đề kiểm tra học kì lí 11

Đề kiểm tra học lớp 11 (mới)

Đề kiểm tra học kì lớp 11 (mới)
... in Switzerland A broke/was skiing B broke/skied C was breaking/skied D was breaking/ was skiing 11 I was sure that I him before A met B have met C had met D was meeting 12 I can hear someone ... at the door A knocks B knock C is knocking D to knock 13 Teachers have been asked to concentrate on literacy and numeracy A the ability to read and write B good knowledge of literature C ... friends my secrets, Sue”, he said _ I T F A B C D A B C D 10 11 A B C D 15 16 17 18 12 13 14 A B C D 22 23 24 25 19 20 21 ...
 • 3
 • 372
 • 2

Đề kiểm tra học llớp 11 (mới)

Đề kiểm tra học kì llớp 11 (mới)
... He has a look on his face A sneaky B personal C sneak Teachers have been asked to concentrate on literacy A basic skills in mathematics B good knowledge of literature D got/ had gone D ... intends to work in her father's company A graduates B graduated C will graduate D is graduating 11 Helen her leg while she in Switzerland A was breaking/skied B broke/skied C broke/was ... to Paris for the weekend” Peter suggested I T F A B C D A B C D 10 11 12 13 14 A 15 16 17 18 19 20 21 B C D A 22 23 24 25 B C D ...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề kiểm tra học lớp 11 (đề D, mới)

Đề kiểm tra học kì lớp 11 (đề D, mới)
... intends to work in her father's company A will graduate B graduates C graduated D is graduating 11 I remember _ to the zoo when I was a child A to take B to be taken C taking D being taken ... A confident B enthusiasm C pleasure D embarrassment 24 Teachers have been asked to concentrate on literacy A the ability to read and write B basic skills in mathematics C good knowledge ... disadvantaged children A for B to C on D at D the ability to write books I T F A B C D A B C D 10 11 12 13 14 A 15 16 17 18 19 20 21 B C D A 22 23 24 25 B C D ...
 • 3
 • 224
 • 0

De kiem tra hoc ki II_Lop 11NC_Chuyen Ha Tinh

De kiem tra hoc ki II_Lop 11NC_Chuyen Ha Tinh
... hexan, B toluen C A toluen, B heptan D A, B, C sai Câu 18: Cho andehit: andehit fomic, andehit axetic andehit acrylic Để nhận biết andehit ta dùng: A Ag2O/dd NH3, nước brom B Ag2O/dd NH3, quỳ tím ... hoá m gam hỗn hợp CuO khối lượng andehit tạo thành là: A 0,37g B 0,41g C 0,43g D 0,47g Ki m tra học kì II_11NC_Chuyên Hà Tĩnh Họ tên:……………………………… Bài ki m tra học kì II Thời gian làm bài: 45 ... CH4, C2H6 C3H4 C CH4, C2H4 C3H4 D C2H4, C2H6 C3H8 Câu 24: Cho andehit: andehit fomic, andehit axetic andehit acrylic Để nhận biết andehit ta dùng: A Ag2O/dd NH3, nước brom B Ag2O/dd NH3, quỳ tím...
 • 4
 • 185
 • 1

de kiem tra hoc ki 2-11 he 3 nam

de kiem tra hoc ki 2-11 he 3 nam
... live 33 in -> of 34 haven't -> don't have 35 enough warm -> warm enough VI Đọc kĩ đoạn văn trả lời câu hỏi 36 a kind of grass 37 there are more than seven thousand kinds of rice 38 no 39 five ... trùng 36 What kind of plant is rice? 37 How many main ways to grow rice are there ? 38 How long ago did the Chinese write about it? 39 Do people really know where rice came from? 40 How many kinds ... enemy: kẻ thù Insect: côn trùng 36 What kind of plant is rice? 37 How many kinds of rice are there? 38 Do people really know where rice came from? 39 How long ago did the Chinese write about it? 40...
 • 6
 • 98
 • 0

Đề kiểm tra học Văn 11

Đề kiểm tra học kì Văn 11
... thật giá trị phải chứa đựng tư tưởng nhân đạo - Nhà văn chân phải tìm tòi sáng tạo phải có lương tâm, 0,5 0,5 nhân cách nghề nghiệp - Nhà văn phải tích cực tham gia kháng chiến, mang ngòi bút ... nhg điều hay ho khoác lác không thật Hiệu quả: Làm cho câu văn hàm súc, giàu tính hình tượng có giá trị biểu cảm cao Câu (6 điểm) Chưa có ĐỀ LẺ Câu (2 đ) Thành tựu VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHẴN Câu (2 điểm) Nội dung kiến thức cần đạt - Nghệ thuật chân phải gắn bó với thực đời sống,...
 • 2
 • 294
 • 0

Đề kiểm tra học II. Vật 11NC

Đề kiểm tra học kì II. Vật lí 11NC
... 12: Trong trường hợp thấu kính hội tụ, vật cho ảnh thật nhỏ vật khi: A Vật thật nằm khoảng 2.OF B Vật thật nằm F C Vật thật nằm khoảng OF khoảng 2.OF D Vật thật nằm khoảng OF  Câu 13: Một diện ... kính hội tụ L1, tiêu cự 30 cm thấu kính phân kỳ L2 tiêu cự 10 cm Khoảng cách hai thấu kính a Một vật AB = 1,5 cm đặt vuông góc với quang trục hệ, trước L1 cách L1 45 cm 1) Với a = 120 cm a) Xác...
 • 2
 • 265
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I (2008 – 2009) MÔN VẬT LỚP 11 CƠ BẢN doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2008 – 2009) MÔN VẬT LÍ LỚP 11 CƠ BẢN doc
... 3,125.107V/m U V i hiêu i n U1: I1  R U V i hiêu i n U2: I  R I U Lập tỉ:  I1 U1  I2  Câu r E 2M U2 15 I1   3A U1 10  q2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Công suất tiêu thụ: P = RI2 = 5,53W ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN VẬT LÍ LỚP 11 CƠ BẢN Câu Fk Câu 0,25 0,25 q1q  1,44.107N r2 AMN = qUMN 0,5 19 Câu 0,5 q1q v i k = 9.10 9Nm2/C2 r2 i n tích hạt b i: q = 1,6.10-16.5.10 ... 89,17Ω M i dãy có nguồn mắc n i tiếp Suất i n động i n trở dãy: E1d = 3E = 9V r1d = 3r = 3Ω Suất i n động i n trở nguồn: Eb = E1d = 9V r rb = 1d = 1Ω Cường độ định mức bóng đèn: P I m1 = dm1...
 • 3
 • 82
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật 12 - Mã đề 113 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 113 potx
... dao động tự Giá trị cực đ i hiệu i n hai tụ i n U0 Giá tri cực đ i cường độ dòng i n mạch là: L D I0 = U0 C LC Câu 18: Một sóng học có tần số f lan truyền m i trường vật chất đàn h i vận tốc v, ... cảm tụ i n có i n dung C = 5.10 -6 F Năng lượng mạch dao động 2,5.1 0-4 J Hiệu i n cực đ i tụ i n là: A 20V B 12V C 10V D 15V Câu 26: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng ... B I0 = U0 LC C I0 = U0 C L v i Câu 20: Cho đoạn mạch i n xoay chiều AB gồm i n trở R n i tiếp cuộn dây cảm L Khi tần số dòng i n 100Hz hiệu i n hiệu dụng UR = 10V, UAB = 20V cường độ dòng i n...
 • 4
 • 67
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật 12 - Mã đề 114 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 114 ppsx
... )(cm) Câu 15: i u kiện sau i u kiện cộng hưởng ? A Tần số góc ngo i lực ph i lớn nhiều tần số riêng hệ Chu lực ngo i lực ph i lớn chu riêng hệ Tần số góc ngo i lực tần số góc riêng hệ Lực ... A IA = 0,1 GW/m2 B IA = 0,1 W/m2 C IA = 0,1 mW/m2 D IA = 0,1 nW/m Câu 26: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng m T i đầu m B ngư i ta gắn chất i m có kh i lượng Kh i ... i u hoà v i phương trình x = 8cos(4  t + )cm Biết th i i m t vật chuyển động theo chiều âm qua li độ x = 4cm Trước th i i m s li độ 24 chiều chuyển động vật là: A x = chuyển động theo chiều...
 • 4
 • 75
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật 12 - Mã đề 112 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 112 pptx
... trị cực đ i hiệu i n hai tụ i n U0 Giá tri cực đ i cường độ dòng i n mạch là: A I0 = U0 LC U0 B I0 = U0 L C C I0 = U0 C L D I0 = LC Câu 26: Một vật rắn quay xung quanh trục Một i m vật rắn cách ... suất i n tiêu thụ toàn mạch là: A 440W B 440 W C 220W D 220 W Câu 14: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng m T i đầu m B ngư i ta gắn chất i m có kh i lượng Kh i tâm ... )cm Biết th i i m t vật chuyển động theo chiều âm qua li độ x = 4cm Trước th i i m s li độ 24 chiều chuyển động vật là: A x =4 cm chuyển động theo chiều âm B x =4 cm chuyển động theo chiều dương...
 • 5
 • 75
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LÍ 11 NÂNG CAO
... bắn vào từ trường với vân tốc v theo phương vuông góc với đường sức từ chuyển động : A.Chậm dần B.Đều C.Lúc đầu nhanh dần sau chậm dần D.Nhanh dần 14.Công thức lăng kính,công thức sai : A D = i1 ... D.Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới II- PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm ) Bài ( điểm ): Một khung dây dẫn phẳng ,hình vuông cạnh a = 20cm,có N =...
 • 2
 • 201
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 - VẬT 11- 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 11- 2010-2011
... định AB L1, người ta đặt thêm thấu kính hội tụ L có tiêu cự f2 = 20 cm nằm sau L1 đoạn 70cm Xác định tính chất vị trí ảnh cuối A 2B2 AB qua quang hệ ... điện động tự cảm xuất ống dây Câu 3 (2, 5đ): Cho thấu kính L1 hội tụ có tiêu cự f1 = 15cm Người ta đặt trước L1 vật sáng AB vuông góc với trục L1 cách L1 20 cm a Xác định tính chất vị trí ảnh A1B1 ... nội dung định luật khúc xạ ánh sáng? Câu 2( 1,5đ): Ống dây điện hình trụ có lõi chân không, chiều dài l = 10cm , có N = 3000 vòng, diện tích vòng 400cm2 a Tính độ tự cảm ống dây b Dòng điện cuộn...
 • 2
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì toán 11đề kiểm tra học kì anh 11đề kiểm tra học kì 2 môn vật lí 11đề kiểm tra học kì 2 vật lí 11đề kiểm tra học kì môn địa lí lớp 11đề kiểm tra học kì 2 môn địa lí 11đề kiểm tra học kì 1 môn địa lí 11đề kiểm tra học kì 2 địa lí 11đề kiểm tra học kì 1 vật lí 11đề kiểm tra học kì 2 môn lí 11de kiem tra hoc ki mon dia li 11đề kiểm tra học kì 1 môn vật lí 11đề kiểm tra học kì 2 lí 11 nâng caođề kiểm tra học kì vật lí 7đề kiểm tra học kì vật lí 6Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin họcBài tập pascal hay và cơ bảnTính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân (LA tiến sĩ )BÀI dự THI VIẾT THƯ QUỐC tế UPULựa chọn statin trong điều trị rối loạn lipid máuMetformin dạng giải phóng kéo dài (Glucophage XR)Một số thông tin về sử dụng colistin trong điều trịbài tập bị động lớp 8Bai 22 chieu doi do thien do chieu(1)Xây dựng mô hình điều khiển barie tự độngĐề thi học sinh giỏi tin học PASCALBài tập lớn Cung cấp điệnĐồ án chi tiết máy đề số 18: THIếT Kế Hệ THốNG DẫN ĐộNG BĂNG TảIPhơng án số: 24trục trung gian modelGiáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi (LA tiến sĩ)Tong hop dieu che cacbohidrat – de1 – NCtn th11 hki chuong 2 dapanBảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (đề NÂNG CAO)Cân bằng hóa học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập