kiểm tra học kì lí 12

KIỂM TRA HỌC 2 - 12 Nâng cao MÔN: VẬT pps

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - 12 Nâng cao MÔN: VẬT LÍ pps
... (< 32> )Tính khối lượng tương đối tính hạt phôtôn chân không ứng với xạ đơn sắc có bước sóng  = 4 42 nm Cho h = 6, 625 .1 0-3 4 J.s, c = 3.108 m/s A.5.1 0-3 5 kg B.50.1 0-3 5 kg C.50.1 0-3 7 kg D.5.1 0-3 7 ... 6, 625 .1 0-3 4 J.s, c = 3.108 m/s, me = 9,1.1 0-3 1 kg Biết tốc độ ban đầu cực đại electron quang điện 4.105 m/s Công thoát electron kim loại làm katốt bằng: 6,7.1 0-1 9 J 3,7.10 -2 0 J C,37.1 0-1 8 ... y hiệu điện UAK 13, ( )Năng lượng quỹ đạo dừng thứ n nguyên tử hiđro tính hệ thức: E n  eV (với n2 n = 1; 2; 3…) Cho h = 6, 625 .1 0-3 4 J.s, c = 3.108 m/s, eV = 1,6.1 0-1 9 J Tính bước sóng xạ...
 • 6
 • 66
 • 0

de kiem tra hoc ki i - 12

de kiem tra hoc ki i - 12
... Lớp: i m L i phê giáo viên A - Câu h i trắc nghiệm Câu 1: Đ i v i dao động i u hòa nhận định sau sai: a, Li độ không vận tốc không b, Vận tốc không cực đ i c, Li độ cực đ i lực h i phục có ... đ i c, Li độ cực đ i lực h i phục có cờng độ lớn d, Vận tốc cực đ i cực tiểu Câu 8: Dao động i u hòa khi: a, Trạng th i chuyển động lặp l i nh cũ sau khoảng th i gian b, Tọa độ hàm côsin th i ... d, Vận tốc cực đ i cực tiểu Câu 2: Dao động i u hòa khi: a, Tọa độ hàm côsin th i gian b, Trạng th i chuyển động lặp l i nh cũ sau khoảng th i gian c, Vận tốc lớn li độ cực đ i d, Năng lợng dao...
 • 4
 • 209
 • 0

kiểm tra học hóa 12

kiểm tra học kì hóa 12
... tiếp đờng (tiêm truyền dd đờng vào tĩnh mạch) loại đờng A Saccarozo B Glucozo C Đờng hoá học D Loại đợc 12- Ngời ta cho 2975 g Glucozơ nguyên chất lên men thành rợu etylic Hiệu suất trình lên ... 0,1 lit rợu etylic (khối lợng riêng 08g/mol) với hiệu suất 80% là: A 190g B 196,5g C 195,6g D 212g 14- Chia m gam Glucozo làm phần - Phần đem thực phản ứng tráng gơng thu đợc 27gam Ag - Phần ... men rợu thu đợc Vmol rợu (D = 0,8g/ml) giả sử phản ứng xảy với hiệu suất 100% V có giá trịlà: A 12, 375ml B 13,375ml C 14,375ml D 24,735ml 15- Khí CO2 sinh lên men rợu lợng Glucozơ đợc dẫn vào...
 • 6
 • 157
 • 2

kiểm tra học 1-12NC(08-09)

kiểm tra học kì 1-12NC(08-09)
... 21,6g B 43,2g C 64,8g D 51,84g Câu 19: Một mùn cưa chứa 50% xenlulozơ, điều chế kg xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng đạt 80%) ? A 1149,69 kg B 919,75 kg C 733,33 kg D 916,67 kg + Câu ... hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 thu 2,16g Ag Nồng độ mol dung dịch gluczơ dùng là: ( Ag =108) Trang 2/3 - Mã đề thi 143 A 0,2M B 0,1M C 0,5M D 0,05M Câu 27: Để bảo vệ tàu biển thép, người ta ... axetat vinyl axetat: A dung dịch HCl B dung dịch Br2 C dung dịch NaOH D H2O 2+ Câu 32: Phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: 2Cr + 3Pb  2Cr3+ + 3Pb E0 pin điện hoá là: 0 ( biết ECr 3+ / Cr = −0, 74V...
 • 3
 • 109
 • 0

KIEM TRA HOC KI II - 12 ĐÂY - MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG GIẢI - NHE.doc

KIEM TRA HOC KI II - 12 ĐÂY - MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG GIẢI - NHE.doc
... xúc đồ thị hàm số y =x4 -2 x2+3 A B C D Câu 12: Gọi M,N giao điểm hai đường thẳng y= x + đường cong y = Hoành độ trung điểm I MN A - B C D 2x + x −1 Câu 13: Cho (P): y=x2 -2 x +3.Nếu (d0 tiếp xúc ... = -x3 + 3x2 + 9x + Đồ thị hàm số có tâm đối xừng A I(1 ;12) B I(1;0) C I(1;13) D I (1;14) Câu 15: Cho hàm số y = x2 – 4x + có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến M (P) có hệ số góc hoàng độ điểm M A 12 ... Cho hàm số y = x2 – 4x + có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến M (P) có hệ số góc hoàng độ điểm M A 12 B C -1 D ...
 • 2
 • 151
 • 0

KIEM TRA HOC KI II - 12 ĐÂY - MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG GIẢI - NHEN.doc

KIEM TRA HOC KI II - 12 ĐÂY - MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG GIẢI - NHEN.doc
... xúc đồ thị hàm số y =x4 -2 x2+3 A B C D Câu 12: Gọi M,N giao điểm hai đường thẳng y= x + đường cong y = Hoành độ trung điểm I MN A - B C D 2x + x −1 Câu 13: Cho (P): y=x2 -2 x +3.Nếu (d0 tiếp xúc ... = -x3 + 3x2 + 9x + Đồ thị hàm số có tâm đối xừng A I(1 ;12) I (1;14) B I(1;0) C I(1;13) D Câu 15: Cho hàm số y = x2 – 4x + có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến M (P) có hệ số góc hoàng độ điểm M A 12 ... Cho hàm số y = x2 – 4x + có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến M (P) có hệ số góc hoàng độ điểm M A 12 B C -1 D ...
 • 2
 • 164
 • 0

kiem tra hoc ki ii 12

kiem tra hoc ki ii 12
... phương, tần số, khác biên độ là: A A = A12 − A22 − A1 A2 cos( ϕ1 − ϕ ) B A = A12 + A22 + A1 A2 cos( ϕ1 − ϕ ) C A = A12 + A22 + A1 A2 cos(ϕ1 − ϕ2 ) D A = A12 + A22 − A1 A2 cos(ϕ1 − ϕ2 ) E A = A1 ... điện Câu 67: Chọn câu đúng: A Máy phát điện ki u cảm ứng chế tạo dựa định luật Lenz B Máy phát điện ki u cảm ứng biến hoá thành điện C Máy phát điện ki u cảm ứng biến thành điện D Máy phát điện ... giống có trục lệch góc 120 0 D Phần cảm máy phát pha gồm nam châm điện giống nhau, có trục lệch góc 120 0 E Máy phát điện pha tạo suất điện động có biên độ, tần số, lệch pha góc 120 0 Câu 72: Chọn câu...
 • 13
 • 117
 • 0

de kiem tra hoc ki I -12 tham khao

de kiem tra hoc ki I -12 tham khao
... bromua uraxin chất đồng đẳng timin gây: a tạo phân tử timin (T) đoạn mạch ADN gắn n i v i b đột biến thêm A c đột biến A – T -> G – X d đột biến A Câu 25: Tín hiệu kh i động ki m soát trình phiên mã ... axit amin d mang thông tin tổng hợp protein ức chế Câu 22: Sự kết hợp giao tử 2n lo i A v i giao tử 2n lo i B tạo thể: a bốn nhiễm kép b dị đa b i c tứ b i d bốn nhiễm Câu 23: Trong phiên mã, ... mARNđược phiên mã từ gen là: a XGUAAU b XGTAAT c GXATTA d GXAUUA Câu 29: Đột biến gen là: a biến đ i cấu trúc gen b biến đ i xảy suốt chiều d i phân tử AND c Sự biến đ i tất cặp nu gen d biến đ i cặp...
 • 4
 • 119
 • 1

Gián án Kiem tra hoc ki 1-12cb

Gián án Kiem tra hoc ki 1-12cb
... position and the company D the salary and the interviewer’s education …………………THE END…………………… ĐÁP ÁN: KI M TRA HỌC KÌ I MÔN: TIẾNG ANH 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... and that’s bad news David is taking five Cambridge University friends with him One will join him on the tandem and the others will drive to Land Rovers in support, travelling from north of Algeria ... which C who D what …………………THE END…………………… SỞ GD& ĐT YÊN BÁI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÃ ĐỀ: 324 ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I Môn : Tiếng Anh – Lớp 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) Name:…………………………………….SBD……………………...
 • 13
 • 611
 • 4

Tài liệu de kiem tra hoc ki lop 12 doc

Tài liệu de kiem tra hoc ki lop 12 doc
... CH2C6H3(NH2)2 Nguyn Viet Bc 0973.472.393 Email: vietbacbg@gmail.com Đề THI KI M TRA TRắC NGHIệM học kì I THờI GIAN : 45 PHúT Lớp 12 họ tên học sinh điểm lớp : câu đáp án 8a 8b Câu : Hãy chọn câu trả ... (1 đ) 12/ A(0.5 đ) 13/ a-3(0,25 đ) b-4(0,25 đ) c-5(0,25 đ) d-2(0,25 đ) ngày 11 tháng 01 năm 2010 Giáo viên đề NGUYN VIT BC Nguyn Viet Bc 0973.472.393 Email: vietbacbg@gmail.com đề ki m tra Học ... lý : A B C D A Chất thuỷ phân môi trờng ki m cho anđêhit axetic Chất có phản ứng tráng gơng Chất thuỷ phân môi trờng ki m cho glyxerol Chất dùng làm monome để sản xuất B CH3CH=CHCl...
 • 9
 • 188
 • 1

kiểm tra học II, 12CB

kiểm tra học kì II, 12CB
... phóng xạ có chu bán rã T = năm, có khối lượng ban đầu 1kg, Sau năm, lượng chất phóng xạ ? A 0,8 kg B 0,65 kg C 0,75 kg D 0,7 kg - Trang 2/3 - Mã đề thi 145 Trang 3/3 - Mã...
 • 3
 • 120
 • 0

Đề kiểm tra học lớp 12 ( đề số 1) ppt

Đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 1) ppt
... (5 ) Fe với ZnSO (6 ) Zn với FeSO4 A (2 ), (4 ), (6 ) B (1 ), (3 ), (5 ) C (1 ), (4 ), (6 ) D (1 ), (4 ), (5 ) Câu 28: cho 22,4 gam kim loại M hòa tan hoàn toàn với HCl giải phóng 8,96 lít khí ( đktc) với muối ... tích dd HCl 0,1 M cần để trung hòa hết 1/3 mol A A 100ml B 200ml C 300ml D 600ml Đề kiểm tra học lớp 12 ( đề số 2) Câu 1: Nguyên liệu để sản xuất nhôm : A Đất sét B Quặng boxít C Mica D criolit ... hóa học chung kim loại A Tinh oxi hóa B Tính khử C Bị khử D Cả A D Câu 27: Trong số phản ứng chất sau, phản ứng xảy (1 ) Zn với CuCl2 (2 ) Cu với ZnCl2 (3 ) Ag với Cu(NO 3)2 (4 ) Cu với AgNO (5 )...
 • 7
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì toán 12kiểm tra học kì lớp 12đề kiểm tra học ki toan 12đề kiểm tra học kì hóa 12kiểm tra học kì 1 12đề kiểm tra học kì 1 môn địa lí 12đề kiểm tra học kì 2 vật lí 12đề kiểm tra học kì 2 địa lí 12đề kiểm tra học kì 2 lí 12đề kiểm tra học kì 1 địa lí 12de kiem tra mon dia li 12 hoc ki 2đề kiểm tra học kì 2 môn lí 12đề kiểm tra học kì 2 môn địa lí 12đề kiểm tra học kì 1 môn lí lớp 12 có đáp ánđề kiểm tra học kì vật lí 7FCE Practice Tests Extra60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P2)Đề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06Đề cương ôn tập toán HKII toán lớp 8 giúp thi tốtĐề thi IOE lớp 5 cấp tỉnh năm học 2016 2017Xác định NO3 trong đấtAN TOÀN hệ điều HÀNHBÁO cáo THỰC HÀNH BỆNH lí THỰC vậtbài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpBẢO tồn DI sản KIẾN TRÚCTÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH của máy CHỤP x QUANG RĂNG TOÀN CẢNH DPX – 01, KHẢO sát ẢNH HƯỞNG tốc độ XOAY của cơ cấu c ARM tới CHẤT LƯỢNG CHỤPDùng các vi mạch tương tự và vi mạch số tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại (ví dụ pt, cu, zn)HỆ THỐNG PHÂN LOẠI sản PHẨM và GIÁM sát TRÊN WIN CCPhân tích và xây dựng hệ thống cân kiểm tra trọng tải ô tôThiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng PLCLỄ hội ĐÌNH cả PHÙNG xá TRONG tâm THỨC NGƯỜI dân VÙNG đất tổGIÁO dục TÍNH tự TIN CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH ở TRƯỜNG mầm NONHOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN vật KIỆU tại CÔNG TY dệt MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNGHoàn thiện hạch toán chuyen de chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển minh quân 2014MỨC độ HỨNG THÚ đối với HOẠT ĐỘNG học tập môn NGỮ văn của học SINH lớp 9 TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP THANH TRÌ hà nội
Đăng ký
Đăng nhập