TIEU CHUAN CAP UY VIEN

xử lý nước cấp đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt của Việt Nam

xử lý nước cấp đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt của Việt Nam
... học: Nước nhu cầu thiết yếu sống, ngày tình trạng thiếu nước để sinh hoạt sản xuất thành thị lẫn nông thôn nguồn nước cấp tự nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng Do yêu cầu đặt phải xử nước cấp đạt tiêu ... toán lưu lượng thiết kế mạng lưới cấp nước Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt gia đình, tiểu thủ công nghiệp, tưới tưới đường 1.1 Lưu lượng nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt sh Qng `.tb = Qtc × N 180 ... nước cấp đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt Việt Nam cấp cho thành phố A với lưu lượng 72.000 m3/ngđ giai đoạn từ năm 2010 đến 2025 Giới thiệu sơ lược khu vực thiết kế: 2.1 Về địa Thành phố ABC...
 • 17
 • 1,736
 • 2

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VIÊN CHỨC

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VIÊN CHỨC
... CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ văn thư giúp lãnh đạo phòng nghiệp vụ văn thư, Phòng Hành Văn phòng UBND huyện, tỉnh, Bộ, ngành TW tổ chức quản lý nghiệp vụ công ... vụ chức ngạch công chức KTV công sở ngành Y tế Yêu cầu trình độ: - Tốt nghiệp KTV trung học, qua thời gian tập IX THƯ VIỆN VIÊN TRUNG CẤP (17.171) Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ ... đạo nghiệp vụ công chức nghiệp vụ văn thư cấp Hiểu biết: - Nắm qui định nhà nước, ngành, quan công tác văn thư; - Nắm nguyên tắc, chế độ hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư; - Nắm nội dung nghiệp...
 • 14
 • 764
 • 0

Bo tieu chuan ve thu vien THPT

Bo tieu chuan ve thu vien THPT
... bảo cho học sinh có 01 sách giáo khoa (bằng hình thức mua, thu mượn) Đảm bảo 1000 học sinh thu c điện sách xã hội, học sinh nghèo thu , mượn sách giáo khoa Sách nghiệp vụ giáo viên: a) Các bắn ... bảo mỹ thu t sử dụng thu n tiện, lâu dài Thư viện nhà trường phải có đủ loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi hoạt động thư viện như: loại sổ đăng ký, sổ mượn sách giáo viên, học sinh, sổ cho thu sách ... nhằm tạo thu n lợi cho công việc quản lý tài sản, vốn sách báo, tài liệu điều kiện phục vụ bạn đọc Thư viện trường đạt chuẩn quốc gia, trường xây dựng có quy mô đạt chuẩn quốc gia, trường thu c...
 • 6
 • 166
 • 0

Tài liệu Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viên và tạo măng bao siêu mỏng_chương 14 ppt

Tài liệu Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viên và tạo măng bao siêu mỏng_chương 14 ppt
... låïn Mạy âáûp vủn (hçnh 14. 2) l mạy va âáûp bàòng âéa, gäưm hai räto quay ngỉåüc chiãưu våïi säú vng quay 950 v 144 0 vng/phụt tỉì cạc bäü dáùn âäüng riãng r 297 Hçnh 14. 2 Mạy nghiãưn bàòng phỉång ... sút 0 ,14 ÷ 1,3 m3/h v säú vng quay 2,19 vng/phụt 14. 3.8 Tênh mạy sáúy - tảo hảt cho cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp Tênh toạn cạc thiãút bë âãø tảo hảt v sáúy cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp bao ... ov )] − D or n 14. 4 THIÃÚT BË TẢO MNG BAO SIÃU MNG Phỉång phạp tảo mng siãu mng nhàòm âãø ph cạc hảt chãú pháøm enzim bàòng mäüt låïp cạc cháút khäng sinh ion Quạ trçnh tảo mng bao âỉåüc tiãún...
 • 25
 • 187
 • 0

