A We should take action to protect our water resources ... employment into a broader field This job will be studied very carefully when you send your letter of (32) for your next job It should show evidence of serious career planning Most important, ... 18 Five years ago people started to preserve the houses and the famous landscape A traditional B tradition C traditionally D traditions 19 The story I’ve just read...
 • 4
 • 148
 • 0

Đề thi thử sinh học lần 1 2015 megabook có đáp án chi tiết

Đề thi thử sinh học lần 1  2015 megabook có đáp án chi tiết
... vàng : 9 /16 + 3 /16 + 3 /16 = 15 /16 = 93,75% Câu 15 : Theo đầu : 2n = 22 -> n = 11 số dạng trisomi thể đơn mong đợi tìm thấy loải NST đơn bội loài Do án án đáp án A Câu 16 : Quần thể ban đầu : 205 ... NST số 21 gồm chi C Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 10 Cả bệnh đột biến NST Chỉ đáp án D: Bệnh thi u máu hồng cầu hình liềm đột biến gen trội Hbs -^HbS Vậy đáp án đáp án D Câu 18 : Trong ... sinh chi m tỉ lệ 50% Vậy đáp án B Câu 21: Rút gọn tỉ lệ đầu ta : Thế hệ lai 245 hoa trắng : 315 hoa đỏ tương ứng hoa trắng : hoa đỏ tượng tương tác gen theo kiểu bổ trợ Do đáp án đáp án...
 • 14
 • 253
 • 3

Thi học sinh giỏi lần 1

Thi học sinh giỏi lần 1
... Hạnh ) hạn chót ngày 16 / 5/2 011 5/ Thành lập đội tuyển cấp huyện dự thi cấp tỉnh: -Mỗi môn tuyển chọn 15 học sinh để tiếp tục bồi dưỡng thi vòng vào tháng 12 năm 2 011 Những học sinh không tuyển chọn ... đăng ký thi môn lại 6/ Kinh phí: Các trường tự lo kinh phí đi, tiền ăn cho học sinh theo qui đònh hành , trưởng đòan ký công lệnh -Trên hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp năm học 2 011 -2 012 , yêu ... gian 15 0 phút cho tất môn.thí sinh có mặt 7h để dự lễ khai mạc -Chương trình thi chương trình từ lớp đến lớp -Đòa điểm : Trường THCS TT Mỹ Thọ 4/ Gởi danh sách dự thi : *Hồ sơ thí sinh dự thi...
 • 2
 • 48
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 1 HKII - Mã đề thi 185 pot

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 1 HKII - Mã đề thi 185 pot
... original one: Trang 2/4 - đề thi 485 They moved to this suburb in 19 97 A They lived in this suburb in 19 97 B They have moved to this suburb since 19 97 C They have lived in this suburb since 19 97 D ... reasons B lively B spot C marks C extinct C results C for living C site D more D disappeared D causes D alive D point - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 485 ... newspapers the effects of reading on health the value of different types of reading material Trang 3/4 - đề thi 485 Câu 34: The emergence of the mass media and of specialized periodicals showed that...
 • 4
 • 87
 • 0

De thi thu Dai hoc lan 1-Sinh 12 truong YT2

De thi thu Dai hoc lan 1-Sinh 12 truong YT2
... đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời A hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng B hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng C 12 hoa tím : hoa đỏ : hoa trắng D 12 hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng ... đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời A hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng B hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng C 12 hoa tím : hoa đỏ : hoa trắng D 12 hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng ... đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời A hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng B hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng C 12 hoa tím : hoa đỏ : hoa trắng D 12 hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng...
 • 24
 • 78
 • 0

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2012 môn Hóa lớp 12 (lần 1) - Vòng 1

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2012 môn Hóa lớp 12 (lần 1) - Vòng 1
... (1) (X) + HCl → (X1) + (X2) + H2O (2) (X1) + NaOH → ↓(X3) + (X4) (3) (X1) + Cl2 → (X5) (4) (X3) + H2O + O2 → ↓(X6) (5) (X2) + Ba(OH)2 ... đinitroclobenzen thi có thể kết luận gì chế phản ứng trên? HẾT -Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Họ tên thí sinh : Số báo danh Họ tên, chữ ký: Giám thị 1: ... dư/Ni Câu 10 (2,0 điểm): Clobenzen phản ứng với dung dịch NaOH đậm đặc nước nhiệt độ và áp suất cao o (350 C, 4500 psi), phản ứng của 4–nitroclobenzen xảy dễ dàng (NaOH 15 %, 16 0oC) 2,4...
 • 4
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kt 1 tiets sinh 12 lần 1đề thi thử sinh học lần 1 2014 có lời giải chi tiếtđề thi thử sinh học lần 1 2014 trường thpt quỳnh lưu 1đề kiểm tra 1 tiết sinh học 12 lần 1đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 12 lần 1kt 1 tiết sinh 12 lần nâng cao lần 1CÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝA National Interprofessional Competency FrameworkMở rộng môi trường định lýHowto Read a Book Schoolof Information University of MichiganMinds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0Giáo trình pre toeic listening ms hoaCâu hỏi trắc nghiệm khách quan môn toánẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldCác nhân tố ảnh hưởng tới kết quả IPO của các doanh nghiệp trên TTCK việt namĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamTác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa học30 đề học sinh giỏi toán lớp 7 có đáp án tham khảoThe meaning of gifts stories from turkeyBài tập môn học hoá công nghệ môi trường đề tài Tổng quan các phương pháp đánh giá sinh trưởng vi tảo trong PTNkỹ năng phỏng vấn trong tiếng anhNhững phương thuốc hay rau cỏ trị bệnh tạ duy chânGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 26Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập