Đề thi chọn học sinh giỏi và đáp án môn tiếng anh 10

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn tiếng Anh lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn tiếng Anh lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
... – VÒNG Page 4/4 LONG < /b> AN < /b> Ngày thi < /b> : 06/10/2011 MÔN THI < /b> : TIẾNG ANH < /b> B NG B ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH < /b> Tổng số điểm phần thi < /b> môn < /b> Tiếng < /b> Anh < /b> 100 Sau chấm phần làm, giám ... believe that human beings (B) can never (C) use away all the (D) mineral resources on Earth - < /b> THE END - < /b> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI < /b> CẤP TỈNH CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI LỚP 12 < /b> – VÒNG Page 4/4 LONG < /b> AN < /b> ... (C) are planning (D) to attend the festivities (A) Joel giving up (B) smoking has (C) caused him to gain weight and (D) become irritable with his acquaintances I (A) will send this book (B) to you...
 • 6
 • 121
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Môn Tiếng Anh ppsx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Môn Tiếng Anh ppsx
... 10.B 11.A 12. B 13.D 14.B 15.B 16.C 17.C 18.A 19.D 20.D SECTION 2: Q1: D C A A D B D D B 10 C 11 D 12 C 13 C 14 B 15 D as are in most of it / English before but/although or 10 which 11 out 12 when ... strange creatures in the lakes of Connemara Local people have been 15 not to swim in the lake 123 456789101 1121 31415- A bay A inquiring A recent A taken A said A as A distance A believed A terrible ... 1- What does this notice concern? A dangerous roads B safety precautions C help for flood victims D warning about weather 2- What kind of supplies is NOT mentioned? A medicine B clothing C food...
 • 5
 • 168
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Môn Tiếng Anh potx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Môn Tiếng Anh potx
... 10.B 11.A 12. B 13.D 14.B 15.B 16.C 17.C 18.A 19.D 20.D SECTION 2: Q1: D C A A D B D D B 10 C 11 D 12 C 13 C 14 B 15 D as are in most of it / English before but/although or 10 which 11 out 12 when ... strange creatures in the lakes of Connemara Local people have been 15 not to swim in the lake 123 456789101 1121 31415- A bay A inquiring A recent A taken A said A as A distance A believed A terrible ... 1- What does this notice concern? A dangerous roads B safety precautions C help for flood victims D warning about weather 2- What kind of supplies is NOT mentioned? A medicine B clothing C food...
 • 5
 • 152
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - LỚP 9 THCS MÔN TIẾNG ANH ppt

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - LỚP 9 THCS MÔN TIẾNG ANH ppt
... Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - LỚP THCS NĂM HỌC 2000 9- 2010 M ôn : Tiến g Anh Ngày thi: 26/1/2010 (Thời gian làm 150 phút không kể thời gian giao đề) S ố phách: ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC H ƯỚNG DẤN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI - LỚP THCS NĂM HỌC 200 9- 2010 M ôn :Tiến g Anh Ngày thi: 26/1/2010 A/ Listening ( 0,5 ms ... complete the conversations Use the expressions in the box -How you -Nice to meet you -It’s pleasure to meet you -I’d like to meet you -Come and meet Hoa: Nam: Hoa: Nam : Thu: Khai: Miss Lien: Hello,...
 • 10
 • 158
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - LỚP 9 THCS MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - LỚP 9 THCS MÔN TIẾNG ANH
... Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - LỚP THCS NĂM HỌC 2000 9- 2010 M ôn : Tiến g Anh Ngày thi: 26/1/2010 (Thời gian làm 150 phút không kể thời gian giao đề) S ố phách: ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC H ƯỚNG DẤN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI - LỚP THCS NĂM HỌC 200 9- 2010 M ôn :Tiến g Anh Ngày thi: 26/1/2010 A/ Listening ( 0,5 ms ... complete the conversations Use the expressions in the box -How you -Nice to meet you -It’s pleasure to meet you -I’d like to meet you -Come and meet Hoa: Nam: Hoa: Nam : Thu: Hello, Nam Morning, Hoa...
 • 10
 • 113
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn tiếng anh năm 2015 sở GDĐT hà tĩnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn tiếng anh năm 2015  sở GDĐT hà tĩnh
... …………………………………………………………………………………………………………………………… The end SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: TIẾNG ANH TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI: I LISTENING Part ... something quick and easy: a sandwich, a salad, toast and the A same B similar C like D rest 11 It looked dark and heavy it was going to rain A unless B as if C although D whereas 12 ... everything from steel and cement to doors, windows, sinks, tubs, brick, and hardware Another way that builders can reduce environmental impact is to reduce the energy requirements of a building This...
 • 11
 • 22
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏiđáp án chi tiết