Tài liệu Tiêu chuẩn cấp nước 3-3-2006 pdf

Tài liệu Tiêu chuẩn cấp nước 3-3-2006 pdf
... lượng nước cấp không 30% lưu lượng 10 ngày ngừng cấp nước Hệ thống cấp nước sinh hoạt điểm dân cư đến 5000 người đối tượng dùng nước khác phép giảm lưu lượng cấp nước không 30% 15 ngày ngừng cấp nước ... thống cấp nước riêng không hợp lý kinh tế; - Cấp nước chữa cháy; - Cấp nước cho yêu cầu riêng trạm xử lý nước; - Cấp nước cho nhu cầu khác, có việc sục rửa mạng lưới đường ống cấp, thoát nước ... hệ thống cấp nước sinh hoạt cấp nước sản xuất Khi thiết kế cấp nước chữa cháy cần theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (TCVN2622:1995) ÁP LỰC NƯỚC TỰ DO 3.12 Áp lực tự nhỏ mạng lưới cấp nước sinh...
 • 239
 • 1,127
 • 3

Tiểu luận: Xây dựng tiêu chuẩn chọn nhân viên doc

Tiểu luận: Xây dựng tiêu chuẩn chọn nhân viên doc
... phụ nữ, người tàn tật,… Xác định tiêu chuẩn chọn ứng viên: 3.1 Tiêu chuẩn chung công ty Sự cân Trong năm qua ứng viên di chuyển chỗ làm ? Nếu có lại thay đổi ứng viên dàng thích ứng với môi trường ... Khái niệm tuyển chọn: Tuyển chọn nhân viên tiến trình chọn lựa ứng viên phù hợp cho vị trí công tác xác định trước Bảng mô tả công việc 2.1 Mục đích: Đây tài liệu thiếu quản trị nhân sự, nhằm mục ... ứng viên Phỏng vấn - Phỏng vấn có ý nghĩa quan trọng việc tuyển chọn ứng viên, tạo hội cho người tuyển chọn quan sát ứng cử viên - Hiểu rõ kinh nghiệm, tri thức, khả hứng thú, sở thích ứng viên...
 • 11
 • 216
 • 1

8 tiêu chuẩn của nhân viên “vàng” pdf

8 tiêu chuẩn của nhân viên “vàng” pdf
... yếu hầu hết công ty Đi làm đảm bảo nhân viên có ngày làm việc trọn vẹn Hơn nữa, nhân viên chịu khó làm hẳn anh/cô người yêu thích công việc Đáng tin cậy Một nhân viên đáng tin cậy người không khiến ... giúp nhân viên kiếm tiền từ nhà tuyển dụng Không bàn tán Bàn tán điều khủng khiếp Các vị sếp không muốn nhân viên họ ngày dài dính vào câu chuyện không đâu điều thường dẫn đến căng thẳng nhân viên ... kế hoạch phát triển nhân sự, sách đào tạo nhân Ngoài số ứng viên lần đầu tìm việc, hầu hết ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho DN dân doanh nước Tình trạng việc làm ứng viên khứ phạm vi khảo...
 • 3
 • 303
 • 1

8 TIÊU CHUẨN CHO NHÂN VIÊN VÀNG pdf

8 TIÊU CHUẨN CHO NHÂN VIÊN VÀNG pdf
... yếu hầu hết công ty Đi làm đảm bảo nhân viên có ngày làm việc trọn vẹn Hơn nữa, nhân viên chịu khó làm hẳn anh/cô người yêu thích công việc Đáng tin cậy Một nhân viên đáng tin cậy người không khiến ... giúp nhân viên kiếm tiền từ nhà tuyển dụng Không bàn tán Bàn tán điều khủng khiếp Các vị sếp không muốn nhân viên họ ngày dài dính vào câu chuyện không đâu điều thường dẫn đến căng thẳng nhân viên ... tạo sản phẩm tốt giúp mang lại lợi ích cho hai bên Tôn trọng Nhân viên biết tôn trọng đồng nghiệp người chủ thường khát cao tuyển dụng người thô lỗ Nếu nhân viên biết tôn trọng người khác họ Đúng...
 • 3
 • 272
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 5 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 5 ppt
... chia bao gọi: Nàng sút, gọi/h : Khäúi lỉåüng mäüt láưn âënh lỉåüng, kg: Phỉång phạp âënh lỉåüng: Âäü chênh xạc âënh lỉåüng, %: Cäng sút thiãút kãú ca âäüng cå, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi ... ca âäüng cå, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 320 480 0,4 ÷ 0 ,5 cán ± so våïi liãưu lỉåüng âënh mỉïc 9,16 6820×2370×3210 4 850 ... ÷ 0, 15 g/l v hm lỉåüng áøm ÷ % Så âäư nảp khäng khê ngỉåüc chiãưu âỉåüc sỉí dủng cạc trỉåìng håüp cáưn thu nháûn cạc häüp thúc cọ cng kêch thỉåïc nhỉng cọ t trng låïn v trung bçnh- tỉì 0, 15 âãún...
 • 5
 • 172
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 4 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 4 pptx
... hỉåïng: n l = fl âọ : fl - diãûn têch läù,m2 Täúc âäü chuøn âäüng ca khê cạc läù ghi (m/s ): v l = 3 14 v kk 3600 n l ρ 20 Hãû säú sỉïc cn thu lỉûc ca ghi: [ ξ g = K K ,35 + (1 − f hd )2 ] â : K1 ... 0, 14 ÷ 1,3 m3/h v säú vng quay 2,19 vng/phụt 14. 3.8 Tênh mạy sáúy - tảo hảt cho cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp Tênh toạn cạc thiãút bë âãø tảo hảt v sáúy cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp bao ... phun: ∆PS = ξ o ρ ov o â : ρo - t trng ca khäng khê åí nhiãût âäü TS, kg/m3; vo - täúc âäü ca khäng khê äúng, m/s: vo = Vs [ 0,785ρ (D o ov )] − D or n 14. 4 THIÃÚT BË TẢO MNG BAO SIÃU MNG Phỉång phạp...
 • 5
 • 160
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 3 pps

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 3 pps
... tảo hảt: Nàng sút, kg/h: theo sn pháøm: 30 8 25000 theo áøm bäúc håi: Âäü áøm, %: mn: thnh pháøm: p sút, MPa: ca khäng kh : ca mn: Säú vng quay ca thng, vng/s: Cäng sút âäüng cå âiãûn, kW: Kêch ... thng, vng/s: Cäng sút âäüng cå âiãûn, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 5700 22 0 ,3 0,2 0,075 32 0 21000×7000×8000 195000 14 .3. 6 Thiãút bë tảo hảt bàòng phỉång phạp ẹp Thiãút bë tảo hảt ... táưng säi: 1- Dung lỉåüng; 2- Xilanh khê nẹn; 3- Cän nảp liãûu bàòng caosu; 4- Van; 5- Calorife; 6- Bäü lc; 7- Quảt; 8- Phmg bäún hçnh âạy quảt; 9- Van; 10; Lc tụi; 11- Vi phun ; 12- Phng; 13- Âạy...
 • 5
 • 171
 • 1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 2 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 2 docx
... träün bàng ti tạc âäüng liãn tủc: Thãø têch ca phng träün, m 3: hoảt âäüng: 1 ,25 âënh mỉïc: 2, 5 p sút, MPa: tỉåìng thiãút b : âãún 30 häúc phun: âãún 50 ạo ngoi: 143 Nàng sút (khi khäúi lỉåüng ... lỉåüng, kg ЦЛ-100BPK ЦЛ-400 BPK 0,1 0,16 0,4 0,63 0,0 02 0,4 0,4 ÷ 0,6 720 13 23 00×954×995 995 0,0 02 0,6 0,4 ÷ 0,6 525 55 3055×1450×17 42 2185 Mạy träün dảng bàng ti tạc âäüng liãn tủc loải Loải ... lỉåüng váût liãûu cháút âáưy 400 kg/m ), kg/h: 120 0 Säú vng quay ca räto, vng/phụt: 31,5 3 02 Cäng sút âäüng cå, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 10 5346 ×1480×1940 4000 14.3 THIÃÚT BË...
 • 5
 • 179
 • 1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 1 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 1 ppt
... ДЗГ-630-4 01 ДЗГ- 630- 4B1 âãún 15 00 âãún 15 00 âãún 30 50 ÷ 10 0 ≤5 chäúng näø 22 2060 13 90 13 75 19 00 âãún 30 50 ÷ 10 0 ≤5 chäúng chạy 22 2060 14 30 15 50 2090 Cạc mạy nghiãưn va âáûp ДЗГ- 630- 4 01 v ДЗГ- ... Nàng sút, kg/h Kêch thỉåïc cạc tiãøu pháưn: ca sn pháøm ban âáưu, mm ca thnh pháøm, µm ДМБ-630-4 01 100 ÷ 300 Cạc chè säú ÷ 30 50 ÷ 15 0 22 15 75 12 90 13 44 14 98 Chãú pháøm âem nghiãưn âỉåüc chuøn ... häüp nghiãưn 15 ÷ 200C, ạo lảnh tỉì 10 âãún +10 0C Trãn cỉía làõp lỉåïi cọ kêch thỉåïc thay âäøi ca cạc läù lỉåïi 15 , 40 v 40 mm Mỉïc âäü nghiãưn dao âäüng tỉì 10 ÷ 15 âãún 30 ÷ 40 10 35 Thi cháút...
 • 5
 • 172
 • 7

thiết bị nghiền tiêu chuẩn hóa tạo viên và tạo màng bao siêu mỏng

thiết bị nghiền tiêu chuẩn hóa tạo viên và tạo màng bao siêu mỏng
... máy nghiền đĩa để nghiền dạng bột vừa mịn III.3.Máy nghiền mịn III.3.1.Máy nghiền bi 1.Cấu tạo Hình 5.13 Sơ đồ chuyển động bi máy nghiền Hình 5.14 Máy nghiền bi hình nón cụt Cấu tạo máy nghiền ... nghiền thấp 4.Phạm vi ứng dụng Vì suất nghiền thấp nên thiết bị loại dung phòng thí nghiệm với sản xuất quy mô nhỏ B.THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN HÓA CÁC NGUYÊN LIỆU RỜI VÀ DẠNG BỘT NHÃO I.Đặt vấn đề Trong ... máy, vật liệu nghiền trạng thái mỏi, dễ bị phá vỡ Trong máy nghiền rung, lượng tiêu hao nghiền phần lớn biến thành nhiệt năng, nhiệt độ máy nghiền tăng cao, vài loại vật liệu mang nghiền không...
 • 15
 • 472
 • 0

thiết bị nghiền tiêu chuẩn hóa tạo viên và tạo màng bao siêu mỏng

thiết bị nghiền tiêu chuẩn hóa tạo viên và tạo màng bao siêu mỏng
... loại bột www.company.com Company LOGO B.THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN HÓA CÁC NGUYÊN LIỆU RỜI VÀ DẠNG BỘT NHÃO I.Đặt vấn đề Trong dây chuyền sản suất bột hỗn hợp, trộn hóa chất, dược phẩm hay xây dựng Đặc ... Máy nghiền thô - Máy nghiền trung bình nhỏ - Máy nghiền mịn nghiền keo www.company.com III .Thiết bị Company LOGO • III.1.Máy nghiền nón cụt • 1.Cấu tạo 1.nón rỗng 2.Nón đặc 3.Trục 4.Ổ trục 5.Cốc ... liệu nghiền không cao -Bi nghiền thường bị dính bết vật liệu -Không kinh tế nghiền siêu mịn loại vật liệu có yêu cầu độ mịn nhỏ 10 µm www.company.com Company LOGO 4.Phạm vi ứng dụng Máy nghiền...
 • 23
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập mảng 1 chiềuQuá trình phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản (1952 1973) và bài học kinh nghiệmĐấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhGiáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học sài gòn trong thời kỳ hội nhập quốc tếThe choice nicholas sparksde thi kinh tế moi truongXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường đông hưng thuận, quận 12 và phường 14 quận gò vấp trong công tác bảo vệ môi trường kênh tham lương bến cátThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Tiềm năng và những giải pháp phát triển du lịch thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngTìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuXác định những khó khăn và bước đầu đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác quản lý chất thải y tế tại TP hồ chí minhNights in the rodhanthe nicholas sparksNghiên cứu điều chế phức lantan xitrat và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chuaHoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức tại cục thuế tỉnh quảng trịGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà tĩnhHoàn thiện công tác quản lý tài sản công đối với các trường trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huếDear john nicholas sparksHoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bìnhNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn century riverside huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập