ĐỀ CƯƠNG học PHẦN

đề cương học phần lý sinh học

đề cương học phần lý sinh học
... trình hưng phấn vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu Các số đặc trưng vật hoá tế bào, mô, quan, thể có mối liên quan hệ thống tiến hoá ? Vấn đề tự điều chỉnh trình sinh học thể sống trước ... trình sinh học thể sống trước thay đổi yếu tố môi trường nhà sinh quan tâm nghiên cứu Sinh học phóng xạ thu hút nhiều nhà khoa học sâu nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác chọn giống mới, ... có khả sinh công" *Định luật I nhiệt động học áp dụng vào hệ sinh vật : Người tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính đắn định luật I nhiệt động học áp dụng vào hệ thống sống hai nhà khoa học Pháp...
 • 23
 • 1,958
 • 8

Ðề cương học phần sinh lý học

Ðề cương học phần sinh lý học
... vật hoá tế bào, mô, quan, thể có mối liên quan hệ thống tiến hoá ? Vấn đề tự điều chỉnh trình sinh học thể sống trước thay đổi yếu tố môi trường nhà sinh quan tâm nghiên cứu Sinh học ... có khả sinh công" *Định luật I nhiệt động học áp dụng vào hệ sinh vật : Người tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính đắn định luật I nhiệt động học áp dụng vào hệ thống sống hai nhà khoa học Pháp ... thuận nghịch, hiệu suất trình nhỏ 100% phần lượng truyền cho hệ phải cộng thêm phần lượng toả môi trường xung quanh Biểu thức toán học định luật I nhiệt động học: Một hệ cô lập trạng thái ban đầu...
 • 23
 • 453
 • 0

Đề cương học phân lý sinh học

Đề cương học phân lý sinh học
... phản ứng thể sinh vật : phản ứng đơn phân tử : biến đổi cấu trúc loại phân tử phản ứng nhị phân tử : biến đổi cấu trúc loại phân tử phản ứng tam phân tử : biến đổi cấu trúc loại phân tử tốc độ ... trình hưng phấn vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu Các số đặc trưng vật hoá tế bào, mô, quan, thể có mối liên quan hệ thống tiến hoá ? Vấn đề tự điều chỉnh trình sinh học thể sống trước ... có khả sinh công" *Định luật I nhiệt động học áp dụng vào hệ sinh vật : Người tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính đắn định luật I nhiệt động học áp dụng vào hệ thống sống hai nhà khoa học Pháp...
 • 23
 • 315
 • 2

Đề cương học phần Vật lý hạt nhân- Khoa Vật lý- Đại Học Đà Lạt

Đề cương học phần Vật lý hạt nhân- Khoa Vật lý- Đại Học Đà Lạt
... 02A003752,02A003753 Vật hạt nhân đại cương / Đặng Huy Un - H : Đại học Quốc gia, 2005 - 216 tr ; 21 cm o Số định danh: 539.7 DA-U o Đăng ký cá biệt: 06M075895-06M075899 Vật hạt nhân đại cương / Mai ... HCM : Đại học Quốc gia, 2001 - 278 tr ; 21 cm o Số định danh: 539.7 MA-N o Đăng ký cá biệt: 05A013170-05A013172,05M068288-05M068304 Vật hạt nhân / Trần Thanh Minh, Lương Dun Phu - Đà Lạt : ... Đà Lạt : Trường Đại học Đà Lạt , 1983 - 258 tr.; 31 cm o Số định danh: 539.7 TR-M o Đăng ký cá biệt: 85A900027,85A900106,85A900107,85A900147,GTM001871GTM001878 Bài tập vật hạt nhân / Nguyễn...
 • 4
 • 544
 • 6

ebook.vcu đề cương học phần quản trị thương hiệu và 10 câu hỏi ôn tập

ebook.vcu đề cương học phần quản trị thương hiệu và 10 câu hỏi ôn tập
... Chiến - Quản trị thương hiệu hàng hoá NXB Thống kê – 2005 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Thương hiệu gì? Các yếu tố cấu thành nên thương hiệu dịch vụ Hãy nêu thương hiệu thành công việt ... bảo hộ thương hiệu 5.1 Khái quát chung Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu 5.3 Nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu Chương 6: Quản thương hiệu trình kinh doanh 6.1 Quản lý tài sản thương hiệu ... tài sản thương hiệu 6.2 Quản lý yếu tố tạo nên hình ảnh thương hiệu 6.3 Các vấn đề có tính định khác quản thương hiệu 6.4 Vai trò Nhà nước xây dựng quản thương hiệu III TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 3
 • 1,835
 • 37