Đề thi chọn học sinh giỏi có đáp án chi tiết
... ĐÁP ÁN CHẤM Nội dung Gọi vx, vy vận tốc vật theo phương nằm ngang thẳng đứng so với mặt đất ta có: MV- mvx=0 (1) mgh=m(vx2+vy2)/2+MV2/2 (2) Gọi ux, uy vận tốc vật theo phương so với nêm, ta có: ... I1=I=1A, đèn sáng bình thường q1=0; q2=1,5.10-6C; q1’=1,5.10-6C; q2’=0,4.10-6C Số e dịch chuyển qua k sau đóng: 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 Ghi n=25.1011e Áp dụng định lý động ta qER=mv2/2 (1) ... Trong E=U/d Do tác dụng từ trường làm cho điện tích chuyển động tròn với bán kính R qvB=mv2/R (2) 2mU Từ (1) (2) ta R= qB d Để dòng điện R ≤ d ⇒ U...
 • 3
 • 760
 • 6

de thi chon hoc sinh gioi co dap an - de du bi

de thi chon hoc sinh gioi co dap an - de du bi
... MPE = PEO1 = ECO1 = C C ã ME = PM tan MPE = PM tan C ME B = Tơng tự MF = PM tan Vậy B MF tan 2 tan (1) C C tan M ' E AO1 O1G = (2) = = = Kẻ AM BC B B M ' F AO2 O2 H p.tan tan 2 ME M ' E ... (đpcm) MF M ' F p.tan P H G O2 A O1 F E B C M Đáp án dự bị vòng Câu 5(5 điểm) Do an lớn nên an > i = 0,1, 2, , n Xét tập A = { a0 ; a1 ; a2 ; ; an ; an a0 ; an a1 ; ; an an 1} gồm 2n + phần ... ; an an 1} gồm 2n + phần tử mà phần tử nguyên dơng a0 ; a1; ; an an a0 ; an a1; ; an an khác nhỏ 2n nên tồn = an a j ; ak = an al + a j = ak + al đpcm Câu6 (5 điểm) Vì [ A] A k N *...
 • 6
 • 93
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
... …………………………………… Số báo danh: …………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 1 2- VÒNG Môn: H A HỌC (BẢNG A) Ngày thi : 06/10/2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC CÂU NỘI ... t-xt [ CH2-C(CH3)]n COOCH3 8.2 Viết ptpư CO2 + HO-  HCO 3- ; CO2 + 2HO-  CO3 2- ; CO3 2- + Ca2+  CaCO3 Tìm số mol Na2CO3 0,225 mol  NaOH 0,45 mol; số mol Ca(OH)2 1,0 25 mol nC(X) = số mol C Na2CO3 ... hỗn hợp (A) gồm chất CaCO 3, MgCO3, Na2CO3, K2CO3 Na2CO3 K2CO3 chiếm a% b% theo khối lượng (A) , biết điều kiện thí nghiệm nung (A) có phản ứng phân hủy CaCO 3, MgCO3 Nung (A) thời gian thu chất...
 • 7
 • 174
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
... …………………………………… Số báo danh: …………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 1 2- VÒNG Môn: H A HỌC (BẢNG A) Ngày thi : 06/10/2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC CÂU NỘI ... t-xt [ CH2-C(CH3)]n COOCH3 8.2 Viết ptpư CO2 + HO-  HCO 3- ; CO2 + 2HO-  CO3 2- ; CO3 2- + Ca2+  CaCO3 Tìm số mol Na2CO3 0,225 mol  NaOH 0,45 mol; số mol Ca(OH)2 1,0 25 mol nC(X) = số mol C Na2CO3 ... hỗn hợp (A) gồm chất CaCO 3, MgCO3, Na2CO3, K2CO3 Na2CO3 K2CO3 chiếm a% b% theo khối lượng (A) , biết điều kiện thí nghiệm nung (A) có phản ứng phân hủy CaCO 3, MgCO3 Nung (A) thời gian thu chất...
 • 7
 • 147
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
... & ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 1 2- VÒNG I Ngày thi: 06/10/ 2011 MÔN: Đ A LÍ ( BẢNG A) Thời gian: 180 phút ( không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỀ CHÍNH THỨC ... Trung Quốc ph a bắc., ph a tây giáp với Lào Campuchia -Trên biển nước ta tiếp giáp với nước: Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia, Brunây, Philippin - T a độ đất liền: ... nhiều,nhưng đến độ cao không m a + Sườn đón gió m a nhiều sườn khuất gió - ại dương- lục đ a + Cùng vĩ độ ven đại dương m a nhiều lục đ a. (hoặc sâu vào lục đ a m a, nhiều nơi hoang mạc.) Khu vực...
 • 5
 • 100
 • 2

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI H C SINH GIỎI LỚP 12 C P TỈNH VÒNG I Ngày thi: 06/10/2011 MÔN THI: ĐỊA LÍ (BẢNG C) Thời gian 180 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH TH C (Bản ... ngày đêm chênh lệch nhiều - Từ vòng c c phía c c, c tượng ngày đêm dài 24 (ngày địa c c, đêm địa c c) - C ng gần c c, số ngày, đêm địa c c tăng - Ở hai c c có sáu tháng ngày, sáu tháng đêm So ... hóa hóa h c trình phá hủy đá khoáng vật, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa h c đá khoáng vật * T c nhân: - Do t c động nư c hợp chất hòa tan nư c, khí cacbonic, ôxi axít hữu sinh vật...
 • 5
 • 53
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM 2011 (VÒNG 1) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ (BẢNG A) Ngày thi: 06/10/2011 HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Thí sinh trình bày theo ... Nguyễn Hữu Huân Tân An, Mĩ Tho + Khởi ngh a Phan Tôn, Phan Liêm Bến Tre, Vĩnh Long (186 7-1 868) + Nguyễn Trung Trực lập Hòn Chông (Rạch Giá) đánh chiếm đồn Kiên Giang (1875) + Đấu tranh thơ văn: Nguyễn ... cách + Về trị: - Chấm dứt chế độ Mạc Phủ, thành lập phủ theo kiểu châu Âu (gồm 12 bộ) - X a bỏ tình trạng cát cứ, đ a Nhật Bản trở thành quốc gia thống - Ban hành hiến pháp (1889), thi t lập chế...
 • 4
 • 97
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
... TẠO LONG < /b> AN < /b> THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI LỚP 12 < /b> VÒNG Ngày thi:< /b> 06/10/ 2011 ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC Môn:< /b> LỊCH SỬ (B NG B) Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)< /b> HƯỚNG DẪN CHẤM THI < /b> (Thí sinh < /b> trình b y theo ... Trung 0,25 Quốc) - < /b> Dân cư tập trung đông 0,25 - < /b> Nguyên nhân: Sự cần thi< /b> t phải tìm đường giao lưu buôn 0,5 b n châu Âu phương Đông - < /b> Vì: khoa học-< /b> kĩ thuật có tiến đáng kể, đặc biệt 0,5 ngành hàng ... thực sách đồn điền - < /b> Nắm độc quyền muối sắt - < /b> Quan lại đô hộ b o ngược, tham ô, sức b c lột dân ta để làm giàu * Lời hiểu dụ vua Quang Trung - < /b> Câu 1,2< /b> : nói lên tâm đánh giặc, b o vệ độc lập dân...
 • 3
 • 66
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO LONG AN THI CHỌN H C SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG Ngày thi: 06/10/ 2011 ĐỀ THI CHÍNH TH C Môn: LỊCH SỬ (BẢNG C) Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Thí sinh ... Nguyên t c hoạt động: - Bình đẳng chủ quyền qu c gia quyền tự dân t c Điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 0,75 0,75 0,75 0,25 - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ đ c lập trị tất nư c - Không can thi p vào c ng ... Giúp vi c cho vua c L c hầu, L c tướng - c chia thành 15 Đứng đầu L c tướng - Dưới làng Bồ cai quản * Thủ c ng nghiệp - Thủ c ng nghiệp nhân dân: + C c nghề thủ c ng c truyền (đ c đồng,...
 • 3
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 5 đề kiểm tra học kỳ ii và đáp án môn tiếng anh đề 15 lớp 6tham khảođề thi hoc sinh gioi và đáp án môn dia ly lop 9đề thi chọn học sinh giỏi tinh quảng bình môn anh năm 20132014đáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20112012 môn tiếng pháp sở giáo dục và đào tạo nghệ ande thi chon hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 va dap an ha noiđề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi sở tiền giang môn sinh học lớp 9 năm 2011đáp án đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh hau giangdap an de thi chon hoc sinh gioi 12 tinh vinh phucđáp án đề thi chọn học sinh giỏi quốc giađề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 thpt giải toán trên máy tính cầm tay năm học 20112012 môn toán – sở giáo dục và đào tạo thanh hóađề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn tiếng anh sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 20102011 môn địa lý sở giáo dục và đào tạo nghệ an va cach lamđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 20102011 môn địa lý sở giáo dục và đào tạo nghệ anđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm 2012 2013 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo phú thọđề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn công nghệ – sở giáo dục và đào tạo long anCác loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnXây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaTìm hiểu mạng không dây và phát triển dịch vụ trên mạng không dâySử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thai48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảngtài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luận22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayBài Tập Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiHandbook of logistics and distribution management 2010Mo mường hòa bình một số vấn đề lý luận và thực tiễnĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởPHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ mộc ở HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ hà nộiTăng cường thu hút FDI từ các nước ASEAN vào Việt Nam trong điều kiện hình thành AECQUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học môn TIẾNG ANH tại TRƯỜNG TRUNG cấp văn hóa NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH đáp ỨNG yêu cầu NĂNG lực NGOẠI NGỮHOÀN THIệN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ nội bộ tại CÔNG TY PHầN mềm VNPT
Đăng ký
Đăng nhập