Ebook VCU đề cương học phần quản trị thương hiệu và 10 câu hỏi ôn tập

Ebook VCU đề cương học phần quản trị thương hiệu và 10 câu hỏi ôn tập
... Chiến - Quản trị thương hiệu hàng hoá NXB Thống kê – 2005 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Thương hiệu gì? Các yếu tố cấu thành nên thương hiệu dịch vụ Hãy nêu thương hiệu thành công việt ... bảo hộ thương hiệu 5.1 Khái quát chung Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu 5.3 Nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu Chương 6: Quản thương hiệu trình kinh doanh 6.1 Quản lý tài sản thương hiệu ... tài sản thương hiệu 6.2 Quản lý yếu tố tạo nên hình ảnh thương hiệu 6.3 Các vấn đề có tính định khác quản thương hiệu 6.4 Vai trò Nhà nước xây dựng quản thương hiệu III TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 3
 • 1,378
 • 14

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Kiểm toán căn bản

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Kiểm toán căn bản
... phát sinh phát triển kiểm toán 1.3 Phân loại kiểm toán 1.3.1 Phân loại kiểm toán theo chức kiểm toán 1.3.2 Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán 1.3.3 Phân loại kiểm toán theo tiêu thức khác ... trình kiểm toán 4.2 Thực kiểm toán 4.2.1 Kiểm tra hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội 4.2.2 Phân tích thông tin phục vụ lập báo cáo kiểm toán 4.3 Kết thúc kiểm toán 4.3.1 Lập báo cáo kiểm toán ... thuật kiểm toán tuân thủ 3.3 Mối quan hệ phơng pháp kiểm toán rủi ro 3.4 Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán Chơng 4: Qui trình kiểm toán 4.1 Lập kế hoạch chơng trình kiểm toán 4.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán...
 • 5
 • 836
 • 6

Đề cương học phần: Lý thuyết tài chính. pot

Đề cương học phần: Lý thuyết tài chính. pot
... - Tài doanh nghiệp - Ngân sách Nhà nước - Tài dân cư tổ chức xã hội - Tài tổ chức trung gian - Tài đối ngoại NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍN DỤNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH BẢO HIỂM TÀI ... khâu tài *Liên hệ với thực tiễn Việt Nam SV: Ngơ Thị Linh Hòa-KT4D-QUI Page November 20, 2012 [LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH] Dựa trên xác định điều kiện nước ta nay, hệ thống tài quốc gia có khâu tài sau: ... November 20, 2012 [LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH] Tài doanh nghiệp có quan hệ với khâu khác hệ thống tài quốc gia như: Quan hệ với tài hộ gia đình thơng qua trả lương, trả cổ tức,…;...
 • 21
 • 167
 • 0

đề cương học phần môn truyền số liệu

đề cương học phần môn truyền số liệu
... phân + Chia module-2 : T(X) / G(x) > phần dư chuỗi đúng, khác chuỗi sai Xây dựng sơ đồ truyền thông trạm theo phương pháp ARQ Đóng gói liệu theo khuôn dạng liệu giao thức HDLC (Flag, Address, ... Control, Information, FCS, Flag) Xác định liệu nhận theo khuôn dạng liệu giao thức HDLC (Flag, Address, Control, Information, FCS, Flag) III Cấu trúc đề thi: Câu 1: Lý thuyết (2,5đ) Câu 2+3+4: ... + Chia module-2 : x^n*M(x) /G(x) -> có phân dư R(x) + Ghép phần dư R(x) vào sau M(x) -> Chuỗi T(X) -> xong Dạng CRC ngược - Đề : Bên nhận thu chuỗi 10010 0010 (đã mã hóa theo CRC) , kiểm...
 • 4
 • 2,563
 • 11

đề cương học phần - thương mại điện tử

đề cương học phần - thương mại điện tử
... Thương mại điện tử 2.2.1 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử 2.2.2 Đặc điểm HĐ TMĐT 2.2.3 Ký kết thực HĐ TMĐT 2.2.4 Thanh toán hợp đồng thương mại điện tử 2.3 Bảo vệ khách hàng thương mại điện ... Thương mại điện tử Luật Thương mại Điện tử 1.1 Thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lợi ích thách thức áp dụng TMĐT 1.1.3 Các loại hình TMĐT 1.2 Pháp luật thương mại điện tử 1.1 Nguồn luật điều ... dịch điện tử hoạt động ngân hàng Website: http://www.vietnambiz.com/ http://vbqppl2.moj.gov.vn/law 11 Đề cương chi tiết học phần: Nội dung Mở đầu Chương 1: Khái quát chung Thương mại điện tử Luật...
 • 4
 • 179
 • 0

Đề cương học phần kinh tế quốc tế

Đề cương học phần  kinh tế quốc tế
... lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Chính sách TMQT phận sách kinh tế đối ngoại nhà nước muốn can thiệp vào kinh tế cách đề sách kinh tế ( sách kinh tế đối nội sách kinh tế đối ngoại ) ... sách kinh tế đối ngoại ( sách điều chỉnh hoạt động ngoại thương ) bao gồm : Thương mại quốc tế, hợp tác đầu tư quốc tế , hợp tác kinh tế trao đổi KH – CN , di chuyển quốc tế lao động, tài quốc tế ... tác động đến giá quốc tế làm thay đổi giá quốc tế , có khối lượng XNK lớn thị trường quốc tế Quốc gia B lớn, mở cửa Tự TM • Tác động HN NK thị trường quốc tế : - Thị trường quốc tế hàng hóa X biểu...
 • 62
 • 66
 • 0

Đề cương học phần Quản Trị nhan luc

Đề cương học phần Quản Trị nhan luc
... ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3.1 Quan điểm quản trị nhân lực quan điểm quản trị nhân 3.2 Mô hình quản trị nhân lực IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4.1 Đặc điểm quản trị nhân lực ... lực, Tài Marketing Quản trị nhân lực môn học bắt buộc sinh viên Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Tài – Marketing Môn học trọng trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ quản trị nhân lực tổ chức/doanh ... môn học quan tâm hướng dẫn sinh viên phát triển khả phân tích vân đề thực tiễn quản trị nhân lực NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Môn học thiết kế gồm chương cụ thể sau: CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ...
 • 11
 • 110
 • 0

Đề cương học phần kế toán ngân hàng

Đề cương học phần kế toán ngân hàng
... nghi p v toán v n Các hình th c toán v n gi a ngân hàng II Ph ng pháp h ch toán nghi p v toán v n ch y u Thanh toán liên hàng Thanh toán qua tài kho n ti n g i ngân hàng Nhà n c Thanh toán bù ... tr gi a ngân hàng ti t UT CH NG V: K TOÁN NGHI P V TÍN D NG – I K toán nghi p v tín d ng Nh ng v n chung v k toán nghi p v tín d ng Tài kho n h ch toán K toán nghi p v tín d ng II K toán nghi ... ch toán thu nh p III H ch toán chi phí IV H ch toán k t qu phân ph i k t qu kinh doanh Tài li u c a h c ph n: - Bài gi ng K toán ngân hàng c a giáo viên; - K toán ngân hàng – T.s.Tr ng Th H ng...
 • 2
 • 61
 • 0

đề cương học phần nguyên lý kế toán

đề cương học phần nguyên lý kế toán
... tượng kế toán 1.4 Các phương pháp kế toán 1.5 Môi trường kế toán 1.5.1 Môi trường kinh tế 1.5.2 Môi trường pháp 1.5.2.1 Luật Kế toán Việt Nam 1.5.2.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam 1.5.2.3 Chế độ kế ... 1.5.2.3 Chế độ kế toán nhà nước ban hành 1.6 Các khái niệm nguyên tắc kế toán 1.7 Các yêu cầu kế toán 1.8 Nhiệm vụ kế toán 1.9 Đạo đức nghề nghiệp nghê kế toán CHƯƠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 2.1 Khái niệm, ... cáo kế toán 2.2 Bảng cân đối kế toán 2.2.1 Bảng cân đối kế toán gì? 2.2.2 Nội dung kết cấu Bảng cân đối kế toán 2.2.3 Ảnh hưởng nghiệp vụđối với khoản mục Bảng cân đối kế toán 2.3 Báo cáo kết...
 • 5
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương học phần quản lý hành chính nhà nướcđề cương học phần cao họcđề cương học phần nhập môn tài chính tiền tệđề cương học phần thiết kế webde cuong hoc phan thong ke trong khoa hoc xa hoiđề cương học phần vật lý hạt nhânđề thi học phần vật lý đại cươngđề thi học phần hóa đại cươngđề thi học phần đại cương môn khoa học trái đấtđề cương học kì 1 công nghệ 11đề cương hóa phân tíchđề thi học phầnđề cương học accessđề cương học đại cươngđề cương học sinh giỏi toán lớp 1Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm quân đội- chi nhánh Hà Nội.Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai Bwaco của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tại Thành phố Vũng TàuMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Trúc Thôn.Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí PVFCGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú ThọSách tiếng Anh Beeno 4GIÁO án vật lí 10 CHUẨN wordTối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng quảng ninh (tt)Sách tiếng Anh Beeno 2Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền BắcĐề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam giai đoạn từ 2012 đến 2020Doanh nhân việt nam và vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nướcHãy phân tích hững đặc điểm của doanh nhân việt nam trong nền kinh tế hiện nayPhân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại VNPT Hòa BìnhPhân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần May IV - Dệt may Nam ĐịnhPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bayChuyên Đề Phương Pháp Phân Tích Các Hình Thức Pháp Luật Khác Tập Quán Pháp, Tiền Lệ Pháp, Tôn Giáo PhápNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt tuyến ức qua đường cổ điều trị bệnh nhược cơSamsung Việt Nam và những tác động tới môi trườngCuộc Vận Động “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới Đô Thị Văn Minh”; Các Chương Trình Phối Hợp Gắn Với CVĐ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập